• No results found

QUESTION PAPER DECEMBER 2018 | Central Teacher Eligibility Test | India

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "QUESTION PAPER DECEMBER 2018 | Central Teacher Eligibility Test | India"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bg nwpÒVH$m _| 24> _w{–V n•> h¢ü& narjm nwpÒVH$m gߪ`m

This Book let con tains 24 printed pages. Test Book let No.

‡ÌZ-nÃçç

I / PAPER—I

V{_b ^mfm n[a{eÔ>

/ TAMIL LANGUAGE SUPPLEMENT

^mJ

IV & V / PART IV & V narjm nwpÒVH$m gßHo$V

Test Booklet Code

In struc tions for Candidates :

1. This Booklet is a Supplement to the Main Test Booklet for those candidates who wish to answer EITHER Part—IV (Language—I) OR Part—V (Language—II) in TAMIL language, but NOT BOTH.

2. Candidates are required to answer Parts I, II, III from the Main Test Booklet and Parts IV and V from the languages chosen by them.

3. Questions on English and Hindi languages for Part—IV and Part—V have been given in the Main Test Booklet.

Language Supplements can be asked for separately.

4. Use Black/Blue Ballpoint Pen only for writing particulars on this page/marking responses in the Answer Sheet.

5. The CODE for this Language Booklet is I. Make sure that the CODE printed on Side-2 of the Answer Sheet and on your Main Test Booklet is the same as that on this Language Supplement Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of the Language Supplement Test Booklet.

6. This Test Booklet has Two Parts, IV and V, consisting of 60 Objective-type Questions and each carrying 1 mark : Part—IV : Language—I (Tamil) (Q. Nos. 91–120) Part—V : Language—II (Tamil) (Q. Nos. 121–150) 7. Part—IV contains 30 questions for Language—I and Part—V contains 30 questions for Language—II. In this Test Booklet, only questions pertaining to Tamil Language have been given. In case, the language(s) you have opted for as Language—I and/or Language—II is a language other than Tamil, please ask for a Test Booklet that contains questions on that language.

The languages being answered must tally with the languages opted for in your Application Form.

8. Candidates are required to attempt questions in Part—V (Language—II) in a language other than the one chosen as Language—I (Part—IV) from the list of languages.

9. Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.

10. The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed for changing answers.

narjm{W©`m| Ho$ {bE {ZX}e :

1. `h nwpÒVH$m _wª` narjm nwpÒVH$m H$m EH$ n[a{eÔ> h°, CZ narjm{W©`m| Ho$ {bE Omo `m Vmo ^mJççIV (^mfmççI) `m ^mJççV (^mfmççII) V{_b ^mfm _|

XoZm MmhVo h¢, bo{H$Z XmoZm| Zhtü&

2. narjmWu ^mJ I, II, III Ho$ CŒma _wª` narjm nwpÒVH$m go X| Am°a ^mJ IV d V Ho$ CŒma CZHo$ ¤mam MwZr ^mfmAm| goü&

3. AßJ´oOr d {h›Xr ^mfm na ‡ÌZ _wª` narjm nwpÒVH$m _| ^mJççIV d ^mJççV Ho$ A›VJ©V {XE JE h¢ü& ^mfm n[a{eÔ>m| H$mo Amn AbJ go _m±J gH$Vo h¢ü&

4. Bg n•> na {ddaU Aß{H$V H$aZo Edß CŒma-nà na {ZemZ bJmZo Ho$ {bE Ho$db H$mbo/Zrbo ~m∞bnm∞BßQ> noZ H$m ‡`moJ H$a|ü&

5. Bg ^mfm nwpÒVH$m H$m gßHo$V I h°ü& `h gw{Z{¸V H$a b| {H$ Bg ^mfm n[a{eÔ>

narjm nwpÒVH$m H$m gßHo$V, CŒma-nà Ho$ n•>-2 Edß _wª` narjm nwpÒVH$m na N>no gßHo$V go {_bVm h°ü& AJa `h {^fi hmo, Vmo narjmWu Xygar ^mfm n[a{eÔ>

narjm nwpÒVH$m boZo Ho$ {bE {ZarjH$ H$mo Vwa›V AdJV H$amE±ü&

6. Bg narjm nwpÒVH$m _| Xmo ^mJ IV Am°a V h¢, {OZ_| 60 dÒVw{Z> ‡ÌZ h¢ VWm

‡À`oH$ 1 AßH$ H$m h° :

^mJ—IV: ^mfm—I (V{_b) (‡ÌZ gß0 91–120)

^mJ—V : ^mfm—II (V{_b) (‡ÌZ gß0 121–150)

7. ^mJ—IV _| ^mfm—I Ho$ {bE 30 ‡ÌZ Am°a ^mJ—V _| ^mfm—II Ho$ {bE

30 ‡ÌZ {XE JE h¢ü& Bg narjm nwpÒVH$m _| Ho$db V{_b ^mfm go gÂ~p›YV

‡ÌZ {XE JE h¢ü& `{X ^mfm—I Am°a/`m ^mfm—II _| AmnHo$ ¤mam MwZr JB© ^mfm(E±) V{_b Ho$ Abmdm h°/h¢, Vmo H•$n`m Cg ^mfm dmbr narjm nwpÒVH$m _m±J b|ü& {OZ ^mfmAm| Ho$ ‡ÌZm| Ho$ CŒma Amn Xo aho h¢ dh AmdoXZ-nà _| MwZr JB© ^mfmAm| go AdÌ` _ob ImZr Mm{hEü&

8. narjmWu ^mJ—V (^mfm—II) Ho$ {bE, ^mfm gyMr go Eogr ^mfm MwZ|

Omo CZHo$ ¤mam ^mfm—I (^mJ—IV) _| MwZr JB© ^mfm go {^fi hmoü&

9. aµ\$ H$m`© narjm nwpÒVH$m _| Bg ‡`moOZ Ho$ {bE Xr JB© Imbr OJh na hr H$a|ü&

10. g^r CŒma Ho$db OMR CŒma-nà na hr Aß{H$V H$a|ü& AnZo CŒma ‹`mZnyd©H$

Aß{H$V H$a|ü& CŒma ~XbZo hoVw úoV aßOH$ H$m ‡`moJ {Z{f’ h°ü&

I

MVD18–I

Bg narjm nwpÒVH$m H$mo V~ VH$ Z Imob| O~ VH$ H$hm Z OmEü&

Do not open this Test Book let un til you are asked to do so.

Bg narjm nwpÒVH$m Ho$ {nN>bo AmdaU (n•> gߪ`m 24) na {XE JE {ZX}em| H$mo ‹`mZ go nãT>|ü&

Read care fully the In struc tions on the Back Cover (Page No. 24) of this Test Book let.

LANG. CODE

17

V{_b _| {ZX}em| Ho$ {bE Bg nwpÒVH$m H$s n•> gߪ`m 2 d 23 XoI|ü&

For In struc tions in Tamil, see Page Nos. 2 and 23 of this Book let.

Name of the Candidate (in Capital letters) Roll Number (in figures)

(in words)

Centre of Examination (in Capital letters)

narjmWu H$m Zm_ (~ãS>o Ajam| _|) :

(e„Xm| _|) : AZwH´$_mßH$ (AßH$m| _|) :

narjm-Ho$›– (~ãS>o Ajam| _|) :

narjmWu Ho$ hÒVmja : {ZarjH$ Ho$ hÒVmja :

(2)

C¢u °ÿPmk 24 £UP[P“ ˆPıshx. ˜uÿƒ °ÿPmk \[˜PuU S‘±k

uı“

—I

u™Ã ˆ©ı» x¯n °ÿPmk

£Sv

IV & V

A¬ÃUPa ˆ\ı¿ª®£kÆ ¡¯µ Øı∏Æ C¢u °ÿPm¯h A¬ÃUPU Thıx.

C¢u °ÿPmifl §fl£UP E¯”®£Sv∞¿ (£UPÆ 23 & 24) Pın®£kÆ ¡»Pımku¿

S‘®¶P¯ÕU P¡⁄©ıP® £iUPƒÆ.

˜u∫ƒ G x£¡∫ ˆ£Ø∫ (u¯ª®¶ G zxPŒ¿) :

(G zv¿) :

˜u∫ƒ ¡õ¯\ Gs (Gso¿) :

˜u∫ƒ ¯©ØÆ (u¯ª®¶ G zxPŒ¿) :

˜u∫ƒ G x£¡∫ ¯PˆØı®£Æ : ˜u∫ƒ ˜©ÿ£ı∫¯¡ØıÕ∫ ¯PˆØı®£Æ : Facsimile signature stamp of Centre Superintendent

˜u∫ƒ G x˜¡ı∫UPı⁄ ¡»PımkÆ S‘®¶P“ :

1. C¢°ÿPmk ïUQØ ˜u∫ƒ °ÿPmkUPı⁄ C¯n®£ıSÆ. C¢u® £Sv IV (ˆ©ı» I) A¿ªx £Sv V US (ˆ©ı» II) u™Ã ˆ©ı»∞¿ ¬¯hØŒUP ¬∏ƶ˜¡ı∫US ©mk˜© EõØx. CµsiÿSÆ EõØx A¿ª.

2. ˜u∫ƒ G x˜¡ı∫ ïUQØ ˜u∫ƒ °ÿPmifl £Sv I, II, III USÆ A¡∫P“ ˜u∫¢ˆukzu ˆ©ı»PŒfl £Sv IV & V BQØ¡ÿ‘ÿSÆ ¬¯h AŒUPƒÆ.

3. B[QªÆ ©ÿ÷Æ Ó¢v ˆ©ı»PŒfl £Sv IV ©ÿ÷Æ £Sv V ÿPı⁄ ¬⁄ıUP“ ïUQØ ˜u∫ƒ °ÿPmi¿

ˆPıkUP®£mk“Õ⁄. ˆ©ı» C¯n®¯£z u¤ØıP ¡ı[QU ˆPı“Õ ˜¡skÆ.

4. C® £UPzv¿ ¬⁄¡®£kÆ EõØ ¬¡µ[P¯Õ/¬¯hzuıŒ¿ }∫ ˜©ÿˆPı“–Æ £v¿ ¬¯⁄¯Ø P÷®¶/}ªÆ

¯© £¢x∏“ï¯⁄® ˜£⁄ı¬⁄ı¿ ©mkÆ {µ®¶P.

5. C¢ °ÿPmifl \[˜PuU S‘±k I BSÆ. C¢ °ÿPmifl ´xÆ Cufl £UPÆ 2&æÆ Aa\ıQ E“Õ \[˜PuU S‘±kP“ CµskÆ Jfl˜” uı⁄ı Gfl£¯ua \õ£ı∫zx E÷v ˆ\¥x ˆPı“P. ˜©æÆ EÆ ˜u∫ƒ °ÿPmk GsqÆ ¬¯hzuı“ GsqÆ Jfl˜”uı⁄ı Gfl£¯u≤Æ \õ£ı∫zx E÷v ˆ\¥xˆPı“P. C¯¡ Jfl˜”ık Jfl÷

ïµnıP C∏US˜©Øı⁄ı¿ ˜u∫ƒ G x£¡∫ Cx £ÿ‘ Eh˜⁄ ˜u∫ƒ ˜©ÿ£ı∫¯¡ØıÕ∫ P¡⁄zvÿSU ˆPısk ˆ\¿ª ˜¡skÆ. ˜¡ˆ”ı∏ ˜u∫ƒ °ÿPmk ©ÿ÷Æ ˜¡ˆ”ı∏ ¬¯hzuı“ BQØ Cµs¯h≤Æ A¡ÿ‘ÿS®

£vªıPU ˜Pmk® ˆ£” ˜¡skÆ.

6. C¢u ˜u∫ƒ °ÿPmk 2 £SvP“ ˆPıshx. J˜µ J∏ ©v®ˆ£s ˜|õØ 60 £¿ ¬¯h ¬⁄ıUP“ ˆPısh C®£SvP“ ﯔ˜Ø IV & V Gfl”¡ı”ıP A¯©≤Æ.

£Sv—IV : ˆ©ı»—I (u™Ã) (¬⁄ıUP“ 91 ïu¿ 120 ¡¯µ)

£Sv—V : ˆ©ı»—II (u™Ã) (¬⁄ıUP“ 121 ïu¿ 150 ¡¯µ)

7. £Sv IV C¿ ˆ©ı» I USÆ, £Sv V C¿ ˆ©ı» II USÆ uªı 30 ¬⁄ıUP“. Cz˜u∫ƒ °ÿPmi¿ u™Ã ˆ©ı»UPı⁄ ¬⁄ıUP“ ©mk˜© E“Õ⁄. u™Ã ˆ©ı» }[P® §”ˆ©ı» Gu¯⁄˜Ø›Æ ˆ©ı» I & II US }∫ ˜u∫ƒ ˆ\¥v∏®§fl Aƈ©ı»USõØ ¬⁄ıUP“ ˆPısh ˜u∫ƒ °ÿPm¯hU ˜Pmk® ˆ£”ƒÆ. EÆ ˜u∫ƒ

¬sn®£® £i¡zv¿ S‘®§mk“Õ ˆ©ı» ˜u∫¢ˆuk®¶Æ, ˜u∫ƒ °ÿPmi¿ G v≤“Õ ¬¯h ˆ©ı»≤Æ Jfl”ıP˜¡ C∏UP ˜¡skÆ.

8. ˜u∫ƒ G x˜¡ı∫, ˆ©ı»P“ £miغ∏¢x ˜u∫¢x GkzxU ˆPısh ˆ©ı» I (£Sv IV C¿) }[PªıP ˜¡ˆ”ı∏

ˆ©ı»¯Ø ˆ©ı» II (£Sv V US) ˜u∫¢x GkzxU ˆPısk ¬¯hØŒUP ˜¡skÆ.

9. Cz ˜u∫ƒ °ÿPmi¿ JxUP®£mk“Õ ïfl¡¯µƒ® £Sv∞¿ ©mkÆ v∏¢uı® £vƒP“ ChÆ ˆ£” ˜¡skÆ.

10. K.GÆ.B∫. (OMR) ¬¯hzuıŒ¿ ©mk˜© ¬¯hP“ £vƒ ˆ\¥Ø®£h ˜¡skÆ. ¬¯hP¯ÕU P¡⁄©ıP®

£vƒ ˆ\¥P. ¬¯h¯Øz v∏zuÆ ˆ\¥x ©ıÿ‘ G u ˆ¡so”¯© HxÆ £Øfl£kzuU Thıx.

I

MVD18–I

LANG. CODE

17

(3)

˜u∫ƒ G x˜¡ı∫ ˆ©ı» –I C¿ u™¯«z

˜u∫¢ˆukzv∏¢uı¿ ©mk˜© £Sv –IV (˜P.Gs. 91–120 ) UPı⁄ ¬¯hP¯Õz uµ˜¡skÆ.

Candidates should attempt the questions from Part–IV (Q. Nos.

91–120), if they have opted TAMIL as

Language–I only.

(4)

Part—IV / £Sv —IV

Language—I / ˆ©ı»®£ıhÆ —I

Tamil / u™Ã

˜u∫ƒ G x˜¡ı∫ ˆ©ı»–I C¿ u™¯«z ˜u∫¢ˆukzv∏¢uı¿ ©mk˜© £Sv–IV (˜P.Gs.

91–120) UPı⁄ ¬¯hP¯Õz uµ˜¡skÆ.

§fl¡∏Æ ¬⁄ıUP–US (˜P.Gs. 91–105 ¡¯µ) ™P®ˆ£ı∏zu©ı⁄ ¬¯hP¯Õz ˜u∫ƒ ˆ\¥P :

91. ˆ\ı¿ˆª zx ﯔ¯Ø≤Æ {÷zuÿS‘∞kÆ ï¯”¯Ø≤Æ J∏ ©ın¡∫ ¡Õ∫zxU ˆPı“–Æ£i Pÿ§UP®£kÆ ˜£ıx, A¡∫P“

(1) Pÿ”¿ v”¯⁄U T∫¯©ØıUQU ˆPı“Q”ı∫P“.

(2) x¿ºØ©ı⁄ A‘¯¡ ¡Õ∫zxUˆPı“Q”ı∫P“.

(3) CªS¡ı⁄ ˜£a_ﯔ¯Ø ˜©Æ£kzvU ˆPı“Q”ı∫P“.

(4) u©x £¯h®¶z v”¯⁄ ˜©Æ£kzvU ˆPı“Qfl”⁄∫.

92. Pmh¯©®¶ ﯔ Gfl£x J∏ ˆ©ı» ¡S®§¿ £Øfl£kzu®£kQ”x Gfl”ı¿ Aufl ˆ£ı∏“ :

(1) ˆ¡∆˜¡÷ ¡¯PØı⁄ ©ıvõ® £ıh®£SvP¯Õ ©ın¡∫P“ £izx, |flS E÷v ˆ\¥Ø®£mh w∫¯¡U Psh¯h¡x.

(2) ©ın¡∫P“ B]õØ∫PŒfl Eu¬≤hfl £¿˜¡÷ FhP[P¯Õ® £Øfl£kzvz u©x

˜Pım£ım¯h E∏¡ıUS¡x.

(3) u©x ˆ\ı¢u©ı⁄ ¶õu¿ v”fl, EªP A›£¡ A‘ƒ ¡» ˆ£ı∏“P¯Õ A‘u¿, C¡ÿ¯”® £Øfl£kzv uÆ ˆ©ı»zv”¯⁄ ˆ¡Œ®£kzxu¿.

(4) ©ın¡∫P˜Õ Pÿ”æUPı⁄ x¯nU P∏¬P¯Õ E∏¡ıUQ Av¿ A›£¡Æ ˆ£÷u¿.

93. C¢vØı¬fl ©ı{ª ˆ©ı»P¯Õ ¡Õ∫®£v¿ §fl ¡∏¡⁄¡ÿ‘¿ Gx \¡ıªıP HÿP®£k¡v¿¯ª?

(1) Au›hfl ©UP–US £«UP™fl¯©

(2) Eu¬U Pmh¯©®¶P“ C¿ªıux

(3) Au¯⁄® ¶õ¢xˆPı“¡v¿ ˜|∏Æ ˆ£ı∏“ S«®£Æ (4) ˆ©ı»ˆ£Ø∫®§¿ E∏¡ıSÆ ]µ©[P“

(5)

94. ˆ©ı» Pÿ”‘¡x Gfl£x

(1) ˜u¯¡®£mh ˆ\ıÿP¯Õ ©mkÆ £Øfl£kzx¡x.

(2) S«¢¯uP“ uÆ uı¥ˆ©ı»¯ØU PÿSÆ£i `Ã{¯ªP¯Õ FUS¬USÆ J∏

ˆuı»¿~m£ Ezv

(3) CªUPnz¯u® £S®£ı¥ƒ ˆ\¥x ¶õ¢xˆPı“¡uÿPı⁄ ﯔ®£kzu®£mh AqSﯔ.

(4) ©¤u â¯Õ∞fl E“Õı∫¢u v”¯⁄® £Øfl£kzv J∏ ˆ©ı»¯ØU PÿSÆ ˆ\Ø¿£ık.

95. G zxz v”¯⁄U Pÿ§UP J∏ ˆ©ı» B]õØ∫ Cu¯⁄® £Øfl£kzu ïi≤Æ :

(1) ˆ\ı¿¡ˆu xu¿

(2) S«¢¯uP¯Õz ˆuŒ¡ıP G ua ˆ\ı¿æu¿

(3) xõu©ı⁄ ]¢u¯⁄ ﯔ∞¿ P∏zxUP¯Õ E∏¡ıUQ ©ın¡∫P¯Õz uÆ ˆ\ı¢u©ı⁄ ˆ\ıÿPŒ¿ A¡ÿ¯” G u ¯¡zu¿

(4) S‘®¶¯ha \ı∫¶a ˆ\ıÿP¯ÕU PÿSÆ£i ©ın¡∫PŒ¿ ˆ\ı¿æu¿

96. CªS¡ı⁄ ˆ©ı»®£Øfl£ımkz v”¯⁄ ¡Õ∫UP £Øfl£k¡x:

(1) ©ın¡∫P–hfl E¯µØık¡x

(2) ¶õ¢xˆPı“Õ ïiØıu ©ın¡∫P¯Õ A¯©vØıP EmPı∫¢v∏UP A›©v®£x (3) A¢u A¢u ˜|µzv˜ª˜Ø §¯«P¯Õa _miU Pımi v∏zuÆ ˆ\¥u¿

(4) P∏zx® £õ©ıÿ”zvÿS ˆ©ı»¯Ø® £Øfl£kzx¡uÿPı⁄ ¡ı¥®¶P¯Õ E∏¡ıUQz u∏u¿

97. ˆ©ı»¯ØU Pÿ§®£uÿPı⁄ ™S¢u £Ø›¯hØ £ıhÆ Cv¿ ˆuıh[SQ”x :

(1) Pÿ”æUPı⁄ £Øfl ˜|ıUPz¯u® £miغku¿.

(2) §flfimhÆ AŒzx ˆ\¥ï¯”® £∞ÿ]∞¿ Dk£h ©ın¡∫P¯Õ FUP®£kzxu¿.

(3) £ıh®£Sv∞fl §fl¶ªz¯u ¬ÕUSu¿.

(4) P∏Æ£ª¯P∞¿ G xu¿.

(6)

98. S¯”w∫USÆ Pÿ§zu¿ ﯔ Gfl£x _____ ˆ\Ø¿£ık.

(1) ˆ|‘®£kzxÆ

(2) ¡»ˆ\ı¿ºU ˆPıkUSÆ (3) Gv∫©¯”

(4) ˜Pım£ımk ﯔ

99. ˆ©ı»z v”fl Cufl ¡» Pÿ§UP®£h ˜¡skÆ :

(1) ˆuŒ¡ı⁄ ¬ÕUPÆ ¡»ØıP (2) u¤zu J∏ ˆ\Ø¿ ¡»ØıP (3) J∏[Q¯n¢u ﯔ∞¿

(4) ˜£ıªa ˆ\¥u¿ ﯔ∞fl âªÆ

100. ˆ©ı» PÿSÆ ˜£ıx ©ın¡∫P–USz uÆ Ea\õ®¶ ﯔ∞fl ´x |ƧU¯PU S¯”¡ıP C∏UQ”x. Cu¯⁄ J∏¡∫ G∆¡ı÷ \õ ˆ\¥x ˆPı“ÕªıÆ?

(1) ¡S®£¯”∞¿ Sµ¿¬mk ¡ı]®£x.

(2) S«¢¯uP“ J∏¡∏hfl J∏¡∫ ˜£]U ˆPı“–Æ £iØı⁄ ¬¯ÕØımka ˆ\Ø¿£ım¯h Hÿ£ık ˆ\¥¡x.

(3) ˜£_Æ ˜£ı˜u §¯«P¯Õz v∏zva ˆ\ı¿¡x.

(4) ˆ©ı» ¡¿æ|∫P“ Eu¬≤hfl ]”®¶® £∞ÿ]a ˆ\Ø¿£ıkP¯Õ A¯©®£x.

101. J∏ ¬⁄ızuı¯Õ uØıõzu §fl B]õØ∫ ˜u∫ƒ ˜|ıUP[P¯Õa \õ£ı∫UQ”ı∫.

˜P“¬zuıŒfl G¢u®£Sv £ÿ‘ B]õØ∫ C[S ïufl¯©Øı⁄ AUP¯”¯ØU PımkQ”ı∫?

(1) Av¿ E“Õ E“ÕhUP AÕƒ (2) ˜P“¬PŒfl ¡¯PP“

(3) |Æ£Pz ufl¯©

(4) ©v®¶z ufl¯©

(7)

102. ¡ı]®§¿ ˜|∏Æ Pi⁄zufl¯©∞fl A¯hØıÕÆ G⁄ C¢uU Pi⁄z ufl¯©¯Ø, u¯h¯ØU T” ïiØıx :

(1) G zx, ˆ\ı¿¯ª A¯hØıÕÆ Pın ïiØı¯©

(2) ˆuıh∫ J [Shfl ˆ\ı¿¯ª Ea\õUP ïiØı¯©

(3) ¬¯µ¡ıPƒÆ, \µÕ©ıPƒÆ ¡ı]UP ïiØı¯©

(4) ˆ\ıÿP¯Õ≤Æ Aufl P∏zxUP¯Õ≤Æ ¶õ¢xˆPı“Õ ïiØı¯©

103. ˆ©ı»∞fl CØ¿¶ £ÿ‘Ø §fl¡∏Æ P∏zxPŒ¿ Es¯©Øÿ”x Gx?

(1) J∆ˆ¡ı∏ ˆ©ı»≤Æ AuÿPı⁄ A¯©®ˆ£ı [¯PU ˆPısk“Õx.

(2) ˆ©ı» £s£ık ©ÿ÷Æ |ıPõPzxhfl ˆuıh∫¶¯hØx.

(3) GŒØ ¡i¬º∏¢x ]UPªı⁄ A¯©®¶US ˆ©ı» |P∫Q”x.

(4) ˆ©ı» ˆuıSzu‘≤Æ ï¯”∞º∏¢x £Szuı¥ƒ ﯔUSa ˆ\¿Q”x.

104. ˜£a_ ˆ©ı» ¡Õ∫a]US Eu¬ˆ\¥≤Æ ¡S®£¯” £∞ÿ] ﯔ Gx?

(1) £ıh °º¿ E“Õ £Sv¯Ø B]õØ∏Æ ©ın¡∫P–Æ Jfl‘¯n¢x £izu¿.

(2) ˆ\ıÿPŒfl \õØı⁄ Ea\õ®¶ ﯔ¯ØU TmhıP® £∞ÿ] ˆ\¥¡x.

(3) P¬¯uP¯Õ ©⁄®£ıhÆ ˆ\¥x u¤zu¤ØıP J®§zu¿.

(4) ¬∏®£®£mh P¯uPŒ¿ E“Õ £ızvµ[P¯Õ Hÿ÷ ˜£] |izxU Pımku¿.

105. xõu ¡ı]®§fl ˜|ıUPÆ

(1) B∫¡z¯uz ysk¡x

(2) S‘®§mh uP¡¯ªz ˆuõ¢xˆPı“¡x (3) ¬õ¡ı⁄ ¡ı]®¶

(4) uP¡¿ £Sv¯Øz ˜uk¡x

(8)

ˆPıkUP®£mk“Õ £zv¯Ø® £izx Au¯⁄z ˆuıh∫¢x ¡∏Æ ˜P“¬P–US (˜P. Gs.

106–114 ¡¯µ) ™P®ˆ£ı∏zu©ı⁄ ¬¯hP¯Õz ˜u∫ƒ ˆ\¥P :

©¤ufl ™P® ©¯«Ø Pıªzv˜ª Pımk ¡ıÃU¯P ¡ıâuıfl. C∏UP √kÆ, EkUP E¯h≤Æ, Esn EnƒÆ EshıUQUˆPı“Õz ˆuõØı©¿ AUPıªzv˜ª ©¤ufl, ¬ª[S˜£ıª A¯ª¢x võ¢uıfl. §”S A¡fl ˆ©¿ªˆ©¿ª ]‘x ]‘uıP |ıPõPÆ A¯h¢uıfl. ¡]UP √kÆ, EkUP E¯h≤Æ, Esn EnƒÆ EshıUQUˆPı“Õz ˆuõ¢x ˆPıshıfl. Cu⁄ı¿ A¡fl

™∏P ¡ıÃU¯P∞º∏¢x ¬ªQ |ıPõP ¡ıÃU¯P ˆ£ÿ”ıfl. B⁄ı¿, ©¤ufl |ıPõP ¡ıÃU¯P A¯h¡uÿS® £¿ªı∞µÆ BskP“ P»¢u⁄. ©¤ufl |ıPõPÆ ˆ£÷¡uÿS® ˜£∏u¬ØıP C∏¢u¯¡ A¡fl ]‘x ]‘uıPU Pÿ÷UˆPısh £ª¡¯PØı⁄ ˆuı»¿P˜ÕØıSÆ. J∆ˆ¡ı∏

ˆuı»¯ª≤Æ Pÿ÷z ˜u∫¡uÿS A¡›US® £ª °ÿ”ıskP“ P»¢u⁄. ©¤u›¯hØ

|¿¡ıìÿS EuƒQ” G¿ªız ˆuı»¿P¯Õ≤Æ P¯ªP“ Gfl÷ T”ªıÆ. ua_˜¡¯ª, P∏©ıµ˜¡¯ª, E«ƒ, ¡ıo£Æ, ˆ|\ƒ, ©∏zx¡Æ ïuºØ ˆuı»¿P“ ØıƒÆ P¯ªP˜Õ.

£s¯hU Pıªzv˜ª |©x |ımi˜ª A÷£zx|ıflS P¯ªP“ C∏¢u⁄ Gfl÷ ©o˜©P¯ª ïuºØ °¿P“ T÷Qfl”⁄.

AUPıªzv¿ A÷£zx|ıflS P¯ªP“ C∏¢u⁄ Gfl”ı¿, £ª x¯”∞æÆ |ıPõPÆ ˆ£∏Q≤“Õ C¢uU Pıªzv˜ª P¯ªPŒfl GsoU¯P ™P™P® ˆ£∏Q∞∏UQ”x Gfl£v¿ IØÆ C¿¯ª.

|ıÆ C[S BµıØ® ¶S¡x C¢u® ˆ£ıxU P¯ªP¯Õ®£ÿ‘ Afl÷. C®ˆ£ıxU P¯ªP–US

˜¡÷£mh A«SU P¯ªP¯Õ® £ÿ‘zuıfl Bµı¥a] ˆ\¥Ø®˜£ıQ˜”ıÆ. £ª¡¯PØı⁄

ˆuı»¿PŒ¿ ¡Õ∫a]≤Æ ˜u∫a]≤Æ A¯h¢x, u⁄x ¡ıÃU¯PUS ˜¡siØ Enƒ, E¯h, E¯”≤“, P¿¬, ˆ\¿¡Æ ïuºØ¯¡≤Æ ˆ£ÿ÷ |ıPõP©ıP ¡ıÃQ” ©¤ufl, C¡ÿ‘⁄ı¿©mkÆ ©⁄¡¯©v A¯hQ”v¿¯ª. |ıPõP©ıP ¡ı Æ ©UP“ Esk, Ekzx.

E”[S¡u˜⁄ık ©mkÆ v∏®vدh¡v¿¯ª. A¡∫P“ ©⁄Æ ˜¡÷ Cfl£z¯u A¯hØ

¬∏ƶQ”x. A¢u Cfl£z¯uz u∏¡x Gx? A«SUP¯ªP˜Õ. |ıPõP ©UP“ {¯” ©⁄Æ A¯h¡uÿSz x¯nØı∞∏®£¯¡ A«SU P¯ªP“uıÆ. A«SU P¯ªP“ ©¤u›¯hØ

©⁄zvÿS A«¯P≤Æ Cfl£z¯u≤Æ AŒUQfl”⁄. A«SU P¯ªPŒfl ¡ı∞ªıP ©¤ufl {¯”©⁄Æ A¯hQ”ıfl. A«SU P¯ªUS CflP¯ª Gfl÷Æ, P¬flP¯ª Gfl÷Æ, |ÿP¯ª Gfl÷Æ ˜¡÷ ˆ£Ø∫P“ Esk.

106. ©¤u∫P“ ¬ª[S˜£ıª A¯ª¢x ¡ıâu Pıªzv¿ A¡∫PŒhÆ C¿ªıu A‘ƒ G⁄

Cu¯⁄U T”ªıÆ:

(1) P¯ªP¯Õ® £¯hUSÆ A‘ƒÆ, P¬fl P¯ª E∏¡ıUSÆ A‘ƒÆ (2) C∏UP √k, EkUP E¯h, Esn Enƒ E∏¡ıUSÆ A‘ƒ (3) PıkPŒ¿ ¬ª[SP“ ˜£ıª ¡ı Æ A‘ƒ

(4) ˆuı»¿P¯Õ ¡Õ∫zx P¯ªP¯Õ® £¯hUSÆ A‘ƒ

107. ©¤u |ıPõP ¡ıÃU¯P∞fl Ai®£¯hØıP A¯©¢u A‘ƒ C¡ÿ÷hfl ˆuıh∫¶¯hØx?

(1) Enƒ E∏¡ıUSu¿, E¯h Aou¿, E¯”≤“ Hÿ£kzu¿

(2) Enƒ ˜uku¿, E”[Su¿, F∫¡» ¡ıÃu¿

(3) E¯h Ekzu¿, E«ƒ ˆ\¥u¿, EØ∫ ˆuı»¿ ~m£Æ

(4) A÷£zx |ıflS P¯ªP“, A¡ÿ÷hfl ˆuıh∫¶“Õ ˆuı»¿P“

(9)

108. P¯ªP“ Gfl£¡ÿ¯” C∆¡ı÷ T”ªıÆ :

(1) ˜u∫¢u ˆuı»¿ v”Æ

(2) °ÿ”ıskP“ ¡ıáuÿPı⁄ ﯔ

(3) ©¤u |¿¡ıìÿS EuƒÆ ˆuı»¿P“

(4) ]‘x ]‘uıPU PÿSÆ ˆuı»¿P“

109. £ª x¯”P“ ˆ£∏SÆ ˜£ıx :

(1) ©¤u ¡ıÃU¯P u¯hˆ£÷Q”x

(2) P¯ªPŒfl GsoU¯P ™P®ˆ£∏SQ”x (3) P¯ªP“ A«SU P¯ªPÕıP ©ı÷Q”x (4) ˆuı»¿ ¡Õ∫a] ˜u∫a] §fl⁄¯hQ”x

110. ˆuı»¿P“ _____ {¯”˜¡ÿ÷Qfl”ı⁄, P¯ªP“ _____, _____ AŒUQfl”⁄.

(1) ©⁄vfl ˜u¯¡P¯Õ, Cfl£Æ, A‘ƒ (2) A‘¬fl ˜u¯¡P¯Õ, ©⁄Æ, En∫ƒ (3) A«Sn∫¯¡, A‘ƒ, ˆuŒƒ

(4) ¡ıìfl ˜u¯¡P¯Õ, A«¯P≤Æ Cfl£z¯u≤Æ

111. P¯ªP¯Õ C®£ıh®£Sv §fl¡∏Æ ¡¯P∞¿ £Szx® ˆ£Øõmk“Õx :

(1) ˆ£ıxUP¯ªP“, A÷£zx |ıflS P¯ªP“

(2) ˆ£ıxUP¯ªP“, A«SUP¯ªP“, Cfl P¯ªP“, P¬flP¯ªP“, |ÿP¯ªP“

(3) ©⁄Æ \ı∫ P¯ªP“, ˆuı»¿\ı∫ P¯ªP“, A«SU P¯ªP“

(4) CflP¯ªP“, A«SU P¯ªP“, ˆuı»ÿP¯ªP“

(10)

112. {¯” ©⁄Æ A¯hØz x¯nØıP E“Õ¯¡ A«SU P¯ªP“. {¯” ©⁄Æ ïÿ÷ˆ£”ıu T÷P“ G⁄ G¯¡ S‘®§h®£kQ”x?

(1) ˜¡÷ Cfl£Æ, ˜¡÷ A‘ƒ

(2) Eh¿ ˜u¯¡, EØ∫ ¡ıÃU¯P

(3) Enƒ, E¯h, E¯”≤“, P¿¬, ˆ\¿¡Æ

(4) ˜¡÷ ¡ıÃU¯P, ï  Cfl£Æ, P¯ª Cfl£Æ

113. §fl ¡∏¡⁄¡ÿ‘¿ ˆuıh∫¶¯hØ £i{¯ª ¡Õ∫a]¯ØU S‘®§kP. £ıh®£Sv∞fl Ai®£¯hU P∏zxhfl Ax ˆ£ı∏¢xQ”x.

(1) ˆuõu¿, Pÿ”¿, ˜u∫u¿, ¡Õ∫u¿

(2) Bµı¥a], ¬∏®£Æ, ©⁄¡¯©v

(3) C∏zu¿, ˆ£∏Su¿, {¯”©⁄Æ

(4) A«S, Cfl£Æ, ©⁄ A¯©v

114. C®£ıh® £Sv∞¿ GsP–hfl C¯n¢u ˆuıh∫P“ _____ A¯©¢x“Õ⁄. A¯¡

_____

(1) âfl÷ / √k, E¯h, Enƒ

(2) Cµsk / °ÿ”ıskP“, A÷£zx |ıflS P¯ªP“

(3) B÷ / ua_ ˜¡¯ª, P∏©ıµ˜¡¯ª, E«ƒ, ¡ıo£Æ, ˆ|\ƒ, ©∏zx¡Æ

(4) |ıflS / A«SUP¯ª, CflP¯ª, P¬flP¯ª, |ÿP¯ª

(11)

ˆPıkUP®£mk“Õ P¬¯u¯Ø® £izx Au¯⁄z ˆuıh∫¢x ¡∏Æ ˜P“¬P–US (˜P. Gs. 115–120 ¡¯µ) ™P®ˆ£ı∏zu©ı⁄ ¬¯hP¯Õz ˜u∫ƒ ˆ\¥P:

¬ku¯ªUS ©PŒˆµ¿ ˜ªı∏Æ

˜¡m¯P ˆPısh⁄Æ; ˆ¡¿æ¡Æ Gfl˜”

vh©⁄zvfl ©xUQsn ´x

˜\∫¢x |ıÆ §µvUQ¯⁄ ˆ\¥˜¡ıÆ.

E¯hØ¡“ \Uv Bs ˆ£soµskÆ J∏ vP∫ˆ\¥ xõ¯© \¯©zuı“.

C¯h∞˜ª £mh RÃ{¯ª Psj∫, CuÿS |ıˆ©ı∏® £mi∏® ˜£ı˜©ı?

v”¯©Øı¿ C[S ˜©¤¯ª ˜\∫˜¡ıÆ;

wØ £s¯h CPÃa]P“ ˜u¥®˜£ıÆ;

S¯”¬ªıx ï {P∫ |Ư©U ˆPı“¡ µısP ˆÕ¤ª ¡˜µıkÆ ]÷¯© wµ |¢uı¥zv∏ |ım¯hz

v∏Æ£ ˆ¡¿¡v¿ ˜\∫¢v[ S¯«®˜£ıÆ;

A”¬  ¢ux £s¯h ¡«UPÆ;

BqUS® ˆ£s ¬ª[ˆP›Æ AL˜u.

115. \Uv \¯©zux Gx?

(1) ˆ¡¿æ¡Æ Gfl” vh©⁄Æ, ˜¡m¯P

(2) Bs ˆ£s CµskÆ J∏{Pµı⁄ {¯ª≤hfl TiØ Eõ¯©

(3) C¯h{¯ª∞¿ C∏¡¯PU RÃ{¯ª (4) ¬ku¯ª ˆ£ÿ” ©PŒ∫

116. Gufl ´x B¯n∞mk ˆ¡¿æ¡Æ Gfl”⁄∫ ©PŒ∫?

(1) vh©⁄Æ Gfl” ©xUQsnÆ (2) ˜¡m¯P ˆPısh ©⁄Æ (3) {P∫ ˆ\¥u Eõ¯©

(4) ©xUQsnÆ Gfl” E¡¯© ´x

(12)

117. GuÿS J®¶U ˆPısk C∏UPUThıx G⁄® £ıh¿ T÷Q”x?

(1) ©⁄vfl ˜¡m¯P, vh©⁄Æ (2) {P∫ ˆPısh Eõ¯©

(3) Eõ¯© {P∫ƒ Aÿ”, C¯h∞¿ Eÿ” Rà {¯ª (4) v”¯©Øı¿ ˜\∫¢u ˜©¤¯ª

118. ˜\∫¡x Cx : _____ ˜u¥®£x Cx : _____

(1) S¯”¬ªı ï ¯©, ]÷¯© wµ E¯«zu¿

(2) v”¯©Øı¿ ˜©¿ {¯ª, w¯© {¯”¢u £s¯hØ CPÃa]P“

(3) £s¯hØ ¡«UPÆ, S¯”¬ªı ï ¯©

(4) {P∫ ˆ\¥x Eõ¯©, ï {P∫ ¡«UPÆ

119. uı¥zv∏|ım¯hz v∏Æ£ ˆ¡¿¡v¿ ˜\∫¢x E¯«UP® ˆ£sP“ ïfl¯¡USÆ

˜PıõU¯P Gfl⁄?

(1) Eõ¯© S¯”ƒ £hıx ï ¯©Øı⁄a \©{¯ª≤hfl BsP“ ˆ£sP¯Õ HÿP

˜¡skÆ

(2) v”¯©≤Æ, Eõ¯©≤Æ ˆ£sP–US AŒUP ˜¡skÆ (3) £s¯h ¡«UPÆ ¬ ¢x ˜©¤¯ª ˆ£” ˜¡skÆ (4) uı¥zv∏|ım¯h BÕ Eõ¯© AŒUP ˜¡skÆ

120. ¬ ¢x ï ¯©ØıP ©¯”Ø ˜¡siØ £«¯© ¡«UPÆ :

(1) ]÷¯© w∫¢u ]”®¶ Gfl›Æ GsnÆ (2) wØ CPÃa]P“ S¯”تıPıx G›Æ P∏zx

(3) ˆ£s BqUSz u¯ªØıP C∏®£uı⁄ £«¯© |ƧU¯P (4) ˆ£sqÆ BqÆ ¬ª[S {¯ª∞¿ ¯¡UP®£ku¿

(13)

˜u∫ƒ G x˜¡ı∫ ˆ©ı» –II C¿ u™¯«z

˜u∫¢ˆukzv∏¢uı¿ ©mk˜© £Sv –V (˜P.Gs. 121–150 ) UPı⁄ ¬¯hP¯Õz uµ˜¡skÆ.

Candidates should attempt the questions from Part–V (Q. Nos.

121–150), if they have opted TAMIL

as Language–II only.

(14)

Part—V / £Sv —V

Language—II / ˆ©ı»®£ıhÆ —II

Tamil / u™Ã

˜u∫ƒ G x˜¡ı∫ ˆ©ı»–II C¿ u™¯«z ˜u∫¢ˆukzv∏¢uı¿ ©mk˜© £Sv–V (˜P.Gs.

121–150) UPı⁄ ¬¯hP¯Õz uµ˜¡skÆ.

§fl¡∏Æ ¬⁄ıUP–US (˜P.Gs.121–135 ¡¯µ) ™P®ˆ£ı∏zu©ı⁄ ¬¯hP¯Õz ˜u∫ƒ ˆ\¥P :

121. ˆuıhUP® £“Œ ©ın¡∫PŒhÆ P¡¤zu‘u¿, ©ÿ÷Æ ˜£a_z v”¯⁄ ¡Õ∫UP §fl

¡∏¡⁄¡ÿ‘¿ G¢u Ezv ﯔ ™PƒÆ £Ø›¯hØuıP E“Õx?

(1) P¯u ˆ\ı¿æu¿ ©ÿ÷Æ ˆ\ı¿¡ˆu xu¿

(2) P¬¯u J®¶¬zu¿ ©ÿ÷Æ ˆ©ı»aˆ\Ø¿ B¥ƒUTh ﯔ

(3) £ızvµÆ Hÿ÷ |izu¿ ©ÿ÷Æ ˆ\¥v ¡ı]zu¿

(4) £ızvµÆ Hÿ÷ |izu¿ ©ÿ÷Æ E¯µØıh¿ £õ©ıÿ”Æ

122. S¯”}UP¿ ﯔ Pÿ§zu¿ ˆ©ı»UP¿¬∞¿ C¢u ˜|ıUPz¯uU ˆPıshx (1) ©ın¡∫PŒhÆ ˆuıhUP {¯ª §¯«P¯Õa \õ ˆ\¥¡x

(2) A‘ƒhfl ˆuıh∫¶¯hØ §¯«P¯Õa \õ ˆ\¥¡x (3) ©ın¡∫PŒfl ufl⁄ƧUP¯P¯Ø ˜©Æ£kzx¡x (4) C¯¡ A¯⁄zxÆ

123. ˆ©ı»£ÿ‘Ø ˆ£ıx¡ı⁄ ¶õu¯ª ©v®•k ˆ\¥¡uÿS EP¢u ˜P“¬P“ G∆¡¯P∞¿

A¯©Ø ˜¡skÆ?

(1) ™PU S÷QØ ¬¯h ¡¯P (2) ¬õ¡ı⁄ ¬¯hØŒzu¿ ¡¯P (3) Pmk¯µ G xu¿ ¡¯P (4) ˜u∫¢ˆukzu¿ ¡¯P

124. ""S«¢¯uP“ E“Õı∫¢u ˆ©ı»zv”›hfl §”¢v∏UQ”ı∫P“''. Cu¯⁄a ˆ\ıfl⁄¡∫

Øı∫?

(1) ·¸fl §Ø˜·m (…fl §Øı˜·) (2) ˜\ıÆÏQ

(3) ¬˜PımÏQ (4) £ı∆˜ªı∆

(15)

125. Ó¢v ˜£_Æ J∏ ©ı{ªzvº∏¢x E[P“ £SvUS J∏ ©ın¡∫ ¡∏Q”ı∫. E[P“

ˆ©ı»¯Ø® £Øfl£kzxÆ ˜£ıx A¡∫ §¯«P¯Õa ˆ\¥Q”ı∫. J∏ B]õصıP® §fl

¡∏¡⁄¡ÿ‘¿ G¢u P∏z¯ua \õˆØ⁄ Hÿ•ÿP“?

(1) A¡∫ ˆ\¥≤Æ §¯«P¯Õ ´skÆ ´skÆ {¯⁄≈mh ˜¡skÆ (2) ˆ©ı»¯Ø® £Øfl£kzu AvP ¡ı¥®¶P¯˜Õ A¡∏USz uµ˜¡skÆ

(3) ¶vØ ˆ©ı»¯Øz v⁄Æ A¯µ ©o ˜|µÆ ˜£\ ˜¡skÆ Gfl÷ A¡∏USa ˆ\ı¿ªªıÆ

(4) ¶vØ ˆ©ı»∞¿ A¡∏¯hØ uı¥ ˆ©ı»∞fl uıUPÆ Hÿ£k¡¯u A›©vUPı©¿

£ı∫zxU ˆPı“ÕªıÆ

126. §fl ¡∏¡⁄¡ÿ‘¿ G¢u ˜|ıUPzvÿPıP ˆ©ı» PÿP®£hU Thıx?

(1) ¡ıìfl £¿˜¡÷ Pmh[P¯Õ A‘¡x (2) ˆ©ı»®¶õu¿ v”¯⁄U Pÿ£x

(3) ©⁄vfl E“Sµ¯ª ˆ\ı¿¡xÆ ˜Pm£xÆ

(4) ¡ıìfl ˆ¡∆˜¡÷ ˜u¯¡P¯Õ {¯”˜¡ÿ‘U ˆPı“¡x

127. ˆ©ı»U P¿¬∞¿ Pmk¯µ G xu¿ ˜u∫ƒ |hzx¡uı¿ E∏¡ıSÆ |fl¯© Gx?

(1) S«¢¯u∞fl Gsn[P¯Õ J∏[S£kzv G zx ¡i¬¿ ˆPısk¡∏Æ v”¯⁄

©v®§h EuƒQ”x

(2) ©ın¡∫P“ ˜u∫¬¿ ¡∏Æ ™Pa]ª ˜P“¬P¯Õ ©mkÆ PÿP Ax Eu¡ïi≤Æ (3) ©ın¡∫P“ ™Pa]ª ˜P“¬P–US ©mkÆ ¬¯hˆØ u ïت ˜¡skÆ, Aufl

âªÆ Pÿ£uÿPı⁄ Pıª AÕ¯¡a ˜\™UPªıÆ (4) ï  £ıhzvmhz¯u≤Æ Ax E“ÕhUP ïi≤Æ

128. ]”®¶z ˜u¯¡P¯ÕU ˆPısh S«¢¯uP“ G zxz v”¯⁄ ¡Õ∫UP ˜u¯¡ı⁄ £∞ÿ]

ﯔ :

(1) ]¢u¯⁄∞¿ u¤zufl¯© _Øzu⁄¯©

(2) S‘±mk ˆ©ı»¯Ø® £Øfl£kzu¿

(3) \õØı⁄ ˆ\ı¿ ¡i¡[P¯Õ® £Øfl£kzxu¿

(4) |¿ª ¯PˆØ zx

129. ˆ©ı»UP¿¬∞¿ ˆuıh∫a]Øı⁄, ¶õu¿ ﯔ ©v®•k ˆ\¥≤Ƙ£ıx GuÿS ïfl›õ¯© uµ˜¡skÆ?

(1) \õØı⁄ ˆ\ı¿ªım]

(2) £ıhzvmh B¥ƒ Gfl›Æ ¶µıˆ·Um (3) \õØı⁄ ˆ\ı¿ Ea\õ®¶

(4) ˆ¡∆˜¡÷ §fl¶ªa `«º¿ ˆ©ı»¯Ø® £Øfl£kzxÆ v”fl

(16)

130. £flˆ©ı»z ufl¯© :

(1) ˆ©ı» Pÿ§zuº¿ u¯h (2) ˆ©ı» ¡ÕzvÿS B£zx

(3) ˆ©ı» Pÿ”æUS ïUQØ©ı⁄ J∏ BuıµÆ (4) ˆ©ı» Pÿ”º¿ §µa]¯⁄¯Ø Hÿ£kzxQ”x 131. ˆ©ı»∞fl ˆuıhUP Pmh ¡i¡Æ

(1) S‘د©®¶ ˆ©ı» (¯\fl ªı[˜¡‰) (2) CªUPnÆ

(3) G zx ˆ©ı»

(4) ˜£a_ ˆ©ı»

132. ˆuıhUPU P¿¬∞¿ P¯uP“ ©ÿ”Æ P¬¯uPŒ¿ G¢uU T÷P“ ™P ïUQØ©ıP ChÆ ˆ£” ˜¡skÆ Gfl÷ }[P“ {¯⁄UQ’∫P“?

(1) ©v®•kP¯Õ ¯©Ø®£kzvØuıP A¯¡ C∏UP ˜¡skÆ

(2) ˆ\ı¿ ¡ÕÆ AvP©ıP E“Õ P¯uP“, P¬¯uP“ A¯©Ø ˜¡skÆ

(3) ïUQØ©ı⁄ ˆ£Ø∫P–Æ, \Æ£¡[P–Æ Av¿ ´skÆ ´skÆ ChÆ ˆ£”

˜¡skÆ

(4) ïUQØ©ı⁄ G zuıÕ∫PŒfl P¬¯uP“, P¯uP“ ChÆ ˆ£” ˜¡skÆ 133. ˆ©ı»U P¿¬∞¿ CªUPnz¯uU Pÿ§®£x Cu¯⁄ ¡Õ∫UP EuƒQ”x :

(1) x¿ºØ©ı⁄ ˆ©ı»zv”fl

(2) CªS¡ıP ˆ©ı»¯Ø® £Øfl£kzxÆ v”fl (3) GsoU¯P A‘ƒ

(4) G zu‘ƒ

134. G xu¿ ﯔ∞fl ©µ¶ ¡«USP“ Cu¯⁄ E“ÕhUQ E“Õ⁄ : (1) P¯uUPı⁄ P∏zxP“

(2) Pÿ£¯⁄

(3) ﯔØı⁄ {÷zuÿ S‘P“

(4) |¿ª ˆ\ı¿¡ÕÆ

135. ˆ©ı»U P¿¬∞¿ ©v®•k ˆ\¥¡x C¢u ˜|ıUPz¯u ïufl¯©ØıPU ˆPısi∏UP

˜¡skÆ

(1) ©ın¡∫PŒfl §¯«P¯ÕU Psh‘¡x

(2) ©ın¡∫P“ ˜©¿ ¡S®¶a ˆ\¿¡uÿPı⁄ v”¯⁄U Psk ïiƒ ˆ\¥¡x (3) ©ın¡∫PŒfl \ıu¯⁄z v”¯⁄ AÕ¬k¡x

(4) Pÿ”º¿ ˜|∏Æ C¯hˆ¡ŒP¯ÕU Psh‘¢x AuÿPı⁄ w∫ƒP¯Õz u∏¡x.

(17)

ˆPıkUP®£mk“Õ £zv¯Ø® £izx Au¯⁄z ˆuıh∫¢x ¡∏Æ ˜P“¬P–US (˜P. Gs.

136–143 ¡¯µ) ™P®ˆ£ı∏zu©ı⁄ ¬¯hP¯Õz ˜u∫ƒ ˆ\¥P :

¶zu∏¯hØ \©ØÆ A∏“ ©Ø©ı⁄x. Av¿ \ıvP“ C¿¯ª; Hÿ”z uıÃP“ C¿¯ª; Øı∏Æ

˜\µªıÆ. \©Ø[PŒ˜ª Ax J∏ Siص_ G⁄ªıÆ. _Ø|ªz¯u J»zx, B¯\P¯Õ≤Æ ˆ¡÷®¶UP¯Õ≤Æ APÿ” ˜¡skÆ; E“Õzv¿ G¿ªı E∞∫PŒhzxÆ Afl¶ ©ª∫¢x

£õ©ŒUPa ˆ\¥Ø ˜¡skÆ; J UPÆ Gfl›Æ E÷vØı⁄ £ı¯”´x ¡ıÃU¯P¯Ø A¯©zxU ˆPı“Õ ˜¡skÆ; ˆ©¥Ø‘¬fl âªÆ A‘Øı¯©¯Ø® ˜£ıUP ˜¡skÆ; A‘Øı¯© ˜£ı⁄ı¿

B¯\ J»≤Æ; B¯\ J»¢uı¿ §”¬≤Æ J»≤Æ; {¯ªØı⁄ {∏¡ın® ˜£÷ Q¯hUSÆ Cx˜¡

ˆ£Õzu u∏©Æ ©UP–USU PımiØ ¡».

¶zu∫, xUPÆ, xUP PıµnÆ, xUP {¬∫zv, xUP {¬∫zv ¡» Gfl÷ T‘د¡P“ "|ıflS

¡ı¥¯©P“' G⁄®£kÆ. xUP }UPzvÿS A¡∫ T‘Ø ©ı∫UPÆ Gmk®£iP–“Õ "AËhı[P

©ı∫UPÆ' Gfl£x. |ÿPım], |¿øÿ”Æ, |¿¡ı¥¯©, |ÿˆ\¥¯P, |¿¡ıÃU¯P, |¿øUPÆ,

|ÿP¯h®§i, |¿ª¯©v Gfl”¯¡˜Ø A¢u Gmk®£iP“. ©¤ufl vjˆµfl÷ w˜Øı⁄ı¡x

™¿¯ª; |¿ª¡⁄ı¡x ™¿¯ª; £ª|ı“, £ª ¡∏h® £«UPzv⁄ı˜ª˜Ø A¡fl SnÆ A¯©

Q”x. G⁄˜¡ B¯\ A»¢x, A‘Øı¯© }[Q, ˆ©¥Ø‘ƒ ˆ£÷¡uÿS ˜©ÿT‘Ø Gmk®£iP–Æ £∞ÿ] {¯ªØ[PÕıP A¯©¢x“Õ⁄. ©⁄Æ, ˆ©ı», ˆ©¥PŒ¿ y¥¯©, {ØıØ©ı⁄ ¡ıÃU¯P ﯔ P∏zx¯h¯©, C¯h¬hıu FUPÆ&C¯¡PŒfl Eu¬Øı¿,

\¢˜uPÆ, ©ØUPÆ C¿ªıu A‘ƒ ˆ£ÿ÷z vØı⁄Æ, \©ıv âªÆ ˆ©gbı⁄z¯u≤Æ ïi¬¿

{∏¡ın ïUv¯Ø≤Æ ˆ£”i≤Æ.

¶zu∫ A∏ŒØ A”ƒ¯µP–Æ, \[P¬vP–Æ, A¡¯µ®£ÿ‘Ø ¡µªı÷P–Æ ˆ£Õzuz v∏ﯔPŒ¿ âfl÷ §õ¡ı⁄ ˆuıSvPÕıP E“Õ⁄. A¯¡P–US. võ§hP[P“ Gfl÷

ˆ£Ø∫. A¯¡ ¬|Ø §hPÆ, _zu §hPÆ, A§uÆ© §hPÆ Gfl£¯¡. uÆ© £uÆ Gfl” C¢~¿

_zu §hPzvæ“Õ I¢x £SvPŒ¿, SzuP {PıØÆ Gfl” £Sv∞æ“Õx.

uÆ© £uz˜uık J®§mk® £ı∫UP˜¡siØ °¿ u™Ã ©¯”ØıQØ v∏US”“. Cx |©x ˆ©ı»∞æ“Õ v∏¡“–¡µx v∏US”¯Õ® ˜£ıfl÷ Azx¯na ]”®¶ ¡ı¥¢ux. u™Ã

|ımi¿ B∞µÆ BskPmS ˜©ªıP® ˆ£Õzu\©ØÆ {¯ªzx ¡Õ∫¢x ˆ\»zv∏¢ux. u™«∫

¶zu¯µz uØı √µfl, u∏© µı·fl, A∏Õ”Æ ßs˜hıfl, A”zu¯P ïu¿¡fl, ¶zu bı∞÷,

˜£ıv ©ıu¡fl, ©fl›∞∫ ïu¿¡fl, §”¬®§o ©∏zx¡fl Gfl÷ £ª£h® ¶Pâx ˜£ıÿ‘

¡¢v∏UQfl”⁄∫. u™Ã |ıˆh[SÆ ˆ£Õzu®£“ŒP“ {¯”¢v∏¢u⁄. Pıg^¶µÆ,

|ı¯P®£mi⁄Æ, ©x¯µ ïu¬Ø ˆ£∏|Pµ[PŒˆª¿ªıÆ ˆ£ÕzuÆ {¯ªˆ£ÿ‘∏¢ux.

136. ¶zu∏¯hØ \©Øz¯uU Siص_ Gfl£uÿPı⁄ Ai®£¯hU Pıµn[P“ :

(1) Av¿ ˜\µ ]ª uSvP“ E“Õ⁄. Hÿ”z uıÃ JµÕƒ Esk

(2) Ax A∏“©Ø©ı⁄x; Av¿ \ıvP“ C¿¯ª; Hÿ”z uıà C¿¯ª; Øı∏Æ ˜\µªıÆ

(3) _Ø|ªÆ Aÿ”x; ˆ¡÷®¶P“ Aÿ”x; ˆ©¥Ø‘ƒ E¯hØx

(4) A‘Øı¯© Aÿ”x; B¯\ J»¢ux; §”¬®£Øfl Aÿ”x

(18)

137. ˆ©¥Ø‘ƒ ˜\µ ... ˜£ıSÆ. Au⁄ı¿ ... J»≤Æ; Aufl ¡» ...

Q¯hUSÆ

(1) A‘Øı¯©, B¯\, {∏¡ın® ˜£÷

(2) B¯\, A‘Øı¯©, §”¬{¯ª (3) §”¬ {¯ª, B¯\, u∏©Æ

(4) A‘Øı¯©, {∏¡ın® ˜£÷, B¯\

138. APÿ” ˜¡siØx ... £õ©ŒUP ˜¡siØx ... .

(1) A∏–Æ J UPïÆ, A‘Øı¯©≤Æ B¯\≤Æ (2) A‘ƒÆ §”¬≤Æ, ˆ¡÷®¶Æ J UPïÆ (3) B¯\≤Æ ˆ¡÷®¶Æ, E∞∫PŒhzx Afl¶

(4) \ıv≤Æ \©ØïÆ, J UPïÆ A‘ƒÆ

139. ©ªµıP E¡™UP®£k¡x ... E÷vØı⁄ £ı¯” G⁄a _mh®£k¡x ...

(1) §”¬; ˆ©¥Ø‘ƒ (2) \©ØÆ; A∏“

(3) A‘Øı¯©; {∏¡ın® ˜£÷

(4) E∞∫PŒhÆ ˆPısh Afl¶; J UPÆ

140. |ıflS ¡ı¥¯©P“ G⁄ ¶zu∫ E¯µzu¡ÿ¯” ™Pa _∏UP©ıP C∆¡ı÷ T”ªıÆ. ™P®

ˆ£ı∏zu©ı⁄¯uz ˜u∫¢ˆukUP.

(1) xØµÆ Aÿ” ¡ıÃU¯P, xØµÆ }USÆ ¡», xصzvÿPı⁄ PıµnÆ ©ÿ÷Æ xØµÆ (2) ¡ıà xØµÆ ˆPıshx, AuÿPı⁄ PıµnÆ E“Õx, Au¯⁄ }UP CØæÆ, }US

¡uÿPı⁄ ¡» E“Õx

(3) xØµÆ Aÿ” ¡ıÃ, xØµÆ }USÆ ¡», xصzvÿPı⁄ PıµnÆ xØµÆ }USÆ ï¯”

(4) |ÿPım], |¿ª¯©v, |ÿˆ\¥¯P, |¿¡ıÃ

(19)

141. ©¤u∫PŒhzx {P Æ w¯©¯Ø® £ÿ‘ ˆ£ı∏zu©ı⁄ ¡ıUQØz¯uU PısP.

(1) w¯© CØ¿§¿ ¡∏¡v¿¯ª, £«UPzv⁄ı¿ SnÆ A¯©Q”x, £∞ÿ]∞⁄ı¿

w¯© }UQ |fl¯© A¯hØıªıÆ

(2) |fl¯©≤Æ w¯©≤Æ CØ¿£ı¥ A¯©¡x, £∞ÿ]∞⁄ı¿ w¯©¯Ø A‘تıÆ

(3) w¯© CØ¿§¿ ¡∏¡v¿¯ª, £«UPzv⁄ı¿ w¯© E∏¡ıQ”x, £∞ÿ]∞⁄ı¿ Ax

|fl¯©ØıP ©ı÷¡v¿¯ª

(4) |fl¯©USÆ w¯©USÆ ©⁄Æ, ˆ©ı», FUPÆ C¯¡˜Ø Pıµn©ıQ”x

142. §fl ¡∏¡⁄¡ÿ‘¿ \õØı⁄ ¡ıUQØz¯uz ˜u∫¢ˆukUP

(1) ˆ£Õzuz v∏ﯔP“ âfl÷; Av¿ Jfl÷ uÆ© £uÆ Av¿ I¢x £SvP“

E“Õ⁄

(2) ˆ£Õzuz v∏ﯔP“ âfl÷, Av¿ Jfl÷ _zu §hPÆ, _zu§hPÆ I¢x Av¿

Jfl÷ SzuP {PıØÆ, uÆ©£uÆ Av¿ Jfl÷

(3) \[P ¬vP“ võ§hPÆ G⁄®£kÆ, uÆ© £uÆ SzuP {PıØzv¿ E“Õx, SzuP {PıØÆ A§uÆ© §hPÆ G⁄®£kÆ

(4) A§uÆ©Æ, SzuP {PıØÆ CµskÆ _zu §hPÆ G⁄®£kÆ Av¿ I¢x £SvP“

Ah[SÆ

143. ˆ£ÕzuÆ u™Ã |ımi¿ {¯ªzv∏¢uuÿSa \ıfl”ıPU Pımh®£mk“Õ⁄¡ÿ¯”

C∆¡ı÷ ¡¯P®£kzuªıÆ : \õØı⁄¯uz ˜u∫P.

(1) ¶zu¯µ √µfl, µı·fl, ïu¿¡fl, ©ıu¡fl, ©∏zx¡fl G⁄® ˜£ıÿ‘Øx

(2) Pıg^¶µÆ, |ı¯P®£mi⁄Æ, ©x¯µ Gfl” |Pµ[PŒ¿ ˆ£Õzu®£“ŒP“ C∏¢u⁄

(3) v∏US”–USÆ uÆ©£uzvÿSÆ E“Õ E”ƒ, ¶zu∏US ¡«[P®£mh u™Ã®

ˆ£Ø∫P“, u™«Pzv¿ C∏¢u ˆ£Õzu® £“ŒP“

(4) ˆ£Õzuzvfl ]”®¶, v∏US”“ ]”®¶, ¶zu¯µ® ˜£ıÿ÷u¿

(20)

ˆPıkUP®£mk“Õ £zv¯Ø® £izx Au¯⁄z ˆuıh∫¢x ¡∏Æ ˜P“¬P–US (˜P. Gs.

144–150 ¡¯µ) ™P®ˆ£ı∏zu©ı⁄ ¬¯hP¯Õz ˜u∫ƒ ˆ\¥P :

©o˜©P¯ª Gfl›Æ C∆ AoˆP °¿, Iƈ£∏[ Pı®§Ø[P–“ Jfl÷. Cx ˆ\ıfl⁄ØÆ ˆ£ı∏“|ØÆ ™UP ¬ ™Ø °ªıSÆ. Aufl E¯µØı]õØ∫ ˜£µı]õصı¿, ""^zu¯ªa \ızu⁄ıµıÿ ˆ\¥Ø®£mh ©o˜©P¯ª≤Æ, ˆPı[S˜¡Œµıÿ ˆ\¥Ø®£mh ˆuıh∫{¯ªa ˆ\¥≤–Æ

˜£ı¿¡⁄'' Gfl÷ £ıµımiU T÷uªı›Æ, §ÿPıªa ˆ\gˆ\ıÿ¶ª¡µıP ™Œ∫¢u x¯”©[PªÆ ]¡®§Pı\ AiPÕı¿ ""ˆPı¢uı∫ S«¿©o˜©P¯ª °¿~m£Æ ˆPı“¡ˆu[Vfl'' Gfl÷

]”®¶UPımia ˆ\ı¿¡uı›Æ, AƧPı£v Gfl›Æ B]õصı¿ ©ıu¬ ˆ£ÿ” ©o˜©P¯ª |Ư©

¡ı쮣˜u Gfl÷ |ØÆ ˆ£”U T”®ˆ£÷uªı›Æ C¢°ºfl A∏ƈ£∏g ]”®¶® ¶ª⁄ıSÆ.

C¢°ªı]õØ∫ |ı√÷ˆ£ÿ” |¿º¯\® ¶ª¡µıPªıfl, B[Pı[˜P Pÿ£¯⁄zv”[P–Æ ˆ\ıfl⁄ªÆ ˆ£ı∏nªÆ ØıƒÆ J∏[˜P ˆP ï©ı÷ ¶¯⁄Ø®ˆ£ÿ÷U Pÿ”ı¯µz uÆ¡»

D∫zx Cfl£z¯u Dzx Afl¶Æ A∏–Æ §”UP |¿ˆªı UP® £s¯£ |ØUSÆ £s¶ ™UPx;

C¯h∞¯h˜Ø Q¯ÕUP¯uP–Æ, A”ﯔP–Æ, A‘ƒ¯µP–Æ ˆ£ıv¢x Qh®£uı¿ Pÿ”ı∫

ˆ|g¯\UP¯µUSÆ ˆ£ÿ‘¯©™UPuı¥z vP ¡ v¢yˆªfl”ı¿ ™¯PØıPıx.

Czu¯Pa ]”®¶¡ı¥¢u C¢°¿ |¿º¯\®¶ª¯© ¡¿æ|µı⁄ Tª¡ıoPfl \ızu⁄ıµı¿

A∏Œaˆ\¥Ø®ˆ£ÿ÷a ]ª®£vPıµ B]õØ∫ CÕ[˜Pı¡iPÕı¿ ˜PmP®ˆ£ÿ”

ˆ£∏¯©≤¯hØx. Cu¯⁄ ©o˜©P¯ª˜©¿ E¯µ®ˆ£ı∏“ ïÿ‘Ø ]ª®£vPıµ ïÿ÷Æ G⁄

B]õØ∫ CÕ[˜Pı¡iPÕı∫, ]ª®£vPıµ °ÿ Pmk¯µUPs E¯µzuªı›Æ, ""CÕ[˜Pı˜¡¢ufl A∏ŒU˜Pm£, ¡Õ[ˆP  Tª¡ıoPfl \ızufl, ©ı¡s u™Ãzv”Æ ©o˜©P¯ª x”ƒ'' Gfl÷ C¢°¿, Pı¬õ®ßÆ£mi⁄zv¿ ¡ıâv∏¢u H\ıa]”®§fl C¯\¬ÕUS ˆ£∏[Si

©ı\ızx¡ıfl ©P⁄ı⁄ ˜Pı¡ªÿS Bh¿ £ıh¿ A«S Gfl‘Æ â¡¯P® £s¶ ïÿ÷Æ {¯”¢u

|ıhPUPo¯P ©ıu¬£ı¿ ˜uıfl‘Ø "©o˜©P¯ª' Gfl›Æ ˆ£so⁄¿ªıŒfl ¡µªıÿ¯”

Gkzx¯µUSÆ ˆ£ÿ‘≤¯hØx.

CuflPs "¬«ı¡¯µ Pı¯u' ïuªıP "£¡zv”©÷ˆP⁄® £ı¯¡ ˜|ıÿ” Pı¯u' C÷vØıP ﮣx Pı¯uPÕı¿ ©o˜©P¯ªØıõfl ¡µªıÿ¯” Gkzxa ˆ\∆¬Øﯔ∞¿

¬ÕUP®ˆ£ÿ÷“Õx.

144. ©o˜©P¯ªU Pı®§Øz¯u ... CØÿ”; ... ˜Pmh⁄∫ G⁄

C®£Sv∞¿ ˆ\ı¿ª®£kQ”x.

(1) E¯µØı]õØ∫; ˜£µı]õØ∫

(2) ]¡®§µPı\ AiP“, CÕ[˜Pı¡iP“

(3) Tª¡ıoPfl \ızu⁄ı∫, CÕ[˜Pı¡iP“

(4) Tª¡ıoPfl, |¿º¯\®¶ª¡∫

145. ©o˜©P¯ª Gfl” Pı®§ØÆ C∆¡¯P £S®§¿ AhUQU Pımh®£kQ”x

(1) ¬ ™Ø °¿

(2) AoˆP  °¿

(3) ~m£ °¿

(4) ˆuıh∫ {¯ªa ˆ\¥≤“

(21)

146. ©o˜©P¯ª∞¿ ˆ£ıv¢x Qh®£ˆu⁄U T”®£k£¯¡ : (1) Pÿ£¯⁄zv”Æ, ˆ£ı∏nªÆ, Cfl£Æ

(2) Q¯ÕUP¯uP“, A”ﯔP“, A‘ƒ¯µP“

(3) Cfl£Æ, Afl¶, A∏“, |¿ˆªı UPÆ (4) E¯µ®ˆ£ı∏“, ⡯P®£s¶, Pı¯uP“

147. ©ıu¬ J∏ ..., A¡ŒhÆ ... , ..., ... Gfl”

... {¯”¢v∏¢u⁄

(1) |ıhPUPo¯P, Bh¿, £ıh¿, A«S, ⡯P® £s¶P“

(2) x”¬, Afl¶, A∏“, |¿ˆªı UPÆ, £s¶P“

(3) ˆ£so⁄¿ªı“, A∏“, A«S, x”ƒ ⡯P® £s¶P“

(4) ˆ£∏[Si ©P“, Bh¿, £ıh¿, B«S, ]”®¶P“

148. "|¿º¯\® ¶ª¯©' §õzˆu xP : (1) |¿º¯\ + ¶ª¯©

(2) |¿ + º¯\® + ¶ª¯©

(3) |¿ + C¯\ + ¶ª¯©

(4) |¿º + C¯\ + ¶ª¯©

149. v”Æ Gfl£x ... Gfl” ˆ\ı¿æh›Æ |ªÆ Gfl£x ..., ... Gfl”

ˆ\ıÿP–h›Æ C¯n¢x C®£Sv∞¿ A¯©UP®£mk“Õx.

(1) ¶ª¯©, £s¶, A”Æ (2) Pÿ£¯⁄, ˆ\ı¿, ˆ£ı∏“

(3) ¶¯⁄ƒ, ~m£Æ, °¿

(4) A”Æ, £s¶, A∏“

150. |ØÆ, |ªÆ Gfl” £s¶P“ Caˆ\ıÿP–hfl C¯n¢x ¡¢x“Õ⁄, PısP.

(1) £s¶, Ao (2) ˆ\ı¿, £s¶

(3) ˆ\ı¿, ˆ£ı∏“

(4) £s¶, ˆ£ı∏“

(22)

SPACE FOR ROUGH WORK

(23)

Rá∏Æ ¡»Pımku¿ S‘®¶P¯ÕU P¡⁄©ıP® £iUPƒÆ :

1. ˜P“¬P–US ¬¯hØŒUSÆ ïfl ˜u∫ƒ °ÿPmi¿ E“Õ ¬ÕUP[P¯ÕU P¡⁄©ıP®

£iUPƒÆ. ¬¯hØŒUP ˜¡siØ ˜¡÷£mh ﯔP“ Av¿ ¬ÕUP®£mkÕ⁄.

2. £UPÆ 2&¿ KGÆB∫ (OMR) ¬¯hzuıŒ¿ E“Õ J∆ˆ¡ı∏ ¬⁄ı¬ÿSÆ EõØ |ıflS

¬¯hPŒ¿ ™Pa \õØı⁄ J∏ ¬¯h¯Ø ©mkÆ P÷®¶/}ªÆ £¢x∏“ ï¯⁄® ˜£⁄ı¬⁄ı¿

ï ¡x©ıP ¯©£m¯h wmh®£h ˜¡skÆ.

3. ˜u∫ƒ G x£¡∫ A¡∫ uÆ ¬¯hzuı“ ©i¢v∏UP¬¿¯ª Gfl£¯u E÷v ˆ\¥x ˆPı“Õ

˜¡skÆ. ¬¯hzuıŒ¿ G∆¬u©ı⁄ Aizu¿ v∏zuæÆ ˆ\¥u¿ Thıx. ¬¯hzuıŒ¿

EõØ Chzv¿ ©mk™fl‘® §” G[SÆ ˜u∫ƒ ¡õ¯\ Gs¯nU S‘®§hU Thıx.

4. Ga `Ã{¯ª∞æÆ (˜u∫ƒ °ÿPmk \[˜PuU S‘±k/GsqÆ ˜u∫ƒ ¬¯hzuı“

S‘±k/GsqÆ uÆï“ ïµs£kÆ {¯ª∞¿ ©mk©fl‘) ˜u∫ƒ G x£¡∏US ˜¡ˆ”ı∏

¬¯hzuı“ C¯n AŒUP®£hıx. BP˜¡ ˜u∫ƒ °ÿPm¯h≤Æ ¬¯hzuı¯Õ≤Æ ˜u∫ƒ G x£¡∫ ™PƒÆ P¡⁄©ıPU ¯PØıÕ ˜¡skÆ.

5. ˜u∫ƒ G x£¡∫ ˜u∫ƒ ¡∏¯Pz uıŒ¿ A¡∏US AŒUP®£mk“Õ ˜u∫ƒ °ÿPmk ©ÿ÷Æ

¬¯hzuı“ S‘±k ©ÿ÷Æ GsP¯Õ \õØıP® £vƒ ˆ\¥Ø ˜¡skÆ.

6. K.GÆ.B∫. ¬¯hzuıŒ¿ E“Õ uP¡¿P¯Õ J∏ CØ¢vµÆ ©v®§h E“Õx. Au⁄ı¿ uP¡¿

GxƒÆ ¬k£hı©¿ C∏®£xÆ A›©v Am¯h∞¿ uµ®£mi∏£vº∏¢x ©ı÷£hı©¿

C∏®£xÆ A¡]ØÆ.

7. ˜u∫ƒ G u A›©v Am¯h u¬µ ©ÿ”£i Aa_/¯PˆØ zxU S‘®¶P“, xqUSP“,

˜£·∫, ˆ\¿˜£ıfl, ™fl\ıu⁄Æ Gu¯⁄≤Æ ˜u∫ƒU ThzvÿS“ ˜u∫ƒ G x˜¡ı∫ ˆPısk ˆ\¿ªU Thıx.

8. ˜u∫ƒ A¯”US“ A¯ª˜£] P∏¬P“, ˆuı¯ªzˆuıh∫¶U P∏¬P“ (ˆ\Ø¿ {÷zu®£mh {¯ª∞¿ Th) ©ÿ÷Æ u¯h ˆ\¥Ø®£mh ˆ£ı∏“P“ GxƒÆ ˆPısk¡µ®£hU Thıx.

Cu¯⁄U P¯h§iUPıu ˜u∫ƒ G x˜¡ı∫ ﯔ´‘Ø¡µıP ˆPı“Õ®£mk ˜u∫¬º∏¢x uSv }UPÆ ˆ\¥Ø®£k¡x Em£h §” |h¡iU¯PP–US E“ÕıP ˜|∏Æ.

9. ˜u∫ƒ ˜©ÿ£ı∫¯¡ØıÕ∫ ¬⁄ƒÆ ˜£ıx ˜u∫ƒ G x£¡∫ uÆ A›©v Am¯h¯ØU Pıs§UP

˜¡skÆ.

10. ˜u∫ƒ ChU PsPıo®£ıÕ∫/˜u∫ƒ ˜©ÿ£ı∫¯¡ØıÕ∫ ]”®¶ A›©v∞fl‘z ˜u∫ƒ G x£¡∫ uÆ C∏U¯P∞∏¢x ˆ¡Œ˜Ø”U Thıx.

11. ˜u∫ƒ ¯©ØzvÿS“ ~¯«u¿, ˜u∫ƒ ¯©Øzv∏¢x ˆ¡Œ˜Ø÷u¿ BQØ C∏ ˜¡¯Õ∞æÆ

˜u∫ƒ ¡∏¯P® £vƒz uıŒ¿ ¯PˆØı®£Æ Chı©æÆ, ¬¯hzuı¯Õ ˜©ÿ£ı∫¯¡ØıÕõhÆ v∏®§ AŒUPı©æÆ ˆ¡Œ˜Ø”U Thıx. ˆ¡Œ˜Ø÷¯P∞¿ ¡∏¯P® £vƒz uıŒ¿

¯PˆØı®£Æ Chıu ˜u∫ƒ G x£¡õfl ¬¯hzuı“ v∏®§ AŒUP®£hıuuıPU P∏u®£kÆ.

C¢u ﯔ ´‘Ø ˆ\ØæUS EõØ Gv∫¬¯⁄ ˜©ÿˆPı“Õ®£kÆ.

12. ™fl CØ[S/™fl CØ[PıU Po®£ıflP–US A›©v C¿¯ª.

13. ˜u∫ƒ B¯nØzvfl A¯⁄zx¬u©ı⁄ |hz¯u ¬vﯔP–USÆ ˜u∫ƒ G x£¡∫

Pmk®£k¡x PmhıØÆ. ﯔ ´‘Ø ˆ\Ø¿P“ ´x ˜u∫¡ı¯nØzvfl ¬vﯔP“£i

|h¡iU¯P GkUP®£kÆ.

14. Ga `«ºæÆ ˜u∫ƒ °ÿPmkÆ ¬¯hzuı–Æ u¤zu¤˜Ø §õUP®£hU Thıx.

15. ˜u∫ƒ G v ïizu§fl ˜u∫ƒ G x£¡∫ uÆ ¬¯hzuı¯Õ ˜©ÿ£ı∫¯¡ØıõhÆ v∏®§

AŒUP ˜¡skÆ. ˜u∫ƒ G x˜¡ı∫ Cz ˜u∫ƒ °ÿPm¯h Ehfl Gkzxa ˆ\¿ª A›©vUP®£k¡∫.

(24)

{ZÂZ{b{IV {ZX}em| H$mo ‹`mZ go nãT>| :

1. {Og ‡H$ma go {d{^fi ‡ÌZm| Ho$ CŒma {XE OmZo h¢ CgH$m dU©Z narjm nwpÒVH$m _| {H$`m J`m h°, {Ogo Amn ‡ÌZm| H$m CŒma XoZo go nhbo ‹`mZ go nãT> b|ü&

2. ‡À`oH$ ‡ÌZ Ho$ {bE {XE JE Mma {dH$Înm| _| go ghr CŒma Ho$ {bE

OMR CŒma-nà Ho$ n•>-2 na Ho$db EH$ d•Œm H$mo hr nyar Vah H$mbo/

Zrbo ~m∞bnm∞BßQ> noZ go ^a|ü& EH$ ~ma CŒma Aß{H$V H$aZo Ho$ ~mX Cgo

~Xbm Zht Om gH$Vm h°ü&

3. narjmWu gw{Z{¸V H$a| {H$ Bg CŒma-nà H$mo _moãS>m Z OmE Edß Cg na H$moB© A›` {ZemZ Z bJmE±ü& narjmWu AnZm AZwH´$_mßH$ CŒma-nà _|

{ZYm©[aV ÒWmZ Ho$ A{V[a∫$ A›`Ã Z {bI|ü&

4. narjm nwpÒVH$m Edß CŒma-nà H$m ‹`mZnyd©H$ ‡`moJ H$a|, ä`m|{H$ {H$gr

^r n[apÒW{V _| (Ho$db narjm nwpÒVH$m Edß CŒma-nà Ho$ gßHo$V `m gߪ`m _| {^fiVm H$s pÒW{V H$mo N>moãS>H$a) Xygar narjm nwpÒVH$m Cnb„Y Zht H$am`r OmEJrü&

5. narjm nwpÒVH$m/CŒma-nà _| {XE JE narjm nwpÒVH$m gßHo$V d gߪ`m H$mo narjmWu ghr VarHo$ go hm{Oar-nà _| {bI|ü&

6. OMR CŒma-nà _| H$mo{S>V OmZH$mar H$mo EH$ _erZ nãT>oJrü& Bg{bE H$moB© ^r gyMZm AYyar Z N>moãS>| Am°a `h ‡doe-nà _| Xr JB© gyMZm go {^fi Zht hmoZr Mm{hEü&

7. narjmWu ¤mam narjm hm∞b/H$j _| ‡doe-nà Ho$ {gdm` {H$gr ‡H$ma H$s nmR>Á-gm_J´r, _w{–V `m hÒV{b{IV, H$mJO H$s n{M©`m±, noOa, _mo~mBb \$moZ, BboäQ¥>m∞{ZH$ CnH$aU `m {H$gr A›` ‡H$ma H$s gm_J´r H$mo bo OmZo `m Cn`moJ H$aZo H$s AZw_{V Zht h°ü&

8. _mo~mBb \$moZ, ~oVma gßMma `w{∫$`m± (pÒdM Am∞\$ AdÒWm _| ^r) Am°a A›` ‡{V~ß{YV dÒVwE± narjm hm∞b/H$j _| Zht bmB© OmZr Mm{hEü& Bg gyMZm H$m nmbZ Z hmoZo na Bgo narjm _| AZw{MV gmYZm| H$m ‡`moJ _mZm OmEJm Am°a CZHo$ {dÈ’ H$m`©dmhr H$s OmEJr, narjm a‘ H$aZo g{hVü&

9. nyN>o OmZo na ‡À`oH$ narjmWu, {ZarjH$ H$mo AnZm ‡doe-nà {XImE±ü&

10. Ho$›– AYrjH$ `m {ZarjH$ H$s {deof AZw_{V Ho$ {~Zm H$moB© narjmWu AnZm ÒWmZ Z N>moãS>|ü&

11. H$m`©aV {ZarjH$ H$mo AnZm CŒma-nà {XE {~Zm Edß hm{Oar-nà na Xw~mam hÒVmja {H$E {~Zm narjmWu narjm hm∞b/H$j Zht N>moãS>|Joü& `{X {H$gr narjmWu Zo Xygar ~ma hm{Oar-nà na hÒVmja Zht {H$E, Vmo `h _mZm OmEJm {H$ CgZo CŒma-nà Zht bm°Q>m`m h° Am°a `h AZw{MV gmYZ H$m _m_bm _mZm OmEJmü& narjmWu AnZo ~mE± hmW Ho$ A±JyR>o H$m {ZemZ hm{Oar-nà _| {XE JE ÒWmZ na AdÌ` bJmE±ü&

12. BboäQ¥>m∞{ZH$/hÒVMm{bV n[aH$bH$ H$m Cn`moJ d{O©V h°ü&

13. narjm hm∞b/H$j _| AmMaU Ho$ {bE narjmWu ~moS>© Ho$ g^r {Z`_m| Edß {d{Z`_m| ¤mam {Z`{_V h¢ü& AZw{MV gmYZm| Ho$ g^r _m_bm| H$m \°$gbm

~moS>© Ho$ {Z`_m| Edß {d{Z`_m| Ho$ AZwgma hmoJmü&

14. {H$gr hmbV _| narjm nwpÒVH$m Am°a CŒma-nà H$m H$moB© ^mJ AbJ Z H$a|ü&

15. narjm gÂnfi hmoZo na, narjmWu hm∞b/H$j N>moãS>Zo go nyd©

CŒma-nà {ZarjH$ H$mo AdÌ` gm¢n X|ü& narjmWu AnZo gmW Bg narjm nwpÒVH$m H$mo bo Om gH$Vo h¢ü&

READ THE FOL LOW ING IN STRUC TIONS CARE FULLY : 1. The manner in which the different questions are to

be answered has been explained in the Test Booklet which you should read carefully before actually answering the questions.

2. Out of the four alternatives for each question, only one circle for the correct answer is to be darkened completely with Black/Blue Ballpoint Pen on Side-2 of the OMR Answer Sheet. The answer once marked is not liable to be changed.

3. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No.

anywhere else except in the specified space in the Answer Sheet.

4. Handle the Test Booklet and Answer Sheet with care, as under no circumstances (except for discrepancy in Test Booklet Code or Number and Answer Sheet Code or Number), another set will be provided.

5. The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

6. A machine will read the coded information in the OMR Answer Sheet. Hence, no information should be left incomplete and it should not be different from the information given in the Admit Card.

7. Candidates are not allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, electronic device or any other material except the Admit Card inside the Examination Hall/Room.

8. Mobile phones, wireless communication devices (even in switched off mode) and the other banned items should not be brought in the Examination Halls/Rooms. Failing to comply with this instruction, it will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against them including cancellation of examination.

9. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.

10. No candidate, without special permission of the Centre Superintendent or Invigilator, should leave his/her seat.

11. The candidates should not leave the Examination Hall/Room without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case. The candidates are also required to put their left hand THUMB impression in the space provided in the Attendance Sheet.

12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.

13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall/Room. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.

14. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.

15. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator in the Hall/Room. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

References

Related documents

The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet / Answer Sheet in the Attendance Sheet.. A machine will read the coded information in the

The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet / Answer Sheet in the Attendance Sheet.. A machine will read the coded information in the