• No results found

»qàdüú\+: Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ‹eTàqbÕ˝…+.

#·<äTe⁄: ãjÓ÷¬ø$TÁd”º˝À |æ.ôV≤#Y.&ç #˚XÊs¡T. zø˘˝≤+&é j·T÷ìe]‡{°˝À Ábıô|òdüsY. Ç+&çj·÷≥T&˚ e+{Ï

|üÁ‹ø£\˝ÀqT, nyÓT]ø±˝Àì |üÁ‹ø£\˝Àq÷ ‘·eT s¡#·q\T Á|ü#·T]düTÔ+{≤s¡T. ø£<∏ä\T, |ü]XÀ<Ûäq yê´kÕ\qT

#ê]Á‘·ø£ <äø£Œ<∏ä+‘√ ÁyêdüTÔ+{≤s¡T. &ÓÁ{≤sTT{Ÿ düMT|ü+˝À ã÷¢yéT‡ |ò”˝Ÿ¶ ˝À uÛ≤s¡´ ñwü, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√

ìyêdü+.

s¡#·q\T:

1. ¬s+&ÉTyêsê\ ôd\e⁄(1997) 2. <∏ë+ø˘‡ e÷yéT (1998)

3. kÕyêdü+ düVü≤yêdü+-$|ü⁄\, (1999)

4. >∑≥Tº ‘Ó–q #Ós¡Te⁄ - Ç+&çj·÷≥T&˚, (2000)

5. uÛÑ÷wüDY düeTTÁ<ä+ - á e÷≥, e÷]Ã, 2004 düMTø£å\T 6. MT≈£î MTπs - e÷]Ã, 2004 (ø£<∏ä)

7. ôV’≤≈£L\T - y˚T, 2007 ø£$‘·

8. ø£<∏ä <˚ì >∑T]+∫ - e÷]Ã, 2009 - yê´kÕ\T

2.51. ‘·$TàH˚ì j·T<äT≈£î\uÛÑ÷wüDY:

»qàdüú\+: sêj·T\d”eT˝Àì #ê]Á‘ê‘·àø£düú\+ ‘ê&ç|üÁ‹˝À »ìà+#ês¡T. ø=Hêïfi¯ófl dæ+>∑|üPs√¢ |üì#˚XÊs¡T.

ìyêdü+: k˛eTsY ôd{Ÿ, q÷´C…؇˝Àì ‘·eT mì$T<äe j˚T&ÉT qT+&˚ ø£$‘·«+ sêdüTÔHêïs¡T. ìX¯Ùã›+˝Àì ˙ qe⁄«\T nH˚ ø£$‘ê dü+ø£\q+ sêXÊs¡T. eTs√ ¬s+&ÉT ø£$‘ê dü+ø£\Hê\T, ˇø£ nqTyê<ä dü+ø£\q+, ˇø£

ø£<∏ä dü+ø£\q+, ˇø£ kÕVæ≤‘·´ $eTsêÙdü+ø£\q+ Á|ü#·T]+#ês¡T. nH˚ø£ n+‘·sê®\, n#·Tà |üÁ‹ø£\˝À ‘·eT s¡#·q\T $]$>± Á|ü#·T]+#ês¡T.

Á|üyêkÕ+Á<Ûä s¡#·sTT‘·>±, $eTs¡Ù≈£î\T>±, ø£$>± Á|üdæ~úbı+<ës¡T.

s¡#·q\T:

ø£$‘·\T:

1. |”ø£ -p˝…’, 2001 ø£$‘·\T,2. ••s¡+˝À #Ó≥Tº -p˝…’, 2001, 3. ôV’≤≈£L\T -p˝…’, 2001, 4. ôV’≤≈£L\T - qe+ãsY, 2001, 5. ø√‘· - qe+ãsY, 2001, 6. ø£+∫˝À ‘êeTs¡\T - qe+ãsY, 2001, 7. bı>∑˝À - e÷]Ã, 2002, 8. ôV’≤≈£L\T - y˚T, 2002, 9. $X¯« ø£$‘· Áu≤&é d”ÿ - p˝…’, 2002, 10. H˚qT ˝ÒqT -ôdô|º+ãsY, 2002,11. s¡Tu≤sTT\T - »qe], 2003,12. ø£*XÊ+, ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 13. H˚ ñ+≥Tqï~ á Ç+{À¢ H˚Hê - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 14. >±&ç<ä n+‘·sê‘·à - ìX¯Ùã›+˝À

˙ qe⁄«\T,15. ñ|ü<˚X¯+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T,16. dæ+>∑|üPs Y- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T,17. neX¯´+

- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T,19. düeTTÁ<ä+ HÍø£ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 20. dü+Je<˚yé - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 21. n>±<Ûä+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 22. ne´j·T+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 23. o‘êø±\+- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 24. #Ó≥Tº u≤\T&ÉT - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 25. s√p - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 26. Hê ∫˙ï - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 27. eTT+<äT - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 28. ˇ+≥] - ìX¯Ùã›+˝À

˙ qe⁄«\T, 29. Ä≥ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 30. |üPs¡ø£+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 31. ñìøÏ- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 32. >∑Ts¡TÔ|ü≥º >∑\e⁄ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 33. nbÕs¡ <äs¡Ùø£+ - ìX¯Ùã›+˝À

˙ qe⁄«\T, 34. Á|ürø£å - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 35. <ä÷s¡+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 36. _Û≈£åîe⁄- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 37. e÷s¡TŒ ˝Ò<äT - BbÕìï #·÷düTÔHêï - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 38. nÁbÕ|üÔ+- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 39. yêD≤ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 40. kÕ©&ÉT - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 41. U≤∞‘·q+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 42. b˛>=≥Tº ø=qï<˚B ‹]–sê<äT, 43. H˚H˚ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 44. eø£å e÷qe+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 45. eTT+<ä÷ yÓqTø£ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 46.

mes¡T #·÷kÕÔs¡T - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 47. nì‘·«+- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 48. ¬s+&ÉT ôV’≤≈£L\T- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 49. ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 50. ìU≤¬s’‡q |ü<ä´+ - ìX¯Ùã›+˝À

˙ qe⁄«\T, 51. |æ<ä|ü - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T 52. yÓqT~]– #·÷&É≈£î - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 53. ˙ùw- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 54. nuÛ≤e+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 55. bÕ≥>±ìøÏ - ìX¯Ùã›+˝À

˙ qe⁄«\T, 56. ì<äTs¡b˛ ∫˙ï - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 57. y˚≥ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 58. $\|æ+#˚

U…’B - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 59. düs¡Œ˙‹ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 60. >∑&çj·÷s¡+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 61. eT\u≤s¡T - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 62.˙ Ä˝À#·q\T - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 63. yêH√Z- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 64. me&ÉT eTìw” - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 65. Nø£{Ï˝À ø±s¡Tø£qTï - ìX¯Ùã›+˝À

˙ qe⁄«\T, 66. ‘·q˝À ‘êqT - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 67. ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 68.

ø±\•\Œ+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T $&ç|æ+#·T, 69. eTTdüTs¡T - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 70. düà‹ X¯ø£\+

- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 71.eTT+u≤sTT - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 72. ‘·|üŒø£ ekÕÔqT - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 73. >∑eT´+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 74. ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 75.

$∫Á‘ê•«≈£î&ÉT - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 76. Ä˝À#·q≈£î&ç yÓTT<ä\T - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 77. #˚Áyê\T

#˚j·T˝ÒqT - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 78. >∑eTq+ - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 79. ‘·&ç#˚‘·T\T #˚j·T˝ÒqT-

ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 80. Áù|eT - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 81. q\¢{Ï C≤„|üø±ìï.... - ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 82. m+&É - ìX¯ã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 83. |ü<ës¡Δ+- ìX¯Ùã›+˝À ˙ qe⁄«\T, 84. ••s¡^‘·+ - y˚T, 2003, 85. HÓeTà~>± Hê≥´+ - qe+ãs¡T, 2003, 86. sêe÷qT»+ (1887 - 1920) - »qe], 2004, 87. |ü⁄*ø£qTï s¡ø£Ô+ - qe+ãs¡T, 2004, 88. >∑‘·+ - ôdô|º+ãs¡T, 2005, 89. ns¡D´ - y˚T, 2006, 90. yÓTT\‘ê&ÉT - ôdô|º+ãs¡T, 2006, 91. düTes¡í uÛÑ÷$T˝À - qe+ãsY, 2008, 92. ôd’>∑˝Ÿ..

- e÷]Ã, 2014 ø£<∏ä\T:

1. ˇ+≥] - qe+ãs¡T, 2001

2. e÷s¡TŒ - »qe], 2002 3. j·÷Á‘· - y˚T, 2002 4. düeTTÁ<ä+ - e÷]Ã, 2002 5. Á|üj·÷D+ - p˝…’, 2002 6. bı* - ôdô|º+ãsY, 2002 7. düŒs¡Ù - y˚T, 2003 yê´kÕ\T:

1. ø£$‘·« MT e÷+dü - »qe], 2002 2. |ü⁄düÔø£+ m˝≤ #·<äyê* - p˝…’, 2002 3. »j·TÁ|üuÛÑX¯ã› ø£$‘·«+ - qe+ãs¡T, 2002

4. Ä≈£îsê\Tø±\+ eTôV≤»;Hé ø£$‘·«+ ˇø£ $eTs¡Ù - y˚T, 2002 5. nqTyê<ä+˝À yÓT\≈£îe\T - e÷]Ã, 2003

6. $eTsêÙ<äs¡ÙeTT - »qe], 2004

5. ø=‘·Ôø£e⁄\T ø=ìï dü+>∑‘·T\T - »qe], 2004

nqTyê<ë\T:

1. $X¯«ø£$‘· - $kÕ¢ õ+uÀkÕÿ - p˝…’, 2001 2. $X¯«ø£$‘· - Á≥+ãT˝Ÿ dæºø°ï - qe+ãsY, 2001 3. ‘√&ÉT ...j·TTJìjÓTyÓTT+{≤˝Ò - e÷]Ã, 2002 5. $X¯«ø£$‘· - ]˝Òÿ - y˚T, 2002

6. $X¯«ø£$‘· bÕ˝Ÿ ôd˝≤Hé - »qe], 2003 7. $X¯«ø£$‘· ø£yê|òæ - y˚T, 2003

düMTø£å\T:

1. B$ düTu≤“sêe⁄ - e÷≥qï~ CÀ´‹]¢+>∑+ - e÷]Ã, 2002 2. yêÁ&˚e⁄ Ms¡\ø°åà<˚$ Ä≈£î˝À Ä≈£îHÓ’ - e÷]Ã, 2002

3. n|òü‡sY e\dü ø£\ŒHê ¬s+{≤\ |æì|æ+#˚ |ü<ä+ - y˚T, 2002 Á|üø£≥q\T:

1. Ç+Á<ëDÏøÏ ÇkÕàsTT˝Ÿ nyêsY¶ - ôdô|º+ãs¡T, 2005

2. Tree, My Guru ” ≈£î CP ÁuÖHé |ü+&ç‘· |ü⁄s¡kÕÿs¡+ - »qe], 2008 3. 2008 ÁuÖHé |ü⁄s¡kÕÿs¡+, ÇkÕàsTT˝Ÿ nyês¡Tº - qe+ãsY, 2008

4. 2009 ÁuÖHé |ü⁄s¡kÕÿs¡+, ÇkÕàsTT˝Ÿ nyês¡Tº - qe+ãsY, 2009

2.52. XÊ´eT\<˚$ <ä•ø£:

»qq+: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+˝À »ìà+#ês¡T. ô|]–+~ u≤|ü≥¢ <ä>∑Zs¡ ñqï #Ós¡T≈£Ls¡T nH˚ ∫qï |ü˝…¢≥÷s¡T. ñuÛÑj·TuÛ≤cÕ Á|üMDT˝…’q ÄyÓT Hêqï>±s¡T y˚≥bÕ˝…+˝À ˝…’ÁuÒ]j·THé>±, ‘Ó\T>∑T

|ü+&ç{Ÿ>± ‘·sê«‘· dü+düÿ‘·+˝À ñbÕ<Ûë´j·TTì>± |üì#˚ùd s√E˝À¢ ‘·q≈£î m+‘√ ÇwüºyÓTÆq XÊ´eT˝≤ <ä+&Éø±ìï

|æ\¢\≈£î H˚πsŒyês¡T≥ n+<äTπø ÄyÓT≈£î XÊ´eT˝≤<˚$ nì ù|s¡T ô|{≤ºs¡ì Ç|üŒ{ÏøÏ #Ó|üPÔe⁄+{≤s¡≥.

#·<äTe⁄: #·<äTe⁄ dü+kÕÿs¡+ nu≤“j·T+fÒ <ëìøÏ ø±s¡D+ M] ny˚Tà, 1971˝À ôV’≤dü÷ÿ\T ‘·sê«‘· ôV’≤<äsêu≤<äT˝À

¬s&ç¶ ñyÓTHé‡ ø±˝Òõ˝À Ç+≥s¡T. _. @. #˚XÊs¡T.

$yêVü≤+: sêeTø£wüí>±]‘√ 1975˝À $yêVü≤+ »]–+~. 76 qT+∫ q÷´C…؇˝À ìyêdü+. ÄyÓT uÛÑs¡Ô Çø£ÿ&ç Vü‰düŒ≥˝Ÿ˝À q÷´øÏ¢j·TsY yÓT&çø£˝Ÿ &çbÕs¡ºyÓT+≥T≈£î N|òt f…ø±ï\JdüTº πs&çj˚TwüHé ùd|”º Ä|ò”düsY>±

|üì#˚XÊs¡T.

|æ\¢\T: XÊ´eT\>±] ne÷àsTT ù|s¡T CÀ´‹. |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ˝À e÷düºsY‡ #˚dæ+~. ô|[¢ ‘·sê«‘· ˝≤+>¥ ◊˝≤+&é˝À dæús¡|ü&ç+~.

1977 qT+∫ 2007 es¡≈£î áyÓT ôV≤˝ŸÔ ]ø±sY¶ mq*düTº>± ‘·sê«‘· øÏ¢ìø£˝Ÿ dü]«dt ]Áô|C…+{Ï{Ïyé q÷´C…؇ yÓT&çø£˝Ÿ dü÷ÿ\T˝À |üì#˚kÕs¡T. 30 @fi¯ófl>± #˚dæq ñ<√´>∑+ ÄyÓT≈£î Ä‘·à $XÊ«dü+‘√ bÕ≥T m+‘√ ‘·|æÔì, Äq+<ëìï Ç∫Ã+~. 2004 qT+∫ uÛ≤esêEeT÷]Ô>±] Ä<Ûä«s¡´+˝À q&ÉTdüTÔqï ‘Ó\T>∑T CÀ´‹øÏ nk˛dæj˚T{Ÿ m&ç≥sY>± ñ+≥THêïs¡T. áyÓT≈£î Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\ J$‘ê*ï Á|ü‹_+_+#˚ ø£<∏ä\+fÒ Çwüº+. |ü⁄sêD+ yê] XË’\Hêï, yê] Vü‰dü´eTHêï ÄyÓT≈£î #ê˝≤ Çwüº+. áyÓT n_Ûe÷q s¡#·sTTÁ‹

e÷\r#·+<ä÷sY. uÛ≤qTeT‹ n‘·Ô>±] ø£<∏ä\+fÒ #ê˝≤ Çwüº+.

ñ<√´>∑+:

áyÓT J$‘·+˝À eTs¡Te˝Òì dü+|òüT≥q+fÒ 1993˝À ñ<√´>∑+ #˚düTÔqï #√≥Tπø Áô|dæ&Ó+{Ÿ _˝Ÿ øÏ¢+≥Hé sêe&É+. M] ñ|üHê´kÕìï <ä>∑Zs¡>± ñ+&ç $q&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ∫es¡≈£î Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[fl Vü≤˝À

#Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq qe⁄«‘·÷ áyÓT≈£î ùwø˘ ôV≤+&é Çe«≥+.

s¡#·q\T:

1. ìsêX¯ - @Á|òæ˝Ÿ, 1992

2. nyÓT]ø± nqTuÛÑyê\T -Ä>∑wüߺ,1994 3. Äs√E˝Ò y˚s¡T - p˝…’, 1995

4. e÷s¡TŒ - ‘Ó\T>∑TCÀ´‹ - &çôd+ãsY, 2000

5. dæ] - #·Tø£ÿ - nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T ø£<∏ëìø± - 3, 1995

|ü⁄düÔø±\T:

nyÓT]ø± Ç˝≤¢\T eTT#·Ã≥T¢ - ø£<∏ë dü+|ü⁄{Ï, nø√ºãsY, 2010

2.53. &Üø£ºsY <ësê düTπs+Á<ä:

»qq+: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ô|<ë›|ü⁄s¡+˝À »ìà+#ês¡T.

#·<äTe⁄: Ç+≥sY ‘·sê«‘· u≤|ü≥¢˝À e´ekÕj·T _.j·Tdt. dæ, |æ. õ j·TyéT.mdt. dæ #·~yês¡T. nyÓT]ø±øÏ

Entomology˝À |æ. ôV≤#Y. &ç ø√dü+ yÓfi≤¢s¡T. Bì ‘·sê«‘· ÄÁ|òæø±˝Àì ˇø£ n+‘·sê®rj·T |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú˝À |üì#˚dæ ¬øq&ÜøÏ yÓfi≤fls¡T. nø£ÿ&É Post - Graduate diploma in Applied information Technology #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ j·T÷ìe]‡{° Ä|òt ø±*bò˛]ïj·÷˝À |ü]XÀ<Ûä≈£î\T>± |üì#˚düTÔHêïs¡T.

ø£fi≤XÊ\ s√E\ qT+N ø£$‘·\÷, bÕ≥\÷, ø£<∏ä\T sêj·T≥+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT Hê{Ïø£\T

≈£L&Ü sêkÕs¡T. áj·Tq≈£î ‘Ó\T>∑+fÒ #ê˝≤ eT≈£îÿe. kÕúìø£+>± |æ\¢\≈£î ∫qàj·T $TwüHé˝À ‘Ó\T>∑T bÕsƒê\T #ÓbÕÔs¡T. ˇø£ ‘Ó\T>∑T dü+düúqT ÁbÕs¡+_Û+∫ $uÛÒ<ë\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü n+<äs¡÷ ø£*dæ ‘Ó\T>∑H˚

ÁbÕ‹|ü~ø£q |ü+&ÉT>∑\T »s¡T|ü⁄ø√yê\ì Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. kÕúìø£ Ä+>∑¢ ~q |üÁ‹ø£˝À freelanceJournalid

list >± ø=ìï yê´kÕ\T sêXÊs¡T.

≈£î≥T+ã+: uÛ≤s¡´ ù|s¡T düT<Ûä, |æ\¢\T Ç<äΔs¡T ≈£îe÷s¡T&ÉT düTeT+‘Y, ≈£L‘·Ts¡T düT∫Á‘·

ìyêdü+: uÒø£sY‡ |ò”˝Ÿ¶˝À ìedædüTÔHêïs¡T.

ñ<√´>∑+: j·T÷ìe]‡{° Ä|òt ø±*bò˛]ïj·÷ yê] e´ekÕj·T+˝À, düVü≤» eqs¡T\ $uÛ≤>∑+˝À ø°≥ø£ XÊg ì|ü⁄DT&ç>± ñ<√´>∑+. ‘êqT kÕú|æ+∫q ˝≤|òt ≥T*yé nH˚ dü+düú <ë«sê dü+‘√wü+>± J$+#·&É+ >∑T]+∫

uÀ~ÛkÕÔs¡T. Ä+Á<Ûë+>∑¢ uÛ≤wü˝À¢ kÕº+&é Ä|òt ø±yÓT&û Á|ü<äs¡Ùq*kÕÔs¡T. ‘Ó\T>∑T |æ\¢\≈£î e÷‘·uÛ≤wüqT H˚]Œ+#·&É+,

∫Á‘·˝ÒKq+, bÕÁ‹πøj·TT&ç>± yêsêÔ yê´kÕ\≈£î sêj·T&É+ yÓTT<ä˝…’q$ Ç‘·s¡ yê´|üø±\T.

s¡#·q\T:

1. bÕ≥ ‘Ó\T>∑T k˛<äsê - nyÓT]ø±˝À á e÷≥ - 2008, Ä{≤ kÕe˙sY (Ä{≤ bÕ≥\ b˛{Ï˝À yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹)

2. |ü&ÉebÕ≥ - s¡#·q, qe+ãsY, 2004, düT»qs¡+»ì, @Á|òæ˝Ÿ, 2005 (Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£) ø£<∏ä\T:

1. |ü]es¡Ôq - Ä+Á<ÛäCÀ´‹ Ä~yês¡+, &çôd+ãs¡T, 2007. yÓHÓï˝À¢ Vü≤]$\T¢ - e÷]Ã, 2008 2. n‘·ì qe⁄« - dæ*ø±Hê+Á<Ûä m. dæ. m|t. kÕe˙sY, ≈£î≥T+ã ø£<ä+ã+, nø√ºãsY, 2007

3. <ä«+<Ûä Á|üe‹Ô - nyÓT]ø± uÛ≤s¡‹, 2007 (Ä{≤ ø£<∏ä\ b˛{°\˝À ¬s+&Ée ãVüQeT‹) 4. uÒ‘êfi¯ ø£<∏ä - nyÓT]ø± uÛ≤s¡‹, 2007

5. dü+uÛÑyê$T j·TTπ> j·TTπ> - Ä+Á<ÛäCÀ´‹, Ä~yês¡+, p˝…’, 2007 - yÓHÓï˝À¢ Vü≤]$\T¢, e÷]Ã, 2008

6. sêj·T+#· - s¡#·q, e÷]Ã, @Á|æ˝Ÿ, 2007 7. y˚\T ø√dæq ø£‹Ô - øöeTT~, |òæÁãe], 2007

8. ‘·s¡T®e÷˝À ‹ø£eTø£\T - Vü‰dü´eT+»] Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2008, dæ*ø±Hê+Á<Ûä m. dæ. m|òt.

9. á bÕ|ü+ me]~, 2006

10. yÓTT≈£îÿ - s¡#·q, qe+ãsY, 2005

11. sêj·T+#· - ø£<∏ëuÛ≤s¡‹ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2005, dæ*ø±Hê+Á<Ûä m.dæ. m|òt(Á|ü‘˚´ø£ ãVüQeT‹) 12. <=s¡u≤ãT <ä÷s¡<äs¡Ùì - düT»qs¡+»ì˝À nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T ø£<∏ëìø£, Ä>∑düTº 2005

13. <ä k˛ºØ Ä|òt Ç+^¢wt ÁøϬø{Ÿ - s¡#·q, e÷]à 2005(ø£<∏ë|”sƒ¡+), ø£<∏ëyêVæ≤ì, 2006 14. á bÕ|ü+ me]~ - á e÷≥ 2006

ø£$‘·\T:

1. |üsê´eXÊq+ - düT»qs¡+»ì, pHé, 2007 2. nqs¡Zfi¯+ - nyÓT]ø± uÛ≤s¡‹, 2007

3. <ä÷s¡+ - düT»qs¡+»ì, p˝…’, 2007 4. Hê ‘√H˚ ñ+≥T+~, 2006

5. Á|üyêdü uÛ≤s¡‘·+ - düT»qs¡+»ì, y˚T, 2005 yê´kÕ\T:

1. e÷ }s¡+fÒ HêøÏwüº+ - düT»qs¡+»ì, y˚T 2007 2. n\Tdüe⁄‘√qï neTà uÛ≤wü, 2006

3. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ì |”&çdüTÔqï eTVü≤e÷à] - Áπ>{Ÿ Ä+Á<Ûä, Ä>∑düTº 2006 4. ì»yÓTÆq ôV≤sY(C≤øÏ#êHé) - Áπ>{Ÿ Ä+Á<Ûä, n>∑düTº, 2006

5. Á|üø£‹ |ü⁄s¡Twüß&ÉT - Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ, nø√ºãsY, 2005 6. nyÓT]ø±˝À eg<Ûës¡D - Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ, nø√ºãsY, 2005

2.54. &Üø£ºsY düT<äs¡ÙHé sêE:

»qq+: düT<äs¡ÙHé sêE ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] <äTsêZ&É˝À »ìà+#ês¡T.

#·<äTe⁄: ø±øÏHê&É˝À _. md”‡, ÄÁ>±˝À myÓTàd”‡,

ñ<√´>∑+: ôV’≤<äsêu≤<äT˝À C…ì{Ïdædtº>± |üì#˚dæ, Á|üdüTÔ‘· ¬øq&Ü˝Àì {§s¡+{À j·÷sYÿ j·T÷ìe]‡{° qT+&ç d”ìj·TsY ôd’+{Ïdtº>± ]f…Ƭs’Hês¡T.

ìyêdü+: ¬øq&Ü˝Àì {§s¡+{À düMT|ü+˝À HêsYÔ j·÷sYÿ˝À uÛ≤s¡´ j·TXÀ<ësêCŸ‘√ ø£*dæ ìedædüTÔHêïs¡T.

n_Ûs¡T#·T\T: e+<ä≈£î ô|’>± |ü]XÀ<Ûäq yê´kÕ\T sêkÕs¡T. Á|üU≤´‘· XÊgy˚‘·Ô\T nH˚ Á>∑+<∏ä+ |ü_¢wt #˚kÕs¡T.

Ä+Á<ÛäCÀ´‹, Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ, Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T, s¡#·q, ‘êHê |üÁ‹ø£, ‘Ó\T>∑TCÀ´‹\˝À nH˚ø£ ø£<∏ä\T, π>j·÷\T, yê´kÕ\T Á|ü#·T]+#ês¡T. ‘·q s¡#·Hê yê´kÕ+>±ìøÏ dü÷]Ô l Hês¡¢y˚+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄>±s¡ì n+{≤s¡T.