Full text

(1)

Page 1 of 7

आदशूपऽम ् आदशूपऽम ्आदशूपऽम ्

आदशूपऽम ्––––201920192019----202019 202020 का

का

काका––––XIIXIIXIIXII संृतम ्

संृतम ् संृतम ्

संृतम ्((((ऐिकम ्ऐिकम ्ऐिकम ्ऐिकम ्))))कोडकोडकोडकोडसंसंसंसं––––022)022)022)022) SanskritElective(022) SanskritElective(022)SanskritElective(022) SanskritElective(022)

समयःसमयः

समयःसमयः––––होराऽयम ्होराऽयम ्होराऽयम ् होराऽयम ् अ5योजनाअ5योजनाअ5योजनाअ5योजना पूणा5ाःपूणा5ाःपूणा5ाः––––80पूणा5ाः 808080

अवधात=म ् अवधात=म ् अवधात=म ् अवधात=म ्----

1111.... अ?ाम ्अ5योजनायांूद@ािनउ@रािणिनदशाBकािनसिC।ूद@ािनउ@रािणअितिरEािप

सFभानुसारम ्अIािनउ@रािणभिवतुम ्अहिC।

2222.... यिदछाऽःअितिरKयिदछाऽःअितिरK----ूानाम ्उ@रािणिलखिततNहछाऽिहताययऽअिधकाःअ5ाःदातुंशOCेताशानांयिदछाऽःअितिरKयिदछाऽःअितिरK ूानाम ्उ@रािणिलखिततNहछाऽिहताययऽअिधकाःअ5ाःदातुंशOCेताशानांूानाम ्उ@रािणिलखिततNहछाऽिहताययऽअिधकाःअ5ाःदातुंशOCेताशानांूानाम ्उ@रािणिलखिततNहछाऽिहताययऽअिधकाःअ5ाःदातुंशOCेताशानां

ूानांमूRा5नंकरणीयम ्ूानांमूRा5नंकरणीयम ्ूानांमूRा5नंकरणीयम ्।।।।यथािचऽवणनेपVवाOानांलेखनम ्अभीWंपरंछाऽःयिदसXवाOािनूानांमूRा5नंकरणीयम ्

िलखिततNहतऽकेवलंूथम-पVवाOानांनअिपतुयािनवाOािनउ@मािन,तेषांमूRा5नंकरणीयम ्।

3333.... अनुेदे\ोकेवाआधािरताःूाःअवबोधाBकाःसिC।अतःिव^ाNथनःअनुेदेूद@श_ानां`ाने

समभाव-पयायवाची-श_ानांूयोगंकतुbशcुविC।तदथम ्अ5ाःदेयाः।यिदिव^ाNथनःउ@रदान-समये

समुिचतानांिवभKीनांवचनानांूयोगंनकुविCतNहअंशतःअ5ाःकतनीयाःनतुसdूणा5ाः।

4444.... ऽुिटपूणवतIै=ाकरणाBक-ूयोगायचअनुपाततःअ5ाःकतनीयाःनतुसdूणा5ाः।

5555.... आंिशक-iासमुिचतेjःउ@रेjःअिपअ5ाःदेयाः।

6666.... ‘ख’खnडे(रचनाBक-कायo)वाOरचनाूमुखानतुवाOसौFय-तqम ्।अतःआंिशकवाOशुrयेअिप

अ5ाःदेयाः।

7777..ूिनमाण?ूे..ूिनमाण?ूेूिनमाण?ूे½ूिनमाण?ूे½½½अ5ःअ5ःवाOलेखनायअिuअ5ःअ5ःवाOलेखनायअिuवाOलेखनायअिu,½वाOलेखनायअिu,½,½,½अ5vूवाचकिचwाय।परंसxक्अ5vूवाचकिचwाय।परंसxक्----ूिनमाणंअ5vूवाचकिचwाय।परंसxक्अ5vूवाचकिचwाय।परंसxक्ूिनमाणंूिनमाणंूिनमाणं

तदाएवूवाचकिचw?कृतेअ5ाःूदेयाःतदाएवूवाचकिचw?कृतेअ5ाःूदेयाःतदाएवूवाचकिचw?कृतेअ5ाःूदेयाःतदाएवूवाचकिचw?कृतेअ5ाःूदेयाः।।।।)))) खnडः

खnडः

खnडःखnडः––––कककक अपिठतांश

अपिठतांश अपिठतांश

अपिठतांश----अवबोधनम ्अवबोधनम ्अवबोधनम ्अवबोधनम ् 10101010अ5ाःअ5ाःअ5ाःअ5ाः

1111.... अधोिलिखतंअधोिलिखतंअधोिलिखतंअधोिलिखतंग^ांशंग^ांशंग^ांशंपिठ{ाग^ांशंपिठ{ापिठ{ापिठ{ाूद@ान ्ूद@ान ्ूद@ान ्ूद@ान ्ूान ्ूान ्ूान ्संृतेनूान ्संृतेनसंृतेनउ@रतसंृतेनउ@रतउ@रतउ@रत---- ((((अअअअ)))) एकपदेनएकपदेनएकपदेनएकपदेनउ@रतउ@रतउ@रतउ@रत---- ((((केवलंकेवलंकेवलंकेवलंू|यम ्ू|यम ्ू|यम ्ू|यम ्)))) 1x2=21x2=21x2=21x2=2

(i)संृतसाषणम ्

(ii)अIभाषानुरागः

(iii)जनभाषापदम ्

(2)

Page 2 of 7

((((आआआआ)))) पूणवाOेनपूणवाOेनपूणवाOेनपूणवाOेनउ@रतउ@रतउ@रतउ@रत----((((केवलंकेवलंकेवलंू|यम ्केवलंू|यम ्ू|यम ्ू|यम ्)))) 2x2=42x2=42x2=42x2=4 (i)िव^ालयेसमाजेचदैिनक=वहारेअिधकािधकंसंृतसाषणंकरणीयम ्।

(ii)€कवयंसंृतायनत‚राःसंृतानुरािगणःअनयासंृतभाषयाभाषामहे।

(iii)याव|यंअIभाषामामेनसंृत?अथावबोधनेसंलƒाःभिव„ामःतावत ् संृतभाषयावKुंसमथाःनैवभवेम।

((((इइइइ))))अ?अ?अ?अनुेअ?अनुेअनुेअनुेद?द?द?समुिचतंद?समुिचतंसमुिचतंशीषकंसमुिचतंशीषकंशीषकंशीषकंिलखतिलखतिलखतिलखत। 1x1=11x1=11x1=11x1=1 संृतसाषणंनाितकिठनम ्अिधकािधकंसंृतसाषणंकरणीयम ्

अथवाअIःकिvत ्समुिचतःशीषकः

((((ईईईई))))यथािनदoशम ्यथािनदoशम ्यथािनदoशम ्उ@रतयथािनदoशम ्उ@रतउ@रतउ@रत----((((केवलं केवलंकेवलंकेवलंूऽयम ्ूऽयम ्ूऽयम ्ूऽयम ्)))) 1x3=31x3=31x3=31x3=3

(i)संृतभाषायै

(ii)िवषयः

(iii)अिधकािधकम ् (iv)वयम ्

खnडः

खnडः

खnडःखnडः––––खखखख रचनाBक

रचनाBकरचनाBक

रचनाBक––––कायम ्कायम ्कायम ्कायम ् 151515अ5ाः15अ5ाःअ5ाःअ5ाः

2222.... अधोिलिखतअधोिलिखतअधोिलिखतअधोिलिखत----पदेषुकािनिचत ्पVपदािनआधृ‡पVवाOािनसंृतेनिलखतपदेषुकािनिचत ्पVपदािनआधृ‡पVवाOािनसंृतेनिलखतपदेषुकािनिचत ्पVपदािनआधृ‡पVवाOािनसंृतेनिलखतपदेषुकािनिचत ्पVपदािनआधृ‡पVवाOािनसंृतेनिलखत––––1x5=51x5=51x5=51x5=5 िवषयूितपादनाथb2½अ5ाः,वाOशुˆथbच2½अ5ाःूदात=ाः।

3333.... ूद@त‰ानांूद@त‰ानांूद@त‰ानांूद@त‰ानांसहातयासहातयासहातयासहातयाअधोिलिखतंअधोिलिखतंअधोिलिखतंिवषयम ्अधोिलिखतंिवषयम ्िवषयम ्िवषयम ्अिधकृ‡अिधकृ‡अिधकृ‡अिधकृ‡संृतेनसंृतेनसंृतेनसंृतेनअनुेदंअनुेदंअनुेदंअनुेदंिलखतिलखतिलखत––––िलखत 5555 ूद@िवषयमिधकृ‡त‰ानांसहायतयासंृतेनिलिखतेअनुेदे

िवषयूितपादनाथb2½अ5ाःवाOशुˆथV2½अ5ाःूदात=ाः।

4444.... िनŠिलिखतवाOेषुिनŠिलिखतवाOेषुिनŠिलिखतवाOेषुिनŠिलिखतवाOेषुकेषाVनकेषाVनकेषाVनकेषाVनपVवाOानांपVवाOानांपVवाOानांसंृतेनपVवाOानांसंृतेनसंृतेनसंृतेनअनुवादंअनुवादंअनुवादंअनुवादंकु‹तकु‹तकु‹त----कु‹त 1x5=51x5=51x5=51x5=5 (i)देवेŒःममिमऽ?नीरव?िमऽम ्अिu।

(ii)सःगायनेूथमं`ानम ्अलभत/ूाXवान ्।

(iii)नीरवःदेवेŒःचŽःममगृहम ्आगिम„तः।

(iv)साय5ालेममगृहेसीत?कायबमःभिव„ित।

(v)यूयम ्अिपआगत।

(vi)वयंसीतस‘ायाःआनFंल’ामहे।

(vii)तऽममआचायाःअिपआगेयुः।

(3)

Page 3 of 7

खnडःखnडः

खnडःखnडः––––गगगग पिठतांश

पिठतांश पिठतांश

पिठतांश----अवबोधनम ्अवबोधनम ्अवबोधनम ् 44440अवबोधनम ् 000अ5ाःअ5ाःअ5ाःअ5ाः

5555.... अधोिलिखतंअधोिलिखतंअधोिलिखतंअधोिलिखतंग^ांशंग^ांशंग^ांशंपिठ{ाग^ांशंपिठ{ापिठ{ापिठ{ातदाधािरतान ्तदाधािरतान ्तदाधािरतान ्तदाधािरतान ्ूान ्ूान ्ूान ्ूान ्संृतेनसंृतेनसंृतेनसंृतेनउ@रतउ@रतउ@रतउ@रत––––

((((अअअअ)))एकपदेन)एकपदेनएकपदेनएकपदेनउ@रतउ@रतउ@रतउ@रत----((((केवलंकेवलंकेवलंू|यम ्केवलंू|यम ्ू|यम ्))))ू|यम ् 1X2=21X2=21X2=21X2=2

(i)अपगतमले

(ii)अवधीरयCः

(iii)उपदेशानाम ्

((((आआआआ)))) पूणवाOेनपूणवाOेनपूणवाOेनपूणवाOेनउ@रतउ@रतउ@रतउ@रत––––((((केकेकेकेवलंवलंवलंवलंू|यम ्ू|यम ्ू|यम ्)ू|यम ्))) 1½X2=31½X2=31½X2=31½X2=3 (i)गु“पदेशःनामअिखलमलूालनमम ्अजलं”ानम ्।

(ii)जनःभयात ्राजवचनम ्अनुगित।

(iii)गु“पदेशःअितमिलनम ्अिपदोषजातंहरित।

6666.... अधोिलिखतंअधोिलिखतंअधोिलिखतंअधोिलिखतंप^ंप^ंप^ंपिठ{ाप^ंपिठ{ापिठ{ातदाधािरतान ्पिठ{ातदाधािरतान ्तदाधािरतान ्तदाधािरतान ्ूाूाूान ्ूान ्न ्न ्संृतेनसंृतेनसंृतेनउ@रतसंृतेनउ@रतउ@रतउ@रत---- ((((अअअअ)))एकपदेन)एकपदेनएकपदेनएकपदेनउ@रतउ@रतउ@रतउ@रत----((((केवलंकेवलंकेवलंू|यम ्केवलंू|यम ्ू|यम ्))))ू|यम ् 1×2=21×2=21×2=21×2=2

(i)कूपखननम ्

(ii)आBौेयिस (iii)—`म ्

((((बबबब))))पूणवाOेनपूणवाOेनपूणवाOेनपूणवाOेनउ@रतउ@रतउ@रतउ@रत---- ((((केवलंकेवलंकेवलंकेवलंू|यम ्ू|यम ्ू|यम ्ू|यम ्)))) 1½×2=31½×2=31½×2=31½×2=3 (i)यावत ्शरीरं—`ं,जराचरे,इिŒयशिKःअूितहता,आयुषःचयःनभवेत ्

तावद ्िवषामहान ्ूयšःकरणीयः।

(ii)आBकRाणायअूितहताइिŒयशिKःआवँयकी।

(iii)आयुषःयात ्पूवbिव|ान ्जनःूयšंकुयात ्।

7777.... अधोिलिखतंअधोिलिखतंअधोिलिखतंअधोिलिखतंनाœांशंनाœांशंनाœांशंपिठ{ानाœांशंपिठ{ापिठ{ापिठ{ातदाधािरतान ्तदाधािरतान ्तदाधािरतान ्तदाधािरतान ्ूान ्ूान ्ूान ्ूान ्संसंसंसंृतेनृतेनृतेनउ@रतृतेनउ@रतउ@रत––––उ@रत (अअअअ)))एकपदेन)एकपदेनएकपदेनएकपदेनउ@रतउ@रतउ@रत----((((केवलंउ@रत केवलंकेवलंू|यम ्केवलंू|यम ्ू|यम ्))))ू|यम ् 1x2=21x2=21x2=21x2=2

(i)कथियत=म ्

(ii)कौशRा

(iii)अŽः

((((बबबब))))पूणवाOेनपूणवाOेनपूणवाOेनपूणवाOेनउ@रतउ@रतउ@रतउ@रत---- ((((केवलंकेवलंकेवलंकेवलंू|यम ्ू|यम ्ू|यम ्ू|यम ्)))) 1½x2=31½x2=31½x2=31½x2=3 (i)भगवतःसुगृहीतनामधेय?वाीकेः।

(ii)अŽोऽŽःइितपशुसमाŠायेसाŸािमकेचप ते।

(iii)अŽोऽŽःइितकोऽिपभूतिवशेषोबटुिभःजनपदे¡नुौूयते।

(4)

Page 4 of 7

8888.... पदानांपदानांपदानांपदानांसमुिचताथ¢ःसमुिचताथ¢ःसमुिचताथ¢ःमेलनंसमुिचताथ¢ःमेलनंमेलनंमेलनंकृ{ाकृ{ाकृ{ाकृ{ािलखतिलखतिलखतिलखत––––((((केषािVत ्केषािVत ्केषािVत ्चतुणाम ्केषािVत ्चतुणाम ्चतुणाम ्)))) चतुणाम ् ½x4=2½x4=2½x4=2½x4=2

(i)समाः–वषािण

(ii)अशेषम ्-सdूणम ् (iii)उ£े-अ5े

(iv)वैद¤म ्–पािnड‡म ् (v)िवधाऽा-ॄ¦णा

(vi)समा§ताः-आमि¨ताः

9999.... अधोिलिखतेषुअधोिलिखतेषुअधोिलिखतेषुअधोिलिखतेषुवाOेषुवाOेषुवाOेषुरेखाि5तपदािनवाOेषुरेखाि5तपदािनरेखाि5तपदािनरेखाि5तपदािनआधृ‡आधृ‡आधृ‡आधृ‡ूिनमाणंूिनमाणंूिनमाणंकु‹तूिनमाणंकु‹तकु‹तकु‹त––––((((केषुिचत ्केषुिचत ्केषुिचत ्केषुिचत ्चतुषुचतुषुचतुषुचतुषु)))) 1×4=41×4=41×4=41×4=4 (i)केषां€हसावृि@uुिनरविधः?

(ii)मनु„ाःकीशाःःखेनसमयम ्अितवाहयिC?

(iii)भगवान ्कंदीघजीवनंकारयतु?

(iv)िशववीर?िवŽासपाऽंकुऽूयाित?

(v)क«ै=याथbरšचतुWयंदा?ािम?

(vi)जनकादयःकेनएवसंिसिrम ्आि`ताः?

1010

1010.... अधोिलिखतभावाथoअधोिलिखतभावाथoअधोिलिखतभावाथoअधोिलिखतभावाथoिरK`ानपू¬तिरK`ानपू¬तिरK`ानपू¬तिरK`ानपू¬तम­ूषापदम­ूषापदम­ूषापदम­ूषापदसहायतयासहायतयासहायतयाकु‹तसहायतयाकु‹तकु‹तकु‹त––––((((क?िचदेक?क?िचदेक?क?िचदेक?क?िचदेक?)))) 1×3=31×3=31×3=31×3=3 ((((अअअअ))))भावाथःभावाथःभावाथःभावाथः––––संसारेसामाIाःजनाःिविशWानां(i)ौे®ानांजनानां=वहार?एवअनुकरणं

कुविC।ौे®ाःजनाःयाशम ्(ii)आचरणंकुविCअIेजनाःअिपतेषाम ्आचरणम ्एव(iii)

ूामािणकंम{ात|देवआचरिC।

((((आआआआ)))) भावाथः

भावाथः

भावाथः

भावाथः––––िववेकपूणिनणयेहंस?एव(i)वैिशiम ्अिu।हंसवत ्¯ानवान ्िववेकीचजनःएव यिद—कत=पालने(ii)आल?म ्किर„िततदाअIेयेिववेिकनःनसिCतेjः(iii) कत=पालन?काआशाभवेत ्।अतःिववेिकनो¯ािननोवाजनाः—कत=ंिन®यापालयेयुः।

11 11

1111.... अधोिलिखतअधोिलिखतअधोिलिखतअधोिलिखत----अ°येअ°येअ°येअ°येिरK`ानािनिरK`ानािनिरK`ानािनिरK`ानािनपूरयतपूरयतपूरयतपूरयत---- ((((केवलंकेवलंकेवलंकेवलंप^मेकम ्प^मेकम ्प^मेकम ्प^मेकम ्)))) 1x3=31x3=31x3=31x3=3 ((((अअअ))))अ

अ°यः

अ°यः

अ°यःअ°यः––––अनघशीलःयशसाूकाशःसः(i)आितथेयःवीतिहरnमय{ात ्मृ±येपाऽेअ²b (ii)िनधायौुतूकाशं(iii)अित€थूितउ³गाम।

अथवा

अथवाअथवा

अथवा

अ°यःअ°यः

अ°यःअ°यः––––{ंिनयतंकम(i)कु‹अकमणःिहकम(ii)´ायः।अकमणःचते(iii)शरीरयाऽा

अिपनूिसrयेत ्।

(5)

Page 5 of 7

1212

1212.... यथािनदoशम ्यथािनदoशम ्यथािनदoशम ्यथािनदoशम ्उ@रतउ@रतउ@रत–––– उ@रत ((((अअअअ)))कतृपदं)कतृपदंकतृपदंकतृपदंिबयापदंिबयापदंिबयापदंिबयापदंचचचचिचनुतिचनुतिचनुत----िचनुत ((((क?िचदेक?क?िचदेक?क?िचदेक?क?िचदेक?)))) 1111

(i)िकCुः,जनयित

(ii)अŽµदेव,िवसजयामास

((((आआआआ))))िवशेषणंिवशेषणंिवशेषणंिवशेषणंिवशे„ंिवशे„ंिवशे„ंिवशे„ंचचचचिचनुतिचनुतिचनुतिचनुत---- ((((केवलंकेवलंकेवलंकेवलंएकम ्एकम ्एकम ्)एकम ्))) 1111

(i)अधािधकम ्,धनम ्

(ii)दोधूयमानाः,वृशाखाः

((((इइइइ)))वाOे)वाOेवाOेूयुKंवाOेूयुKंूयुKंूयुKंसवसवसवनामपदंसवनामपदंनामपदंक«ैनामपदंक«ैक«ैूयुKम ्क«ैूयुKम ्ूयुKम ्?(ूयुKम ्?(?(?(केवलम ्केवलम ्केवलम ्एकम ्केवलम ्एकम ्एकम ्एकम ्)))) 1111

(i)िशववीराय

(ii)हंसाय

((((ईईईई))))अधोिलिखतंअधोिलिखतंअधोिलिखतंवाOंअधोिलिखतंवाOंवाOंक«ात ्वाOंक«ात ्क«ात ्म·ात ्क«ात ्म·ात ्म·ात ्म·ात ्गृहीतंगृहीतंगृहीतंकvगृहीतंकvकvकvत?त?त?त?लेखकःलेखकःलेखकः?लेखकः??((((केवलम ्? केवलम ्केवलम ्एकम ्केवलम ्एकम ्एकम ्एकम ्)))) 1111

(i)ौीम¸गव¹ीता/गीता–=ासः

(ii)उ@ररामचिरतम ्–भवभूितः

((((उउउउ))))कःकःकःकःकंकंकंकंकथयितकथयितकथयितकथयित????((((केवलम ्केवलम ्केवलम ्केवलम ्एकम ्एकम ्एकम ्एकम ्)))) 1111 (i)योगाचायः–छाऽान ्

(ii)पु‹षः–लवम ् 1313

1313.... ((((अअअअ))))अधोिलिखतेषुअधोिलिखतेषुअधोिलिखतेषुअधोिलिखतेषुकिवषुकिवषुकिवषुकेषाVनकिवषुकेषाVनकेषाVनचतुणाbकेषाVनचतुणाbचतुणाbचतुणाbकवीनाम ्कवीनाम ्कवीनाम ्कवीनाम ्एकैक?एकैक?एकैक?एकैक?का=?का=?का=?का=?नामनामनामनामिलखतिलखतिलखत----िलखत 1×4=41×4=41×4=41×4=4 माघः–िशशुपालवधम ्,भवभूितः–उ@ररामचिरतम ्/महावीरचिरतम ्/

मालतीमाधवम ्,अिºकाद@ः=ासः–िशवराजिवजयम ् दnडी––दशकुमारचिरतम ्,भासः–—»वासवस@म ्इ‡ािदः,

बाणभ¼ः–कादºरी/हषचिरतम ्

((((आआआआ))))अधोिलिखतासुअधोिलिखतासुअधोिलिखतासुअधोिलिखतासुरचनासुरचनासुरचनासुकासािVत ्रचनासुकासािVत ्कासािVत ्चतसृणांकासािVत ्चतसृणांचतसृणांचतसृणांलेखकानांलेखकानांलेखकानांलेखकानांनामािननामािननामािनिलखतनामािनिलखतिलखतिलखत---- 1x4=41x4=41x4=41x4=4

नीितशतकम ्–भतृहिरः

पVत¨म ्–िव½ुशमा

अिभ¯ानशाकुCलम ्–कािलदासः

गालहरी–पिnडतराजःजग¾ाथः

मेघतम ्–कािलदासः

गीतगोिवFम ्–जयदेवः

(6)

Page 6 of 7

खnडःखnडः

खnडःखnडः––––घघघघ छFोऽल5ारपिरचयः

छFोऽल5ारपिरचयः

छFोऽल5ारपिरचयः

छFोऽल5ारपिरचयः15151515अ5ाःअ5ाःअ5ाःअ5ाः

14 14

1414.... ((((अअअअ))))ूान ्ूान ्ूान ्ूान ्उ@रतउ@रतउ@रतउ@रत––––((((केवलंकेवलंकेवलंकेवलं|यम ्|यम ्|यम ्)|यम ्)))1x2=21x2=21x2=21x2=2

(i)तगणः–ऽऽ।

(ii)रगणः-ऽ।ऽ (iii)भगणः-ऽ।।

((((आआआआ))))अधोिलिखतपिरभाषाःअधोिलिखतपिरभाषाःअधोिलिखतपिरभाषाःअधोिलिखतपिरभाषाःपूरयतपूरयतपूरयतपूरयत––––((((केवलं केवलंकेवलंकेवलं|े|े|े|े))))1x2=21x2=21x2=21x2=2 (i)उपेŒवळाजतजाuतोगौ।

(ii)उKावसCितलकातभजाजगौगः।

(iii)जतौतुवंश`मुदीिरतंजरौ।

((((इइइइ))))एक?एक?एक?छFसःएक?छFसःछFसःउदाहरणंछFसःउदाहरणंउदाहरणंउदाहरणंिलखतिलखतिलखतिलखत––––1x1=11x1=11x1=11x1=1 (i)इŒवळा–ूातःूयाणािभमुखायत«ै।

(ii)मािलनी–आ¯ाकीNतःपालनंॄाहमणानाम ्।

(iii)अनुWुप ्–उrरेदाBनाBानम ्।

((((ई))))अधोिलिखतअधोिलिखतअधोिलिखत––––पि5तषुअधोिलिखत पि5तषुपि5तषुपि5तषु€क€क€क€क€क€क€क€कछFःछFःछFःछFः?(?(?(?(केवलंकेवलंकेवलंकेवलंऽयम ्ऽयम ्ऽयम ्)ऽयम ्)))1x3=31x3=31x3=31x3=3

(i)वसCितलका

(ii)वंश`म ् (iii)अनुWुप ् (iv)उपेŒवळा

15 15

1515.... ((((अअअअ))))क?िचदेक?क?िचदेक?क?िचदेक?क?िचदेक?श_ाल5ार?श_ाल5ार?श_ाल5ार?श_ाल5ार?सोदाहरणंसोदाहरणंसोदाहरणंलणंसोदाहरणंलणंलणंलणंिलखतिलखतिलखत---- िलखत 2222x1=x1=x1=x1=2222 \ेषः\ेषः\ेषः\ेषः

लणम ्–ि\Wैःपदैरनेकाथािभधाने\ेषइ„ते।

उदाहरणम ्–उलद ्-भूिर-कीलालःशुशुभेवािहनी-पितः

अनुूासःअनुूासःअनुूासःअनुूासः

लणम ्–वणसाxम ्अनुूासः।

उदाहरणम ्–केषांनैषाकथयकिवताकािमनीकौतुकाय।

((((आआआआ))))केवलमेक?केवलमेक?केवलमेक?केवलमेक?अथाल5ार?अथाल5ार?अथाल5ार?अथाल5ार?लणमुदाहरणंलणमुदाहरणंलणमुदाहरणंचचचचिलखतलणमुदाहरणं िलखतिलखतिलखत---- 3333××××1111===3333= उपमाउपमाउपमाउपमा

लणम ्–साधxम ्उपमाभेदे।

(7)

Page 7 of 7

उदाहरणम–श_ाथÀसÁिविरव|यंिव|ानपेते।

“पकम ्

“पकम ्

“पकम ्

“पकम ्

लणम ्–तिूपकम ्अभेदोयउपमानोपमेययोः।

उदाहरणम ्–व£ायाःमेवÃाःमुखचŒेणािपसंवद‡ेव।

((((इइइइ))))अधोिलिखतपिÄअधोिलिखतपिÄअधोिलिखतपिÄषुषुषुषुकेकेकेकेअल5ाराःअधोिलिखतपिÄ अल5ाराःअल5ाराःअल5ाराः???? ((((केवलंकेवलंकेवलं|यम ्केवलं|यम ्|यम ्))))|यम ् 1×2=21×2=21×2=21×2=2

(i)“पकम ् (ii)उपमा (iii)अनुूासः

Figure

Updating...

References

Related subjects :