• No results found

@ <˚X¯+˝ÀHÓ’Hê, @ ÁbÕ‘·+˝ÀHÓ’Hê zs¡TŒ- düVü≤q+-ø£åeT-Áù|eT ‘·~‘·s¡ \ø£åD≤\T Åd”Ô\≈£î düVü≤»

>∑TD≤\T>± ñ+{≤j·Tì á ø£<∏ä ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. á ø£<∏ä˝À nyÓT]ø£Hé nsTTq CÀj·÷Hé ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ÄyÓT

∫qï|ü⁄Œ&˚ $&çb˛‘ês¡T. CÀj·÷Hé ‘·+Á&ç <ä>∑Zs¡ ñ+≥T+~. CÀj·÷Hé ‘·+Á&ç eTs=ø£ Åd”Ôì $yêVü≤e÷&É‘ê&ÉT.

ø±˙ yê]<ä›Ø eT<Ûä´ m|ü⁄Œ&ÉT ‘·>±<ë\T »s¡T>∑T‘·÷ ñ+{≤sTT. CÀj·÷Hé ø=+#Ó+ ô|<ä›j·÷´ø£ ‘·+Á&ç ÄyÓTqT

≈£L‘·T]>± >±ø£, eTs=ø£ s¡ø£+>± #·÷&É≥+ yÓTT<ä\T ô|&É‘ê&ÉT. Ç~ ‘·≥Tºø√˝Òì CÀj·÷Hé Ç\T¢ e~* e∫à kı+‘·+>± J$+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|&ÉT‘·T+~. CÀj·÷Hé ¬ø$Hé nH˚ e´øÏÔì Áù|$T+∫ yÓ÷düb˛‘·T+~.

á ø£<∏ä˝À s¡#·sTT‘·, CÀj·÷Hé ˇπø ø£+ô|˙˝À |üì#˚dü÷Ô ñ+&É≥+ e\¢ yê]<ä›] eT<Ûä´ eT+∫ ùdïVü≤+

ñ+≥T+~. CÀj·÷Hé ‘·q ø£wüºdüTU≤\ìï{Ï˙ s¡#·sTT‘·≈£î #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ ñ+≥T+~. nqTø√≈£î+&Ü ˇø£s√E CÀj·÷Hé ñ<√´>∑+ b˛‘·T+~. Ä u≤<Ûä˝À e⁄qï CÀj·÷HéqT s¡#·sTT‘· z<ë]Ã, ÄyÓT≈£î eTH√<ÛÓ’sê´ìï n+~kÕÔ&ÉT.

Ä ‘·sê«‘· |üì ˇ‹Ô&ç˝À ñqï s¡#·sTT‘·≈£î CÀj·÷Hé $wüj·÷\T @MT ‘Ó*j·Te⁄. ‘·qT CÀj·÷HéqT ø£*dæ

#ê˝≤ s√E\T ne⁄‘·T+&É≥+‘√ ‘·qT ÄyÓT≈£î bò˛Hé #˚kÕÔ&ÉT, bò˛Hé ø£\e<äT. CÀj·÷Hé nbÕsYºyÓT+≥T ≈£L&Ü

‘êfi¯+y˚dæ ñ+≥T+~. ˇø£y˚fi¯ CÀj·÷Hé Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+<˚yÓ÷qH˚ nqTe÷q+ s¡#·sTT‘·≈£î ø£\T>∑T‘·T+~.

ˇø£s√E ns¡ΔsêÁ‹ nqTø√≈£î+&Ü s¡#·sTT‘·≈£î CÀj·÷Hé bò˛Hé #˚düTÔ+~. CÀj·÷Hé ‘·q $esê\T

#ÓãT‘·÷ - bÕ‘· Áù|$T≈£î&ÉT ¬ø$Hé eT∞fl ‘·qqT ø£*kÕ&É˙, eT+∫yê&ç>± e÷]q≥T¢ q{Ï+∫ eTs=ø£e÷s¡T

‘·qqT yÓ÷dü+ #˚kÕ&É˙, ‘·qqT Væ≤+dæ+#˚ Á|üj·T‘·ï+˝À n‘·ì ø±s¡T Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’+<äì, ø=~›bÕ{Ï

>±j·÷\‘√ ‘êqT Ä Á|üe÷<ä+ qT+&ç ãj·T≥|ü&ܶq˙, ¬ø$Héì n¬sdtº #˚sTT+#êqì #ÓãT‘·T+~. CÀj·÷Hé πøåeT+>± ñ+<äì ‘Ó*dæq s¡#·sTT‘· m+‘√ dü+‘√wækÕÔ&ÉT. ÄyÓTqT eTs√ ñ<√´>∑ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·TeTì Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔ&ÉT.

á ø£<∏ä˝À ã˝…’b˛sTTq CÀj·÷Hé J$‘·+ eTq≈£î ø£fi¯fl≈£î ø£{Ϻq≥T¢ ø£ì|ædüTÔ+~. ¬ø$Hé nH˚ eT>∑yê&ç ñ#·TÃ˝À yÓ÷düb˛sTTq CÀj·÷Hé ∫e]øÏ yê&çì b˛©düT\≈£î n|üŒ–düTÔ+~.

3.1.3.9. nã<äΔ+˝À n‘·&É÷ ÄyÓT:

ˇø=ÿø£ÿkÕ] ˇ+≥]>± <ä÷s¡Á|üj·÷D≤\T #˚j·Te\dæ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ø±\πøå|ü+ ø√dü+ Á|üj·÷D+˝À me¬s’Hê ‘√&ÉT <=]øÏ‘˚ u≤>∑T+&ÉTqì #ê˝≤ eT+~ nqT≈£î+{≤s¡T. n+<äT˝ÀqT eTTK´+>± j·TTe‹, j·TTe≈£î˝…’‘˚ eTØ <ä>∑Zs¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ sêXÊs¡T. Ç+<äT˝À ¬s’\T Á|üj·÷D+˝À Äø£dæàø£+>± |ü⁄≥Tºø=∫Ãq j·TTe‹, j·TTe≈£î\ Áù|eTqT ªªnã<äΔ+˝À n‘·&É÷ ÄyÓTμμ ø£<∏ä˝À lìyêdü |òüDÏ≈£îe÷sY &=ø±ÿ ∫Á‹+#ês¡T.

yÓTT‘·Ô+ dæ+u≤*ø˘ >±H˚ ø£<∏ä q&ÉTdüTÔ+~. ø£<∏ä˝À ô|’øÏ #ÓãT‘·Tqï $wüj·T+ ˇø£{Ï. yÓqTø£ n+‘·Ø¢q+>±

#ÓãT‘√qï~ eTs=ø£{Ï. uÛ≤s¡rj·T ‘ê‹«ø£ <äwæºø°, Ä<Ûë´‹àø£‘·ø° n<ä›+|üfÒº ø£<∏ä Ç~. n‘·ì ù|s¡T e÷qyé (n+fÒ |ü⁄s¡Twüß&ÉTøÏ Á|ü‹ s¡÷|ü+). ÄyÓT e÷j·T ( n+fÒ Á|üø£‹). n‘·qT yÓTT<ä≥ ÄyÓT n+<ëìï #·÷dæ Äø£]¸‘·T&Í‘ê&ÉT. (Á|üø£‹ düVü≤» >∑TD+ Äø£s¡¸D) ø±˝≤ìï $T+∫q nã<äΔ+ ˝Ò<äT. eTìwæ |ü⁄≥Tºø£, J$‘·+, eTs¡D+ Çe˙ï nã<ëΔ\T. Ç$ J$øÏ dü+ã+~Û+∫q$. ø±˙ Ä‘·à m|ü⁄Œ&É÷ e⁄+~. <ëìøÏ @$<ÛäyÓTÆq

$ø±sê\T ˝Òe⁄. n+<äTπø yês¡T Ä&˚ Ä≥ ≈£L&Ü $∫Á‘·+>± ñ+≥T+~. ìC≤ìï nã<äΔ+>±, nã<ëΔìï ì»+>± q$Tà e÷j·T˝À |ü&çb˛‘ês¡T eTqTwüß\T. n<˚ Ä≥ Ä ¬s+&ÉT bÕÁ‘·\ #˚‘· Ä&ç+#ês¡T s¡#·sTT‘·.

∫e]>± ø±\+ Ä–b˛‘·T+~. Á|üj·÷D+ nsêΔ+‘·s¡+>± eTT>∑TdüTÔ+~. ø±˙ Ä‘·à á X¯Øsêìï e~* yÓfi‚fl Ä dü+~Û düeTj·T+˝À Je⁄&ÉT ìC≤ìï ˇ|ü⁄Œø√&ÉT, b˛sê&É‘ê&ÉT. á <˚Vü‰ìï |ü≥Tº≈£î y˚˝≤&Ü\ì X¯‘· $<Ûë\

Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT. n+<äTπø yê]<ä›s¡÷ ∫es√¢ yêfi¯fl Ç+{ÏøÏ bò˛qT #Ój·T´&É+ e¬>’sê\THêïsTT. á uÛ≤e

≈£îdüTe÷\ìï+{Ïø°, <ä+&É˝À <ës¡+ ˝≤>∑ ì\TdüTÔ+~. ∫e]˝À e#˚à nqïeTj·T´ bÕ≥ <˚Væ≤ ì‘·T´&ÉT,

<˚Vü≤eTT\T nì‘ê´\T, áVü≤\ Hê eTqkÕ, Ç~ eTs¡Te≈£îMT..n+≥÷ ø£<∏ä eTT>∑TdüTÔ+~. á ø£<∏äqT ø=~›bÕ{Ï

‘ê‹«ø£ ∫+‘·q‘√ sêXÊs¡T.

3.1.3.10. düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T:

Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\ eT<Ûä´ ñ+&Ü*‡q ùdïVü≤ |ü]<ÛäT\qT >∑÷]à n<äT“¤‘·+>± Ä$wüÿ]dü÷Ô $»j·Tl sêdæq ø£<∏ä Ç~.

≈£îe÷sY, sê<Ûä uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\T. Ms¡T nyÓT]ø±˝À dæús¡|ü&çq ø=‘·Ô˝À nø£ÿ&É |ü]dæú‘·T\qT >∑T]+∫, nyÓT]ø±

e´≈£îÔ\ >∑T]+∫, yê] eTqdüÔ‘ê«\ >∑T]+∫ M¬ø+&é˝À >∑+≥\ø=\B e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ #·]Ã+#·T≈£î+≥÷

ñ+&˚yês¡T. Ä ‘·sê«‘· M]øÏ |æ\¢\T |ü⁄≥º&É+e\¢ yê] #·<äTe⁄\ø√dü+ Ä˝À∫+#·&É+, |üqT\ ˇ‹Ô&ç‘√

eTTì–b˛‘·÷ ñ+&É&É+e\¢ me] dü+kÕs¡+ yê]~>± e÷], ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£\TdüTø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü U≤∞

˝Ò≈£î+&Ü nsTTb˛‘·T+~. ≈£îe÷sY≈£î nyÓT]ø± yÓ[flq Äs¡THÓ\¢≈£î ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯+˝À ªªsêeT+μμ nH˚ e´øÏÔ

|ü]#·j·TeTe⁄‘ê&ÉT. yê]<ä›s¡T ùdïVæ≤‘·T\e⁄‘ês¡T. M]<ä›] ùdïVü≤+ u≤>± ã\|ü&ÉT‘·T+~. M]<ä›] ùdïVü≤+‘√

n_Ûe÷q+, qeTàø£+, n_ÛÁbÕj·÷\ eT<Ûä´ @ø°uÛ≤e+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ç˝≤ @s¡Œ&çq ùdïVü≤+˝ÀøÏ sê<Ûä yÓTT<ä≥ CÀø£´+ #˚düTø√≈£î+&Ü ñ+&˚~. Ä ‘·sê«‘· sê<Ûä≈£î, sêe÷ìøÏ ùdïVü≤+ u≤>± ≈£î<äTs¡T‘·T+~. sêeT+

bò˛qT #˚j·Tø£b˛sTTHê Ä s√»+‘ê sê<Ûä ~>∑T\T‘√ ñ+&˚~. sêeT+ e÷Á‘·+ sê<Ûä‘√ @ nqTuÛÑ÷‹HÓ’Hê

|ü+#·Tø√yê\qT≈£îH˚yê&ÉT. sêeT+ ô|fi¯flsTTq Äs¡T HÓ\\πø Ç+&çj·÷˝À C≤uŸ ]C…’Hé #˚dæ, nyÓT]ø±≈£î ekÕÔ&ÉT. sêeT+ uÛ≤s¡´ ø£eT\ @ ñ‘·Ôs¡+ sêdæq, n+<äT˝À ø=ìï $wüj·÷\T sê<Ûä≈£î bò˛qT˝À #·~$

$ì|æ+#˚yê&ÉT. Ç˝≤ @s¡Œ&ɶ ùdïVü≤+‘√ yê] eT<Ûä´ nqTsê>∑+, n_Ûe÷q+, ˇø£]ô|’ ˇø£]øÏ >ös¡e+

ô|s¡T>∑T‘êsTT. sêeT+ uÛ≤s¡´ nyÓT]ø±≈£î edüTÔ+<äì sê<Ûä≈£î bò˛qT#˚dæ #ÓbÕÔ&ÉT. ô|’>± msTTsYb˛s¡Tº≈£î sê<ÛäuÛÑs¡ÔqT,

|æ\¢\qT |ü+|æ+#·eTì ÄÁ‘·T‘·‘√ n&ÉT>∑T‘ê&ÉT. sê<Ûä dü+‘√wü+‘√ ˇπø n+≥÷ bò˛qTô|fÒºdüTÔ+~. á

$wüj·T+ ≈£îe÷sY≈£î #ÓãT<ëeTì bò˛qT #˚dæ #Ó|üŒuÀ‘·T+&É>± |æ\¢\T düTπsK, øÏc˛sY n\¢] #˚j·T&É+‘√ bò˛qT ô|fÒºj·T&É+‘√ ø£<∏ä eTT>∑TdüTÔ+~.

Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\ eT<Ûä´ ñqï ùdïVü≤dü+ã+<Ûë\qT ‘·|ü⁄Œ>± uÛ≤$+#·sê<äì, ùdïVü≤+ #˚dæq+‘· e÷Á‘êq

‘·|ü⁄Œ&ÉT>± mes¡T Á|üe]Ô+#·s¡ì ‘Ó*|æq ø£<∏ä Ç~. á düe÷»+˝À Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\T e÷{≤¢&ÉT ≈£î+fÒ ˝Òìb˛ì

n|üì+<ä\T y˚ùdyês¡T #ê˝≤ eT+~ ñHêïs¡T. n˝≤+{Ï yês¡T yê] n_ÛÁbÕj·÷\T e÷s¡TÃø√yê\ì s¡#·sTT‘·

á ø£<∏ä˝À ‘Ó*bÕs¡T.

3.1.4. yÓ’yêVæ≤ø£ dü+ã+<Ûë\T:

Åd”Ô J$‘·+˝À n‹eTTK´yÓTÆq~ $yêVü≤+. $yêVü≤+ nìï $wüj·÷\˝À Á|ü<Ûëq+>± >∑T]Ô+#·ã&ÉT‘·T+~.

ø±ì Ç|ü⁄Œ&ÉT $yêVü≤eTH˚~ düeTdü´>± e÷s¡T‘·T+~. $yêVü≤ |ü<äΔ‘·T\T, $yêVü≤+˝À rdüT≈£îqï ø£≥ï+

yÓTT<ä˝…’q$ Hê&ÉT ø£Hê´X¯ó\ÿ+ H˚&ÉT es¡ø£≥ï+ ù|s¡T‘√ rÁes¡÷|ü+ <ë˝≤ÃsTT. $yêVü≤+ e\¢ dü]jÓÆTq J$‘·

uÛ≤>∑kÕ«$T \_Û+#·&É+, \_Û+#·ø£ b˛e&É+ yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘·+˝À kÕ<Ûës¡Dy˚T. J$‘·+˝À bı+<˚ ‘·|æÔ Çeìï

‘·<äq+‘·s¡ düeTdü´\T. eTT+<äT $yêVü≤+ >∑T]+∫ #·<äTe⁄≈£î+fÒ ne÷àsTT\≈£î+&˚ n_ÛÁbÕj·÷\T, ô|[fl

#˚düTø√e&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñ+&ç ô|[fl≈£î<äs¡ø£ $dæ–b˛sTTq ne÷àsTT\T m+<äs√ ñHêïs¡T. Çy˚ø±ø£ nyÓT]ø±

<˚X¯+˝À ìedædüTÔqï eTq ‘Ó\T>∑Tyê] |æ\¢\≈£î Ç+&çj·÷ es¡T&çì yÓ‘·ø±\ ˝Òø£ nyÓT]ø± es¡T&çì yÓ‘·ø±˝≤

nì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. ø=+‘·eT+~ ne÷àsTT˝…’‘˚ dü+e‘ê‡sê\T ì+&çb˛‘·Tqï ñ<√´>∑+

e#˚Ães¡≈£î ô|[fl #˚düTø√≈£î+&Ü ñ+&É&É+ e\¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

$yêVü≤yÓTÆq eTs¡Tø£åD+ qT+N uÛ≤s¡´≈£î uÛÑs¡Ô, uÛÑs¡Ô≈£î uÛ≤s¡´ eX¯yÓTÆb˛j˚T n|üPs¡« ã+<Ûä+ $yêVü≤ã+<Ûä+.

eTq $yêVü≤ e´edüúqT q$Tàq yê]øÏ kÕ«qTuÛÑe+‘√, eTq $yêVü≤ ã+<Ûä+˝Àì Á|ü‘˚´ø£‘·qT Á|ü<ä]Ù+#˚

ø£<∏ä\THêïsTT. n˝≤+{Ï eTq $yêVü≤ e´edüú HêeTs¡÷bÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü e÷]b˛‘·T+<äì, |üPs¡«+˝≤ ô|[¢#·÷|ü⁄\T, n+‘·≈£î eTT+<äT »]π> yêø£ãT\÷, #ê˝≤ eT≥Tº≈£î ø£qTeTs¡T¬>’b˛‘·THêïsTT. ô|<ä› |ü≥ºD≤˝À¢ nyÓT]ø± |æ∫Ã

#ê˝≤eT≥Tº≈£î eTT~]+~. |æ\¢*ï nø£ÿ&É≈£î |ü+|ü&É+˝ÀqT #·<äTe⁄ dü+<Ûä´\≈£î, ñ<√´>±\≈£î n˝≤π> Ä&É

|æ\¢*ï nyÓT]ø±˝À ñqï uÛ≤s¡rj·T ô|[¢ ø=&ÉT≈£î\≈£î Ç∫Ã, nø£ÿ&É≈£î |ü+ù|j·÷\qï ø√]ø£ m≈£îÿesTT+~.

n+‘˚ø±ø£ $$<Ûä ø√D≤\Tï+&ç eTq $yêVü≤ e´edüúqT ≈£L\+ø£wü+>± nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T ø£<∏ä\˝À $e]+#ês¡T.

3.1.4.1. Nø£{Ï yÓ\T>∑T\T:

nyÓT]ø± Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\ ≈£î≥T+u≤\˝À s¡ø£s¡ø±\ düeTdü´\T, ø£cÕº\T ñHêïsTT. &çÁô|wüHé‘√

dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï Åd”Ô\T ñHêïs¡T. uÛ≤s¡´\qT nìïs¡ø±\T>± Væ≤+dæ+∫q yÓTT>∑Tfi¯ófl ñHêïs¡ì #·÷#êj·T>±

‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~ á ø£<∏ä. Ä ¬s+&ÉT düeTdü´\qT ø£*|æ ø£<∏ä>± sêXÊs¡T |üP&çô|~› X‚wüßX¯s¡à Nø£{Ï yÓ\T>∑T\ ø£<∏ä.

e÷<Ûä$ >∑Vü≤Væ≤+dü u≤~Û‘·Tsê\T. ô|fiË’fl nyÓT]ø±≈£î e#êÃø£ ø±˝Òõ˝À #˚] #·<äTe⁄≈£î+≥÷

ñ+≥T+~. Ä ne÷àsTT e+{ÏMT<ä <Óã“\T >∑eTì+∫q n<˚ ø±˝Òõ˝À |üì#˚ùd øÏc˛sY Ä ne÷àsTT MT<ä kÕqTuÛÑ÷‹‘√ ÄyÓT‘√ ùdïVü≤+ #˚dæ, uÛÑs¡Ô Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚ùdÔ Ç+{À¢+∫ m˝≤ u…’≥ |ü&Ée#√à eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± dü\Vü‰*kÕÔ&ÉT. uÛÑs¡Ô≈£î msTT&é‡ yê´~Û ñ+<äH˚ dü+>∑‹ ‘Ó*j·T>±H˚ e÷<Ûä$ Ç+{À¢+∫ ãj·T≥|ü&ç, ôw\ºsY≈£î #˚s¡Tø=ì øÏc˛sY düVü‰j·T+‘√ Ç+&çj·÷ yÓ[flb˛‘·T+~. Çø£ÿ&É øÏc˛sY~ eTs√ s¡ø£yÓTÆq düeTdü´.

Ç+&çj·÷ qT+&ç ô|[fl #˚düTø=ì rdüTø=∫Ãq uÛ≤s¡´ Hê\T>∑T >√&É\ eT<Ûä´ ñ+&É≥+‘√ &çÁô|wüHé≈£î >∑T¬s’+<äqï ìC≤ìï ‘Ó\TdüTø√˝Òø£b˛e&É+‘√ Ä ne÷àsTT Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+≥T+~. ‘·q ‘·|ü⁄Œ ‘Ó\TdüT≈£îqï øÏc˛sY

<ëìï dü]~<äT›ø√yê\qT≈£î+{≤&ÉT. XÊ&çdüTº uÛÑs¡Ô qT+&ç u…’≥|ü&ɶ e÷<Ûä$, øÏc˛sYqT ô|[fl #˚düTø√e&É+‘√ ø£<∏ä düTU≤+‘·eTe⁄‘·T+~. ‘·eT ‘·eT J$‘ê\˝À m<äT¬s’q #˚<äT nqTuÛÑyê˝Ò øÏc˛sY e÷<Ûä$\qT ◊ø£´+ #˚kÕj·Tì

‘Ó\TdüTÔ+~.

yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q nìyês¡´ dü+|òüT≥q\ e\¢ ‘·eT J$‘ê\˝À Nø£{Ï dü+uÛÑ$+∫q Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T |üs¡düŒs¡+ ˇø£]H=ø£s¡T ns¡ú+ #˚düTø=ì, n_ÛÁbÕj·÷\qT n+~|ü⁄#·TÃ≈£îì ‘·eT J$‘ê\˝À yÓ\T>∑TqT m˝≤ ì+|ü⁄‘·THêïs√ ‘Ó*j·TCÒùd ø£<∏ä Ç~.