• No results found

QUESTION PAPER DECEMBER 2018 | Central Teacher Eligibility Test | India

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "QUESTION PAPER DECEMBER 2018 | Central Teacher Eligibility Test | India"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bg nwpÒVH$m _| 20> _w{–V n•> h¢ü& narjm nwpÒVH$m gߪ`m

This Book let con tains 20 printed pages. Test Book let No.

‡ÌZ-nÃççI / PAPER—I

nßOm~r

^mfm n[a{eÔ> / PUNJABI LANGUAGE SUPPLEMENT

^mJ IV & V / PART IV & V narjm nwpÒVH$m gßHo$V

Test Booklet Code

In struc tions for Candidates :

1. This Booklet is a Supplement to the Main Test Booklet for those candidates who wish to answer EITHER Part—IV (Language—I) OR Part—V (Language—II) in PUNJABI language, but NOT BOTH.

2. Candidates are required to answer Parts I, II, III from the Main Test Booklet and Parts IV and V from the languages chosen by them.

3. Questions on English and Hindi languages for Part—IV and Part—V have been given in the Main Test Booklet.

Language Supplements can be asked for separately.

4. Use Black/Blue Ballpoint Pen only for writing particulars on this page/marking responses in the Answer Sheet.

5. The CODE for this Language Booklet is I. Make sure that the CODE printed on Side-2 of the Answer Sheet and on your Main Test Booklet is the same as that on this Language Supplement Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of the Language Supplement Test Booklet.

6. This Test Booklet has Two Parts, IV and V, consisting of 60 Objective-type Questions and each carrying 1 mark : Part—IV : Language—I (Punjabi) (Q. Nos. 91–120) Part—V : Language—II (Punjabi) (Q. Nos. 121–150) 7. Part—IV contains 30 questions for Language—I and Part—V contains 30 questions for Language—II. In this Test Booklet, only questions pertaining to Punjabi Language have been given. In case, the language(s) you have opted for as Language—I and/or Language—II is a language other than Punjabi, please ask for a Test Booklet that contains questions on that language.

The languages being answered must tally with the languages opted for in your Application Form.

8. Candidates are required to attempt questions in Part—V (Language—II) in a language other than the one chosen as Language—I (Part—IV) from the list of languages.

9. Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.

10. The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed for changing answers.

narjm{W©`m| Ho$ {bE {ZX}e :

1. `h nwpÒVH$m _wª` narjm nwpÒVH$m H$m EH$ n[a{eÔ> h°, CZ narjm{W©`m| Ho$ {bE Omo `m Vmo ^mJççIV (^mfmççI) `m ^mJççV (^mfmççII) nßOm~r ^mfm _|

XoZm MmhVo h¢, bo{H$Z XmoZm| Zhtü&

2. narjmWu ^mJ I, II, III Ho$ CŒma _wª` narjm nwpÒVH$m go X| Am°a ^mJ IV d V Ho$ CŒma CZHo$ ¤mam MwZr ^mfmAm| goü&

3. AßJ´oOr d {h›Xr ^mfm na ‡ÌZ _wª` narjm nwpÒVH$m _| ^mJççIV d ^mJççV Ho$ A›VJ©V {XE JE h¢ü& ^mfm n[a{eÔ>m| H$mo Amn AbJ go _m±J gH$Vo h¢ü&

4. Bg n•> na {ddaU Aß{H$V H$aZo Edß CŒma-nà na {ZemZ bJmZo Ho$ {bE Ho$db H$mbo/Zrbo ~m∞bnm∞BßQ> noZ H$m ‡`moJ H$a|ü&

5. Bg ^mfm nwpÒVH$m H$m gßHo$V I h°ü& `h gw{Z{¸V H$a b| {H$ Bg ^mfm n[a{eÔ>

narjm nwpÒVH$m H$m gßHo$V, CŒma-nà Ho$ n•>-2 Edß _wª` narjm nwpÒVH$m na N>no gßHo$V go {_bVm h°ü& AJa `h {^fi hmo, Vmo narjmWu Xygar ^mfm n[a{eÔ>

narjm nwpÒVH$m boZo Ho$ {bE {ZarjH$ H$mo Vwa›V AdJV H$amE±ü&

6. Bg narjm nwpÒVH$m _| Xmo ^mJ IV Am°a V h¢, {OZ_| 60 dÒVw{Z> ‡ÌZ h¢ VWm

‡À`oH$ 1 AßH$ H$m h° :

^mJ—IV: ^mfm—I (nßOm~r) (‡ÌZ gß0 91–120)

^mJ—V : ^mfm—II (nßOm~r) (‡ÌZ gß0 121–150)

7. ^mJ—IV _| ^mfm—I Ho$ {bE 30 ‡ÌZ Am°a ^mJ—V _| ^mfm—II Ho$ {bE

30 ‡ÌZ {XE JE h¢ü& Bg narjm nwpÒVH$m _| Ho$db nßOm~r ^mfm go gÂ~p›YV

‡ÌZ {XE JE h¢ü& `{X ^mfm—I Am°a/`m ^mfm—II _| AmnHo$ ¤mam MwZr JB© ^mfm(E±) nßOm~r Ho$ Abmdm h°/h¢, Vmo H•$n`m Cg ^mfm dmbr narjm nwpÒVH$m _m±J b|ü& {OZ ^mfmAm| Ho$ ‡ÌZm| Ho$ CŒma Amn Xo aho h¢

dh AmdoXZ-nà _| MwZr JB© ^mfmAm| go AdÌ` _ob ImZr Mm{hEü&

8. narjmWu ^mJ—V (^mfm—II) Ho$ {bE, ^mfm gyMr go Eogr ^mfm MwZ|

Omo CZHo$ ¤mam ^mfm—I (^mJ—IV) _| MwZr JB© ^mfm go {^fi hmoü&

9. aµ\$ H$m`© narjm nwpÒVH$m _| Bg ‡`moOZ Ho$ {bE Xr JB© Imbr OJh na hr H$a|ü&

10. g^r CŒma Ho$db OMR CŒma-nà na hr Aß{H$V H$a|ü& AnZo CŒma ‹`mZnyd©H$

Aß{H$V H$a|ü& CŒma ~XbZo hoVw úoV aßOH$ H$m ‡`moJ {Z{f’ h°ü&

I

MVD18–I

Bg narjm nwpÒVH$m H$mo V~ VH$ Z Imob| O~ VH$ H$hm Z OmEü&

Do not open this Test Book let un til you are asked to do so.

Bg narjm nwpÒVH$m Ho$ {nN>bo AmdaU (n•> gߪ`m 20) na {XE JE {ZX}em| H$mo ‹`mZ go nãT>|ü&

Read care fully the In struc tions on the Back Cover (Page No. 20) of this Test Book let.

nßOm~r _| {ZX}em| Ho$ {bE Bg nwpÒVH$m Ho$ n•> gߪ`m 2 d 19 XoI|ü&

For In struc tions in Punjabi, see Page Nos. 2 and 19 of this Book let.

LANG. CODE

15

Name of the Candidate (in Capital letters) Roll Number (in figures)

(in words)

Centre of Examination (in Capital letters)

narjmWu H$m Zm_ (~ãS>o Ajam| _|) :

(e„Xm| _|) : AZwH´$_mßH$ (AßH$m| _|) :

narjm-Ho$›– (~ãS>o Ajam| _|) :

narjmWu Ho$ hÒVmja : {ZarjH$ Ho$ hÒVmja :

(2)

qBg \tgqWHp qeßM 20 \•≤yæ h≤æ& \crqIAp \tgqWHp g•HyW

\y\c

—I

\•Op^r _pfp \vcH _pJ

IV & V

qBg \crqIAp \tgqWHp ≤•æØ EY~ WßH ≤æp I}d™} OY~ WßH qHhp ≤æp Opey}&

qBg \crqIAp \tgqWHp Yy q\ßNdy \•≤yæ (19 & 20) 'Wy qYßWy q≤æcYyfp£ ≤•æØ qZAp≤æ ≤æpd \m™}&

\crqIApcXr Yp ≤æp£ (eßTy AIcp£ qeM) :

(f^Yp£ qeßM) : c}d ≤•æ^c (A•Hp qeßM) :

\crqIAp HzYc (eßTy AIcp£ qeßM) :

\crqIApcXr Yy YgiW : q≤æcrqIAH Yy YgIW :

Facsimile signature stamp of Centre Superintendent

\crqIApcXrAp£ dBr q≤æcYyf :

1. qBh \tgqWHp `tßI \ooof≤æ-\tgqWHp Yr qBH \vcH h±, E≤æ™p£ qeqYApcXrAp£ dBr O} Op£ Wp£ _pJ—IV (_pfp—I)Op£ _pJ—V (_pfp—II) \•Op^r _pfp qeßM YyVp Mpht•Yy h≤æ \c Y}≤æp qeßM ≤æhs&

2. \crqIApcXr _pJ—I, II, III Yy EßWc `tßI \crqIAp-\tgqWHp qeßM~ YyV AWy _pJ—IV AWy _pJ—V Yy EßWc YtApcp MtVrAp£ _pfpep£ qeßM~&

3. A•JcyOr AWy qh•Yr _pfpep£ EßWy \of≤æ `tßI \crqIAp qeßM _pJ—IV AWy _pJ—V qeßM qYßWy JBy h≤æ& \vcH _pfp dBr Wtgs AdJ W~ `•J gHYy h~&

4. qBg \•≤yæ EßWy qeec≤æ YyV dBr AWy EßWc-\ßWc Wy q≤æfp≤æ dJpEV dBr Hyed Hpdy/≤ærdy ^pd \tApqB•R \|≤æ Yp hr qBgWy`pd Hc}&

5. qBg _pfp \tgqWHp Yp g•HyW h±° I. qBh Jßd q≤æfqMW Hc dG qH qBg \vcH _pfp-\tgqWHp Yp g•HyW, EßWc \ßWc Yy \ß≤æp-2 AWy gtßZ \crqIAp-\tgqWHp EßWy N\y g•HyW ≤æpd q`dYp h±& Oy qHWy H}Br lcH h± Wp£ \crqIApcXr \vcH _pfp Yr YvOr

\crqIAp-\tgqWHp d±V dBr Wtc•W q≤æcrqIAHæ ≤•æØ gvqMW Hc}&

6. qBg \crqIAp-\tgqWHp qeßM Y} _pJ—IV AWy V h≤æ qOg qeßM 60 egWv\cH \ooof≤æ h≤æ, hcyH dBr 1 (qBßH) A•H h±:

_pJ–IV : _pfp–I (\•Op^r) (\ooo. 91 – \ooo. 120) _pJ–V : _pfp–II (\•Op^r) (\ooo. 121 – \ooo. 150)

7. _pJ IV qeßM _pfp I epgWy 30 \ooof≤æ AWy _pJ V qeßM _pfp II dBr 30 \ooof≤æ qYßWy JBy h≤æ& &qBg \crqIAp \tgqWHp qeßM Hyed \•Op^r _pfp ≤æpd g•^•qZW \ooof≤æ qYßWy JBy h≤æ& AJc _pfp I AWy/ Op£ II qeM WthpTy YtApcp MtVr JBr _pfp (ep£) \•Op^r W~ qBdpep h± Wp£ qHc\p HcHy Ap\Vr MtVr _pfp epdr \crqIAp-\tgqWHp `•J dG& qO≤æ´p£ _pfpep£ Yy \of≤æp£ Yy EßWc Wtgs Yy chy h}, Eh WthpTy ApeyY≤æ \ßWc qeßM MtVrAp£ JBrAp£ _pfpep£ hr h}VrAp£ MphrYrAp£ h≤æ&

8. \crqIApcXr _pJ V (_pgp II) dBr, _pfp gvMr qeßM~ AqOhr _pfp MtVy O} E≤æ™p£ YtApcp MtVr _pfp I (_pJ IV) qeßM MtVr JBr _pfp W~ eßIcr h}ey&˙

9. \ooof≤æ-\tgqWHp qeßM qYßWy JBy HßMy H•` dBr Ipdr Xp£ qeßM hr HßMp H•` Hc}&

10. gpcy EßWc Hyed G.A±`.Apc (OMR) EßWc \ßWc EßWy hr HrWy OpV& Ap\Vy E®Wcp£ Wy qZAp≤æ ≤æpd q≤æfp≤æ dJpG& EßWc

^YdV dBr glyY qgAphr Yr ecW~ ecqOW h±&

I

MVD18–I

LANG. CODE

15

(3)

E`rYepc _pJ –IV Yy \of≤æ (\o.≤•æ. 91–120 ) Wp£ hr hßd Hc≤æ OyHc E≤æ™p£ ≤yæ \•Op^r _pfp –I M}V HrWr h±&

Candidates should attempt the questions from Part–IV (Q. Nos.

91–120), if they have opted PUNJABI

as Language–I only.

(4)

Part—IV /

_pJ∫

IV

Language—I /

_pfp∫

I

Punjabi /

\•Op^r

E`rYepc _pJ-IV Yy \of≤æ (\o.≤•æ. 91-120) Wp£ hr hßd Hc≤æ OyHc E≤æ™p£ ≤yæ \•Op^r _pfp-I Yr M}V HrWr h±&

q≤æcYyf: hySæ qdIy \of≤æp£ (\o.≤•æ. 91-105) Yy EßWc

^htW hr UtßHez qeHd\p£ ≤æpd qYE :

91. OY~ qeqYApcXrAp£ ≤•æØ E≤æ™p£ Yy AßIcp£ Wy EMpc≤æ ≤•æØ gtZpc≤æ dBr \m™pqBAp OpeyJp Wp£

Eh

(1) Ap\Vy H°fd ≤•æØ qWßIp Hc≤æJy

(2) Ap\Vr ftßZWp£ ≤•æØ eZpEVJy

(3) Ap\Vy \oeph ≤•æØ eZpEVJy

(4) Ap\Vr qgqcOVpW`HWp ≤•æØ eZpEVJy

92. _pfp Yr O`pW qeM cM≤æpepY Yp AcX h±

(1) qeqYApcXr qeq_•≤æ \oHpc Yy ≤æ`vq≤æAp£ ≤•æØ

\m™Yy h≤æ AWy gtq≤æfqMW hßd WßH \ht•MYy h≤æ&

(2) qeqYApcXrAp£ ≤•æØ qBH AqZAp\H Yr ghpqBWp \oYp≤æ HrWr Op£Yr h± AWy Eh Ap\Vy qgZp£W Yp q≤æc`pV Hc≤æ dBr qeq_•≤æ \oHpc Yy `pqZA`p£ Yr ecW~ HcYy h≤æ&

(3) qeqYApcXr egWvAp£ Yy A≤æÆ_e Wy _pfp H°fd qeM qB≤æ™p£ A≤æÆ_ep£ Yy \oJRpey cphs qefe Yy g•Yc_ qeM Ap\Vr g`P Wy qJAp≤æ Yp q≤æc`pV HcYy h≤æ&

(4) qeqYApcXr Ap\Vy dBr qgßqIAp gp`ßJcr Ap\ qWApc HcHy \oWyßI qJAp≤æ hpgd HcYy h≤æ&

93. hySæ qdqIAp£ qeM~ qHg ≤•æØ _pcW qeM IyWcr _pfp Yy qeHpg qeM qBH Mt≤°æWr ≤æhs `•q≤æAp£

Op£Yp?

(1) d}Hp£ Yr qBg ^pcy A≤æOpV h}V Yr _pe≤æp

(2) ghvdWp£ Yr KpR

(3) qBg Yy qJAp≤æ qeM Ag\fRWp

(4) A≤æÆepY Yr HqSæ≤æpBr

94. _pfp Yr \op\Wr h± _____

(1) Hyed kcvcr f^Ypedr Yr ecW~&

(2) AqOhy epWpecV Yp q≤æc`p≤æ Hc≤æ Yr WH≤ærH qOg qeM ^ßMy Ap\Vr `p£-^}dr qgßI gHV&

(3) qeApHc≤æ Yy qefdyfV AWy ^}Z dBr qBH g•JqSæW qYofRrH}≤æ&

(4) `≤æÆßIr qY`pJ Yr A•Ycv≤ær g`cßXp Hpc≤æ _pfp ≤•æØ qgßIV Yr qBH \oqHqcAp&

(5)

95. _pfp Yp AqZAp\H qB≤æ™p£ qeM~ qHg cphs dyIV-H°fd qgIp gHYp h±?

(1) gtdyI cphs

(2) ^ßqMAp£ ≤•æØ g\fR cv\ qeM qdIV Yp q≤æcYyf Yy Hy

(3) ^ßqMAp£ ≤•æØ qJAp≤æecZH qeMpcp£ ≤æpd _pe E≤æ™p£ ≤•æØ Ap\Vr _pfp qeM qdIV Yp q≤æcYyf Yy Hy

(4) qeqYApcXrAp£ ≤•æØ dyI \m™≤æ dBr Hqh Hy

96. _pfp qeM \oeph qHg YtApcp qeHqgW HrWp Op gHYp h±?

(1) qeqYApcXrAp£ ≤æpd Jßd^pW HcHy&

(2) OyHc qeqYApcXr ≤æhs g`P chy Wp£ E≤æ™p£

≤•æØ A`≤æ M±≤æ ≤æpd ^±SæV Yr N}R Yy Hy&

(3) jdWrAp£ HßU Hy Wtc•W E≤æ™p£ ≤•æØ SærH HcHy&

(4) g•Mpc dBr _pfp Yr ecW~ Yp `°Hp \±Yp HcHy&

97. _pfp qgßIV Yy qHgy \o_pefpdr \pSæ Yr ftcvApW ht•Yr h±?

(1) qgßqIAp EYyfp£ Yr gvMr qWApc Hc≤æ

≤æpd

(2) gpc HX≤æ ≤•æØ YthcpA Hy _pe qeqYApcXrAp£ ≤•æØ H•` Yy Hy \oycW Hc≤æ

≤æpd

(3) \pSæ Yp g•Yc_ \ogWtW HcHy

(4) ^d±H ^}cT E\c qdI Hy

98. E\MpcpW`H qgßqIAp qBH _____ HpcO h±&

(1) ApYyfpW`H

(2) qgßqIApW`H

(3) q≤æfyZpW`H

(4) qgZp£WH

99. _pfp H°fd ≤•æØ \m™pqBAp OpVp MphrYp h±

(1) g\fR qeApqIAp cphs

(2) ByHp£W qeM

(3) g`tßMy cv\ qeM

(4) A≤æÆHc≤æ YtApcp

(6)

100. _pfp ≤•æØ qgßIV Yr \oqHqcAp Y°cp≤æ qeqYApcXrAp£ qeM EMpc≤æ HcYy g`z ApW`qefepg Yr KpR h} Op£Yr h±& qBg W~

qHez `tHW h}qBAp Op gHYp h±?

(1) O`pW qeM EßMr-EßMr \m™Hy&

(2) qBH ≤æpR-`•M ecJp HpcO Yy Hy qOg qeM ^ßMy qBH-YvOy ≤æpd g•epY Hc≤æ&

(3) Wtc•W jdWrAp£ gtZpc Hy&

(4) _pfp `pqhcp£ Yr `YY ≤æpd qefyf JWrqeZrAp£ Yp \o^•Z HcHy&

101. qBH \of≤æ \ßWc qWApc Hc≤æ `Jc~

AqZAp\H \orqIAp Yy EYyfp£ Yr Op£M HcYp h±& AqZAp\H Yp `tßI gc}Hpc \of≤æ Yy qHhmy \ßI W~ h±?

(1) qefy-egWv Yp g`peyf

(2) \of≤æp£ Yy \oHpc

(3) _c}gya}JWp

(4) e±ZWp

102. qHhmy g•Yc_ qeM HqSæ≤æpBr, epM≤æ-HqSæ≤æpBr Yp gvMH ≤æhs h±?

(1) ec≤æ AWy f^Y Yr \NpV

(2) ecW~ Yr n`^ßZWp

(3) epM≤æ JWr AWy \oeph

(4) f^Yp£ AWy qeMpcp£ Yr g`P

103. hySæ qdqIAp£ qeM~ qHhmp HX≤æ _pfp Yr

\oqHcWr Yy qefy qeM SærH ≤æhs h±?

(1) hc _pfp Yr Ap\Vr g•cM≤æp ht•Yr h±&

(2) _pfp Yp g•^•Z gßq_ApMpc Wy gq_AWp

≤æpd OtqmAp ht•Yp h±&

(3) _pfp gpZpc≤æ Wy OqRd \oqHcWr eßd Op£Yr h±&

(4) _pfp g`≤æe±/g•gdyfV W~ qefdyfV eßd eZYr h±&

104. hySæ qdqIAp£ qeM~ O`pW Yp qHhmp Aq_Apg

`°qIH _pfp qeHpg ≤•æØ g`cßX ^VpE§Yp h±?

(1) \pSæ-\tgWH Yr HhpVr ≤•æØ AqZAp\H

≤æpd q`d Hy \m™≤æp&

(2) q`d Hy f^Yp£ Yp ftßZ EMpc≤æ Hc≤æ Yp Aq_Apg&

(3) qeAHWrJW cv\ qeM HqeWpep ≤•æØ \m™≤æp Wy apY Hc≤æp&

(4) `fhvc HhpVrAp£ Yy `•M≤æ Yp Aq_Apg Hc≤æp&

105. WyOr ≤æpd \m™≤æ Yp EYyf h± ______

(1) ctßMr \±Yp Hc≤ær

(2) qefyf eycey OpV≤æp

(3) qegqWoW \pSæ

(4) gvM≤æp \op\W Hc≤ær

(7)

q≤æcYyf : hySæ qdIy \±cy ≤•æØ \m™ Hy Eg hySæp£ qYßWy \of≤æp£

(\o.≤•æ. 106–114) Yy UtßHez EßWc qYE:

\•Op^r gpqhW Yr gvlr HqeWp qeM fph htg±≤æ ≤•æØ

""gvlrAp£ Yy Hpldy Yp gcYpc'' qHhp Op gHYp h±&

Ap\ \qhdy Her g≤æ qO≤æ™p£ Yr HqeWp qeM q≤æc}d gvlr c•J EKqmAp h±& Ap\ ≤yæ cß^-\op\Wr dBr `tcfY Yr

`hßWWp ≤•æØ qYom™pqBAp& `}Ur ^p^p lcrY Wp£ fc™p Yy

\p^•Y chy, \c Ap\ qBg Yy hßY-^•≤yæ Rß\ JBy& Ap\ ≤yæ

`grW OpVp, q≤æ`pk \m™≤æp Wy Ypm™r-`tßN cßIVp NßT qYßWp& Ap\ ≤yæ gvlrepY qeM \qhdr epc ≤æfy qeM `gW h} Hy, ≤ßæM-≤ßæM qBfHrAp JrW JpEVy ftcv HrWy, \c Ap\ ≤yæ ^tßd™y fph ep£J qBH Wp£ `tcfY ≤æpd ^cp^cr Hc≤æ epdy _pe ≤æhs \oJR HrWy, YvOy fc™p W~ Itßd™

d|qYAp£ h}qBAp£ hdr`r Yp \ßdp ≤æhs NßqTAp& NtßR Jtc^pVr Yy Ap\ \•Op^r gpqhW Yy q≤ßæHy-q≤æHy Wy h°dy-≥tßd JrW qdIV epdy \qhdy JrWHpc Hhy Op gHYy h≤æ& Ap\ Yy JrWp£ qeM~ gc}Yr hvH qYd ≤•æØ qe•≤æ™ Hy cßI YzYr h±& HBr Wp£ Ap\ ≤•æØ "\•Op^r Yp gvcYpg' ApI Hy eqTE§Yy h≤æ&

106. fph htg±≤æ Yr qHhmy f^Yp£ ≤æpd \og•gp HrWr Op£Yr h±?

(1) ApfH-q`kpO

(2) `grW OpV Yp ApqY

(3) \•Op^r Yp gvcYpg

(4) ≤æ`pk Yp \og•gH

107. cß^ ≤•æØ hpgd Hc≤æ dBr fph htg±≤æ ≤yæ qHg Eß\c k}c qYßWp?

(1) `tcfY Yr `hßWWp Eß\c

(2) `grW OpV Eß\c

(3) Ypm™r-`tßN cßIV Eß\c

(4) q≤æ`pk \m™≤æ Eß\c

108. cß^ ≤æpd ^cp^cr epdy _pe \oJR Hc≤æ epdp H°V h±?

(1) gvlrAp£ Yy Hp≥tdy Yp gcYpc

(2) gvcYpg

(3) fph htg±≤æ

(4) ^tßd™yfph

109. fph htg±≤æ Yy JrWp£ Yr qHhmr qefyfWp fc}qWAp£/\pSæHp£ ≤•æØ \o_pqeW HcYr h±?

(1) `tcfY qec}Zr hvH

(2) gc}Yr hvH

(3) A°Iy f^Y

(4) gvlr qec}Zr c•J

(8)

110. E\c}HW \±cy Yp UtßHep qgcdyI MtV} -

(1) Jtc^pVr

(2) h°dy-≥tßd JrW

(3) gvlrAp£ Yy Hpldy Yp gcYpc-fph htg±≤æ

(4) `tcfY ≤æpd ^cp^cr

111. "hdr`r' f^Y Yp qec}Zr f^Y Yßg} :

(1) h•Hpc

(2) q≤æ`cWp

(3) ApHm

(4) ^pJr

112. E\c}HW \±cy A≤æÆgpc hySæ qdqIAp£ qeM~

g`pgr f^Y MtV} :

(1) gc}Yr-hvH

(2) JrW-JpEVy

(3) Itßd™-d|qYAp£

(4) q≤ßæHy-q≤ßæHy

113. hySæ qdqIAp qeM~ "`tcfY' Yp ^hteM≤æ MtV}:

(1) `tcfYp£

(2) `tcfYpep£

(3) `tcfqYAp£

(4) `tcfYrAp£

114. \±cy A≤æÆgpc HqeWp qeM q≤æc}d gvlr c•J qHgy ≤yæ _qcAp?

(1) ^tßd™y fph

(2) fph htg±≤æ

(3) gvcYpg

(4) ^p^p lcrY

(9)

q≤æcYyf: hySæp£ qYßWr Hpqe-RtHmr ≤æØ• \m™ Hy Eg hySæp£

qYßWy \of≤æp£ (\o.≤•æ. 115–120) Yy UtHez EßWc qYE:

q`cr qN\r chy Jtdkpc,

`| ≤ærep£ EßqJAp,

H}Br dJy ≤æp ≤ækc R\pc,

`| \c^W dtqHAp&

`| qdAp AHpf~ c•J, Ot f}I ≤æp e•≤æ Yp, hp£ Ztc~ Jcr^r `•J,

`| Apap OJW Wy&

`| \rAp£ Acf Yr Wyd,

\dp£ `| qHc≤æ Ip,

`ycr ≤æpd Mp£Y≤ær Iyd, cpqW cd IydrBy&

115. "q`cr qN\r chy Jtdkpc' gWc qeM

"Jtdkpc' W~ _pe h±?

(1) \hpm

(2) ≥tdepmr

(3) M°^pcp

(4) qeAHWr

116. E\c}HW HqeWp qeM H°V g•^}Z≤æ Hc qchp h±?

(1) EW`-\tcI

(2) \c^W

(3) Woyd

(4) Acf

117. qBg HqeWp qeM g•^}Z≤æ HcWp Yp qHh} qOhp _pe \oJR h}qBAp h±?

(1) h•Hpcr

(2) ApHmepdp

(3) PJmpdv

(4) q≤æ`cWp epdp

118. HqeWp qeM ecWy JBy f^Y "f}i' Yp Hr AcX h±?

(1) q≤æ`cWp

(2) _mHrdp

(3) itf^v

(4) `ßSæp

119. qB≤æ™p£ WtHp£ qeM qHg ≤æpd IyTV Yr Jßd HrWr JBr h±?

(1) Mp£Y≤ær ≤æpd

(2) c•Jp£ ≤æpd

(3) OJW ≤æpd

(4) Ag`p≤æ ≤æpd

120. "Acf' Yp qec}Zr f^Y MtV} :

(1) A•^c

(2) ApHpf

(3) ZcWr

(4) Ag`p≤æ

(10)

E`rYepc _pJ –V Yy \of≤æ (\o.≤•æ. 121–150 ) Wp£ hr hßd Hc≤æ OyHc E≤æ™p£ ≤yæ \•Op^r _pfp –II M}V HrWr h±&

Candidates should attempt the questions from Part–V (Q. Nos.

121–150), if they have opted

PUNJABI as Language–II only.

(11)

Part—V /

_pJ∫

V

Language—II /

_pfp∫

II

Punjabi /

\•Op^r

E`rYepc _pJ–V (\o.≤•æ. 121–150) Yy \of≤æ Wp£ hr hßd Hc≤æ OyHc E≤æ™p£ ≤yæ \•Op^r ≤æØ• _pfp–II eO~

MtqVAp h±&

q≤æcYyf: hySæ qdIy \of≤æp£ (\o.≤•æ. 121-135) Yy EßWc

^htW hr UtßHez qeHd\p£ ≤æpd qYE :

121. \opqB`cr gHvd Yy qHgy qeqYApcXr qeM gtV≤æ Wy ^}dV H°fd ≤•æØ qeHgW Hc≤æ dBr hySæ qdIrAp£ qeM~ qHhmr cV≤ærWr eZycy E\a}Jr ht•Yr h±?

(1) HhpVr gtV≤ær Wy gtdyI YyVp

(2) HqeWp \pSæ AWy _pfpBr \oa}Jfpdp

(3) Aq_≤±æ AWy i^cp£ \m™≤ærAp£

(4) Aq_≤±æ AWy g•epY

122. _pfp Yr E\MpcpW`H qgßqIAp Yp EYyf h±

(1) qeqYApcXrAp£ YrAp£ ftcvApWr jdWrAp£

≤•æØ gtZpc≤æp

(2) qJAp≤æ g•^•Zr jdWrAp£ qeM gtZpc

(3) qeqYApcXrAp£ qeM ApW`-qefepg Yr _pe≤æp ≤•æØ qeHqgW Hc≤æp

(4) E\c}HW gpcy

123. _pfp Yr Ap` g`P dBr `tdp£HV qeM g_

W~ eßZ UtßHez \of≤æ qHg Wc™p£ Yy ht•Yy h≤æ?

(1) AqW dKv EßWc epdy \of≤æ

(2) d•`y EßWc epdy \of≤æ

(3) q≤æ^•ZpW`H \of≤æ

(4) egWvq≤æfSæ \of≤æ

124. qBh qHg Yp HX≤æ h± - ""^ßMy _pfp qgßIV Yr O≤æ`OpW g`cßXp d± Hy \±Yp ht•Yy h≤æ&''

(1) qOAp£ \rJyR (Jean Piaget)

(2) M°`gHr (Chowmsky)

(3) qeAJ}RogHr (Vyogotsky)

(4) \ped}e (Pavlov)

(12)

125. OyHc H}Br dmHr qh•Yr IyWc W~ WthpTy IyWc qeM ApE§Yr h±, Wy Eh WthpTr _pfp Yp

\oa}J HcYy g`z jdWr HcYr h±& Eg g`z qBH AqZAp\H eO~ Wtgs qB≤æ™p£ qeM~ qHhmy HX≤æ ≤•æØ SærH `•≤}æJy?

(1) Eg ≤•æØ Eg Yr jdWr ^pcy ^pc-^pc apY HcpEVp MphrYp h±&

(2) Eg ≤•æØ _pfp Yy \oa}J Yy h}c `°Hy YyVy MphrYy h≤æ&

(3) Eg ≤•æØ _pfp ^}dV dBr KßR} KßR AßZp K•Rp c}k Aq_Apg Hc≤æ dBr HqhVp MphrYp h±&

(4) ≤æes _pfp Yy \oa}J qeM Eg Yr `p£-^}dr Yy \o_pe Yr N}R Eg ≤•æØ ≤æhs YyVr MphrYr&

126. hySæ qdqIAp£ qeM~ qHhmy EYyf dBr _pfp ≤•æØ qgßIV Yr d}m ≤æhs ht•Yr?

(1) Ore≤æ Yy qeq_•≤æ \mpep£ ≤•æØ OpV≤æ dBr

(2) _pfp Yy ^}Z ≤•æØ qgßIV dBr

(3) Ap£WqcH gec ≤•æØ HqhV Wy gtV≤æ dBr

(4) Ore≤æ YrAp£ qeq_•≤æ kcvcWp£ ≤•æØ \vcp Hc≤æ dBr

127. _pfp Yy g•Yc_ qeM q≤æ^•ZpW`H \of≤æp£ qeM~

\orqIAp Yp dp_ hySæ qdqIAp£ qeM~ qHhmp h±?

(1) qBh qeqYApcXr Yr Eg a}JWp Yp

`tdp£H≤æ Hc≤æ qeM ghpqBH h±, qOg cphs Eh Ap\Vy qeMpcp£ ≤•æØ qdIW _pfp qeM g•JqSæW cv\ ≤æpd \yf HcYp h±&

(2) qBh qeqYApcXr ≤•æØ \orqIAp dBr qgcl HtßP \of≤æp£ Yy EßWc Yr qWApcr Hc≤æ qeM ghpqBH ht•Yp h±&

(3) qeqYApcXrAp£ ≤yæ qgcl HtP \of≤æp Yy EßWc hr qWApc Hc≤æy ht•Yy h≤æ& qBg Wc™p£

Eh \m™pBr Yy g`z ≤•æØ ^Mp d|Yy h≤æ&

(4) qBh \vcy \pSæn` Yp g`peyf Hc gHYp h±&

128. qefyf \oqHcWr Yy ^ßqMAp£ (Children with special needs) ≤•æØ dyIV H°fd dBr qHg Yr kcvcW \|Yr h±?

(1) qeMpcp£ Yr `°qdHWp

(2) \oWrHpW`H _pfp Yp \oa}J

(3) ghr f^Ypedr Yp \oa}J

(4) gt•Yc qdIpBr

129. _pfp qeM q≤æc•Wc AWy qeAp\H `tdp£H≤æ dBr qHhmr Jßd Eß\c k}c YyVp MphrYp h±?

(1) SærH f^Ypedr

(2) \qca}O≤æp HpcO

(3) ftßZ EMpc≤æ

(4) _pfp Yr qeq_•≤æ g•Yc_p£ qeM \oa}J Hc≤æ Yr a}JWp

(13)

130. ^ht_pfpepY h± π

(1) _pfp qgIpEV qeM qBH ctHpeR

(2) _pfpBr-gpZ≤æp dBr iWc≤æpH

(3) _pfp qgßIV qeM qBH `hßWe\vc≤æ gpZ≤æ

(4) _pfp qgßIV qeM qBH ctHpeR

131. _pfp Yp `tßUdp cv\ h± π

(1) g•HyW _pfp

(2) qeApHc≤æ

(3) qdqIW _pfp

(4) `°qIH _pfp

132. `tßUdy cv\ qeM Wtgs HqeWp Wy HhpVr Yy qHhmy \ßI ≤•æØ g_ W~ eßZ `hßWe\vc≤æ `•≤æYy h}?

(1) Eh HYcp£-Hr`Wp£ AZpqcW h}V

(2) HqeWpep£ AWy HhpVrAp£ f^Ypedr Yr qYofRr W} A`rc h}V

(3) qeq_•≤æ Wc™p£ Yy `hßWe\vc≤æ ≤æpep£ AWy EMpc≤æp£ ≤•æØ YthcpqBAp Opey

(4) `hßWe\vc≤æ dyIHp£ YrAp£ HqeWpep£ AWy HhpVrAp£

133. _pfp qeM qeApHc≤æ Yr qgIdpBr qHg ≤•æØ gtZpc≤æ qeM ghpqBH ht•Yr h±?

(1) ftßZWp

(2) \oeph

(3) g•qIApW`HWp

(4) gpicWp

134. dyI≤æ \c•\cp qeM fp`d h± π

(1) HXp Yy qeMpc

(2) Hd\≤æp

(3) qMh≤æp£ Yp SærH \oa}J

(4) M•Jr f^Ypedr

135. _pfp Yy `tdp£H≤æ Yp `tßI EYyf h}Vp MphrYp h± π

(1) qgqIApcXrAp£ YrAp£ jdWrAp£ Yr I}O Hc≤ær

(2) qeqYApcXrAp£ Yy \oYcf≤æ Yp \o}Wgph≤æ dBr l±gdp Hc≤æp

(3) qeqYApcXrAp£ YrAp£ \op\WrAp£ Yp Ap£Hd≤æ Hc≤æp

(4) jdWrAp£ Yp \Wp dJp Hy qgßIV Yr KpR

≤•æØ \vcp Hc≤æ dBr E\pA Hc≤æp

(14)

q≤æcYyf : hySæ qdIy \±cy ≤•æØ \m™ Hy Eg hySæp£ qYßWy \of≤æp£

(\o.≤•æ. 136–143) Yy UtßHez EßWc qYE:

`hpcpOp cVOrW qg•K Yy cpO qeM A•Jcykp£ eßd~

BrgpBr q`f≤æ dtqZApVy qeM 1837 Br qeM gXp\W h}qBAp& qBg q`f≤æ ≤•æØ "dtqZApVp q`f≤æ' qHhp Op£Yp h±& qBg q`f≤æ Yy Hc`Mpcr BrgpBr `ßW Yy \oMpc Yr ipWc hkpcp£ `rd Yp \•Z HßR Hy _pcW \tßOy g≤æ& \oMpc Yr IpWc E≤æ™p£ A•Yc ^mp O}f gr, \c E≤æ™p£ Yy cgWy qeM HBr HqSæ≤æpBrAp£ g≤æ, qO≤æ™p£ ≤•æØ E≤æ™p£ ≤yæ \pc Hc≤æp gr& qBg q`f≤æ Yp eßTp HzYc grcp`\tc qeM gr qOXy q`f≤æ ≤yæ Ap\Vp Np\pIp≤æp HpqB` HrWp, qOg qeM Eh _pcW YrAp£ eßI-eßI ^}drAp£ qeM ^pBr^d Np\ Hy O≤æWp WH \ht•MpEVp Mpht•Yy g≤æ& qBg Np\yIp≤yæ qeM N\r \•Op^r ^pBr^d hr \•Op^r Yr g_ W~ \qhdr

\oHpf≤æp gr, qOhmr qH q`f≤æ eßd~ hr qWApc HcepBr JBr, Jtc`tIr RpBr\ qeM gr&

136. \±cy A≤æÆgpc \•Op^r Yr \qhdr \oHpf≤æp qHhmr gr?

(1) Np\pIp≤æp

(2) Jtc`tIr

(3) \•Op^r ^pBr^d

(4) RpBr`

137. q`f≤æ ≤yæ Ap\Vp Np\pIp≤æp qHXy dpqBAp?

(1) dtqZApVy

(2) grcp`\tc

(3) \•Op^

(4) _pcW

138. BrgpBr q`f≤æ Yp `HgY Hr gr?

(1) _pcW qeM _o`V Hc≤æp

(2) \•Op^ Yp Y°cp Hc≤æp

(3) `hpcpOp cVOrW qg•K ≤•æØ q`dVp

(4) BrgpBr `ßW Yp \oMpc Hc≤æp

139. qBgpBr `ßW Yy \oMpcH qHh} qOhy g≤æ?

(1) O}frdy

(2) q≤æcpf

(3) EYpg

(4) Hp`M}c

140. E\c}HW \±cy Yp UtßHep£ qgcdyI MtV} :

(1) `hpcpOp cVOrW qg•K

(2) grcp`\tc

(3) dtqZApVp q`f≤æ

(4) Np\pIp≤æp

(15)

141. BrgpBr q`f≤æ ≤•æØ qHg ≤yæ gXp\W HrWp?

(1) qgßIp£ ≤yæ

(2) `hpcpOp cVOrW qg•K ≤yæ

(3) qh•YvAp£ ≤yæ

(4) A•Jcykp£ ≤yæ

142. d•`r Yvcr Wqh HcHy _pcW qeM H°V ApqBAp? :

(1) dtqZApVp Yy ≤æyWp

(2) q`f≤æ Yy Hc`Mpcr

(3) `hpcpOp cVOrW qg•K Yy AqhdHpc

(4) Jtc`tIr Yy cM≤æhpcy

143. BrgpBr q`f≤æ eßd~ Np\pIp≤æp dpEV Yp

`HgY Hr gr?

(1) dtqZApVy qeM e\pc Hc≤æp

(2) grcp`\tc Yy d}Hp£ dBr ctHpeRp£ \±Yp Hc≤æp

(3) `hpcpOp cVOrW qg•K Yr hySær Hc≤ær

(4) eßI}-eßIcrAp£ _pcWr ^}drAp£ qeM

^pBr^d Np\Vr

q≤æcYyf : hySæ qdIy \±cy ≤•æØ \m™ Hy Eg hySæp£ qYßWy \of≤æp£

(\o.≤•æ. 144–150) Yy UtßHez EßWc qYE:

gpTy Ore≤æ Yp qBH \oWßI AWy ^mp `hp≤æ A•J E\OreHp H`pEVp h±& qBg qYofRrH}≤æ W~ eyqIAp£ \Wp dJYp h± qH qOg `≤æÆßI Op£ qBgWcr ≤yæ Ap\Vr AegXp qeM Ap\Vy-Ap\ ≤•æØ E\OreHp H`pEV Yy a}J ^VpEV dBr Kpd ≤æhs Kpdr, Eh qBg IyWc qeM q\ßNy cqh Op£Yp h±& qOhmy qHgy qehpc Op£ HpcO EßWy dßJ Hy er q`h≤æW Hc≤æ eßd~ Aeygdy h} OpV, E≤æ™p£ Yp qBg g•gpc qeM PßR ≤æhs Rß\Yp & q≤æcr E\OreHp H`pEV epgWy hr qOEVp ^htWp EßMp ApYcf ≤æhs& q`h≤æW Yp `≤æÆßIr gt_pA EßWy AYtßWr \o_pe \|Yp h±&

144. qBg \±cy qeM ecWy JBy f^Yp£ "PßR ≤æhs Rß\Yp' W~ Hr _pe h±?

(1) \oWßI qJAp≤æ ≤æhs ht•Yp

(2) Jtkpcp ≤æhs ht•Yp

(3) q`h≤æW ≤æhs ht•Yr

(4) ApYcfH ≤æhs dßJYp

145. "E\OreHp' Hr h±?

(1) ^yBr`p≤ær

(2) ≤æp≥tc`p≤ær

(3) qYofRrH}≤æ

(4) Ore≤æ Yp `hßWe\vc≤æ A•J

(16)

146. "\oWßI' Yp qec}Zr f^Y MtV} :

(1) A\oWßI

(2) ApYcfH

(3) E\OreHp

(4) AegXp

147. "Kpd' f^Y Yp AcX Yßg} :

(1) _c}gp

(2) q`h≤æW

(3) ≤ælcW

(4) ctHpeR

148. qHg ≤•æØ EßMp ApYcf ≤æhs `•q≤æAp£ qJAp?

(1) Aeygdp\≤æ

(2) qYofRrH}≤æ

(3) E\OreHp

(4) AegXp

149. ≤æp£e f^Y "q`h≤æW' Yp qefyfV MtV} :

(1) q`h≤æW Hc≤æ epdp

(2) q`h≤æWYpc

(3) q`h≤æWJrc

(4) q`h≤æWr

150. hySæ qdqIAp£ qeM~ g`pgr f^Y MtV} :

(1) qehpc Op£ HpcO

(2) Ap\Vy-Ap\

(3) ^mp `hp≤æ

(4) ^htW EßMp

(17)

SPACE FOR ROUGH WORK

(18)

SPACE FOR ROUGH WORK

(19)

hySæ qdqIAp£ qhYpqBWp£ qZAp≤æ ≤æpd \T™} :

1.

eßI}-eßIcy \of≤æp Yy EßWc YyV Yy U•J-WcrHy R±gßR ^tHqdR qeM qegWpc\vceH qYßWy JBy h≤æ& Agdr cv\ qeM \of≤æp Yy EßWc YyV W~ \qhdp£ qB≤æ™p£ ≤æØ• qZAp≤æ ≤æpd \m™}&

2.

hcyH \of≤æ dBr qYßWy JBy Mpc qeHd\p£ qeßM~ ghr EßWc dBr G.A±`.Apc. (

OMR

) EßWc-\ßWc Yy

\•≤æp-

2

qeßM qBßH J}dy ≤æØ• hr \vcr Wc™p£ Hpdy/≤ærdy ^pd \tApqB•R \|≤æ ≤æpd _c}& qBßH epc EßWc _c≤æ W~

^pAY Eg≤æØ• ^YqdAp ≤æhs Op gHYp&

3.

\crqIApcXr qBg Jßd Yp qZAp≤æ YyV qH EßWc-\ßWc ≤æØ• ≤æp `}qmAp Opey AWy ≤æp hr Eg E\c H}Br q≤æfp≤æ dJpqBAp Opey& \crqIApcXr Ap\Vp c}d ≤•æ^c EßWc-\ßWc qeßM q≤æcZpqcW Xp£ W~ qBdpep qHWy

≤æp qdIV&

4.

\crqIAp-\tgqWHp AWy EßWc-\ßWc Yr ecW~ qZAp≤æ ≤æpd Hc}, qHE§qH qHgr er \qcgqXWr qeßM (Hyed \crqIAp-\tgqWHp AWy EßWc-\ßWc Yy H}T AWy ≤•æ^c qeßM lcH h}V Yr gqXWr qeßM) YvOr

\crqIAp-\tgqWHp ≤æhs qYßWr OpeyJr&

5.

\crqIAp-\tgqWHp/EßWc-\ßWc qeßM qYßWy JBy \crqIAp-\tgqWHp g•HyW AWy ≤•æ^c ≤•æØ \crqIApcXr ghr WcrHy ≤æpd hpOcr-\ßWc qeßM qdIV&

6.

`fr≤æ

OMR

frR qeM qYßWr JBr gvM≤æp Yy H}Tp£ ≤æØ• \m™yJr& qBg dBr H}Br er OpVHpcr AZvcr ≤æhs cqhVr MphrYr& qBh A±Tq`R HpcT (Ypidp HpcT) qeM qYßWr JBr gvM≤æp W~ q_•≤æ ≤æhs h}Vr MphrYr&

7.

\crqIApcXr YtApcp \crqIAp hpd/H`cy qeßM \oeyf HpcT W~ qBdpep qHgr \oHpc Yr \pSæ-g`ßJcr, q\o•qRT Op£ hßX qdIW, HpJk YrAp£ \cMrAp£, \yOc, `}^pqBd ≥}≤æ, qBd±HRopq≤æH a•Wc Op£ qHgr h}c

\oHpc Yr g`ßJcr ≤æØ• qdOpV Yr Op£ ecWV Yr qBOpkW ≤æhs h±&

8.

`}^pqBd ≥}≤æ, q^≤æp Wpc epdy g•Mpc O•Wc (qBX~ WH qH ^•Y hpdW qeM hr) Wy h}c \p^•YrftYp egWp£

\orqIAp HzYc Op H`qcAp£ qeM ≤æhs qdApEVrAp£ MphrYrAp£& qBg q≤æcYyf Yp \pdV ≤æp Hc≤æ Yr gvcW qeM qBg ≤æØ• qBq`qWhp≤æ qeM J±c Hp≤æØ≤ær gpZ≤æp£ Yr ecW~ `•q≤æAp£ OpeyJp Wy \orqIAp cY Hc≤æ g`yW g•^•ZW E`rYepc qidpl HpcepBr HrWr OpeyJr&

9.

q≤æcrqIAH Yr `•J 'Wy hcyH \crqIApcXr Ap\Vp \oeyf-HpcT kcvc qYIpBy&

10.

HzYc gt\qc≤æR|T|R Op£ q≤æcrqIAH Yr Ipg qBOpkW W~ q^≤æp£ \crqIApcXr Ap\Vr grR ≤æp NßTy&

11.

q≤æcrqIAH ≤æØ• Ap\Vp EßWc-\ßWc qYßWy q^≤æp AWy hpkcr-\ßWc EßWy Yv^pcp YgiW HrWy q^≤æp£

\crqIApcXr, \crqIAp hpd ≤æØ• ≤æhs NßTVJy& OyHc qHgr \crqIApcXr ≤yæ YvOr ^pc hpkcr-\ßWc EßWy YgiW ≤æhs HrWy Wp£ qBh g`qPAp OpeyJp qH Eg≤yæ EßWc \ßWc O`™p ≤æhs HcpqBAp AWy qBh A≤æÆqMW gpZ≤æ Yp `p`dp `•q≤æAp OpeyJp&

12.

qBd±HRopq≤æH/hßX ≤æpd MßdV epdy H±dHvdyRc Yp qBgWy`pd ecqOW h±&

13.

\crqIApcXr \crqIAp hpd qeßM ^}cT Yy gpcy q≤æa`p£, Hp≤•æØ≤æp Yr \pd≤æp HcyJp& A≤æÆqMW gpZ≤æp£ Yy gpcy `p`qdAp£ dBr ≥±gdp ^}cT Yy q≤æa`p£ Hp≤•æØ≤æp£ A≤æÆgpc h}eyJp&

14.

qHgy er gqXWr qeßM \crqIAp-\tgqWHp AWy EßWc-\ßWc Yp H}Br _pJ AdJ ≤æp Hc}&

15.

\crqIAp iW` h}V 'Wy, \crqIApcXr hpd/H`cp NßTV W~ \qhdp£ Ap\Vp EßWc-\ßWc Ap\Vy H`cy Yy

q≤æcrqIAH ≤•æØ g°£\yJp& \crqIApcXr qBg \crqIAp-\tgqWHp ≤•æØ Ap\Vy ≤æpd qdOp gHYy h≤æ&

(20)

{ZÂZ{b{IV {ZX}em| H$mo ‹`mZ go nãT>| :

1. {Og ‡H$ma go {d{^fi ‡ÌZm| Ho$ CŒma {XE OmZo h¢ CgH$m dU©Z narjm nwpÒVH$m _| {H$`m J`m h°, {Ogo Amn ‡ÌZm| H$m CŒma XoZo go nhbo ‹`mZ go nãT> b|ü&

2. ‡À`oH$ ‡ÌZ Ho$ {bE {XE JE Mma {dH$Înm| _| go ghr CŒma Ho$ {bE

OMR CŒma-nà Ho$ n•>-2 na Ho$db EH$ d•Œm H$mo hr nyar Vah H$mbo/

Zrbo ~m∞bnm∞BßQ> noZ go ^a|ü& EH$ ~ma CŒma Aß{H$V H$aZo Ho$ ~mX Cgo

~Xbm Zht Om gH$Vm h°ü&

3. narjmWu gw{Z{¸V H$a| {H$ Bg CŒma-nà H$mo _moãS>m Z OmE Edß Cg na H$moB© A›` {ZemZ Z bJmE±ü& narjmWu AnZm AZwH´$_mßH$ CŒma-nà _|

{ZYm©[aV ÒWmZ Ho$ A{V[a∫$ A›`Ã Z {bI|ü&

4. narjm nwpÒVH$m Edß CŒma-nà H$m ‹`mZnyd©H$ ‡`moJ H$a|, ä`m|{H$ {H$gr

^r n[apÒW{V _| (Ho$db narjm nwpÒVH$m Edß CŒma-nà Ho$ gßHo$V `m gߪ`m _| {^fiVm H$s pÒW{V H$mo N>moãS>H$a) Xygar narjm nwpÒVH$m Cnb„Y Zht H$am`r OmEJrü&

5. narjm nwpÒVH$m/CŒma-nà _| {XE JE narjm nwpÒVH$m gßHo$V d gߪ`m H$mo narjmWu ghr VarHo$ go hm{Oar-nà _| {bI|ü&

6. OMR CŒma-nà _| H$mo{S>V OmZH$mar H$mo EH$ _erZ nãT>oJrü& Bg{bE H$moB© ^r gyMZm AYyar Z N>moãS>| Am°a `h ‡doe-nà _| Xr JB© gyMZm go {^fi Zht hmoZr Mm{hEü&

7. narjmWu ¤mam narjm hm∞b/H$j _| ‡doe-nà Ho$ {gdm` {H$gr ‡H$ma H$s nmR>Á-gm_J´r, _w{–V `m hÒV{b{IV, H$mJO H$s n{M©`m±, noOa, _mo~mBb \$moZ, BboäQ¥>m∞{ZH$ CnH$aU `m {H$gr A›` ‡H$ma H$s gm_J´r H$mo bo OmZo `m Cn`moJ H$aZo H$s AZw_{V Zht h°ü&

8. _mo~mBb \$moZ, ~oVma gßMma `w{∫$`m± (pÒdM Am∞\$ AdÒWm _| ^r) Am°a A›` ‡{V~ß{YV dÒVwE± narjm hm∞b/H$j _| Zht bmB© OmZr Mm{hEü& Bg gyMZm H$m nmbZ Z hmoZo na Bgo narjm _| AZw{MV gmYZm| H$m ‡`moJ _mZm OmEJm Am°a CZHo$ {dÈ’ H$m`©dmhr H$s OmEJr, narjm a‘ H$aZo g{hVü&

9. nyN>o OmZo na ‡À`oH$ narjmWu, {ZarjH$ H$mo AnZm ‡doe-nà {XImE±ü&

10. Ho$›– AYrjH$ `m {ZarjH$ H$s {deof AZw_{V Ho$ {~Zm H$moB© narjmWu AnZm ÒWmZ Z N>moãS>|ü&

11. H$m`©aV {ZarjH$ H$mo AnZm CŒma-nà {XE {~Zm Edß hm{Oar-nà na Xw~mam hÒVmja {H$E {~Zm narjmWu narjm hm∞b/H$j Zht N>moãS>|Joü& `{X {H$gr narjmWu Zo Xygar ~ma hm{Oar-nà na hÒVmja Zht {H$E, Vmo `h _mZm OmEJm {H$ CgZo CŒma-nà Zht bm°Q>m`m h° Am°a `h AZw{MV gmYZ H$m _m_bm _mZm OmEJmü& narjmWu AnZo ~mE± hmW Ho$ A±JyR>o H$m {ZemZ hm{Oar-nà _| {XE JE ÒWmZ na AdÌ` bJmE±ü&

12. BboäQ¥>m∞{ZH$/hÒVMm{bV n[aH$bH$ H$m Cn`moJ d{O©V h°ü&

13. narjm hm∞b/H$j _| AmMaU Ho$ {bE narjmWu ~moS>© Ho$ g^r {Z`_m| Edß {d{Z`_m| ¤mam {Z`{_V h¢ü& AZw{MV gmYZm| Ho$ g^r _m_bm| H$m \°$gbm

~moS>© Ho$ {Z`_m| Edß {d{Z`_m| Ho$ AZwgma hmoJmü&

14. {H$gr hmbV _| narjm nwpÒVH$m Am°a CŒma-nà H$m H$moB© ^mJ AbJ Z H$a|ü&

15. narjm gÂnfi hmoZo na, narjmWu hm∞b/H$j N>moãS>Zo go nyd©

CŒma-nà {ZarjH$ H$mo AdÌ` gm¢n X|ü& narjmWu AnZo gmW Bg narjm nwpÒVH$m H$mo bo Om gH$Vo h¢ü&

READ THE FOL LOW ING IN STRUC TIONS CARE FULLY : 1. The manner in which the different questions are to

be answered has been explained in the Test Booklet which you should read carefully before actually answering the questions.

2. Out of the four alternatives for each question, only one circle for the correct answer is to be darkened completely with Black/Blue Ballpoint Pen on Side-2 of the OMR Answer Sheet. The answer once marked is not liable to be changed.

3. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No.

anywhere else except in the specified space in the Answer Sheet.

4. Handle the Test Booklet and Answer Sheet with care, as under no circumstances (except for discrepancy in Test Booklet Code or Number and Answer Sheet Code or Number), another set will be provided.

5. The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

6. A machine will read the coded information in the OMR Answer Sheet. Hence, no information should be left incomplete and it should not be different from the information given in the Admit Card.

7. Candidates are not allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, electronic device or any other material except the Admit Card inside the Examination Hall/Room.

8. Mobile phones, wireless communication devices (even in switched off mode) and the other banned items should not be brought in the Examination Halls/Rooms. Failing to comply with this instruction, it will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against them including cancellation of examination.

9. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.

10. No candidate, without special permission of the Centre Superintendent or Invigilator, should leave his/her seat.

11. The candidates should not leave the Examination Hall/Room without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case. The candidates are also required to put their left hand THUMB impression in the space provided in the Attendance Sheet.

12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.

13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall/Room. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.

14. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.

15. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator in the Hall/Room. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

References

Related documents

The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet / Answer Sheet in the Attendance Sheet.. A machine will read the coded information in the

SPACE FOR ROUGH WORK / Directions : Answer the following questions by selecting the correct/most appropriate options... Two numbers are in the ratio