Öâ´™ææ  ÌçhÌUÂýˆØØðcæé ÂÚUÌàÀU‹Îçâ çßàæðáÑ  àæñçá·¤ ¥Íðü ÀU‹Îçâ ÂýˆØØæÑ मुखा वेषकः (Principal Investigator) सह मुखा वेषक

15  Download (0)

Full text

(1)

िवषयः (Subject) सं कृतम् (Sanskrit) प सं या (Paper Number) 8

प िवषयः (Title) वै दक थाः ाकरणं च

(Vedic Texts and Grammar) पा ांशसं या पा ांशनाम च

(Module Number & Module Name)

32, ति ताः (Taddhita in Vedic Shabdas)

पा ांशत वािन

(Focal Points of The Module)

 Öâ´™ææ

 ÌçhÌUÂýˆØØðcæé ÂÚUÌàÀU‹Îçâ çßàæðáÑ

 àæñçá·¤ ¥Íðü ÀU‹Îçâ ÂýˆØØæÑ

मुखा वेषकः

(Principal Investigator)

सह मुखा वेषकः -

(Co-Principal Investigator)

izks- jes'kdqekjik.Ms;%]

dqyifr%]

Jhykycgknqj'kkL=khjkf"Vª;laLÑrfo|kihBe~]

uonsgyh 110016

izks- os- dqVqEc'kkL=kh]

iwoZdqyifr%] jkf"Vª;laLÑrlaLFkkue~] uonsgyh lEiw.kkZuUnlaLÑrfo'ofo|ky;%] okjk.klh lkseukFklaLÑrfo'ofo|ky;%] xqtjkr%

सम वयकः

(Co-ordinator)

पा ांशलेखकः

(Content Writer)

समी कः

(Reviewer)

izks- ,l~-,u~- jekef.k%]

v}SrosnkUrfoHkkx%]

Jhykycgknqj'kkL=khjkf"Vª;&

laLÑrfo|kihBe~]

uonsgyh 110016

ो. पु पा दीि त आचाया, पािणनीय

शोधसं थान य, िवलासपुर, छ ीसगढ

izks- JhÑ".k'kekZ]

funs'kdpj%]

laLÑrizkP;fo|klaLFkkue~]

dq#{ks=kfo'ofo|ky;%]

dq#{ks=ke~

पा ांशसंल कम्

(Module Tag) SAN_P8_M32

(2)

Öâ´™ææ

ÌçhÌUÂýˆØØðcæé ÂÚUÌàÀU‹Îçâ çßàæðáÑ àæñçá·ð¤ ¥Íðü ÀU‹Îçâ ÂýˆØØæÑ

çß·¤æÚUæßØßØæðÚUÍüØæðÑ ÀU‹Îçâ ÂýˆØØæÑ ÒÖßðÓ ¥Íðü ÀU‹Îçâ ÂýˆØØæÑ

ÌmæÙæâæ×éÂÏæÙæð ׋˜æ §ÌècÅU·¤æâé

§UÎæÙè׋ØðcßÍðüáé ÀU‹Îçâ ÌçhUÌÂýˆØØæ ©U‘Ø‹Ìð

(3)

çßESØ ·¤SØæ×ç ÖæáæØæ×ðß´ Ù ÖßçÌ, ØÎð·¤SØ ÂýˆØØSØ ØæðÁÙðÙ ßæ€ØSØ âßæðüùÍüÑ Âý·ë¤Ìæñ ÂýçßàæðÌ÷Ð ç·¤‹Ìé â´S·ë¤ÌðùçSÌ ÌæÎëàæ´ âæ׉Øü×÷Ð ØÍæ -

ÎàæÚUÍSØ Âé˜æ×÷, §UçÌ ßæ€Ø×÷Ð ¥SØæÍüÑ ÎàæÚUÍàæŽÎ𠧆æ÷ÂýˆØØSØ ØæðÁÙðÙ Âý·ë¤Ìæñ ÂýçßàæçÌÐ ¥Ìæð ØæðùÍæðü ßÌüÌð ÎàæÚUÍSØ Âé˜æ×÷ §UçÌ ßæ€ØSØ, â °ßæÍæðü ßÌüÌð ÒÎæàæÚUçÍÑÓ

§UˆØSØæçÂÐ °ß×ðß ×ÍéÚUæØæ´ ÖßÑ ×æÍéÚUÑÐ ÃØæ·¤ÚU‡æ׊æèÌð ßñØæ·¤ÚU‡æÑÐ ·¤áæØð‡æ ÚUQ´¤ ßS˜æ´

·¤æáæØ×÷Ð ØéßÌèÙæ´ â×êãUæð ØæñßÌ×÷Ð â#ˆØæ ·ý¤èÌ´ âæ#çÌ·¤×÷, §UˆØæçÎáéÐ °ÌæÎëàææ ¥Ù‹Ìæ

¥ÍæüSÌçhUÌÂýˆØØñÚUçÖÃؒ؋ÌðÐ

¾÷¤ h

h h

h

h h

h Š h

Š h

Š h

Öâ´™ææ -

ÒØç¿ Ö×÷ 1.4.18Ó §UˆØÙðÙ ØæÎæñ ¥ÁæÎæñ âßüÙæ×SÍæÙçÖóæSßæÎæñ ÂýˆØØð ÂÚUÌÑ ÂêßüSØ Öâ´™ææ ç·ý¤ØÌð, Ìçjóæð ¿ SßæÎæñ ÂÚUÌÑ ÒSßæçÎcßâßüÙæ×SÍæÙð 1.4.17Ó §UçÌ ÂêßüSØ ÂÎâ´™ææ §UçÌÐ

âæ ¿ ÂÎâ´™ææ ßçÌÂýˆØØð ¥Âýæ#æ ¥ÙðÙ çߊæèØÌð-

(4)

H ÙÖæðùçXUÚUæð×Ùéáæ´ ßˆØéÂâ´ ØæÙ×÷H ÙÖâ÷ ¥çXUÚUâ÷ ×Ùéá÷ §UˆØðáæ´ ßçÌ ÂÚUÌæð Öâ´™ææ ÖßçÌÐ Öâ´™æØæ ÂÎâ´™ææØæ´ çÙÚUSÌæØæ´ ÌçóæÕ‹ŠæÙ´ L¤ˆß´ Ù ÖßçÌÐ ÙÖâæ ÌéËØ´ ÙÖSßÌ÷Ð

¥çXUÚUæ §Uß ¥ çXU ÚU SßÎ÷Ð ×ÙéçÚUß × Ùé cßÎ÷Ð ÒÁÙðL¤çâÑÓ §UçÌ çßçãUÌ ©UçâÂýˆØØæð ×ÙðÚUç ÕæãéUÜ·¤æÌ÷Ð â·¤æÚUæ‹ÌˆßæÌ÷ ÂýâQ´¤ L¤ˆß´ Öâ´™æØæ ßæØüÌðÐ

H ßëá‡ßSßEØæðÑH ßëáÙ÷ §UˆØðÌÌ÷ ßSßEØæðÑ ÂÚUÌæð Öâ´™æ´ ÖßçÌ, ÀU‹Îçâ çßáØðÐ ßáéü·´¤ ßâé ØSØ â ßëá‡ßâéÑÐ ßëáæ ¥Eæð ØSØæâæñ ßëá‡æEÑÐ §UãUæ‹ÌßüçÌüÙè´ çßÖçQ¤×æçŸæˆØ ÂΈßð âçÌ ÙÜæðÂÑ Âýæ#æð ÖˆßæmUæØüÌðÐ ¥Ì °ß ÒÂÎæ‹ÌSØÓ §UçÌ ‡æˆßçÙáðŠææðùç ÙÐ

Ìâæñ ׈ßÍðü ÐÐ Âæ. âê. 1.4.19ÐÐ

Ì·¤æÚUæ‹Ì´ â·¤æÚUæ‹Ì´ àæŽÎM¤Â´ ׈ßÍðü ÂýˆØØð ÂÚUÌæð Öâ´™æ´ ÖßçÌÐ

Ì·¤æÚUæ‹Ì×÷--©UÎçà߈ßæÙ÷ ƒææðáÑÐ çßléˆßæÙ÷ ÕÜæãU·¤ÑÐ Öâ´™æØæ ÂÎâ´™ææØæ´ çÙÚUSÌæØæ´

ÌçóæÕ‹ŠæÙ´ Áàˆß´ Ù ÖßçÌÐ

â·¤æÚUæ‹Ì×÷-ØàæSßèÐ ÂØSßèÐ Öâ´™æØæ ÂÎâ´™ææØæ´ çÙÚUSÌæØæ´ ÌçóæÕ‹ŠæÙ´ L¤ˆß´ Ù ÖßçÌÐ ÌâæçßçÌ ç·¤×÷? ÌÿæßæÙ÷ »ýæ×ÑÐÐ

¥ØS×ØæÎèçÙ‘ÀU‹Îçâ ÐÐ Âæ. âê. 1.4.20ÐÐ (çâ.·¤æñ. 3390) -

¥ØS×ØæÎèçÙ àæŽÎM¤Âæç‡æ ÀU‹Îçâ çßáØð âæŠæêçÙ Ößç‹ÌÐ ¥ØS×Ø´ ß×ü (Âñ0â´0 1.3.7.5)Ð ¥ØS×ØæçÙ (·¤æñ0âê0 81.18) Âæ˜ææç‡æÐ

€ßç¿ÎéÖØ×ç ÖßçÌÐ â âé CéUÖ æ â «¤€ßÞÌæ » ‡æðÙÞ («¤0 4.50.5)Ð ÂΈßæÌ÷

·é¤ˆß´ ÖˆßæÁ÷ Áàˆß´ Ù ÖßçÌÐ ÀU‹ÎâèçÌ ç·¤×÷? ¥Øæð×Ø´ ß×üÐ ¥æ·ë¤çÌ»‡ææðùØ×÷Ð ÌçhÌUÂýˆØØðcæé ÂÚUÌàÀU‹Îçâ çßàæðáÑ -

׋˜æð âô×æàßð狼ýØçßàß¼ðÃØSØ ×ÌõH Âæ. âê. 6.3.131H (çâ. ·¤æñ. 3533) -

׋˜æçßáØð âô× ¥àß §ç‹¼ýØ çßàß¼ðÃØ §ˆØðÌðáæ¢ ×ÌéŒÂýˆØØð ÂÚUÌæð ¼èƒæôü ÖßçÌÐ âô×æßÌè («¤ø10.97.7)Ð ¥àßæßÌè («¤ø 10.97.7)Ð §ç‹¼ýØæßÌè (Ìñø â¢ø 2.4.2.1)Ð çßàß¼ðÃØæßÌè (Ìñø â¢ø 4.1.6.1)H

çâ. ·¤æñ. 1785 «¤Ìæð ãUÜæÎðÜüƒææðÑH 6.4.161H §UˆØÙðÙ §UcÆðU×ðØSâé ÂÚUÌ «¤·¤æÚUSØ

¥æÎðàææð çߊæèØÌðÐ °ÌÎÙ‹ÌÚ´U âê˜æç×δ ÂÆUÙèØ×÷Ð

(5)

çßÖæáÁôüàÀU‹¼çâ H Âæ. âê. 6.4.162H (çâ. ·¤æñ. 3555) -

«¤Áé §ˆØðÌSØ «¤ÌÑ SÍæÙð çßÖæáæ ÚÔUȤ ¥æ¼ðàææð ÖßÌècÆðU×ðØSâé ÂÚUÌàÀU‹¼çâ çßáØðÐ ÚUçÁcÆU×Ùé Ùðçá ‹Íæ×÷ («¤ø 1.91.1)Ð ˆß×ëçÁcÆUÑH

«¤ˆÃØßæSˆÃØßæSˆß×æŠßèçãUÚU‡ØØæçÙ‘ÀU‹¼çâ H Âæ. âê. 6.4.175H (çâ. ·¤æñ. 3556) - «¤ˆÃØ ßæSˆÃØ ßæSˆß ×æŠßè çãUÚU‡ØØ §ˆØðÌæçÙ çÙÂæˆØ‹Ìð ÀU‹¼çâ çßáØðÐ «¤Ìõ Öß×÷ «¤ˆÃØ×÷ (Âñø â¢ø 19.25.14)Ð ßæSÌõ Öߢ ßæSˆÃØ×÷Ð ßæSˆß×÷ ¿Ð

(×ñø â¢ø 2.2.4)Ð ×Ïéà掼SØæç‡æ çS˜æØæ¢ Ø‡ææ¼ðàææð çÙÂæˆØÌðÐ ×æŠßèÙüÑ â‹ˆßôáÏèÑ(«¤ø 1.90.6)Ð çãUÚU‡Øà掼æ¼÷ çßçãUÌSØ ×ØÅUô ×à掼SØ ÜôÂô çÙÂæˆØÌðÐ çãUÚU‡ØØ×÷ («¤ø1.25.13)H

çâ. ·¤æñ. 1902 ÚUæÁ‹ßæÙ÷ âæñÚUæ’Øð H 8.2.14H §UˆØÙðÙ ×Ìæðßüˆß´ çߊæèØÌðÐ

°ÌÎÙ‹ÌÚ´U âê˜ææ‡æè×æçÙ â´Øæð’Ø ÂÆUÙèØæçÙÐ

ÀU‹¼âèÚUÑH Âæ. âê. 8.2.15H (çâ. ·¤æñ. 3600) -

ÀU‹¼çâ çßáØ §ß‡ææü‹Ìæ¼÷ ÚÔUȤæ‹ÌæÌ÷ ¿ôžæÚUSØ ×Ìôßüˆß¢ ÖßçÌÐ §ß‡ææü‹ÌæÌ÷ ÌæßÌ÷- ç˜æßÌè Øæ’ØæÙéßæ€Øæ ÖßçÌÐ ¥çÏÂçÌßÌèÁéüãUôçÌÐ ÚÔUȤæ‹ÌæÌ÷-»èßæüÙ÷Ð ÏêßæüÙ÷Ð

¥æàæèßæüÙ÷H

¥Ùæð ÙéÅU÷H Âæ. âê. 8.2.16H (çâ. ·¤æñ. 3601) -

¥Ù‹Ìæ¼éžæÚUSØ ×ÌôÙéüÇUæ»×æð ÖßçÌ ÀU‹¼çâ çßáØðÐ

¥ ÿæ ‡ß‹Ì Ñ ·¤‡Þæüß‹Ì Ñ â¹æÞØÑ («¤ø 10.71.7)Ð ¥SÍ ‹ß‹Ì ¢ ؼÞÙ SÍæ çÕÖÞçÌü («¤ø 1.164.4)Ð ¥ÿæ‡ßÌæ ÜæXÜðÙ (Âñø â¢ø 9.8.1)Ð àæè áü ‡ßÌèÞ (àæõø â¢ø10.1.2)Ð ×êÏ ü‹ßÌèÞ (Ìñø â¢ø 2.6.2.2)Ð

Ùæ¼÷ ƒæSØH Âæ. âê. 8.2.17H (çâ. ·¤æñ. 3602) -

Ù·¤æÚUæ‹Ìæ¼éžæÚUSØ ƒæ⢙淤SØ ÙéÇUæ»×æð ÖßçÌ ÀU‹¼çâ çßáØðÐ âéÂçÍ‹ÌÚUÑÐ

¼SØéãU‹Ì×ÑH

(6)

ÖêçÚU¼æßASÌéÇU÷ ßQ¤ÃØÑH ÖêçÚ U¼æßÞžæÚU Ñ («¤ø 8.5.39)H §ü¼ýçÍÙÑH ÚUçÍÙ

§ü·¤æÚUæ‹Ìæ¼ðàææð ÖßçÌ ƒæð ÂÚUÌÑÐ Ú UÍèÌÞÚ UÑ («¤ø 1.84.6)Ð ÚUÍà掼æ¼ðß ßæ

׈ßÍèüØôùØ×è·¤æÚUÑ ÒÀU‹¼âèßçÙÂõøÓ (5.2.109 ßæø) §çÌH àæñçá·ð¤ ¥Íðü ÀU‹Îçâ ÂýˆØØæÑ -

çâ. ·¤æñ. 1389 ßáæü ØDU·÷¤ H 4.3.19H §UˆØÙðÙ ·¤æÜßæç¿Ùæð ßáæüàæŽÎæÎ÷ ÆU·÷¤

ÂýˆØØæð çߊæèØÌð àæñçá·¤ÑÐ ÌÎÂßæÎâê˜ææ‡æè×æçÙ ÌÎÙ‹ÌÚU×ðß â´Øæð’Ø ÂÆUÙèØæçÙÐ ÀU‹¼çâ ÆU†æ÷H Âæ. âê. 4.3.19H (çâ. ·¤æñ. 3450) -

ßáæüà掼æ¿÷ ÀU‹¼çâ çßáØð ÆU†æ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ àæñçá·¤ÑÐ ÆU·¤æðùÂßæ¼ÑÐ SßÚÔU Öð¼ÑÐ ÙÖÞà¿ ÙÖ SØÞà¿ ßæçáÞü·¤æß ëÌê (Ìñ0 â¢0 4.4.11.1)H

ßâ‹Ìæ“æH Âæ. âê. 4.3.20H (çâ. ·¤æñ. 3451) -

ÀU‹¼âèˆØðßÐ ßâ‹Ìà掼æ¿÷ ÀU‹¼çâ çßáØð ÆU†æ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ àæñçá·¤ÑÐ

«¤ˆß‡ææðùÂßæ¼ÑÐ ×ÏéÞà¿ ×æÏÞßà¿ ßæâÞç‹Ì·¤æß ëÌê (Ìñ0 â¢0 4.4.11.1)H ãUð׋Ìæ“æH Âæ. âê. 4.3.21H (çâ. ·¤æñ. 3452) -

ÀU‹¼âèˆØðßÐ ãðU׋Ìà掼æ¿÷ ÀU‹¼çâ çßáØð ÆU†æ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ àæñçá·¤ÑÐ

«¤ˆß‡ææðùÂßæ¼ÑÐ âãÞUà¿ âã USØÞà¿ ãñU×Þç‹Ì·¤æß ëÌê (Ìñ0 â¢0 4.4.11.1)Ð Øæð»çßÖæ»

©UžæÚUæÍüÑH

çß·¤æÚUæßØßØæðÚUÍüØæðÑ ÀU‹Îçâ ÂýˆØØæÑ -

mK¿àÀU‹¼çâH Âæ. âê. 4.3.150H (çâ. ·¤æñ. 3453) -

¥â¢™ææØæ¢ çÌÜØßæ Øæ×÷H 4.3.149H §UçÌ çÌÜØßà掼æ Øæ×⢙ææçßáØð ×ØÅU÷

ÂýˆØØæð çßçãUÌÑ, çß·¤æÚUæßØßØæðÚUÍüØæðÑÐ çÌÜ×Ø×÷Ð Øß×Ø×÷Ð

â ¿ ÀU‹¼SØÂýæŒÌæð mK¿Ñ ÂýæçÌÂç¼·¤æÎ÷ çßÏèØÌðÐ ØSØÞ Â‡ æü×ØèÞ Áé ãêUÖüßÞçÌ (Ìñ0 â¢0 3.5.7.1)Ð ¼Ö ü×ÞØ ¢ ßæÞâæ ð ÖßçÌ (×ñ0 â¢0 1.11.8)Ð àæÚU×ÞØ¢ ÕçãÞüUÖüßçÌ (¥æ0 Ÿææñ0 9.7.5)H

ÙæðˆßmÏýüçÕËßæÌ÷H Âæ. âê. 4.3.151H (çâ. ·¤æñ. 3454) -

(7)

©UˆßÌÑ ÂýæçÌÂç¼·¤æ¼÷ ßÏýüçÕËßà掼æ Øæ¢ ¿ ×ØÅU÷ ÂýˆØØæð Ù ÖßçÌÐ ÒmK¿àÀU‹¼çâÓ (4.3.150) §çÌ ÂýæŒÌÑ ÂýçÌçáŠØÌðÐ

×æ ñ†Á¢ çàæ €ØÞ×÷ (Ìñ0 â¢0 5.1.10.5)Ð »æÞ×é üÌ¢ ¿ L¤×÷ (Ìñ0 â¢0 2.4.4.1)Ð ßæÏýèü ÕæÜÂý»ýçÍÌæ (¥æÂ0 Ÿææñ0 18.10.23) ÖßçÌÐ Õ ñËßæÞð Õ ýsß¿ üâÞ·¤ æ×ðÙ ·¤æ ØüÑ (×ñ0â¢0 3.9.3)Ð

ÉUàÀU‹¼çâH Âæ. âê. 4.4.106H (çâ. ·¤æñ. 3455) -

âÖæØæ ØÑH 105H âÖæà掼æ¼÷ ØѤÂýˆØØæð ÖßçÌ Ì˜æ âæÏéçÚUˆØðÌçS×Ù÷ çßáØð, ØÌôùÂßæ¼ÑÐ âÖæØæ¢ âæÏéÑ â ØÑÐ ÌSØæÂßæÎÑ ÀU‹¼çâ âÖæà掼æ¼÷ ÉUѤÂýˆØØæð ÖßçÌ Ì˜æ âæÏéçÚUˆØðÌçS×Ù÷ çßáØðÐ â ÖðØæ ð ØéßæSØ ØÁÞ×æÙSØ ßè ÚUæð ÁæÞØÌæ×÷ (×æø â¢ø 22.22)H

ÒÖßðÓ ¥Íðü ÀU‹Îçâ ÂýˆØØæÑ -

Ößð ÀU‹¼çâ H Âæ. âê. 4.4.110H (çâ. ·¤æñ. 3456) -

âŒÌ×èâ×Íæü¼÷ Öß §ˆØðÌçS×óæÍðü ÀU‹¼çâ çßáØð ØÌ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ Ò̘æ ÖßÑÓ

¥‡ææ¼èÙæ¢ ƒææ¼èÙæ¢ ¿æÂßæ¼ÑÐ âçÌ ¼àæüÙð Ìðùç Ößç‹Ì âßüçßÏèÙæ¢ ÀU‹¼çâ ÃØçÖ¿æÚUæÌ÷Ð Ù×æÞð × ðƒØæÞØ ¿ çßl éˆØæÞØ ¿ Ù×ÞÑ (Ìñø â¢ø 4.5.7.2)Ð ¥æ Âæ¼ÂçÚUâ×æŒÌðàÀU‹¼æðùçÏ·¤æÚUÑ, ÖßæçÏ·¤æÚUà¿ Òâ×é¼ýæÖýæ¼÷ ƒæÑÓ (4.4.118) §çÌ ØæßÌ÷H ÂæÍæðÙ¼è Øæ¢ ÇUK‡æ÷ H Âæ. âê. 4.4.111H (çâ. ·¤æñ. 3457) -

ÂæÍÑà掼æ¼÷ Ù¼èà掼æÌ÷ ¿ Ç÷؇æ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ Ì˜æ Öß §ˆØðÌçS׋ÙÍðüÐ ØÌôùÂßæ¼ÑÐ ÂæÍçâ ÖßÑ Âæ ‰Øæ ð ßëáæ («¤ø 6.16.15)Ð ¿ÙæÞð ¼ÏèÌ Ùæ læð ç»ÚUæÞð ×ð («¤ø 2.35.1)Ð ÂæÍæðù‹ÌçÚUÿæ×÷H

ßðàæ‹ÌçãU×ß¼÷ Øæׇæ÷ H Âæ. âê. 4.4.112H (çâ. ·¤æñ. 3458) -

ßðàæ‹Ìà掼æ¼÷ çãU×ß‘ÀUŽ¼æÌ÷ ¿æ‡æ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ, ̘æ Öß §ˆØðÌçS×Ù÷ çßáØðÐ ØÌôùÂßæ¼ÑÐ ßñàæ ‹Ìè Ø Ñ SßæãUæÞ (Ìñø â¢ø 7.4.13.9)Ð ãñU×ß Ìè Ø Ñ SßæãUæÞ (Ìéø-àæõø â¢ø 19.2.1)H

dæðÌâæð çßÖæáæ ÇUKÇ÷UÇUKæñH Âæ. âê. 4.4.113H (çâ. ·¤æñ. 3459) -

(8)

dæðÌâ÷àæŽÎæÎ÷ çßÖæáæ Ç÷ØÌ Ç÷Ø §ˆØðÌõ ÂýˆØØõ ÖßÌS̘æ Öß §ˆØðÌçS×Ù÷ çßáØðÐ ØÌôùÂßæ¼ÑÐ Âÿæð âæðùç ÖßçÌÐ dæðÌçâ ÖßÑ dæ ðˆØÑ («¤ø 10.104.8)Ð dæÞðÌ SØÑ (àæõø â¢ø 19.2.4)Ð ÇU÷ØÇ÷UÇ÷ØØæðÑ SßÚÔU çßàæðáÑH

â»ÖüâØêÍâÙéÌæ¼÷ ØÙ÷H Âæ. âê. 4.4.114H (çâ. ·¤æñ. 3460) -

â»ÖüâØêÍâÙéÌà掼ð Øæð ØÙ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ Ì˜æ Öß §ˆØðÌçS×Ù÷ çßáØðÐ ØÌôùÂßæ¼ÑÐ SßÚÔU çßàæðáÑÐ ¥Ùé ÖýæÌæ â» Øü Ñ (×æø â¢ø 4.20)Ð ¥Ùé â¹æ âØÞê‰ØÑ (Ìñø â¢ø 1.2.4.2)Ð Øô Ù Ñ âÙÞéˆØÑ («¤ø 2.30.9)Ð âßü˜æ Òâ×æÙSØ ÀU‹¼SØøÓ (6.3.84) §çÌ âÖæßÑH

Ìé»ýæ¼÷ ƒæÙ÷H Âæ. âê. 4.4.115H (çâ. ·¤æñ. 3461) -

Ìé»ýà掼æ¼÷ ƒæÙ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ Ì˜æ Öß §ˆØðÌçS×Ù÷ çßáØðÐ ØÌôùÂßæ¼ÑÐ ˆßׂÙð ßëáÖSÌéç»ýØæ‡ææ×÷Ð ¥‹Ùæ·¤æàæØ™æßçÚUcÆðUáé Ìé»ýà掼ÑH

¥»ýæ¼÷ ØÌ÷ H Âæ. âê. 4.4.116H (çâ. ·¤æñ. 3462) -

¥»ýà掼æ¼÷ ؈æ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ Ì˜æ Öß §ˆØðÌçS×Ù÷ çßáØðÐ ¥»ýð Öß×÷ ¥»ýKÞ×÷ (×æø â¢ø 16.30)Ð ç·¤×Íüç×¼¢ ØæßÌæ âæ×æ‹Øð٠ؼ÷ çßçãUÌ °ß? Òƒæ‘ÀUõ ¿Ó (4.4.117) §çÌ ßÿØçÌ, Ìæ Øæ¢ ÕæÏæ ×æ Öêç¼çÌ ÂéÙçßüÏèØÌðH

ƒæ‘ÀUæñ ¿H Âæ. âê. 4.4.117H (çâ. ·¤æñ. 3463) -

¥»ýà掼æ¼÷ ؈æ÷ ƒæ‘ÀUõ ¿ ÂýˆØØæ Ößç‹Ì ̘æ Öß §ˆØðÌçS×Ù÷ çßáØðÐ ¥‚ýØÞ×÷ (ç¹ø 1.3.7)Ð ¥ç»ý Ø×÷ («¤ø1.13.10)Ð ¥Þ»ýè Ø×÷ (×ñø â¢ø 2.7.13)Ð ¿·¤æÚUÑ ÒÌé»ýæ¼÷

ƒæÙ÷Ó(4.4.115) §ˆØSØæÙé·¤áü‡ææÍüÑÐ ¥ç»ýÞØ×÷Ð SßÚÔU çßàæðáÑH â×é¼ýæÖýæ¼÷ ƒæÑH Âæ. âê. 4.4.118H (çâ. ·¤æñ. 3464) -

â×é¼ýýà掼æ¼Öýà掼æˆæ÷ ¿ ƒæÑ ÂýˆØØæð ÖßçÌ Ì˜æ Öß §ˆØðÌçS׋ÙÍðüÐ ØÌæðùÂßæ¼ÑÐ â×é ç¼ýØæÞ Ù ¼èÙæÞ×÷ («¤ø 7.87.1)Ð ¥ çÖýØÞSØðß ƒæôáæÞÑ («¤ø 10.68.1)Ð

¥Öýà掼SØæÂêßüçÙÂæÌÑ, ÌSØ Üÿæ‡æSØ ÃØçÖ¿æçÚUˆßæÌ÷H ÕçãUüçá ¼žæ×÷H Âæ. âê. 4.4.119H (çâ. ·¤æñ. 3465) -

(9)

Öß §çÌ çÙßëžæ×÷Ð ÕçãüUÑà掼æÌ÷ âŒÌ×èâ×Íæü¼÷ ¼žæç׈ØðÌçS׋ÙÍðü ØÌ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ Õçã üUcØÞðáé çÙ çÏáÞé ç ýØðáÞé («¤ø 10.15.5)H

¼êÌSØ Öæ»·¤×ü‡æèH Âæ. âê. 4.4.120H (çâ. ·¤æñ. 3466) -

çÙ¼ðüàææ¼ðß â×ÍüçßÖçQ ÑÐ ¼êÌà掼æÌ÷ ácÆUèâ×Íæü¼÷ Öæ»ð ·¤×üç‡æ ¿æçÖÏðØð ØÌ÷

ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ Öæ»æð´ùàæÑÐ ·¤×ü ç·ý¤ØæРؼނ٠ð ØæçâÞ ¼ê ˆØÞ×÷ («¤ø 1.12.4)Ð ¼êÌÖæ»Ñ,

¼êÌ·¤×ü ßæH

ÚUÿææðØæÌêÙæ¢ ãUÙÙèH Âæ. âê. 4.4.121H (çâ. ·¤æñ. 3467) -

ÚUÿæÑà掼æ¼÷ ØæÌéà掼æÌ÷ ¿ ácÆUèâ×Íæü¼÷ ãUÙÙèˆØðÌçS׋ÙÍðü ØÌ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ãU‹ØÌððùÙØðçÌ ãUÙÙèÐ ØæÞ ßæ ¢ çטææßL¤‡æõ ÚUÿæ SØæ Ì ÙÞêÑ (×ñø â¢ø 2.3.1)Ð ÚUÿæâæ¢ ãUÙÙèÐ ØæÌ ÃØæ (×ñø â¢ø 2.3.1)Ð ØæÌêÙæ¢ ãUÙÙèÐ

ÚÔUßÌèÁ»ÌèãUçßcØæ ØÑ ÂýàæSØðH Âæ. âê. 4.4.122H (çâ. ·¤æñ. 3468) -

ÚÔ߈Øæç¼ ØÑ ácÆUèâ×Íðü ØÑ Âýàæ´âÙð ßæ‘Øð ØÌ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ÚÔU߈ØæÎèÙæ´ Âýàæ´âÙ´

ÚÔU߈Ø×÷Ð Á»ˆØ×÷Ð ãUçßcØ×÷Ð

¥âéÚUSØ Sß×÷H Âæ. âê. 4.4.123H (çâ. ·¤æñ. 3469) -

¥âéÚUà掼æÌ÷ ácÆUèâ×ÍæüÌ÷ Sßç׈ØðÌçS׋ÙÍðü ØÌ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ¥‡æôùÂßæ¼ÑÐ

¥â é3ØZ ßæÞ ° ÌÞˆÂæÞ˜æ ØÞÌ÷ ·Þé¤Ü æÜ·ë¤Ì×÷ ¿ ·Þý¤ß ëžæ×÷ (×ñø â¢ø 1.8.3)H

×æØæØæׇæ÷H Âæ. âê. 4.4.124H (çâ. ·¤æñ. 3470) -

¥âéÚUà掼æÌ÷ ácÆUèâ×Íæü¼÷ ×æØæØæ¢ Sßçßàæðáðù‡æ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ÂêßüSØ ØÌôùÂßæ¼ÑÐ ¥æâ éÚUè ×æ Øæ Sß ÏØæÞ ·ë ¤ÌæçâÞ (×æø â¢ø 11.69)H

ÌmæÙæâæ×éÂÏæÙæð ׋˜æ §ÌècÅU·¤æâé -

Üé·÷ ¿ ×ÌôÑH Âæ. âê. 4.4.125H (çâ. ·¤æñ. 3471) -

×ÌéÕ‹ÌæÌ÷ ÂýæçÌÂç¼·¤æÌ÷ ÂýÍ×æâ×ÍæüÎæâæç×çÌ ácÆU÷ØÍðü ØÌ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ, ØÌ÷

ÂýÍ×æâ×Íü×éÂÏæÙæð ׋˜æà¿ðÌ÷ â ÖßçÌ, ØÌ÷ ̼æâæç×çÌ çÙç¼ücÅUç×cÅU·¤æà¿ðÌ÷ Ìæ Ößç‹ÌÐ ß¿üSßæÙéÂÏæÙ׋˜æ ¥æâæç×cÅU·¤æÙæç×çÌ çß»ës ØçÌ çßçãUÌð ×ÌæðÜéüç·¤ ·ë¤Ìð ß ¿ü SØæÞ (Ìñø

(10)

Õýæø 1.8.9.1) ©UÂΊææçÌÐ ÌðÁSßæÙ÷-Ìð Á SØæÞ (Ìñø Õýæø 1.8.9.1)©U¼ÏæçÌÐ ÂØSßæÙ÷- ÂÞØ SØæÞÑ (Ìñø â¢ø 2.3.13.2)Ð ÚÔUÌSßæÙ÷-ÚUðÌSØæÑ (áø çߢø 2.1)Ð

¥çàß×æÙ‡æ÷H Âæ. âê. 4.4.126H (çâ. ·¤æñ. 3472) -

¥çàßà掼æð ØçS×Ù÷ ׋˜æðùçSÌ âôùçàß×æÙ÷Ð ¥çàßבÀUŽ¼æ¼‡æ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ÂêßüSØ ØÌôùÂßæ¼ÑÐ ¥æçàßÙè L¤Â¼ ÏæçÌ (àæø Õýæø 8.2.1.1)H

ßØSØæâé ×êŠÙæðü ×ÌéÂ÷H Âæ. âê. 4.4.127H (çâ. ·¤æñ. 3473) -

ØçS×Ù÷ ׋˜æð ßØÑ à掼æð ×êÏüÙ÷à掼࿠çßlÌð, â ßØSßæÙç ÖßçÌ ×êÏü‹ßæÙçÂÐ ßØSßæÙéÂÏæÙæð ׋˜æô Øæâæ¢ Ìæ ßØSØæÑ, ÌæSßçÖÏðØæâé ×êŠÙôü ×ÌéÂ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ÂêßüSØ ØÌôùÂßæ¼ÑÐ ×ê Ïæü ßØÞÑ Â ýÁæÂÞçÌ àÀU‹¼ÞÑ(×æø â¢ø 14.9) §çÌР̘æ ßØSß‘ÀUŽ¼æç¼ß

×êÏü‹ß‘ÀUŽ¼æ¼ç ØçÌ ÂýæŒÌð ×ÌéÕ÷ çßÏèØÌðÐ ×êÏ ü‹ßÌèÞÖüßç‹Ì (Ìñø â¢ø 5.3.8.2)Ð ßØSØæ

°ß ×êÏü‹ßˆØÑÐ

׈ßÍðü ×æâÌ‹ßæðÑH Âæ. âê. 4.4.128H (çâ. ·¤æñ. 3474) -

ØçS׋ÙÍðü ×ÌéÕ÷ çßçãUÌÑ, ÌçS×¢àÀU‹¼çâ çßáØð ØÌ÷ ÂýˆØØæð ×æâÌ‹ßæðÑ ÂýˆØØæÍü- çßàæðá‡æØæðÑÐ ÂýÍ×æâ×Íæü¼SˆØéÂæçÏ·¤æÌ÷ ácÆ÷UØÍðü âŒÌ ØÍðü ¿ ØÌ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ

׈ßÍèüØæÙæ×Âßæ¼ÑÐ ÙÖæ¢çâ çßl‹Ìð ØçS×Ù÷ ×æâð ÙÖ SØÞÑ (Ìñø â¢ø 1.4.14.1) ×æâÑÐ âã USØÞÑ (Ìñø â¢ø 1.4.14.1)Ð Ì SØÞÑ (Ìñø â¢ø 1.4.14.1)Ð ×Ï ÃØÞÑ (Ìñø â¢ø 5.2.9.3)Ð ÙÖÑà掼æððùÖýðáé ßÌüÌðÐ

Ì‹ßæ¢ ¹ËßçÂ-¥ôÁôùSØæ¢ çßlÌ ¥ôÁ SØæ Ì ÙÞêÑÐ ÚUÿ æSØæ Ì ÙêÞÑ (×ñø â¢ø 2.3.1)Ð

×Ïô†æü ¿H Âæ. âê. 4.4.129H (çâ. ·¤æñ. 3475) -

×Ïéà掼æ¼÷ ׈ßÍðü †æÑ ÂýˆØØæð ÖßçÌ ¿·¤æÚUæ¼÷ ؈æ÷ ¿Ð ©UÂ⢠ØæÙæÌ÷ Üé·÷¤ ¿Ð

×æÏÞßÑ (Ìñø â¢ø 1.4.14.1)Ð ×Ï ÃØÞÑ (Ìñø â¢ø 5.2.9.3)Ð ×ÏÞéÑ (Ìñø â¢ø 1.4.14.1)Ð Ì‹ßæ¢ ¹ËßçÂ-×æÏßæ, ×ÏÃØæ, ×ÏéÑ ÌÙêÑH

¥ôÁâôùãUç٠؈¹õH Âæ. âê. 4.4.130H (çâ. ·¤æñ. 3476) -

(11)

׈ßÍðü §ˆØðßÐ ¥ôÁÑà掼æ¼÷ ׈ßÍðü ؈¹õ ÂýˆØØæñ ÖßÌôùãU‹ØçÖÏðØðÐ ¥ôÁSØ×ãUÑÐ

¥ôÁâèÙ×ãUÑH

ßðàææðØàæ¥æ¼ðÖü»æ¼÷ ØÜ÷H Âæ. âê. 4.4.131H (çâ. ·¤æñ. 3477) -

׈ßÍðü §ˆØðßÐ ßðàææðØàæâè ¥æ¼õ ØSØ ÂýæçÌÂç¼·¤SØ ÌS×æ¼÷ ßðàææðØàæ¥æ¼ðÖü»æ‹ÌæÌ÷

ÂýæçÌÂç¼·¤æ¼÷ ׈ßÍðü ØÜ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ßðàææðÖ»æð çßlÌð ØSØ â ßðàææðÖ‚ØÑÐ ØàæôÖ‚ØÑÐ ßðàæ §çÌ ÕÜ×é‘ØÌðÐ Ÿæè·¤æ×Âý؈Ù×æãUæˆ ØßèØüØàæSâé Ö»à掼ÑÐ ßðàæà¿æâõ ֻ࿠ŸæèÂýÖëçÌßðüàææðÖ»Ñ, âôùSØæSÌèçÌ ßðàææðÖ‚ØÑH

¹ ¿H Âæ. âê. 4.4.132H (çâ. ·¤æñ. 3478) -

ßðàææðØàæ¥æ¼ðÖü»æ‹ÌæÌ÷ ÂýæçÌÂç¼·¤æ¼÷ ׈ßÍðü ¹Ñ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ¿·¤æÚUæ¼÷ ØÌ÷Ð ßðàææðÖ»èÙÑÐ ßðàææðÖ‚ØÑÐ ØàæôÖ»èÙÑÐ ØàæôÖ‚ØÑH

ÂêßñüÑ ·ë¤Ìç×ÙØæñ ¿H Âæ. âê. 4.4.133H (çâ. ·¤æñ. 3479) -

׈ßÍðü §çÌ çÙßëžæ×÷Ð Âêßüà掼æÌ÷ ÌëÌèØæâ×ÍæüÌ÷ ·ë¤Ìç׈ØðÌçS׋ÙÍü §Ù Ø §ˆØðÌõ ÂýˆØØõ ÖßÌÑÐ ¿·¤æÚUæÌ÷ ¹ ¿Ð » ÖèÚÔUÞçÖÑ ÂçÍÞçÖÑ Âêçßü‡æÞðçÖÑ(·¤æÆUø â¢ø 9.6.19)Ð Â êÃØñüÑ (Ìñø â¢ø 1.8.5.2)Ð Âêßèü‡æñÑÐ ÂêßñüçÚUçÌ ÕãéUß¿Ùæ‹ÌðÙ ÂêßüÂéL¤áæ ©U‘Ø‹ÌðР̈·ë¤ÌæÑ Â‹ÍæÙÑ ÂýàæSÌæ §çÌ ÂÍæ¢ Âýàæ¢âæH

¥¼÷çÖÑ â¢S·ë¤Ì×÷H Âæ. âê. 4.4.134H (çâ. ·¤æñ. 3480) -

¥Â÷à掼æÌ÷ ÌëÌèØæâ×ÍæüÌ÷ â¢S·ë¤Ìç׈ØðÌçS׋ÙÍðü ØÌ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ØSØ ð¼×ŒØ¢Þ ãU çßÑ («¤ø 10.86.12)Ð ¥¼÷çÖÑ â¢S·ë¤Ìç×çÌH

âãUdð‡æ â¢ç×Ìõ ƒæÑH Âæ. âê. 4.4.135H (çâ. ·¤æñ. 3481) -

âãUdà掼æÌ÷ ÌëÌèØæâ×ÍæüÌ÷ âç ×Ìæç߈ØðÌçS æ‹ÙÍðü ƒæÑ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ âç ×ÌSÌéËØÑ â¼ëàæÑÐ ¥ Ø× ç‚ÙÑ âÞã UçdØÞÑ (Ìñø â¢ø 4.7.13.4)Ð âãUdÌéËØ §ˆØÍüÑÐ

×Ìõ ¿H Âæ. âê. 4.4.136H (çâ. ·¤æñ. 3482) -

׈ØÍðü ¿ âãUdà掼æ¼÷ ƒæÑ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ âãUd×SØ çßlÌð âãUçdØÑÐ ÒÌÂÑâãUdæ Øæ¢ çßÙèÙèÓ (5.2.102), Ò¥‡æ÷ ¿Ó (5.2.103) §ˆØSØæÂßæ¼ÑH

(12)

âô××ãüUçÌ ØÑH Âæ. âê. 4.4.137H (çâ. ·¤æñ. 3483) -

âô×à掼æ¼÷ çmÌèØæâ×Íæü¼ãüUÌèˆØðÌçS׋ÙÍðü ØÑ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ âô××ãüUç‹Ì âô Øæ Õýæræ‡ææÑ (·¤æø â¢ø 5.2)Ð Ø™ææãUæü §ˆØÍüÑÐ ØçÌ Âý·ë¤Ìð Ø»ýãU‡æ×÷Ð SßÚÔU çßàæðáÑH

×Øð ¿H Âæ. âê. 4.4.138H (çâ. ·¤æñ. 3484) -

âô×à掼æ¼÷ ×ØÇUÍðü ØÑ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ¥æ»Ìçß·¤æÚUæßØßÂý·ë¤Ìæ ×ØÇUÍæüÑÐ ÒãðUÌé-

×ÙécØð Øæðù‹ØÌÚUSØæ¢ M¤ŒØÑÓ (4.3.81),Ò×ØÅU÷ ¿Ó (4.3.82) Ò×ØÇ÷U ßñÌØæðÖæüáæØæ-

×ÖÿØæ‘ÀUæÎÙØæðÑÓ (4.3.143), Ò̈Âý·ë¤Ìß¿Ùð ×ØÅ÷UÓ (5.4.21) §çÌР̘æ ØÍæØô»¢

â×ÍüçßÖçQ¤ÑÐ çÂÕæÞçÌ âô Ø¢ ×ÏÞé («¤ø 8.24.13)Ð âô××Øç׈ØÍüÑH

×ÏôÑH Âæ. âê. 4.4.139H (çâ. ·¤æñ. 3485) -

Øà掼æð çÙßëžæÑÐ ×Ïéà掼æ¼÷ ×ØÇUÍðü ØÌ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ×ÏÃØæÙ÷ SÌæð·¤æÙ÷ (Âñø â¢ø 1.88.2)Ð ×Ïé×ØæçÙˆØÍüÑH

ßâæðÑ â×êãðU ¿H Âæ. âê. 4.4.140H (çâ. ·¤æñ. 3486) -

ßâéà掼æÌ÷ â×êãðU ßæ‘Øð ØÌ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ, ¿·¤æÚUæ¼÷ ×ØÇUÍðü ¿Ð ØÍæØô»¢´

â×ÍüçßÖçQ¤ÑÐ ßâÃØÑ â×êãUÑÐ ×ØÇUÍôü ßæH ¥ÿæÚUâ×êãðU ÀU‹¼âÑ SßæÍü ©UÂ⢠ØæÙ×÷H

¥ôÞŸææ ßØ §ÞçÌ ¿ÞÌ éÚUÿæÚU×÷Ð ¥ÞSÌ é ŸæõÞá çÇÞUçÌ ¿ÞÌé ÚUÿæÚU×÷Ð ØÞÁ §ÞçÌ mKÿæÚU×÷Ð ØðÞ ØÞÁæ ×ãÞðU §ÞçÌ ÂÞ†¿æ ÿ æÚU×÷Ð mKÿæÚUæÞð ß áÅ÷U·¤ æÚÞUÑÐ ° áÞ ßÞñ âŒÌ¼àææÿæÚUàÀU‹¼SØÑ Âý ÁæÞ çÌØü™ææð ׋˜æð çßçãUÌÑ (×ñø â¢ø 1.4.11)Ð âŒÌ¼àææÿæÚUæ‡Øðß ÀU‹¼SØ §ˆØÍüÑÐ Ùÿæ˜ææ¼÷ ƒæÑH Âæ. âê. 4.4.141H (çâ. ·¤æñ. 3487) -

Ùÿæ˜æà掼æ¼÷ ƒæÑ ÂýˆØØæð ÖßçÌ SßæÍðüÐ â×êãU §çÌ ÙæÙéßÌüÌðÐ Ùÿæ ç˜æØÞð ØÑ SßæãUæÞ (×æø â¢ø 22.28)H

âßü¼ðßæÌ÷ ÌæçÌÜ÷H Âæ. âê. 4.4.142H (çâ. ·¤æñ. 3488) -

âßü¼ðßà掼æ Øæ¢ ÌæçÌÜ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ ÀU‹¼çâ çßáØð SßæçÍü·¤ÑÐ â ßüÌæÞçÌ×÷ («¤ø 10.36.14)Ð ¼ ðßÌæÞçÌ×÷ («¤ø 3.19.2)H

çàæßàæ×çÚUcÅUSØ ·¤ÚÔUH Âæ. âê. 4.4.143H (çâ. ·¤æñ. 3489) -

(13)

·¤ÚUôÌèçÌ ·¤ÚUÑ ÂýˆØØæÍüÑР̈âæ׉ØüÜ Øæ ácÆUè â×ÍüçßÖçQ ÑÐ çàæßæç¼ ØÑ à掼ð ØÑ ácÆUèâ×Íðü ØÑ ·¤ÚU §ˆØðÌçS׋ÙÍðü ÌæçÌÜ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ç³æߢ ·¤ÚUæðÌèçÌ çàæßÌæçÌÑ (Âñø â¢ø 5.36.1)Ð àæ¢ÌæÞçÌ Ñ («¤ø 8.18.7)Ð ¥çÚ UcÅUÌæÞçÌÑ («¤ø 10.60.8)H

Öæßð ¿UH Âæ. âê. 4.4.144H (çâ. ·¤æñ. 3490) -

Öæßð ¿æÍðü ÀU‹¼çâ çßáØð çàæßæç¼ ØSÌæçÌÜ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ç³æßSØ ÖæßÑ çàæßÌæçÌÑ (Âñø â¢ø 5.36.1)Ð àæ¢ÌæÞçÌ Ñ («¤ø 8.18.7) Ð ¥çÚU cÅUÌæÞçÌÑ («¤ø 10.60.8)Ð ØÌÑ ÂêßôüùßçÏÑÐ ¥ÌÑ ÂÚU׋ØÑ ÂýˆØØæðùçÏç·ý¤ØÌðH

§UÎæÙè׋ØðcßÍðüáé ÀU‹Îçâ ÌçhUÌÂýˆØØæ ©U‘Ø‹Ìð - âŒÌÙæðù†æ÷ ÀU‹¼çâH Âæ. âê. 5.1.61H (çâ. ·¤æñ. 3491) -

̼SØ ÂçÚU×æ‡æç×çÌ ¿Ð âŒÌÙ÷à掼æÌ÷ ÀU‹¼çâ çßáØðù†æ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ ß»ðüùçÖÏðØðÐ â ŒÌ âæŒÌæÞçÙ (Ìéø-Ìñø â¢ø 5.4.7.5) ¥âëÁÌ÷H â´ ØæÜÿæ‡æð ·¤çÙ Âýæ#𠥆æ÷Ð

ÀU‹¼çâ ¿H Âæ. âê. 5.1.67H (çâ. ·¤æñ. 3492) -

ÂýæçÌÂæç¼·¤×æ˜ææÌ÷ ÀU‹¼çâ çßáØð ̼ãüUÌèˆØçS׋ÙÍðü ØÌ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ÆU†ææ¼èÙæ×Âßæ¼ÑÐ ©U¼€Øæ ßëžæØÑÐ ØêŒØÑ ÂÜæàæÑÐ »ˆØæðü ¼ðàæÑH

߈âÚUæ‹Ìæ‘ÀUàÀU‹¼çâH Âæ. âê. 5.1.91H (çâ. ·¤æñ. 3493) -

߈âÚUæ‹ÌæÌ÷ ÂýæçÌÂç¼·¤æ¼÷ çÙßüëžææç¼cßÍðüáé ÀU‹¼çâ çßáØð ÀUÑ ÂýˆØØæð ÖßçÌÐ ÆU†æôùÂßæ¼ÑÐ §mˆâÚUèØÑÐ §¼æ߈âÚUèØÑ (·¤æÆU. 13.15)H §UmUˆâÚU-§UÎæ߈âÚUàæŽÎæñ †¿ßáðü Øé»ð mUØæðßüáØæðÑ â´™ææÐ

â¢ÂçÚUÂêßæüÌ÷ ¹ ¿H Âæ. âê. 5.1.92H (çâ. ·¤æñ. 3494) -

â¢ÂçÚUÂêßæü¼÷ ߈âÚUæ‹ÌæÌ÷ ÂýæçÌÂç¼·¤æ¿÷ ÀU‹¼çâ çßáØð çÙßüëžææç¼cßÍðüáé ¹Ñ ÂýˆØØæð ÖßçÌ,¿·¤æÚUæ¿÷ ÀUà¿Ð â ¢ß ˆâ ÚUè‡ææÞÑ (Ìñø â¢ø 4.3.13.4)Ð ÂçÚU߈â ÚUè‡æÞ×÷ («¤ø 7.103.8)Ð â¢ßˆâÚUèØæ, ÂçÚU߈âÚUèØæ (·¤æÆUø â¢ø 13.15)H

ÀU‹¼çâ ƒæâ÷H Âæ. âê. 5.1.106H (çâ. ·¤æñ. 3495) -

(14)

«¤Ìéà掼æ¿÷ ÀU‹¼çâ çßáØð ƒæâ÷ ÖßçÌ Ì¼SØ ÂýæŒÌç׈ØçS×Ù÷ çßáØðÐ ¥‡ææðùÂßæ¼ÑÐ

¥ Ø¢ Ì ð ØæðçÙÞ«ü¤çˆßØ Ñ («¤0 3.29.10)H çâçÌ ¿ §UçÌ ÂΈßðÙ Öˆßð çÙÚUSÌð Ò¥æð»éü‡æÑÓ

§UçÌ »é‡ææÖæßð ؇æ÷Ð

©UÂâ»æü‘ÀU‹¼çâ ÏæˆßÍðüH Âæ. âê. 5.1.118H (çâ. ·¤æñ. 3496) -

©UÂâ»æüÌ÷ ââæÏÙð ÏæˆßÍðü ßÌü×æÙæÌ÷ SßæÍðü ßçÌÑ ÂýˆØØæð ÖßçÌ ÀU‹¼çâ çßáØðРؼémÌæÞð çÙ ßÌæ ð Øæçâ Ռ⠼÷ («¤ø 10.142.4)Ð ©U¼÷»ÌæçÙ çÙ»ÌæçÙ ¿H

ÍÅU÷ ¿ ÀU‹¼çâH Âæ. âê. 5.2.50H (çâ. ·¤æñ. 3497) -

Ùæ‹Ìæ¼â¢ Øæ¼ðÑ ÂÚUSØ ÇUÅUàÀU‹¼çâ çßáØð ÍÇUæ»×æð ÖßçÌ ¿·¤æÚUæÌ÷ Âÿæð ×ÇUç ÖßçÌР‡æü×ÞØæç٠†¿ÍæÞçÙ Ößç‹Ì (·¤æÆU0 â¢0 8.2)Р†¿ÍÞÑ (·¤æÆUU0 â¢0 9.3)Ð âŒÌÍÞÑ (·¤æÆU0 â¢0 37.11)Ð ×Å÷U-†¿×Þç×狼ýØÞSØæÞÂæ·ý¤æ×Ì÷ (·¤æÆU0 â¢0 9.12)H ÕãéUÜ¢ ÀU‹¼çâH Âæ. âê. 5.2.122H (çâ. ·¤æñ. 3498) -

ÀU‹¼çâ çßáØð ÕãéUÜ¢ çßçÙÑ ÂýˆØØæð ÖßçÌ ×ˆßÍðüÐ ¥‚ÙðÞ ÌðÁçSßÙ÷ (Ìñ0 â¢0 3.3.1.1)Ð Ù ÖßçÌ, âêØæðü ß¿üSßæÙ÷H À‹¼çâ çßçÙÂý·¤ÚU‡æðùcÅþUæ×ð¹ÜæmØæðÖØ- L¤ÁæN¼Øæ‹Ìæ¢ ¼èƒæüˆß¢ ¿ðçÌ ßQ¤ÃØ×÷H ¥cÅ þUæßè («¤010.102.8)Ð ×ð¹ÜæßèÐ mØæßèÐ

©UÖØæ ßè («¤0 8.1.2)Ð L¤ÁæßèÐ N¼ØæßèÐ mØæðÖØN¼ØæçÙ ¼èƒæüˆß¢ ÂýØæðÁØç‹ÌH

××ü‡æà¿ðçÌ ßQÃØ×÷H ××æüßèH

ÌØæð¼æüçãüUÜæñ ¿‘ÀU‹¼çâH Âæ. âê. 5.3.20H (çâ. ·¤æñ. 3499) -

ÌØæðçÚUçÌ ÂýæçÌÂç¼·¤çÙ¼ðüàæÑÐ ÌØæðçÚU¼×Ñ Ì¼à¿ ØÍæ⢠آ ¼æçãüUÜæñ ÂýˆØØæñ ÖßÌàÀU‹¼çâ çßáØðÐ §¼æ çãU ß ©UÂSÌéçÌ×÷Ð §¼¢ ÌçãüUÐ ¿·¤æÚUæ¼÷ ØÍæÂýæŒÌ¢ ¿Ð §¼æÙè×÷Р̼æÙè×÷H

Íæ ãðUÌæñ ¿‘ÀU‹¼çâH Âæ. âê. 5.3.26H (çâ. ·¤æñ. 3500) -

ç·¢¤à掼æ¼÷ ãðUÌæñ ßÌü×æÙæÌ÷ Íæ ÂýˆØØæð ÖßçÌ, ¿·¤æÚUæÌ÷ Âý·¤æÚUß¿Ùð ÀU‹¼çâ çßáØðÐ ãðUÌæñ ÌæßÌ÷-·¤ Íæ »ýæ× ¢ Ù ÂÞë‘ÀUçâ («¤0 10.146.1)Ð ·ð¤Ù ãðUÌéÙæ Ù Âë‘ÀUâèˆØÍüÑÐ Âý·¤æÚUß¿Ùð-·¤Íæ ¼ðßæ ¥æâÙ÷ ÂéÚUæçß¼ÑÐ

Âà¿ Âà¿æ ¿‘ÀU‹¼çâH Âæ. âê. 5.3.33H (çâ. ·¤æñ. 3501) -

(15)

Âà¿æÌ÷H 5.3.32H (çâ. ·¤æñ. 1982) - Âà¿æ缈ØØ¢ à掼æð çÙÂæˆØÌðùSÌæÌðÚUÍðüÐ

¥ÂÚUSØ Âà¿Öæß ¥æçÌà¿ ÂýˆØØÑÐ °ÌÎÙ‹ÌÚU´ âê˜æç×δ ØæðÁÙèØ×÷Ð Âà¿Âà¿æà掼æñ çÙÂæˆØðÌð ÀU‹¼çâ çßáØðùSÌæÌðÚUÍðüÐ ¿·¤æÚUæÌ÷ Âà¿æ缈Øç ÖßçÌÐ ¥ÂÚUSØ Âà¿Öæßæðù·¤æÚUæ·¤æÚUæñ ¿ ÂýˆØØæñ çÙÂæˆØðÌðÐ ÂéÚUæð ÃØæƒæýæð ÁæØÌð Âà¿ çâ¢ãUÑÐ Âà¿æ çâ¢ãUÑÐ Âà¿æÌ÷ çâ¢ãUÑH

ÂýˆÙÂêßüçßàßð×æˆÍæÜ÷ ÀU‹¼çâH Âæ. âê. 5.3.111H (çâ. ·¤æñ. 3502) -

ÂýˆÙ Âêßü çßàß §× §ˆØðÌð Ø §ßæÍðü ÍæÜ÷ ÂýˆØØæð ÖßçÌ ÀU‹¼çâ çßáØðР̢  ýˆÙÍæÞ Âê ßüÍæÞ çß àßÍ ð×ÍæÞ («¤0 5.44.1)H

¥×é ¿‘ÀU‹¼çâH Âæ. âê. 5.4.12H (çâ. ·¤æñ. 3503) -

ç·¤×ðçžæ¾¤ÃØ؃ææ¼¼ýÃØÂý·¤áðüù×éÂýˆØØæð ÖßçÌ ÀU‹¼çâ çßáØðÐ ¿·¤æÚUæ¼æ×é ¿Ð ÂýÌ Ú¢U Ù ¥æØÞéÑ («¤0 4.12.6)Ð ÂÞýÌ ÚUæ´ ÙÞØ (×æ0 â¢0 17.51)Ð SßÚUæç¼áé ¥×÷ ¥æ×÷ §çÌ ÂÆU÷ØÌðÐ ÌS×æÌ÷ ̼‹ÌSØæÃØ؈ß×÷H

ßë·¤’ØðcÆUæ Øæ¢ çÌËÌæçÌÜæñ ¿‘ÀU‹¼çâ H Âæ. âê. 5.4.41H (çâ. ·¤æñ. 3504) - Âýàæ¢âæØæç׈ØðßÐ ßë·¤’ØðcÆUæØæ¢ Âýàæ¢âæðÂæçÏ·ð¤ùÍðü ßÌü×æÙæ Øæ¢ ØÍæ⢠آ

çÌËÌæçÌÜæñ ÂýˆØØæñ ÖßÌàÀU‹¼çâ çßáØðÐ M¤ÂÂæðùÂßæ¼æñÐ ßë ·¤çÌÞÑ («¤0 4.41.4)Ð

’Øð cÆUÌæÞçÌÑ («¤0 5.44.1)H

yk?kosu vuUrkuUr'kCnkuka Kkua O;kdj.kL; iz;kstue~A vuUrkuUr'kCnkuka foKkua izd`frizR;;foKkua fouk u laHkofrA vklka izd`rhuke~] ,"kka izR;;kuka p ;Fkkfu;ea

;kstu;k rf¼r:ikf.k p tk;UrsA yksds¿uUrk% lUR;FkkZ%A ;s izkfrifndkr~

rf¼rizR;;s¿fHkO;T;UrsA ,"oFksZ"kq 141 vFkkZ Hkxork ikf.kfuuk v.k~&Bd~&;r~&N&B×k~&bR;ss"kka i×pizR;;kuka eè;s foHkkftrk%A ,rs i×p rf¼rizR;;k egksRlxZizR;;k% lfUrA ikBsu rf¼rizfØ;kfoKkueI;Hkwr~A vusu okD;foU;kls yk?koek;kre~A Hkk"kk;k% lkS"Boa lkeF;Zefi o/Z;fr A

Figure

Updating...

References

Related subjects :