• No results found

QUESTION PAPER DECEMBER 2018 | Central Teacher Eligibility Test | India

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "QUESTION PAPER DECEMBER 2018 | Central Teacher Eligibility Test | India"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bg nwpÒVH$m _| 20> _w{–V n•> h¢ü& narjm nwpÒVH$m gߪ`m

This Book let con tains 20 printed pages. Test Book let No.

‡ÌZ-nÃççII / PAPER—II

C{ãS>`m

^mfm n[a{eÔ> / ODIA LANGUAGE SUPPLEMENT

^mJ IV & V / PART IV & V narjm nwpÒVH$m gßHo$V

Test Booklet Code

In struc tions for Candidates :

1. This Booklet is a Supplement to the Main Test Booklet for those candidates who wish to answer EITHER Part—IV (Language—I) OR Part—V (Language—II) in Odia language, but NOT BOTH.

2. Candidates are required to answer Parts I, II, III from the Main Test Booklet and Parts IV and V from the languages chosen by them.

3. Questions on English and Hindi languages for Part—IV and Part—V have been given in the Main Test Booklet.

Language Supplements can be asked for separately.

4. Use Black/Blue Ballpoint Pen only for writing particulars on this page/marking responses in the Answer Sheet.

5. The CODE for this Language Booklet is M. Make sure that the CODE printed on Side-2 of the Answer Sheet and on your Main Test Booklet is the same as that on this Language Supplement Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of the Language Supplement Test Booklet.

6. This Test Booklet has Two Parts, IV and V, consisting of 60 Objective-type Questions and each carrying 1 mark : Part—IV : Language—I (Odia) (Q. Nos. 91–120) Part—V : Language—II (Odia) (Q. Nos. 121–150) 7. Part—IV contains 30 questions for Language—I and Part—V contains 30 questions for Language—II. In this Test Booklet, only questions pertaining to Odia Language have been given. In case, the language(s) you have opted for as Language—I and/or Language—II is a language other than Odia, please ask for a Test Booklet that contains questions on that language.

The languages being answered must tally with the languages opted for in your Application Form.

8. Candidates are required to attempt questions in Part—V (Language—II) in a language other than the one chosen as Language—I (Part—IV) from the list of languages.

9. Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.

10. The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed for changing answers.

narjm{W©`m| Ho$ {bE {ZX}e :

1. `h nwpÒVH$m _wª` narjm nwpÒVH$m H$m EH$ n[a{eÔ> h°, CZ narjm{W©`m| Ho$ {bE Omo `m Vmo ^mJççIV (^mfmççI) `m ^mJççV (^mfmççII) C{ãS>`m ^mfm _|

XoZm MmhVo h¢, bo{H$Z XmoZm| Zhtü&

2. narjmWu ^mJ I, II, III Ho$ CŒma _wª` narjm nwpÒVH$m go X| Am°a ^mJ IV d V Ho$ CŒma CZHo$ ¤mam MwZr ^mfmAm| goü&

3. AßJ´oOr d {h›Xr ^mfm na ‡ÌZ _wª` narjm nwpÒVH$m _| ^mJççIV d ^mJççV Ho$ A›VJ©V {XE JE h¢ü& ^mfm n[a{eÔ>m| H$mo Amn AbJ go _m±J gH$Vo h¢ü&

4. Bg n•> na {ddaU Aß{H$V H$aZo Edß CŒma-nà na {ZemZ bJmZo Ho$ {bE Ho$db H$mbo/Zrbo ~m∞bnm∞BßQ> noZ H$m ‡`moJ H$a|ü&

5. Bg ^mfm nwpÒVH$m H$m gßHo$V M h°ü& `h gw{Z{¸V H$a b| {H$ Bg ^mfm n[a{eÔ>

narjm nwpÒVH$m H$m gßHo$V, CŒma-nà Ho$ n•>-2 Edß _wª` narjm nwpÒVH$m na N>no gßHo$V go {_bVm h°ü& AJa `h {^fi hmo, Vmo narjmWu Xygar ^mfm n[a{eÔ>

narjm nwpÒVH$m boZo Ho$ {bE {ZarjH$ H$mo Vwa›V AdJV H$amE±ü&

6. Bg narjm nwpÒVH$m _| Xmo ^mJ IV Am°a V h¢, {OZ_| 60 dÒVw{Z> ‡ÌZ h¢ VWm

‡À`oH$ 1 AßH$ H$m h° :

^mJ—IV: ^mfm—I (C{ãS>`m) (‡ÌZ gß0 91–120)

^mJ—V : ^mfm—II (C{ãS>`m) (‡ÌZ gß0 121–150)

7. ^mJ—IV _| ^mfm—I Ho$ {bE 30 ‡ÌZ Am°a ^mJ—V _| ^mfm—II Ho$ {bE

30 ‡ÌZ {XE JE h¢ü& Bg narjm nwpÒVH$m _| Ho$db C{ãS>`m ^mfm go gÂ~p›YV

‡ÌZ {XE JE h¢ü& `{X ^mfm—I Am°a/`m ^mfm—II _| AmnHo$ ¤mam MwZr JB© ^mfm(E±) C{ãS>`m Ho$ Abmdm h°/h¢, Vmo H•$n`m Cg ^mfm dmbr narjm nwpÒVH$m _m±J b|ü& {OZ ^mfmAm| Ho$ ‡ÌZm| Ho$ CŒma Amn Xo aho h¢ dh AmdoXZ-nà _| MwZr JB© ^mfmAm| go AdÌ` _ob ImZr Mm{hEü&

8. narjmWu ^mJ—V (^mfm—II) Ho$ {bE, ^mfm gyMr go Eogr ^mfm MwZ|

Omo CZHo$ ¤mam ^mfm—I (^mJ—IV) _| MwZr JB© ^mfm go {^fi hmoü&

9. aµ\$ H$m`© narjm nwpÒVH$m _| Bg ‡`moOZ Ho$ {bE Xr JB© Imbr OJh na hr H$a|ü&

10. g^r CŒma Ho$db OMR CŒma-nà na hr Aß{H$V H$a|ü& AnZo CŒma ‹`mZnyd©H$

Aß{H$V H$a|ü& CŒma ~XbZo hoVw úoV aßOH$ H$m ‡`moJ {Z{f’ h°ü&

M

MVD18–II

Bg narjm nwpÒVH$m H$mo V~ VH$ Z Imob| O~ VH$ H$hm Z OmEü&

Do not open this Test Book let un til you are asked to do so.

Bg narjm nwpÒVH$m Ho$ {nN>bo AmdaU (n•> gߪ`m 20) na {XE JE {ZX}em| H$mo ‹`mZ go nãT>|ü&

Read care fully the In struc tions on the Back Cover (Page No. 20) of this Test Book let.

LANG. CODE

14

C{ãS>`m _| {ZX}em| Ho$ {bE Bg nwpÒVH$m H$s n•> gߪ`m 2 d 19 XoI|ü&

For In struc tions in Odia, see Page Nos. 2 and 19 of this Book let.

Name of the Candidate (in Capital letters) Roll Number (in figures)

(in words)

Centre of Examination (in Capital letters)

narjmWu H$m Zm_ (~ãS>o Ajam| _|) :

(e„Xm| _|) : AZwH´$_mßH$ (AßH$m| _|) :

narjm-Ho$›– (~ãS>o Ajam| _|) :

(2)

F‹ˇÁ ®Î÷Lˇ{¿ˇˇ 20 ®ıœÊ AdÁ> ®¿ˇÍ‰Ê ®Î÷Lˇ {LˇÊx˙ˇˇ

®˜…߮ܡ˜

—II

H›ÁAÊ µˇÊÃÊ ®¿ˇÁ…ÁŒ

µˇÊS

IV & V

úˇÁ{ úˇ ˛Á¡ˇÁØˇÊ æÊF F‹ˇÁ ®˜…߮ܡ˜ {Qʇˇ;Ρ úˇÊ‹ˇ]>

®˜…߮ܡ˜¿ˇ ®d®ıœÊ{¿ˇ (®ıœÊ 19 & 20) íˇÁAÊæÊB$#ØˇÊ úˇÁ{”ØΡLΡ µˇ‡ˇ µˇÊØˇ{¿ˇ ®fi;Ρ>

®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍZˇ úˇÁ˛{;ˇ úˇÁ{ÊØˇ¡ˇÍ :

1. F‹ˇÁ ®˜…߮ܡ˜ ˛ÎQø ®˜…߮ܡ˜¿ˇ AܡÁ¿ˇÁNˇ ®¿ˇÁ…ÁÃu A{s> {æDÙ ®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍS~ µˇÊS–IVˇ(µˇÊÃÊ–I) A$ØˇÊ µˇÊS–V (µˇÊÃÊ–II) {¿ˇ H›ÁAÊ µˇÊÃÊ{¿ˇˇ ®¿ˇÍ‰Ê {íˇØˇÊLΡ ◊Á¿ˇ Lˇ¿ˇÁd;ˇÁ, {”‹ˇÁ˛ÊúˇZˇ ®ÊBÙ F‹ˇÊ DîÁŒ> ˛Êܡ˜ íΡBsÁ µˇÊS ®ÊBÙ úΡ{‹ˇÙ>

2. ®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ I, II, III µˇÊS ˛ÎQø ®˜…߮ܡ˜¿Îˇ Dàˇ¿ˇ {íˇ{Øˇ FØˇÛ µˇÊS–IV H V {”˛ÊúˇZˇ ®”¢ˇ ˛ÎܡÊØˇLˇ µˇÊÃÊ{¿ˇ {íˇ{Øˇ>

3. BÛ¿ˇÊfÍ H ‹ˇÁ¢ˇÍ µˇÊÃÊ{¿ˇ ®˜…߮ܡ˜ µˇÊS–IV &H V &(˛ÎQø ®˜…߮ܡ˜){¿ˇ íˇÁAÊæÊBdÁ> µˇÊÃÊ ®¿ˇÁ…ÁŒ ®ÊBÙ ”¥Üˇ¶ µˇÊ{Øˇ ®˜…߮ܡ˜ íˇÁAÊæÁØˇ>

4. {LˇØˇ¡ˇ Lˇ¡ˇÊ/úˇÍ¡ˇ Øˇ‡˙ˇ®F+ {®ú˙ˇ Dàˇ¿ˇ {‡ˇQÁØˇÊ/`ˇÁ‹ˇßs Lˇ¿ˇÁØˇÊ{¿ˇ ØˇøØˇ‹ˇÊ¿ˇ Lˇ¿ˇÁ{Øˇ>

5. F‹ˇÁ ®˜…߮ܡ˜¿ˇ {LˇÊx˙ˇ {‹ˇDdÁ M. ˛ÎQø ®˜…߮ܡ˜ D®¿ˇ H Dàˇ¿ˇ QÊÜˇÊ¿ˇ ®ıœÊ-2{¿ˇ ”˛Êúˇ {LˇÊx˙ˇ ¿ˇ‹ˇÁØˇÊ úˇÁ ˇÁܡ> µˇÊÃÊ ®¿ˇÁ…ÁÃu¿ˇ {LˇÊx˙ˇ

˛ôø ”˛Êúˇ ¿ˇ‹ˇÁØˇ> F$#{¿ˇ ØˇøܡÁLˇ˜˛ ®¿ˇÁ‡ˇ‰Áܡ {‹ˇ{‡ˇ, ®¿ˇÍ‰Ê ®¿ˇÁ`ˇÊ¡ˇLˇZˇ íıˇŒÁ AÊLˇÃˆ~®ÌØˇˆLˇ ®˜…߮ܡ˜ Øˇíˇ¡ˇÊB {íˇ{Øˇ>

6. &F‹ˇÁ ®˜…߮ܡ˜ 2 µˇÊS{¿ˇ ØˇÁµˇNˇ, µˇÊS–IV &H V, ”˛ÎíˇÊfl 60sÁ úˇÁîÁˆŒ Dàˇ¿ˇ˛Ì¡ˇLˇ ®˜…ß ”∫¡ˇÁܡ H ®˜{ܡøLˇ ®˜…ß¿ˇ ˛Ì‡ˇøÊZˇ&1 :

µˇÊS—IV : µˇÊÃÊ—I (H›ÁAÊ) (®˜…ß ”ÛQøÊ 91–120)

µˇÊS—V : µˇÊÃÊ—II (H›ÁAÊ) (®˜…ß ”ÛQøÊ 121–150)

7. µˇÊS—IV &(µˇÊÃÊ—I) {¿ˇ 30sÁ ®˜…ß H µˇÊS—V & (µˇÊÃÊ—II) &{¿ˇ 30sÁ ®˜…ß ¿ˇ‹ˇÁdÁ> F‹ˇÁ ®¿ˇÁ…ÁÃu{¿ˇ {LˇØˇ¡ˇ H›ÁAÊ µˇÊÃÊ{¿ˇ ®˜…ß íˇÁAÊæÊBdÁ> æíˇÁ {Lˇ‹ˇÁ H›ÁAÊ µˇÊÃÊ–I A$ØˇÊ µˇÊÃÊ–II µˇÁü Aúˇø µˇÊÃÊ{¿ˇ ®˜…߮ܡ˜ `ˇÊ‹ÎˇÙ$#{Øˇ, {”‹ˇÁ µˇÊÃÊ{¿ˇ ®˜÷Îܡ ®˜…߮ܡ˜

˛ÊS;Ρ> AÊ{Øˇíˇúˇ ®Üˇ˜{¿ˇ D{‡ˇ‚Q Lˇ¿ˇÁ$#ØˇÊ µˇÊÃÊLΡ ‹ˇ] `ˇflúˇ µˇÊÃÊ¿Ìˇ{® ØˇÁ{Øˇ`ˇúˇÊ Lˇ¿ˇÊæÁØˇ>

8. µˇÊS—V (µˇÊÃÊ—II) {¿ˇ Dàˇ¿ˇ {íˇØˇÊ ®ÊBÙ µˇÊS–IV (µˇÊÃÊ–I) µˇÊÃÊ µˇÁü Aúˇø FLˇ µˇÊÃÊ, æÊ‹ˇÊ `ˇflúˇ Lˇ¿ˇÊæÊB$#Øˇ {”‹ˇÁ µˇÊÃÊ{¿ˇ ®˜…߮ܡ˜ íˇÁAÊæÁØˇ>

9. ®˜…߮ܡ˜{¿ˇ "¿ˇ¸ˇ LˇÊæˆø' {‡ˇQÊæÊB$#ØˇÊ ◊Êúˇ{¿ˇ ‹ˇ] {LˇØˇ¡ˇ ¿ˇ¸˙ˇ Lˇ¿ˇÊæÊB ®Ê¿ˇÁØˇ>

10. µˇ‡ˇµˇÊØˇ{¿ˇ `ˇÁ;ˇÊ Lˇ¿ˇÁ OMR Dàˇ¿ˇ QÊܡÊ{¿ˇ Dàˇ¿ˇ `ˇÁ‹ˇßs Lˇ¿ˇ;Ρ> F$#{¿ˇ {LˇÚ~”Á ®¿ˇÁØˇàˇˆúˇ Lˇ¿ˇÊæÁØˇ úˇÊ‹ˇ] A$ØˇÊ ô¡ˇÊ LˇÊ¡ˇÁ ØˇøØˇ‹ıˇÜˇ {‹ˇØˇ úˇÊ‹ˇ]>

M

MVD18–II

LANG. CODE

14

®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ¿ˇ úˇÊ˛ :

(…±ˇ{¿ˇ {‡ˇQ;Ρ) : {¿ˇÊ‡ˇ úˇ∫¿ˇ (AZˇ{¿ˇ {‡ˇQ;Ρ) :

®¿ˇÍ‰Ê {Lˇ¢ˇ˜ :

®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ¿ˇ ‹ˇ÷ʉ¿ˇ : úˇÁ¿ˇÍ‰LˇZˇ¿ˇ ‹ˇ÷ʉ¿ˇ :

(3)

®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ µˇÊÃÊ- I µˇÊØˇ{¿ˇ H›ÁAÊ µˇÊÃÊ ØˇÊdÁ$#{‡ˇ µˇÊS –IV {¿ˇ (®˜…ß ”ÛQøÊ 91–120 ) íˇÁAÊæÊB$#ØˇÊ

®˜…ßSΛÁLˇ¿ˇ Dàˇ¿ˇ {íˇØˇÊLΡ {`ˇŒÊ Lˇ¿ˇÁ{Øˇ>

Candidates should attempt the questions from Part–IV (Q. Nos.

91–120), if they have opted ODIA as

Language–I only.

(4)

Part—IV /

µˇÊS

—IV

Language—I /

µˇÊÃÊ

—I

Odia /

H›ÁAÊ

®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ µˇÊÃÊ–I µˇÊØˇ{¿ˇ H›ÁAÊ µˇÊÃÊ ØˇÊdÁ$#{‡ˇ µˇÊS–IV{¿ˇ (®˜…ß ”ÛQøÊ 91–120) íˇÁAÊæÊB$#ØˇÊ ®˜…ßSΛÁLˇ¿ˇ Dàˇ¿ˇ {íˇØˇÊLΡ {`ˇŒÊ Lˇ¿ˇÁ{Øˇ>

úˇÁ{ : ”ØΡvˇÊ¿Îˇ Aô#Lˇ ”ªÊØˇø Dàˇ¿ˇsÁ ØˇÊdÁ úˇÁ˛ß ®˜íˇàˇ

®˜…ßSΛÁLˇ¿ˇ Dàˇ¿ˇ íˇÁA;Ρ (®˜…ß ”ÛQøÊ 91–105)>

91. µˇÊÃÊ …Á‰~{¿ˇ íÎˇØˇˆ¡ˇ …Á‰Ê$ˆÍZˇ D{î…ø{¿ˇ

”{ØˇˆÊÜ˙ˇLıˇŒ …Á‰~ ®ïܡÁ {‹ˇ‡ˇÊ

(1) ØˇøNˇÁSܡ …Á‰~ ØˇøØˇ◊Ê

(2) ”˛Ì‹ˇ …Á‰~ ØˇøØˇ◊Ê

(3) æÎSΩ …Á‰~ ØˇøØˇ◊Ê

(4) F ”˛÷ ØˇøØˇ◊Ê

92. µˇÊÃÊ …Á‰~{¿ˇ Øˇ÷ÎúˇÁœ ˛Ì‡ˇøÊZˇúˇ úˇÁ˛{;ˇ Lˇ'~

AÊØˇ…øLˇ?

(1) Øˇ÷ÎúˇÁœ FØˇÛ AÊ{‡ˇÊ`ˇúˇÊäLˇ {‹ˇØˇÊ

(2) {ØˇÊôøÊäLˇ H ØˇøØˇ‹ˇÊ¿ˇÊäLˇ {‹ˇØˇÊ

(3) ØˇÁ…¥Ê”úˇÍfl H æÎNˇÁ”ÛSܡ {‹ˇØˇÊ

(4) F ”˛÷ {íˇQÊ{íˇØˇÊ

93. F$#˛ôø¿Îˇ {LˇDÙsÁ µˇÊÃÊ …Á‰~¿ˇ ‡ˇ‰ø úΡ{‹ˇÙ?

(1) ØˇÁ`ˇÊ¿ˇ¿ˇ AµˇÁØˇøNˇÁ

(2) µˇÊÃÊ{ØˇÊô

(3) ‡ˇÁQúˇ íˇ‰ÜˇÊ

(4) ”ıfúˇÊäLˇÜˇÊ

94. µˇÊÃÊ {LˇÚ…¡ˇ ”¢ˇµˇˆ{¿ˇ {LˇDÙ ØˇNˇØˇø ”ܡø úΡ{‹ˇÙ?

(1) µˇÊÃÊ {LˇÚ…¡ˇ¿ˇ ØˇÁLˇÊ…{¿ˇ µˇÊÃÊ-ØˇøØˇ‹ˇÊ¿ˇ ÜΡ¡ˇúˇÊ{¿ˇ µˇÊÃÊ-”ÁïÊ;ˇ Aô#Lˇ ˛‹ˇàˇ¥®Ìǡˆ&

(2) …Á‰Ê$ˆÍ {LˇØˇ¡ˇ …˜Øˇ~, Lˇ$úˇ, ®vˇúˇ H ‡ˇÁQúˇ Lˇ˜˛{¿ˇ µˇÊÃÊ …Á‰Ê Lˇ¿ˇÁ$Ê;ˇÁ&

(3) Lˇ$úˇ ܡ$Ê ‡ˇÁQúˇ {LˇÚ…¡ˇ ØıˇïÁ ®ÊBÙ ØˇÁíˇøÊ¡ˇfl{¿ˇ SÎ¿ÎˇÜˇ¥ {íˇØˇÊ AÊØˇ…øLˇ

(4) µˇÊÃÊ¿ˇ ”˛÷ `ˇÊ{¿ˇÊsÁ {LˇÚ…¡ˇ ®¿ˇÿ¿ˇ

”Û®Lˇ}ܡ

(5)

95. ""®Á‡ˇÊ˛Ê{úˇ {æDÙ µˇÊÃÊ¿ˇ ØˇøÊLˇ¿ˇ~ fÊ~;ˇÁ úˇÊ‹ˇ]

{”‹ˇÁ µˇÊÃÊLΡ …ÍW˜ …ÁQÁ ®Ê¿ˇÁ$Ê;ˇÁ>'' F DNˇÁsÁ LˇÊ‹ˇÊ¿ˇ?

(1) ˛‹ˇÃ} ®Üˇq¡ˇÁ

(2) ‡ˇx˙ˇ ”¥Ás˙

(3) ‡ˇx˙ˇ {˛LˇÊ{‡ˇ

(4) føÊÙ ®ÁAÊ{fs˙

96. AÊ®~ ®fiÊD$#ØˇÊ ”˛fl{¿ˇ ®Á‡ˇÊ˛Ê{úˇ ”˛fl

”˛fl{¿ˇ Lˇ»ÍŒ ®˜…ß ®`ˇÊ¿ˇÁØˇÊ ”Û{S ”Û{S µˇÊÃÊ

”Û®Lˇˆ{¿ˇ {”˛ÊúˇZˇ ˛úˇ{¿ˇ {íˇQÊ{íˇD$#ØˇÊ

”{¢ˇ‹ˇSΛÁLˇ DvˇÊB$ÊAÊ;ˇÁ> F®¿ˇÁ ®¿ˇÁ◊ÁܡÁ{¿ˇ AÊ®~ Lˇ'~ Lˇ¿ˇÁ{Øˇ?

(1) AÊ®~ ®˜÷Îܡ {‹ˇÊB æÁ{Øˇ H ”Û{S ”Û{S D®æÎNˇ Dàˇ¿ˇ {íˇB {”˛ÊúˇZˇ ”{¢ˇ‹ˇ íÌˇ¿ˇ Lˇ¿ˇÁ{Øˇ

(2) {”˛ÊúˇZˇ¿ˇ ®˜…ß H {íˇQÊ{íˇB$#ØˇÊ ”{¢ˇ‹ˇLΡ sÁ®Á{úˇB ®¿ˇ íˇÁúˇ íÌˇ¿ˇ Lˇ¿ˇÊB{Øˇ

(3) AÊ®~ {”˛ÊúˇZΡ ®Î÷Lˇ ®Î~Á${¿ˇ ®fiÁØˇÊLΡ D®{íˇ… {íˇ{Øˇ FØˇÛ ®¿ˇ íˇÁúˇ {”

”Û®Lˇˆ{¿ˇ AÊ{‡ˇÊ`ˇúˇÊ Lˇ¿ˇÁ ”{¢ˇ‹ˇ íÌˇ¿ˇ Lˇ¿ˇÊB{Øˇ

(4) {”µˇ¡ˇÁ …Á‰Ê$ˆÍZΡ AÊ®~ SÊ¡ˇÁ{íˇB …ı\ˇ¡ˇÊ

¿ˇ‰Ê Lˇ¿ˇÁØˇÊLΡ Lˇ‹ˇÁ{Øˇ

97. Aô#Lˇ ®fiÁØˇÊLΡ ØˇÊôø Lˇ¿ˇÁØˇÊ {æÊSÎÙ …Á‰Ê$ˆÍZˇ ØˇÁLˇÊ…{¿ˇ LˇÁ®¿ˇÁ ‰ÜˇÁ ”Êôúˇ {‹ˇÊB$ÊF?

(1) {”˛ÊúˇZˇ ØΡïÁ{¿ˇ ØˇÁLˇÊ… {‹ˇÊBúˇ$ÊF

(2) {”˛ÊúˇZˇ¿ˇ AÊäØˇÁ…¥Ê” ‹ˇÊúˇÁ WsÁ$ÊF

(3) {”˛Ê{úˇ Lˇ‰ AôøflúˇvˇÊ¿Îˇ ®ı$Lˇ {‹ˇÊBæÊB$Ê;ˇÁ

(4) {”˛Ê{úˇ ®fiÊ{¿ˇ D®æÎNˇ ôøÊúˇ {íˇB®Ê¿ˇÁ úˇ$Ê;ˇÁ

98. µˇÊÃÊ …Á‰~{¿ˇ AÊS˛úˇÊäLˇ ®ïܡÁ{¿ˇ FLˇ ‡ˇÊµˇ {‹ˇÊB$ÊF> ¸ˇ¡ˇ{¿ˇ

(1) …Á‰Ê$ˆÍZΡ Sı‹ˇLˇ˛ˆ (homework) Lˇ¿ˇÁØˇÊLΡ

®›Áúˇ$ÊF

(2) …Á‰Ê$ˆÍZΡ Aô#Lˇ ®¿ˇÁ…˜˛ Lˇ¿ˇÁØˇÊ¿ˇ AµˇøÊ”

{íˇQÊ {íˇBúˇ$ÊF

(3) Lˇ‰{¿ˇ AúΡ…Ê”úˇ ¿ˇ‰Ê Lˇ¿ˇÊæÊB$ÊF

(4) …Á‰Ê$ˆÍ ®Êvˇ®fiÊ{¿ˇ AÊØˇ…øLˇÍfl ôøÊúˇ {íˇB

®Ê¿ˇ;ˇÁ úˇÊ‹ˇ]&

99. µˇÊÃÊ LˇÁ®¿ˇÁ AµˇÁØˇøNˇÁ H ˛Üˇ ØˇøNˇ Lˇ¿ˇÁØˇÊ¿ˇ æ$Ê$ˆ

˛Êôø˛ {‹ˇÊB®Ê¿ˇÁØˇ?

(1) ®˜`ˇÊ¿ˇ íˇ¥Ê¿ˇÊ

(2) ”ÛS˜‹ˇ íˇ¥Ê¿ˇÊ

(3) ØˇÁúˇÁ˛fl íˇ¥Ê¿ˇÊ

(4) F ”˛÷ ®ïܡÁ{¿ˇ

(6)

100. µˇÊ¿ˇÜˇ¿ˇ ®Á‡ˇÊ˛Ê{úˇ Lˇ'~ …Á‰Ê Lˇ¿ˇÁØˇÊ Aô#Lˇ AÊØˇ…øLˇ?

(1) ˛ÊÜıˇµˇÊÃÊ

(2) ˛ÊÜıˇµˇÊÃÊ ”‹ˇÁܡ {‰Üˇ˜Ífl µˇÊÃÊ

(3) Dµˇfl ˛ÊÜıˇµˇÊÃÊ H BÛ{¿ˇfÍ

(4) {æ{LˇÚ~”Á ܡÁ{úˇÊsÁ µˇÊÃÊ

101. {LˇÚ~”Á ”˛Ê{Øˇ…Í Lˇ‰ (inclusive class- room){¿ˇ µˇÊÃÊ …Á‰Ê FLˇ ”˛”øÊ> LˇÊ¿ˇ~

(1) D®æÎNˇ µˇÊÃÊ …Á‰Ê ØˇÊܡÊØˇ¿ˇ~¿ˇ ØˇÁLˇÊ…{¿ˇ AµˇÊØˇ

(2) D®æÎNˇ µˇÊÃÊ …Á‰Ê D®Lˇ¿ˇ~¿ˇ AµˇÊØˇ

(3) …Á‰Ê$ˆÍZˇ {æÊSøܡÊ{¿ˇ ØˇÁÃ˛ÜˇÊ

(4) …Á‰Ê$ˆÍZˇ ¿Îˇ`ˇÁ{¿ˇ A”˛ÜˇÊ

102. F$#˛ôø¿Îˇ {LˇDÙsÁ ˛ÊÜıˇµˇÊÃÊ …Á‰~ ®ÊBÙ DîÁŒ úΡ{‹ˇÙ?

(1) µˇÊÃÊÜˇàˇ¥ D®{¿ˇ ®æˆøÊ© jÊúˇ Afˆúˇ

(2) ØˇÁÃflØˇ÷Î{¿ˇ jÊúˇ Afˆúˇ

(3) DaˇÊ¿ˇ~{¿ˇ jÊúˇ Afˆúˇ

(4) µˇÊÃÊ{¿ˇ ØˇÁµˇÁü ®˜LˇÊ¿ˇ¿ˇ ‡ˇÁQúˇ D®{¿ˇ jÊúˇ Afˆúˇ

103. F$#˛ôø¿Îˇ {LˇDÙsÁ FLˇ …Á‰~ ®ïܡÁ?

(1) `ˇflúˇ ®ïܡÁ

(2) ¿Îˇ`ˇÁ ®ïܡÁ

(3) {®˜¿ˇ~Ê ®ïܡÁ

(4) F ”˛÷ ®ïܡÁ

104. µˇÊÃÊ …Á‰~{¿ˇ …˜ÊØˇø-íıˇ…ø ”Ê˛S˜Í (Audio-visual aids) {LˇDÙ$# ®ÊBÙ D®{æÊSÍ?

(1) …Îï DaˇÊ¿ˇ~

(2) …Îï ‡ˇÁQúˇ

(3) …Îï ®Êvˇ

(4) F$#˛ôø¿Îˇ {LˇDÙsÁ úΡ{‹ˇÙ

105. D®`ˇÊ¿ˇÊäLˇ …Á‰~ (Remedial Teaching)

®ïܡÁ

(1) ”˛”øÊ AúΡôøÊúˇ¿ˇ ÷¿ˇ ØıˇïÁ Lˇ¿ˇÁ$ÊF>

(2) ”˛”øÊ¿ˇ ”˛ÊôÊúˇ{¿ˇ ”¸ˇ¡ˇÜˇÊ AÊ~Á$ÊF>

(3) ØˇøܡÁLˇ˜˛ ˛Êôø˛{¿ˇ ”˛”øÊ¿ˇ ®˜÷ÎܡÁ Lˇ¿ˇÊæÊB$ÊF>

(4) ”˛”øÊ¿ˇ ”˛ÊôÊúˇ ®ÊBÙ µˇÊÃÊ ”ÁïÊ;ˇ¿ˇ jÊúˇ

®˜íˇÊúˇ Lˇ¿ˇÁ$ÊF>

(7)

úˇÁ{ : úˇÁ˛ß SíˇøÊÛ…LΡ ®ÊvˇLˇ¿ˇÁ F‹ˇÊ ®¿ˇØˇàˇˆÍ ®˜…ßSΛÁLˇ (®˜…ß ”ÛQøÊ 106–114)¿ˇ Dàˇ¿ˇ µˇÊ{Øˇ {”$#{¿ˇ íˇÁAÊæÊB$#ØˇÊ Dàˇ¿ˇ ˛ôø¿Îˇ ”ØΡvˇÊ¿Îˇ Aô#Lˇ ”ªÊØˇø Dàˇ¿ˇsÁ ØˇÊd;Ρ>

""®ı$#ØˇÍ¿ˇ ”˛÷ …Á{≈ˇÊüܡ H ØˇÁLˇÊ……Í¡ˇ ¿ˇÊŒ˜SΛÁLˇ ®˜æÎNˇÁ ØˇÁíˇøÊ¿ˇ ”íΡ®{æÊS Øˇ¡ˇ{¿ˇ LıˇÃÁ, …Á≈ˇ, `ˇÁLˇÁ˚Ê, …Á‰Ê H fúˇ”¥Ê◊ø¿ˇ ”οˇ‰Ê ®ÊBÙ ØˇÁ‹ˇÁܡ ®íˇ{‰® S˜‹ˇ~ Lˇ¿ˇÁØˇÊ D{î…ø{¿ˇ Lˇ˛ˆÜˇå¿ˇ {‹ˇØˇÊ¿ˇ ®¿ˇÁ~ܡÁ”¥¿Ìˇ® ØˇÁjÊúˇÊ…˜flÍ

”µˇøÜˇÊ¿ˇ Dàˇ{¿ˇÊàˇ¿ˇ ”˛ıïÁ ”Êôúˇ ®${¿ˇ …NˇÁ Aúˇsúˇ

”˛”øÊ ØΡïÁfÍØˇÍ˛ÊúˇZˇ ˛Êúˇ” ®s{¿ˇ SµˇÍ¿ˇ AÊ{‡ˇÊ›úˇ

”ıŒÁ Lˇ¿ˇÁdÁ> ®Ê ˇÊܡø …Á{≈ˇÊüܡ ¿ˇÊŒ˜SΛÁLˇ{¿ˇ …Á≈ˇfÊܡ íˇ˜ØˇøSΛÁLˇ¿ˇ DåÊíˇúˇ{¿ˇ ܡ¥¿ˇÊúˇ¥Áܡ AµˇÁØıˇïÁ WsÊBØˇÊ ®ÊBÙ Aô#Lˇ¿Îˇ Aô#Lˇ ®¿ˇÁ˛Ê~¿ˇ …NˇÁ ØˇøØˇ‹ıˇÜˇ {‹ˇØˇÊ¿Îˇ …NˇÁ {æÊSÊ~LˇÊ¿ˇÍ ®˜ÊLıˇÜˇÁLˇ D˚SΛÁLˇ µÌˇ®ıœ¿Îˇ úˇÁÖ{…à {‹ˇÊBæÁØˇÊ¿ˇ AÊ…ZˇÊ fúˇ˛Êúˇ”LΡ ØˇÁØˇ˜Üˇ Lˇ¿ˇÁ ®LˇÊBdÁ> ®Î~Á {LˇÊB‡ˇÊ, Q~Áf {ܡ¡ˇ, ®Ê¿ˇ˛Ê~ØˇÁLˇ …NˇÁ ®˜µıˇÜˇÁ¿ˇ A®¿ˇÁ~Ê˛íˇ…ˆÍ ®˜{flÊS {æÊSÎÙ …Á{≈ˇÊüܡ ¿ˇÊŒ˜˛ÊúˇZˇ{¿ˇ

®˜ÊLıˇÜˇÁLˇ ®¿ˇÁ{Øˇ…¿ˇ íÌˇÃܡÍLˇ¿ˇ~ fúˇfÍØˇúˇLΡ ØˇÁ®æˆø÷

Lˇ¿ˇÁ®LˇÊBdÁ> Q~Áf {ܡ¡ˇ¿ˇ Lˇ˜˛Øˇïˆ˛Êúˇ `ˇÊ‹ˇÁíˇÊ ®Ì¿ˇ~ ®ÊBÙ

…Á{≈ˇÊüܡ ¿ˇÊŒ˜SΛÁLˇ úˇÁf {íˇ…LΡ {殿ˇÁ A{…Êô#ܡ Q~Áf {ܡ¡ˇ AÊ˛íˇÊúˇÍ Lˇ¿ˇÁ®Ê¿Îˇ$#{‡ˇ, ˛ôø®˜Ê`ˇø ¿ˇÊŒ˜SΛÁLˇ¿ˇ GLˇøØˇï Øˇ~Áf”·ˇµˇ Lˇ˛ˆ®˜Øˇ~ÜˇÊ {æÊSÎÙ {”˛Ê{úˇ AÊD {”®¿ˇÁ …÷Ê íˇ¿ˇ{¿ˇ Q~Áf {ܡ¡ˇ ®ÊB®Ê¿Îˇ úˇÊ‹ˇÊ;ˇÁ> Q~Áf {ܡ¡ˇ¿ˇ íˇ¿ˇ ØˇfiÁæÁØˇÊ¿Îˇ {”˛Ê{úˇ F‹ˇÊ¿ˇ QaˇˆLΡ Lˇ˛ÊBØˇÊ D{î…ø{¿ˇ ®˜æÎNˇÁ ØˇÁíˇøÊ ØˇÁúˇÁ˛fl{¿ˇ ØˇÁ‹ˇÁܡ ®íˇ{‰® S˜‹ˇ~

Lˇ¿ˇÁØˇÊ ”Û{S ”Û{S Lˇ˜˛Øˇïˆ˛Êúˇ `ˇÊ‹ˇÁíˇÊ {˛+ÊBØˇÊ ®ÊBÙ

®¿ˇÁ{Øˇ…LΡ íÌˇÃÁܡ Lˇ¿ˇÁ®Ê¿Îˇúˇ$#ØˇÊ Üˇ$Ê ”·ˇµˇ {‹ˇÊB$#ØˇÊ

…NˇÁ¿ˇ ØˇÁLˇ≈ˇ D˚ ”§ˇÊúˇ Lˇ¿ˇÁØˇÊ íˇÁS{¿ˇ SÎ¿ÎˇÜˇ¥ AÊ{¿ˇÊ®

Lˇ¿Îˇd;ˇÁ> AÊ˛ {íˇ… ®¿ˇÁ ØˇÁLˇÊ……Í¡ˇ ¿ˇÊŒ˜SΛÁLˇ …NˇÁ {æÊSÊ~ Øˇøʮʿˇ{¿ˇ ”¥ÊØˇ‡ˇ∫Í {‹ˇØˇÊ ®ÊBÙ úˇÁ¿ˇØˇbˇÁü Díˇø˛

`ˇ¡ˇÊBd;ˇÁ>''

106. AúΡ{bˇíˇsÁ{¿ˇ {LˇDÙ ØˇÁíˇøÊ D®{¿ˇ SÎ¿ÎˇÜˇ¥ ®˜íˇÊúˇ Lˇ¿ˇÊæÊBdÁ?

(1) `ˇÁLˇÁ˚Ê ØˇÁíˇøÊ

(2) LıˇÃÁ ØˇÁíˇøÊ

(3) …Á≈ˇ ØˇÁíˇøÊ

(4) ®˜æÎNˇÁ ØˇÁíˇøÊ

107. ˛úΡÃø {LˇDÙ LˇÊ¿ˇ~¿Îˇ ØˇÁØˇ˜Üˇ?

(1) ®¿ˇÁ{Øˇ…¿ˇ íÌˇÃܡÍLˇ¿ˇ~

(2) ®˜æÎNˇÁ ØˇÁíˇøÊ¿ˇ ØˇÁúˇÁ{æÊS

(3) …NˇÁ {æÊSÊ~LˇÊ¿ˇÍ ®˜ÊLıˇÜˇÁLˇ D˚¿ˇ AµˇÊØˇ

(4) Q~Áf {ܡ¡ˇ¿ˇ `ˇÊ‹ˇÁíˇÊ

108. "AÊ˛íˇÊúˇÍ' …±ˇ¿ˇ ØˇÁ®¿ˇÍܡÊ$ˆLˇ …±ˇsÁ {‹ˇØˇ

(1) ”¥ÊØˇ‡ˇ∫Í

(2) Aúˇsúˇ

(3) úˇÁÖ{…Ã

(4) ¿ˇ©ÊúˇÍ

(8)

109. "Lˇ˜˛Øˇïˆ˛Êúˇ' Lˇ‹ˇÁ{‡ˇ Lˇ'~ ØΡlÊF?

(1) ®æˆøÊ© ®¿ˇÁ˛Ê~{¿ˇ ØıˇïÁ

(2) ôÍ{¿ˇ ôÍ{¿ˇ ØıˇïÁ

(3) A”˛fl{¿ˇ ØıˇïÁ

(4) Lˇ˜˛ÊSܡ µˇÊØˇ{¿ˇ ØıˇïÁ

110. "®¿ˇÁ˛Ê~¿ˇ'F$#{¿ˇ {LˇDÙ ØˇÁµˇNˇÁ¿ˇ ”Ì`ˇúˇÊ

˛Á¡ˇÁ$ÊF?

(1) íˇ¥ÁܡÍflÊ

(2) `ˇÜΡ$ˆÍ

(3) ÃœÍ

(4) ”©˛Í

111. "ØˇÁúˇÁ˛fl' Lˇ‹ˇÁ{‡ˇ ØΡlÊF

(1) ÜΡ¡ˇúˇÊ

(2) A‹ˇ¿ˇ‹ˇ

(3) Øˇíˇ¡ˇ

(4) AÊ…ZˇÊ

112. "ØˇÁLˇÊ……Í¡ˇ'¿ˇ ØˇÁ®¿ˇÍܡÊ$ˆLˇ …±ˇsÁ {‹ˇØˇ

(1) ØˇÁLˇÊ…˛fl

(2) ØˇÁLˇÊ…Lˇ˜˛

(3) ØˇÁLˇÊ…‹ˇÍúˇ

(4) ØˇÁLˇÊ…ôÊ¿ˇÊ

113. {LˇDÙ LˇÊ¿ˇ~¿Îˇ ØΡïÁfÍØˇÍ˛Ê{úˇ `ˇÁ;ˇÁܡ?

(1) Q~Áf {ܡ¡ˇ¿ˇ `ˇÊ‹ˇÁíˇÊ ØıˇïÁ

(2) Q~Áf {ܡ¡ˇ¿ˇ `ˇÊ‹ˇÁíˇÊ{¿ˇ ‹ˇ˜Ê”

(3) ØˇÁjÊúˇÊ…˜flÍ ”˛”øÊ¿ˇ ®˜µˇÊØˇ

(4) …NˇÁ Aúˇsúˇ ”˛”øÊ

114. …÷Ê íˇ¿ˇ{¿ˇ Q~Áf {ܡ¡ˇ ˛Á¡Îˇúˇ$#ØˇÊ¿ˇ LˇÊ¿ˇ~

Lˇ'~?

(1) ˛ôø®˜Ê`ˇø ¿ˇÊŒ˜SΛÁLˇ¿ˇ GLˇøØˇï Lˇ˛ˆ®˜Øˇ~ܡÊ

(2) ØˇÁLˇÊ……Í¡ˇ ¿ˇÊŒ˜SΛÁLˇ¿ˇ ”¥ÊØˇ‡ˇ∫Í µˇÊØˇ

(3) …NˇÁ¿ˇ ØˇÁLˇ≈ˇ D˚ ”§ˇÊúˇ{¿ˇ A®Ê¿ˇSܡÊ

(4) ØˇÁjÊúˇÊ…˜flÍ ”µˇøÜˇÊ¿ˇ Dàˇ{¿ˇÊàˇ¿ˇ ”˛ıïÁ

(9)

úˇÁ{ : úˇÁ˛ß LˇØˇÁܡÊÛ…sÁ ®ÊvˇLˇ¿ˇÁ F‹ˇÊ¿ˇ ®¿ˇØˇàˇˆÍ

®˜…ßSΛÁLˇ (®˜…ß ”ÛQøÊ 115–120)¿ˇ Dàˇ¿ˇ µˇÊ{Øˇ

”ØΡvˇÊ¿Îˇ Aô#Lˇ ”ªÊØˇø Dàˇ¿ˇsÁ ØˇÊd;Ρ>

`ˇÁ‡ˇÁLˇÊ! {ÜˇÊ‹ˇ¿ˇ FB {…ʵˇÊØˇúˇ Øˇ{ǡˆÊ˚Øˇ˛fl íıˇ…ø ”Êfl;ˇúˇ A{s ”Øˇˆ{…ʵˇÊ-”Ͳ;ˇ¿ˇ sÍLˇÊ;

®˜LıˇÜˇÁ¿ˇ `ˇÊ¿Îˇ AÊ{‡ˇQø-…Ê¡ˇÁLˇÊ>

F ”ÎQ¿ˇ ˛Î‹ˇ] úΡ‹ˇÙB µˇÊfúˇ, {˛Ê' µˇÊ{S F ”ÁúˇÊ µˇËΡ¿ˇ ”¥®úˇ;

”۔ʿˇ-úˇÁS{› ”۔ʿˇ-fÊ¿ˇÊ{¿ˇ æÊ®Á`ˇÁ fÍØˇúˇ ”íˇÊ ‹ˇÊ‹ˇÊLˇÊ{¿ˇ>

ØˇÊíˇÍ LˇÊ¿ˇÊSı{‹ˇ ”Ω¿Îˇ$ÊB æ$Ê

`ˇÁ¿ˇ‹ˇıܡ ܡÊ'¿ˇ ®ÌØˇˆ ”¥ÊôÍúˇÜˇÊ>

”۔ʿˇ úˇÁ¿ˇ{fl Aˡ {íˇB |ˇÊ¡ˇÁ Lˇ¿ˇÁØˇÁ F‹ˇÊLΡ ”Ω&ıܡÁ¿ˇ ”\ˇÊ¡ˇÁ>

˛ÊSÎdÁ `ˇÁ‡ˇÁLˇÊ {˛‡ˇÊ~Á {ܡÊ'vˇÊ{¿ˇ, ØˇÊ‹Îˇ›ÁØˇÁ F{Øˇ íˇÊ¿Îˇ~ ”Û”Ê{¿ˇ>

115. LˇØˇÁܡÊsÁ{¿ˇ LˇÊ‹ˇÊLΡ ®˜LıˇÜˇÁ¿ˇ "`ˇÊ¿Îˇ AÊ{‡ˇQø-

…Ê¡ˇÁLˇÊ' LΡ‹ˇÊæÊBdÁ?

(1) ®˜LıˇÜˇÁLΡ

(2) ”¥®ßLΡ

(3) `ˇÁ‡ˇÁLˇÊLΡ

(4) {”Ú¢ˇæˆøLΡ

116. LˇÁF ”ØˇˆíˇÊ ‹ˇÊ‹ˇÊLˇÊ¿ˇ{¿ˇ fÍØˇúˇ ØˇÁܡÊDd;ˇÁ?

(1) ˛~Áà ”˛Êf

(2) ”ÎQLΡ AÊ…Ê Lˇ¿Îˇ$#ØˇÊ ØˇøNˇÁ

(3) íˇÊ¿Îˇ~ íΡÖQ{¿ˇ ”˛fl LˇsÊD$#ØˇÊ ØˇøNˇÁ

(4) LˇØˇÁ ØˇÊ LˇÊØˇø úˇÊflLˇ

117. LˇØˇÁܡÊsÁ{¿ˇ {LˇDÙ …±ˇ "”§ˇøÊ' ”˛fl¿ˇ ”Ì`ˇúˇÊ

®˜íˇÊúˇ Lˇ¿ˇÁ$ÊF?

(1) Øˇ¢ˇÍ LˇÊ¿ˇÊSı‹ˇ

(2) ”Êfl;ˇúˇ

(3) íˇÊ¿Îˇ~ ”۔ʿˇ

(4) ”Ͳ;ˇ

118. "`ˇÁ‡ˇÁLˇÊ!' {LˇDÙ ®˜LˇÊ¿ˇ¿ˇ ®íˇ?

(1) ØˇÁ{…Ã~

(2) ØˇÁ{…Ãø

(3) ”{∫ÊôúˇÊäLˇ

(4) Lˇ˜ÁflÊ ØˇÁ{…Ã~

119. "µˇÊfúˇ' …±ˇ¿ˇ A$ˆ {‹ˇØˇ

(1) {æÊSø

(2) ”΢ˇ¿ˇ

(3) µˇÊSø

(4) {…˜œ

120. LˇØˇÁ úˇÁfLΡ LˇÊ‹ˇÊ ”‹ˇÁܡ ÜΡ‡ˇúˇÊ Lˇ¿ˇÁd;ˇÁ?

(1) ”۔ʿˇÍ

(2) ”¥®ß {íˇQÎ$#ØˇÊ ˛~ÁÃ

(3) `ˇÁ‡ˇÁLˇÊ

(4) LˇÊ¿ˇÊSı‹ˇ{¿ˇ $#ØˇÊ Øˇ¢ˇÍ

(10)

®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ µˇÊÃÊ- II µˇÊØˇ{¿ˇ H›ÁAÊ µˇÊÃÊ ØˇÊdÁ$#{‡ˇ µˇÊS –V {¿ˇ (®˜…ß ”ÛQøÊ 121–150 ) íˇÁAÊæÊB$#ØˇÊ

®˜…ßSΛÁLˇ¿ˇ Dàˇ¿ˇ {íˇØˇÊLΡ {`ˇŒÊ Lˇ¿ˇÁ{Øˇ>

Candidates should attempt the questions from Part–V (Q. Nos.

121–150), if they have opted ODIA as

Language–II only.

(11)

Part—V /

µˇÊS

V

Language—II /

µˇÊÃÊ

—II

Odia /

H›ÁAÊ

®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ µˇÊÃÊ–II µˇÊØˇ{¿ˇ H›ÁAÊ µˇÊÃÊ ØˇÊdÁ$#{‡ˇ µˇÊS–V{¿ˇ (®˜…ß ”ÛQøÊ 121–150) íˇÁAÊæÊB$#ØˇÊ

®˜…ßSΛÁLˇ¿ˇ Dàˇ¿ˇ {íˇØˇÊLΡ {`ˇŒÊ Lˇ¿ˇÁ{Øˇ>

úˇÁ{ : ”ØΡvˇÊ¿Îˇ Aô#Lˇ ”ªÊØˇø Dàˇ¿ˇsÁ ØˇÊdÁ úˇÁ˛ß ®˜íˇàˇ

®˜…ßSΛÁLˇ¿ˇ Dàˇ¿ˇ íˇÁA;Ρ (®˜…ß ”ÛQøÊ 121–135)>

121. ”˛Ê{Øˇ…Í Lˇ‰ (Inclusive class){¿ˇ

®Á‡ˇÊ˛Ê{úˇ ”ØΡvˇÊ¿Îˇ Aô#Lˇ µÎˇ‡˙ˇ Lˇ¿ˇÁ$Ê;ˇÁ

(1) ®fiÁØˇÊ{¿ˇ

(2) {‡ˇQÁØˇÊ{¿ˇ

(3) Lˇ‹ˇÁØˇÊ{¿ˇ

(4) F ”˛÷ {‰Üˇ˜{¿ˇ

122. ""ØˇøÊLˇ¿ˇ~ Dµˇfl ØˇøÊØˇ‹ˇÊ¿ˇÁLˇ H {”ïÊ;ˇÁLˇ>'' F DNˇÁ ”‹ˇÁܡ AÊ®~ {Lˇ{ܡ ®¿ˇÁ˛Ê~{¿ˇ ”‹ˇ˛Üˇ?

(1) ®Ìǡˆ ”‹ˇ˛Üˇ

(2) AÊÛ…ÁLˇ ¿Ìˇ{® ”‹ˇ˛Üˇ

(3) A”‹ˇ˛Üˇ

(4) ”‹ˇ˛Üˇ FØˇÛ {Lˇ{ܡLˇÊÛ…{¿ˇ A”‹ˇ˛Üˇ ˛ôø

123. ®˜Ê$˛ÁLˇ FØˇÛ ˛Êôø˛ÁLˇ ÷¿ˇ¿ˇ …Á‰Ê$ˆÍZΡ µˇÊÃÊ

…Á‰Ê{¿ˇ AÊLıˇŒ Lˇ¿ˇÊBØˇÊLΡ {‹ˇ{‡ˇ Lˇ'~ AÊØˇ…øLˇ?

(1) …Á‰Ê$ˆÍZΡ Øˇ‹ˇÁ ®fiÁØˇÊLΡ D®{íˇ… {íˇØˇÊ

(2) …Á‰Ê$ˆÍZΡ Øˇ‹ÎˇØˇÊ¿ˇ D®{íˇ… {íˇØˇÊ

(3) …Á‰Ê$ˆÍZΡ Aô#Lˇ ®¿ˇÁ˛Ê~{¿ˇ …¯Üˇ‡ˇÁQúˇ {íˇØˇÊ

(4) …Á‰Ê$ˆÍZˇ ØˇøÊLˇ¿ˇ~ jÊúˇ ØıˇïÁ Lˇ¿ˇÊBØˇÊ¿ˇ

®˜{`ˇŒÊ Lˇ¿ˇÁØˇÊ

124. {˛ÚQÁLˇ ®˜÷ÎܡÁLˇ¿ˇ~ (presentation) úˇÁ˛{;ˇ F$#˛ôø¿Îˇ {LˇDÙ ®ïܡÁ D®æÎNˇ ˛{úˇ ‹ÎˇF?

(1) ”¥¿ˇ ®˜÷ÎܡÁLˇ¿ˇ~

(2) LˇØˇÁÜˇÊ AÊØıˇàˇÁ

(3) ”Ê˛úˇÊ-”Ê˛úˇÁ Dàˇ¿ˇ {íˇØˇÊ ®˜÷ÎܡÁ

(4) ”Û{LˇÜˇ µˇÊÃÊ ˛Êôø˛{¿ˇ ®˜÷ÎܡÁLˇ¿ˇ~

(12)

125. ""®Á‡ˇÊ ®ÊBÙ ˛Ê'¿ˇ ‰Í¿ˇ¿ˇ AÊØˇ…øLˇÜˇÊ µˇ¡ˇÁ,

˛úΡÃø¿ˇ ”jÊúˇÊäLˇ ØˇÁLˇÊ… ®ÊBÙ ˛ÊÜıˇµˇÊÃÊ¿ˇ AÊØˇ…øLˇÜˇÊ ¿ˇ‹ˇÁdÁ>'' F DNˇÁsÁ LˇÊ‹ˇÊ¿ˇ?

(1) ¿ˇÊfÃ} sÉúˇ

(2) ¿ˇÊBØˇú˙ˇ

(3) ˛‹ˇÊäÊ SʧˇÍ

(4) ØˇÁ{ØˇLˇÊúˇ¢ˇ

126. …Á‰Ê$ˆÍZˇ¿ˇ {æDÙ µˇÊÃÊ{¿ˇ jÊúˇ úˇÊ‹ˇ], æíˇÁ {”B µˇÊÃÊ ÜˇÊZˇ …Á‰Ê¿ˇ ˛Êôø˛ ‹ÎˇF, {ܡ{Øˇ

(1) …Á‰Ê$ˆÍ ”˛Î`ˇÁܡ ôøÊúˇ {íˇØˇÊ ”ªØˇ úΡ{‹ˇÙ

(2) …Á‰Ê$ˆÍ `ˇÊ®{¿ˇ ¿ˇ‹ˇÁ {æ{LˇÚ~”Á ®˜LˇÊ{¿ˇ AµˇøÊ” Lˇ¿ˇÁ$Ê;ˇÁ

(3) …Á‰Ê$ˆÍZˇ¿ˇ ®fiÁØˇÊ{¿ˇ AÊS˜‹ˇ Lˇ˛Á æÊB$ÊF

(4) F ”˛÷ A”ÎØˇÁôÊ {íˇQÊ{íˇB$ÊF

127. µˇÊÃÊ …Á‰~{¿ˇ µˇÊÃÊ¿ˇ Aʵˇø;ˇ¿ˇÍLˇ¿ˇ~¿ˇ ”ØΡvˇÊ¿Îˇ

˛‹ˇàˇ¥®Ìǡˆ íˇÁSsÁ {‹ˇ‡ˇÊ

(1) …˜Øˇ~ FØˇÛ Lˇ$úˇ

(2) …˜Øˇ~

(3) Lˇ$úˇ

(4) ‡ˇÁQúˇ

128. µˇÊÃÊ …Á‰~{¿ˇ ®vˇúˇ ”Ê˛S˜Í¿ˇ ”ØˇˆÊô#Lˇ ˛‹ˇàˇ¥®Ìǡˆ AÊØˇ…øLˇÜˇÊ {‹ˇ‡ˇÊ

(1) Lˇ˛˙ ”˛fl{¿ˇ Aô#Lˇ jÊúˇ Afˆúˇ Lˇ¿ˇÁØˇÊ

(2) ®vˇúˇ ”Ê˛S˜Í{¿ˇ LˇvˇÁúˇ AÛ…SΛÁLˇ¿ˇ D®æÎNˇ ØˇøÊQøÊ Lˇ¿ˇÁØˇÊ

(3) …Á‰Ê$ˆÍZˇ¿ˇ ®Êvˇø ®˜ÜˇÁ ôøÊúˇ AÊLˇÃˆ~

Lˇ¿ˇÊBØˇÊ

(4) …Á‰LˇZΡ …Á‰ÊíˇÊúˇ{¿ˇ Lˇ˛˙ ®¿ˇÁ…˜˛ Lˇ¿ˇÁØˇÊLΡ

®›ÁØˇÊ

129. ""{˛ôÊØˇÍ …Á‰Ê$ˆÍZˇ¿ˇ Aô#Lˇ ®¿ˇÁ˛Ê~{¿ˇ …±ˇ ܡ$Ê DaˇÊ¿ˇ~ jÊúˇ $ÊF>'' F Lˇ$Ê LˇÁF Lˇ‹ˇÁd;ˇÁ?

(1) s¿˙ˇ˛øÊú˙ˇ

(2) ¸ˇÁ…¿˙ˇ

(3) $Ê∫Ê

(4) F˛Ê{úˇ ”˛{÷

130. …±ˇ¿ˇ ÿŒ A$ˆ ®˜íˇÊúˇ A{®‰Ê Düܡ ®ïܡÁ {‹ˇ‡ˇÊ

(1) …±ˇ¿ˇ ØˇøÊQøÊ Lˇ¿ˇÁØˇÊ

(2) …±ˇ{LˇÊÿˇ ”‹ˇÊflܡÊ{¿ˇ ®fiÊBØˇÊ

(3) ®ÌØˇˆÊúΡ˛Êúˇ ®ÊBÙ …Á‰Ê$ˆÍZΡ ”Î{æÊS {íˇØˇÊ,

¸ˇ¡ˇ{¿ˇ {”˛Ê{úˇ AúΡ˛Êúˇ Lˇ¿ˇÁ Lˇ‹ˇÁ®Ê¿ˇÁ{Øˇ

(4) µˇÊÃÊ …Á‰~ ˛Êôø{¿ˇ …±ˇÊ$ˆ ÿŒ Lˇ¿ˇÁ{íˇØˇÊ

(13)

131. F$#˛ôø¿Îˇ {LˇDÙ ®ïܡÁ¿ˇ D®{æÊS{¿ˇ, ˛Îíˇ˜Áܡ

®Êvˇø®Î÷Lˇ¿ˇ ”‹ˇÊflÜˇÊ ØˇÁúˇÊ, Aúˇø FLˇ µˇÊÃÊ …Á‰Ê Lˇ¿ˇÊæÊB®Ê{¿ˇ?

(1) ®˜ÊLıˇÜˇÁLˇ AµˇÁS˛ (Natural approach)

(2) µˇÊÃÊ ®˜ØˇÊ‹ˇ (Language immersion)

(3) ØˇøÊLˇ¿ˇ~ AúÎˇØˇÊíˇ ®ïܡÁ (Grammar

translation approach)

(4) ◊ÁܡÁfúˇø ®ïܡÁ (Situational approach)

132. ܡ¯sÁ®Ìǡˆ ®vˇúˇ¿ˇ Aúˇøܡ˛ LˇÊ¿ˇ~

(1) Øˇ‹ÎˇµˇÊÃÁLˇÜˇÊ

(2) íˇ¥Á-µˇÊÃÁLˇÜˇÊ

(3) Lˇ‰{¿ˇ Aô#Lˇ ”ÛQøLˇ …Á‰Ê$ˆÍZˇ¿ˇ D®◊ÁܡÁ

(4) ®vˇúˇ ”˛fl{¿ˇ ØˇÊ¿ˇ∫Ê¿ˇ D®{íˇ… {íˇB ØˇÊôÊ ”ıŒÁ Lˇ¿ˇÁØˇÊ

133. F$#˛ôø¿Îˇ {LˇDÙ …Á‰~-Aô#S˛

(teaching-learning) LˇvˇÁúˇÜˇÊLΡ …±ˇ jÊúˇ

®ïܡÁ ˛Êôø˛{¿ˇ ”˛ÊôÊúˇ Lˇ¿ˇÊæÊB®Ê¿ˇÁØˇ?

(1) ØˇÊLˇø Svˇúˇ¿ˇ Lˇ˜˛ úˇÁïˆÊ¿ˇ~

(2) …Îï DaˇÊ¿ˇ~

(3) …Á‰Ê$ˆÍ ØˇøÊQøÊ Lˇ¿ˇÁØˇÊ{¿ˇ A”ÎØˇÁôÊ¿ˇ ”ºÎQÍúˇ {‹ˇØˇÊ

(4) F ”˛÷

134. F$#˛ôø¿Îˇ {LˇDÙsÁ {LˇÚ…¡ˇ D{î…ø (Skill

objective) ”‹ˇ ”Û®ıNˇ úΡ{‹ˇÙ?

(1) ®vˇúˇ

(2) ‡ˇÁQúˇ

(3) …˜Øˇ~

(4) µˇÊÃÊ{¿ˇ ¿Îˇ`ˇÁ

135. µˇÊÃÊ ØˇÁLˇÊ…{¿ˇ Lˇ'~ ØˇÊôÊ ”ıŒÁ Lˇ¿ˇÁ$ÊF?

(1) ”¥Ê◊ø

(2) ØΡïÁ

(3) ØˇøNˇÁ-ØˇøNˇÁ˛ôø{¿ˇ A”˛ÊúˇÜˇÊ

(4) F ”˛÷

(14)

úˇÁ{ : úˇÁ˛ß SíˇøÊÛ…LΡ ®ÊvˇLˇ¿ˇÁ F‹ˇÊ ®¿ˇØˇàˇˆÍ ®˜…ßSΛÁLˇ (®˜…ß ”ÛQøÊ 136–143)¿ˇ Dàˇ¿ˇ µˇÊ{Øˇ {”$#{¿ˇ íˇÁAÊæÊB$#ØˇÊ Dàˇ¿ˇ ˛ôø¿Îˇ ”ØΡvˇÊ¿Îˇ Aô#Lˇ ”ªÊØˇø Dàˇ¿ˇsÁ ØˇÊd;Ρ>

""”˛Êf ˛ÊúˇØˇÁLˇ ”ÛSvˇúˇ> LˇÁ;Ρ ˛úΡÃø-˛úΡÃø¿ˇ ”ÛSvˇúˇ

˛Ê{ܡ˜ ”˛Êf-®íˇ¿ˇ {æÊSø úΡ{‹ˇÙ> ˛úΡÃø ˛úΡÃø ˛ôø{¿ˇ ØˇøØˇ”Êfl¿ˇ ÜˇÊ¿ˇÜˇ˛ø {WúˇÁ, {…˜~Í”¥Ê$ˆ H AÊ$ˆúˇÍܡÁLˇ ”˛”øÊ {WúˇÁ, ”Ìܡ˜ôÊ¿ˇ-{SÊœÍ, Lˇ˛ˆLˇÊ¿ˇ-{SÊœÍ, {Øˇ®Ê¿ˇÍ-{SÊœÍ, LıˇÃLˇ-{SÊœÍ, ˛‹ˇÊfúˇ-{SÊœÍ, QÊܡLˇ-{SÊœÍ ®˜µıˇÜˇÁ¿ˇ

◊Êúˇ AdÁ> {”‹ˇÁ®¿ˇÁ fÊܡÁ-LıˇŒÁSܡ, ¿ˇÊfúˇÍܡÁSܡ, ô˛ˆSܡ {µˇíˇ-®˜æÎNˇ ØˇÁµˇÁü {íˇ…¿ˇ, ØˇÁµˇÁü ”Û®˜íˇÊfl¿ˇ ◊Êúˇ ¿ˇ‹ˇÁdÁ>

˛ÊúˇØˇ¿ˇ {SÊœÍ ˛ÊúˇØˇ¿ˇ {íˇ…”Û◊ÁܡÁ, ˛ÊúˇØˇ¿ˇ ”Û®˜íˇÊfl F˛Ê{úˇ {SÊsÁF {SÊsÁF ”ÛSvˇúˇ> F˛Ê{úˇ ˛úΡÃø ˛úΡÃø

˛ôø{¿ˇ ®ı$LˇÜˇ¥¿ˇ úˇÁíˇ…ˆúˇ> {æDÙvˇÊ{¿ˇ {SÊsÁF {SÊœÍLΡ, {SÊsÁF {íˇ…LΡ ØˇÊ ”Û®˜íˇÊflLΡ AÊ{ª˛Ê{úˇ AúΡµˇØˇ Lˇ¿Îˇ, {”vˇÊ{¿ˇ ØˇÁµˇÁü {SÊœÍ, ØˇÁµˇÁü {íˇ…¿ˇ ØˇÊ ”Û®˜íˇÊfl¿ˇ AØˇ◊Êúˇ AÊ{ª˛Ê{úˇ AúΡµˇØˇ Lˇ¿ˇÁ$ÊDÙ> ˛Ì‡ˇÁAÊ-{SÊœÍ $#{‡ˇ

˛Ê‡ˇÁLˇ {SÊœÍ, ˛‹ˇÊfúˇ-{SÊœÍ $#{‡ˇ QÊܡLˇ-{SÊœÍ AdÁ; Dá¡ˇ ®˜{íˇ… $#{‡ˇ AúÎˇá¡ˇ ®˜{íˇ…, ‹ˇÁ¢Îˇ ”Û®˜íˇÊfl $#{‡ˇ A‹ˇÁ¢Îˇ ”Û®˜íˇÊfl AdÁ> {LˇØˇ¡ˇ {SÊsÁF ”ÛW {æ Aúˇø¿ˇ

®Ê…¥ˆ{¿ˇ AØˇ◊Áܡ, ÜˇÊ‹ˇÊ úΡ{‹ˇÙ> FLˇ {SÊœÍ Aúˇø {SÊœÍLΡ AÊLˇ˜˛~ Lˇ¿ˇÁØˇÊ ®ÊBÙ, FLˇ ô˛ˆ ”Û®˜íˇÊfl AúˇøLΡ ®¿ˇÊ÷

Lˇ¿ˇÁØˇÊ ®ÊBÙ ®˜÷Îܡ> ”˛Êf ˛ÊúˇØˇ¿ˇ FLˇÜˇ¥ ”Ì`ˇLˇ> ”˛Êf¿ˇ µˇÁü µˇÁü {‡ˇÊLˇ, µˇÁü µˇÁü {‡ˇÊLˇ-{SÊœÍ, µˇÁü µˇÁü

”Û‘ıˇÜˇÁ˛Ì¡ˇLˇ fÊܡÁ, ô˛ˆ˛Ì¡ˇLˇ ”Û®˜íˇÊfl FLˇ …ı\ˇ¡ˇ{¿ˇ

…ı\ˇ¡ˇÁܡ> {LˇØˇ¡ˇ FLˇÜˇ¥ úΡ{‹ˇÙ, ˛ÊúˇØˇ-˛ÊúˇØˇ ◊Áܡ Øıˇ‹ˇÜ˙ˇ

”Û®Lˇˆ ”˛Êf íˇ¥Ê¿ˇÊ ®˜LˇsÁܡ ‹ÎˇF> ”˛Êf ØˇÁ…Ê¡ˇ

˛ÊúˇØˇ-”۔ʿˇ¿ˇ ØˇøÊ®LˇÜˇ˛ ˛‹ˇàˇ˛ ”ÛSvˇúˇ> ÜˇÊ‹ˇÊ A;ˇÁ˛

”ÛSvˇúˇ æÊ‹ˇÊLˇÁ {…˜~ÍSܡ, ØˇøØˇ”ÊflSܡ, {íˇ…Sܡ, ô˛ˆSܡ

®˜{µˇíˇ ”{àˇ¥ {‡ˇÊLˇ”˛Ì‹ˇLΡ, µÌˇÜˇ-Øˇàˇˆ˛Êúˇ-µˇØˇÁÃøܡ {‡ˇÊLˇØˇSˆLΡ ôÊ¿ˇ~ Lˇ¿ˇÁ®Ê{¿ˇ, Øˇ‹ˇúˇ Lˇ¿ˇÁ®Ê{¿ˇ>''

136. AúΡ{bˇíˇsÁ{¿ˇ {LˇDÙ {SʜͿˇ D{‡ˇ‚Q úˇÊ‹ˇ]?

(1) ˛‹ˇÊfúˇ-{SÊœÍ

(2) Lˇ˛ˆLˇÊ¿ˇ-{SÊœÍ

(3) …Á‰Lˇ-{SÊœÍ

(4) {‡ˇÊLˇ-{SÊœÍ

137. ”˛Êf ˛ÊúˇØˇ¿

(1) µˇØˇÁÃøܡ

(2) ”Ê˛ÊfÁLˇ ”ÛSvˇúˇ

(3) FLˇÜˇ¥ ”Ì`ˇLˇ

(4) Øıˇ‹ˇÜ˙ˇ ”Û®Lˇˆ ”Ì`ˇLˇ

138. AÊ{˛ Lˇ'~ AúΡµˇØˇ Lˇ¿ˇÁ®Ê¿Îˇ?

(1) ØˇÁµˇÁü {SÊœÍZΡ

(2) ØˇÁµˇÁü ”Û®˜íˇÊfl¿ˇ ”‹ˇÊØˇ◊Êúˇ

(3) FLˇ {SʜͿˇ Aúˇø ”˛÷ {SÊœÍ ”‹ˇ Lˇ¡ˇ‹ˇ

(4) ˛úΡÃø¿ˇ ”ÛSvˇúˇ‹ˇ] ”˛Êf

139. "úˇÁíˇ…ˆúˇ' …±ˇ¿ˇ A$ˆ {‹ˇØˇ

(1) AÊLˇ˜˛~

(2) {®˜Ê˚Ê‹ˇúˇ

(3) ØˇÊ¿ˇ~

(4) DíˇÊ‹ˇ¿ˇ~

140. {LˇDÙ˛Ê{úˇ FLˇ …ı\ˇ¡ˇ{¿ˇ …ı\ˇ¡ˇÁܡ {ØˇÊ‡ˇÁ LΡ‹ˇÊæÊBdÁ?

(1) µˇÁü {SÊœÍ, µˇÁü fÊܡÁ, ô˛ˆ ”Û®˜íˇÊfl FØˇÛ µˇÁü µˇÁü {‡ˇÊLˇ

(2) µÌˇÜˇ, Øˇàˇˆ˛Êúˇ H µˇØˇÁÃøܡ

(3) ˛~ÁÃ, ”˛Êf H ”ÛSvˇúˇ

(4) Lˇ˛ˆLˇÊ¿ˇ, ”Ìܡ˜ôÊ¿ˇ, QÊܡLˇ H ˛‹ˇÊfúˇ

(15)

141. "˛ÊúˇØˇÁLˇ' …±ˇ¿ˇ Svˇúˇ LˇÊ‹ˇÊ ”Ê‹ˇÊæø{¿ˇ ”ªØˇ {‹ˇÊBdÁ?

(1) ܡïÁܡ ®˜Üˇøfl

(2) Lıˇíˇ;ˇ ®˜Üˇøfl

(3) ”ØˇˆúˇÊ˛¿ˇ ®˜{flÊS

(4) D®”Sˆ¿ˇ ØˇøØˇ‹ˇÊ¿ˇ

142. ”Ìܡ˜ôÊ¿ˇ-{SÊœÍ, Lˇ˛ˆLˇÊ¿ˇ-{SÊœÍ, {Øˇ®Ê¿ˇÍ- {SÊœÍ, LıˇÃLˇ-{SÊœÍ, ˛‹ˇÊfúˇ-{SÊœÍ AÊíˇÁ {LˇDÙ

®˜LˇÊ¿ˇ¿ˇ ®˜{flÊS?

(1) æÎSΩ …±ˇ

(2) fsÁ¡ˇ …±ˇ

(3) æÎS¡ˇ …±ˇ

(4) {æÚSÁLˇ …±ˇ

143. "ØˇøÊ®LˇÜˇ˛'¿ˇ ®ÌØˇˆØˇàˇˆÍ AØˇ◊ÊLΡ Lˇ'~

LΡ‹ˇÊæÊB®Ê¿ˇÁØˇ?

(1) ØˇøÊ®Lˇ

(2) AܡÁ ØˇøÊ®Lˇ

(3) ØˇøÊ®LˇÜˇ¿ˇ

(4) ØˇøÊ®LˇLˇ˜˛

úˇÁ{ : úˇÁ˛ß SíˇøÊÛ…LΡ ®ÊvˇLˇ¿ˇÁ F‹ˇÊ ®¿ˇØˇàˇˆÍ ®˜…ßSΛÁLˇ (®˜…ß ”ÛQøÊ 144–150)¿ˇ Dàˇ¿ˇ µˇÊ{Øˇ {”$#{¿ˇ íˇÁAÊæÊB$#ØˇÊ Dàˇ¿ˇ ˛ôø¿Îˇ ”ØΡvˇÊ¿Îˇ Aô#Lˇ ”ªÊØˇø Dàˇ¿ˇsÁ ØˇÊd;Ρ>

""fSܡ¿ˇ ¿ˇ˛~ÍflÜˇÊ D®{µˇÊS Lˇ¿ˇÁØˇÊ ®ÊBÙ ˛úΡÃø fÍØˇúˇ{¿ˇ {æÚØˇúˇ¿ˇ ”ıŒÁ> AÊúˇ¢ˇ¿ˇ D®Lˇ¿ˇ~SΛÁLˇ æÎØˇLˇ íıˇŒÁ{¿ˇ ØˇÁ{…à µˇÊØˇ{¿ˇ AÊØıˇÜˇ {‹ˇÊB$ÊF> {”Ú¢ˇæˆø¿ˇ ˛Ì‡ˇø ØΡ{l æÎØˇLˇ> ‹ıˇíˇfl¿ˇ D®Ê”úˇÊ{¿ˇ æÎØˇLˇ¿ˇ {æ AÊäØˇÁ”Ω&ıܡÁ AÊ{” H {æDÙ úˇÁµıˇÜˇ íˇÊúˇ{¿ˇ ܡÊ'¿ˇ ˛÷Lˇ AØˇúˇÜˇ {‹ˇÊB®{›, ÜˇÊ‹ˇÊ {”Ú¢ˇæˆø¿ˇ LΡ‹ÎˇLˇ ÿ…ˆd›Ê Aúˇø LˇÁdÁ úΡ{‹ˇÙ>

A;ˇ¿ˇ¿ˇ µˇÊØˇ ØˇÁúˇÁ˛fl{¿ˇ úˇÁfܡ¥ µÎˇ‡ˇÁæÊB A®¿ˇ úˇÁLˇs{¿ˇ AÊäܡøÊS¿ˇ `ˇ¿ˇ˛ úˇÁíˇ…ˆúˇ {íˇQÊBØˇÊ {LˇØˇ¡ˇ æÎØˇLˇ ®‰{¿ˇ

”ªØˇ®¿ˇ {‹ˇÊB$ÊF> ®˜Ê©Á ”Û{S íˇÊúˇ ÜΡ¡ˇúˇÊ Lˇ{‡ˇ fSܡ{¿ˇ æÎØˇLˇ¿ˇ ◊Êúˇ AܡÁ Daˇ{¿ˇ úˇÁ{ Lˇ¿ˇÊæÊB®Ê{¿ˇ>

{æ{ܡ$¿ˇ LˇÁdÁ ˛‹ˇÜ˙ˇ LˇÁ∫Ê íΡ—˜Ê®ø Øˇ÷Î S˜‹ˇ~ Lˇ¿ˇÁØˇÊLΡ æÎØˇLˇ¿ˇ {®˜¿ˇ~Ê AÊ”ÁdÁ, {” ܡÊ'¿ˇ D®æÎNˇ ˛Ì‡ˇø {íˇØˇÊ{¿ˇ LΡ=ˇÁܡ {‹ˇÊBúˇÊ‹ˇ]> ‹ıˇíˇflLΡ ®Ìǡˆ µˇÊØˇ{¿ˇ DúˇΩ&ÎNˇ Lˇ¿ˇÁØˇÊLΡ {”

® ˇÊÜ˙ˇ®íˇ ‹ÎˇFúˇÊ‹ˇ]> ‹ıˇíˇfl Øˇ¡ˇ{¿ˇ {” ®¿ˇLΡ AÊ®~Ê¿ˇ Lˇ¿ˇÁúˇÁF> {®˜˛ ØˇÁܡ¿ˇ~ Lˇ¿ˇÁØˇÊ ÜˇÊ'¿ˇ {SÊsÁF ”¥ÊµˇÊØˇÁLˇ SÎ~>

fSܡ¿ˇ ‡ˇÊpúˇÊ H ®˜ØˇoúˇÊ æÎØˇLˇ ®˜Ê~LΡ …ܡ AÊWÊܡ Lˇ{¿ˇ>

æÊ‹ˇÊ úˇÁLˇs¿Îˇ {” $¿ˇLˇ ®ÊBÙ sÁ{Lˇ AÊ…¥Ê”úˇÊ ®ÊB$ÊF, {”

ܡÊ' ®˜ÜˇÁ úˇÁ˛ˆ˛ ØˇøØˇ‹ˇÊ¿ˇ Lˇ¿ˇÁ®Ê{¿ˇ; LˇÁ;Ρ æÎØˇLˇ ®˜Ê~¿ˇ

”¿ˇ¡ˇÜˇÊ{¿ˇ ”ØΡ µÎˇ‡ˇÁæÊF> ˛Î‹ÌˇàˇˆLˇ¿ˇ AúΡµÌˇÜˇÁ ‹ıˇíˇfl{¿ˇ {æ AÊ{ØˇS AÊ{~ H AܡÁ ‰Í~ AØˇ‡ˇ∫úˇ{¿ˇ AÊ…Ê¿ˇ {æ ”¿ˇ”

LΡ”β ¸ÎˇsÁ D{vˇ, ÜˇÊ‹ˇÊ {æÚØˇúˇ d›Ê Aúˇø ”˛fl{¿ˇ

”ªØˇ®¿ˇ ‹ÎˇF úˇÊ‹ˇ]>''

144. {‡ˇQLˇZˇ íıˇŒÁ{¿ˇ {æÚØˇúˇ¿ˇ ”ıŒÁ LˇÊ‹ˇ]LˇÁ {‹ˇÊB$ÊF?

(1) AÊúˇ¢ˇ D®{µˇÊS ®ÊBÙ

(2) {”Ú¢ˇæˆø¿ˇ ˛Ì‡ˇø ØΡlÁØˇÊ ®ÊBÙ

(3) fSܡ¿ˇ ¿ˇ˛~ÍflÜˇÊ D®{µˇÊS Lˇ¿ˇÁØˇÊ ®ÊBÙ

(4) AÊäܡøÊS¿ˇ úˇ˛ÎúˇÊ {íˇQÊBØˇÊ ®ÊBÙ

(16)

145. LˇÁF ‹ıˇíˇflLΡ ®Ìǡˆ µˇÊØˇ{¿ˇ DúˇΩ&ÎNˇ Lˇ¿ˇÁØˇÊLΡ AÊ{SB æÊB$ÊF?

(1) æÎØˇLˇ

(2) AÊúˇ¢ˇ ‡ˇÊµˇ Lˇ¿Îˇ$#ØˇÊ ØˇøNˇÁ

(3) úˇÁ˛ˆ˛ ØˇøØˇ‹ˇÊ¿ˇ {íˇQÊD$#ØˇÊ ØˇøNˇÁ

(4) {‡ˇQLˇ úˇÁ{f

146. {Lˇ{ܡ{Øˇ{¡ˇ "AÊ…Ê¿ˇ ”¿ˇ” LΡ”β' ¸ÎˇsÁDvˇÁ$ÊF?

(1) {æÚØˇúˇLΡ A{®‰Ê Lˇ¿ˇÁØˇÊ {Øˇ{¡ˇ

(2) {æÚØˇúˇ `ˇÊ‡ˇÁæÁØˇÊ ®{¿ˇ

(3) {æÚØˇúˇ¿ˇ AÊS˛úˇ{¿ˇ

(4) fÍØˇúˇ¿ˇ ”ØΡ ”˛fl{¿ˇ

147. "¿ˇ˛~ÍflܡÊ' {LˇDÙ ®˜LˇÊ¿ˇ¿ˇ …±ˇ?

(1) ØˇÁ{…Ãø

(2) ØˇÁ{…Ã~

(3) ”{∫ÊôúˇÊäLˇ

(4) Lˇ˜ÁflÊ ØˇÁ{…Ã~

148. "úˇÁ¿ˇ”' {LˇDÙ …±ˇ¿ˇ ØˇÁ®¿ˇÍܡÊ$ˆLˇ …±ˇ?

(1) íΡ—˜Ê®ø

(2) AÊäØˇÁ”Ω&ıܡÁ

(3) ‡ˇÊpúˇÊ

(4) ”¿ˇ”

149. ""fSܡ¿ˇ ‡ˇÊpúˇÊ H ®˜ØˇoúˇÊ æÎØˇLˇ ®˜Ê~LΡ …ܡ AÊWÊܡ Lˇ{¿ˇ>'' F$#{¿ˇ "®˜ØˇoúˇÊ'¿ˇ ”˛Lˇ‰ …±ˇ {‹ˇØˇ

(1) AØˇúˇÜˇ

(2) ®˜ÜˇÊ¿ˇ~Ê

(3) {®˜¿ˇ~Ê

(4) A”ºÊúˇ

150. æÎØˇLˇ {LˇDÙ ®¿ˇÁ◊ÁܡÁ{¿ˇ ܡÊ'¿ˇ úˇÁfܡ¥ µÎˇ‡ˇÁæÊF?

(1) ®˜Ê©Á ”˛fl{¿ˇ

(2) ‹ıˇíˇflLΡ ®Ìǡˆ µˇÊØˇ{¿ˇ DúˇΩ&ÎNˇ Lˇ¿ˇÁ{íˇØˇÊ

”˛fl{¿ˇ

(3) A;ˇ¿ˇ¿ˇ µˇÊØˇ ØˇÁúˇÁ˛fl LˇÊ¡ˇ{¿ˇ

(4) ”¥ÊµˇÊØˇÁLˇ AØˇ◊Ê{¿ˇ

(17)

SPACE FOR ROUGH WORK

(18)

SPACE FOR ROUGH WORK

★ ★ ★

(19)

úˇÁ˛ß‡ˇÁQÁܡ úˇÁ{ÊØˇ¡ˇÍ µˇ‡ˇµˇÊØˇ{¿ˇ ®Êvˇ Lˇ¿ˇ;Ρ :

1.

®˜…ßSΛÁLˇ¿ˇ Dàˇ¿ˇ LˇÁ®¿ˇÁ µˇÊØˇ{¿ˇ íˇÁAÊæÁØˇ ®¿ˇÍ‰Ê ®Î÷ÁLˇÊ{¿ˇ ØΡlÊB íˇÁAÊæÊBdÁ> Dàˇ¿ˇ {íˇØˇÊ ®ÌØˇˆ¿Îˇ {”SΛÁLΡ µˇ‡ˇµˇÊØˇ{¿ˇ ®fiÁ{úˇØˇÊ D`ˇÁÜ˙ˇ>

2.

®˜{ܡøLˇ ®˜…ß{¿ˇ

4

sÁ ”ªÊØˇø Dàˇ¿ˇ íˇÁAÊæÊBdÁ> ܡúˇΩôø¿Îˇ ”{ØˇÊˆàˇ˛ S˜‹ˇ~Ífl Dàˇ¿ˇLΡ ‹ˇ]

OMR

Dàˇ¿ˇ QÊÜˇÊ¿ˇ

®ıœÊ-

2

{¿ˇ Lˇ¡ˇÊ/úˇÍ¡ˇ Øˇ‡˙ˇ®F+ {®ú˙ˇ{¿ˇ `ˇÁ‹ˇßs Lˇ¿ˇ;Ρ> ${¿ˇˇ `ˇÁ‹ˇßs Lˇ‡ˇÊ ®{¿ˇ F‹ˇÊLΡ {LˇÚ~”Á

®¿ˇÁ◊ÁܡÁ{¿ˇ Øˇíˇ¡ˇÊæÁØˇ úˇÊ‹ˇ]>

3.

Dàˇ¿ˇ QÊܡÊLΡ {˛Ê›Á˛Ê›Á µˇÊˡˇLˇ¿ˇÊæÁØˇ úˇÊ‹ˇ] A$ØˇÊ {LˇÚ~”Á ®˜LˇÊ¿ˇ íˇÊS ØˇÊ `ˇÁ‹ˇß ‡ˇSÊæÁØˇ úˇÊ‹ˇ]> úˇÁîˆÁŒ ◊Êúˇ ØˇøܡÍܡ Aúˇø {LˇÚ~”Á fÊSÊ{¿ˇ {¿ˇÊ‡˙ˇ úˇ∫¿ˇ {‡ˇQÊæÁØˇ úˇÊ‹ˇ]>

4.

®˜…߮ܡ˜ H Dàˇ¿ˇ QÊܡÊLΡ æú#ˇ{¿ˇ ¿ˇQÊæÁØˇ> {LˇØˇ¡ˇ Lˇ˜˛ÁLˇ úˇ∫¿ˇ ØˇÊ {LˇÊx˙ˇ {‰Üˇ˜{¿ˇ ØˇøܡÁLˇ˜˛ ØˇøܡÍܡ Aúˇø {LˇÚ~”Á {‰Üˇ˜{¿ˇ F‹ˇÊLΡ ‹ˇ÷Ê;ˇ¿ˇ A$ØˇÊ Øˇíˇ¡ˇÊ æÊB®Ê¿ˇÁØˇ úˇÊ‹ˇ]>

5.

D®◊Êúˇ QÊܡÊ{¿ˇ

(Attendance Sheet)

®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍS~ ®˜…߮ܡ˜ H Dàˇ¿ˇ QÊÜˇÊ¿ˇ Lˇ˜. úˇÛ. H {LˇÊx˙ˇ úˇÁµˇˆÎ‡ˇ µˇÊØˇ{¿ˇ {‡ˇQÁ{Øˇ>

6. OMR

Dàˇ¿ˇ ®Üˇ˜{¿ˇ íˇÁAÊæÊB$#ØˇÊ ”Ê{ZˇÜˇÁLˇ ܡ$ø {˛”Áú˙ˇíˇ¥Ê¿ˇÊ ®fiÊæÁØˇ> {ܡ~Î {LˇÚ~”Á ®˜LˇÊ¿ˇ¿ˇ ܡ$ø

®˜íˇÊúˇLˇÊ¿ˇÍ ◊ÊúˇLΡ {QʇˇÊ d›Ê æÁØˇúˇÊ‹ˇ]> F‹ˇÊd›Ê AÊ›˛Ás˙ LˇÊ›{¿ˇ íˇÁAÊæÊB$#ØˇÊ Üˇ$øvˇÊ¿Îˇ F‹ˇÊ ®ı$Lˇ {‹ˇØˇÊ D`ˇÁÜ˙ˇ úΡ{‹ˇÙ>

7.

{LˇØˇ¡ˇ ®˜{Øˇ… ®Üˇ˜

(Admit Card)

ØˇøܡÍܡ ®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍS~ ®¿ˇÍ‰ÊLˇ‰LΡ {LˇÚ~”Á ®˜LˇÊ¿ˇ Øˇ‹ˇÁ, QÊܡÊ, LˇÊSf, {˛ÊØˇÊB‡˙ˇ {¸ˇÊú˙ˇ, {®f¿ˇ ØˇÊ B{‡ˇL˙ˇ{s˜ÊúˇÁL˙ˇ æ¶ÊíˇÁ ”Êˡ{¿ˇ {úˇB æÊB®Ê¿ˇÁ{Øˇ úˇÊ‹ˇ]>

8.

{˛ÊØˇÊB‡˙ˇ {¸ˇÊú˙ˇ, H¥Êfl¿ˇ{‡ˇ”˙ {æÊSÊ{æÊS æ¶ Üˇ$Ê Aúˇø ®íˇÊ$ˆ AÊíˇÁ ®¿ˇÍ‰Ê Lˇ‰LΡ úˇÁAÊæÊB®Ê¿ˇÁØˇ úˇÊ‹ˇ]> F úˇÁ{¿ˇ AØˇ˛ÊúˇúˇÊ Lˇ{‡ˇ ®¿ˇÍ‰Ê{¿ˇ A”ÊôÎ D®Êfl AØˇ‡ˇ∫úˇ Lˇ¿ˇÊS‡ˇÊ {ØˇÊ‡ˇÁ ô¿ˇÁ úˇÁAÊæÁØˇ FØˇÛ F$#®ÊBÙ

®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍZˇ D®{¿ˇ LˇÊæˆøÊúΡœÊúˇ S˜‹ˇ~ Lˇ¿ˇÁØˇÊ ”Û{S ”Û{S ®¿ˇÍ‰ÊLΡ ØˇÊܡÁ‡˙ˇ Lˇ¿ˇÊæÁØˇ>

9.

®¿ˇÍ‰Lˇ `ˇÊ‹ˇ]ØˇÊ ˛Êܡ˜{Lˇ ®˜{ܡøLˇ ®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ ®˜{Øˇ… ®Üˇ˜ ܡÊZΡ ܡúˇQÁ úˇÁ˛Áàˇ {íˇQÊB{Øˇ>ˇ

10.

®¿ˇÍ‰Ê ®¿ˇÁ`ˇÊ¡ˇLˇ ØˇÊ ®¿ˇÍ‰LˇZˇ AúΡ˛ÜˇÁ µˇÁü {LˇÚ~”Á ®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ úˇÁf AÊ”úˇ dÊ›Á æÁ{Øˇ úˇÊ‹ˇ]>

11.

®¿ˇÍ‰LˇZΡ Dàˇ¿ˇ QÊÜˇÊ ‹ˇ÷Ê;ˇ¿ˇ úˇ Lˇ¿ˇÁ {LˇÚ~”Á ®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ ®¿ˇÍ‰Ê Lˇ‰ dÊ›Á ØˇÊ‹ˇÊ¿ˇLΡ æÊB®Ê¿ˇÁØˇ úˇÊ‹ˇ]>

{”˛Ê{úˇ D®◊Êúˇ ®Üˇ˜{¿ˇ íΡB$¿ˇ ”¥Ê‰¿ˇ Lˇ¿ˇÁ{Øˇ> íˇ¥ÁܡÍfl $¿ˇ D®◊Êúˇ ®Üˇ˜{¿ˇ ”¥Ê‰¿ˇ Lˇ¿ˇÁ úˇ $#ØˇÊ ®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ Dàˇ¿ˇ QÊÜˇÊ {íˇB úˇÊ‹ˇÊ;ˇÁ FØˇÛ A”ÊôÎLˇÊæˆø{¿ˇ ‡ˇÁ© AdÁ;ˇÁ {ØˇÊ‡ˇÁ ô¿ˇÁúˇÁAÊæÁØˇ>

12.

{LˇÚ~”Á ®˜LˇÊ¿ˇ LˇÊ‡˙ˇLΡ{‡ˇs¿ˇ ØˇøØˇ‹ˇÊ¿ˇLΡ AúΡ˛ÜˇÁ ˛Á¡ˇÁØˇ úˇÊ‹ˇ]>

13.

®¿ˇÍ‰Ê ®¿ˇÁ`ˇÊ¡ˇúˇÊ ”ÛLˇ˜Ê;ˇ{¿ˇ ”Á.ØˇÁ.F”˙.B.¿ˇ úˇÁfl˛LˇÊúΡúˇ `Ìˇ›Ê;ˇ ¿Ìˇ{® ØˇÁ{Øˇ`ˇÁܡ {‹ˇØˇ> A”ÊôÎ D®Êfl AØˇ‡ˇ∫úˇ {‰Üˇ˜{¿ˇ {ØˇÊxˇˆ¿ˇ úˇÁfl˛ÊúΡæÊflÍ LˇÊæˆøÊúΡœÊúˇ S˜‹ˇ~ Lˇ¿ˇÊæÁØˇ>

14.

{LˇÚ~”Á ®¿ˇÁ◊ÁܡÁ{¿ˇ ®˜…߮ܡ˜ A$ØˇÊ Dàˇ¿ˇ ®Üˇ˜¿ˇ {LˇÚ~”Á AÛ…LΡ `ˇÁ¿ˇÁ ØˇÊ‹ˇÊ¿ˇ ØˇÊ ®ı$L˙ˇ Lˇ¿ˇÊæÊB®Ê¿ˇÁØˇ úˇÊ‹ˇ]>

15.

®¿ˇÍ‰Ê ”¿ˇÁ‡ˇÊ ®{¿ˇ, Dàˇ¿ˇ ®Üˇ˜LΡ ®¿ˇÍ‰ÊLˇ‰{¿ˇ D®◊Áܡ ®¿ˇÍ‰LˇZΡ ‹ˇ÷Ê;ˇ¿ˇ Lˇ¿ˇÊæÁØˇ>

®¿ˇÍ‰Ê$ˆÍ˛Ê{úˇ {LˇØˇ¡ˇ ®˜…߮ܡ˜LΡ ”Êˡ{¿ˇ {úˇB æÊB®Ê¿ˇÁ{Øˇ>

(20)

{ZÂZ{b{IV {ZX}em| H$mo ‹`mZ go nãT>| :

1. {Og ‡H$ma go {d{^fi ‡ÌZm| Ho$ CŒma {XE OmZo h¢ CgH$m dU©Z narjm nwpÒVH$m _| {H$`m J`m h°, {Ogo Amn ‡ÌZm| H$m CŒma XoZo go nhbo ‹`mZ go nãT> b|ü&

2. ‡À`oH$ ‡ÌZ Ho$ {bE {XE JE Mma {dH$Înm| _| go ghr CŒma Ho$ {bE

OMR CŒma-nà Ho$ n•>-2 na Ho$db EH$ d•Œm H$mo hr nyar Vah H$mbo/

Zrbo ~m∞bnm∞BßQ> noZ go ^a|ü& EH$ ~ma CŒma Aß{H$V H$aZo Ho$ ~mX Cgo

~Xbm Zht Om gH$Vm h°ü&

3. narjmWu gw{Z{¸V H$a| {H$ Bg CŒma-nà H$mo _moãS>m Z OmE Edß Cg na H$moB© A›` {ZemZ Z bJmE±ü& narjmWu AnZm AZwH´$_mßH$ CŒma-nà _|

{ZYm©[aV ÒWmZ Ho$ A{V[a∫$ A›`Ã Z {bI|ü&

4. narjm nwpÒVH$m Edß CŒma-nà H$m ‹`mZnyd©H$ ‡`moJ H$a|, ä`m|{H$ {H$gr

^r n[apÒW{V _| (Ho$db narjm nwpÒVH$m Edß CŒma-nà Ho$ gßHo$V `m gߪ`m _| {^fiVm H$s pÒW{V H$mo N>moãS>H$a) Xygar narjm nwpÒVH$m Cnb„Y Zht H$am`r OmEJrü&

5. narjm nwpÒVH$m/CŒma-nà _| {XE JE narjm nwpÒVH$m gßHo$V d gߪ`m H$mo narjmWu ghr VarHo$ go hm{Oar-nà _| {bI|ü&

6. OMR CŒma-nà _| H$mo{S>V OmZH$mar H$mo EH$ _erZ nãT>oJrü& Bg{bE H$moB© ^r gyMZm AYyar Z N>moãS>| Am°a `h ‡doe-nà _| Xr JB© gyMZm go {^fi Zht hmoZr Mm{hEü&

7. narjmWu ¤mam narjm hm∞b/H$j _| ‡doe-nà Ho$ {gdm` {H$gr ‡H$ma H$s nmR>Á-gm_J´r, _w{–V `m hÒV{b{IV, H$mJO H$s n{M©`m±, noOa, _mo~mBb \$moZ, BboäQ¥>m∞{ZH$ CnH$aU `m {H$gr A›` ‡H$ma H$s gm_J´r H$mo bo OmZo `m Cn`moJ H$aZo H$s AZw_{V Zht h°ü&

8. _mo~mBb \$moZ, ~oVma gßMma `w{∫$`m± (pÒdM Am∞\$ AdÒWm _| ^r) Am°a A›` ‡{V~ß{YV dÒVwE± narjm hm∞b/H$j _| Zht bmB© OmZr Mm{hEü& Bg gyMZm H$m nmbZ Z hmoZo na Bgo narjm _| AZw{MV gmYZm| H$m ‡`moJ _mZm OmEJm Am°a CZHo$ {dÈ’ H$m`©dmhr H$s OmEJr, narjm a‘ H$aZo g{hVü&

9. nyN>o OmZo na ‡À`oH$ narjmWu, {ZarjH$ H$mo AnZm ‡doe-nà {XImE±ü&

10. Ho$›– AYrjH$ `m {ZarjH$ H$s {deof AZw_{V Ho$ {~Zm H$moB© narjmWu AnZm ÒWmZ Z N>moãS>|ü&

11. H$m`©aV {ZarjH$ H$mo AnZm CŒma-nà {XE {~Zm Edß hm{Oar-nà na Xw~mam hÒVmja {H$E {~Zm narjmWu narjm hm∞b/H$j Zht N>moãS>|Joü& `{X {H$gr narjmWu Zo Xygar ~ma hm{Oar-nà na hÒVmja Zht {H$E, Vmo `h _mZm OmEJm {H$ CgZo CŒma-nà Zht bm°Q>m`m h° Am°a `h AZw{MV gmYZ H$m _m_bm _mZm OmEJmü& narjmWu AnZo ~mE± hmW Ho$ A±JyR>o H$m {ZemZ hm{Oar-nà _| {XE JE ÒWmZ na AdÌ` bJmE±ü&

12. BboäQ¥>m∞{ZH$/hÒVMm{bV n[aH$bH$ H$m Cn`moJ d{O©V h°ü&

13. narjm hm∞b/H$j _| AmMaU Ho$ {bE narjmWu ~moS>© Ho$ g^r {Z`_m| Edß {d{Z`_m| ¤mam {Z`{_V h¢ü& AZw{MV gmYZm| Ho$ g^r _m_bm| H$m \°$gbm

~moS>© Ho$ {Z`_m| Edß {d{Z`_m| Ho$ AZwgma hmoJmü&

14. {H$gr hmbV _| narjm nwpÒVH$m Am°a CŒma-nà H$m H$moB© ^mJ AbJ Z H$a|ü&

15. narjm gÂnfi hmoZo na, narjmWu hm∞b/H$j N>moãS>Zo go nyd©

CŒma-nà {ZarjH$ H$mo AdÌ` gm¢n X|ü& narjmWu AnZo gmW Bg

READ THE FOL LOW ING IN STRUC TIONS CARE FULLY : 1. The manner in which the different questions are to

be answered has been explained in the Test Booklet which you should read carefully before actually answering the questions.

2. Out of the four alternatives for each question, only one circle for the correct answer is to be darkened completely with Black/Blue Ballpoint Pen on Side-2 of the OMR Answer Sheet. The answer once marked is not liable to be changed.

3. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No.

anywhere else except in the specified space in the Answer Sheet.

4. Handle the Test Booklet and Answer Sheet with care, as under no circumstances (except for discrepancy in Test Booklet Code or Number and Answer Sheet Code or Number), another set will be provided.

5. The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

6. A machine will read the coded information in the OMR Answer Sheet. Hence, no information should be left incomplete and it should not be different from the information given in the Admit Card.

7. Candidates are not allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, electronic device or any other material except the Admit Card inside the Examination Hall/Room.

8. Mobile phones, wireless communication devices (even in switched off mode) and the other banned items should not be brought in the Examination Halls/Rooms. Failing to comply with this instruction, it will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against them including cancellation of examination.

9. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.

10. No candidate, without special permission of the Centre Superintendent or Invigilator, should leave his/her seat.

11. The candidates should not leave the Examination Hall/Room without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case. The candidates are also required to put their left hand THUMB impression in the space provided in the Attendance Sheet.

12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.

13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall/Room. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.

14. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.

15. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator

References

Related documents

The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet / Answer Sheet in the Attendance Sheet.. A machine will read the coded information in the