• No results found

Download

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Download"

Copied!
32
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

CLASS : 12th

(Sr. Secondary)

Code No. 4932

Series : SS-M/2020 o'b BzH

o'b BzHo'b BzH o'b BzH

gzikph gzikph gzikph gzikph

PUNJABI

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

;wK l 3 xzN/ ] [ e[b nze l 80

feqgnk iKu eo bU fe fJ; gq;B-gZso ftZu SZg/ gzfBnk dh

;zf]nk 8 ns/ gqFB 12 jB.

gqFB-gZso ftZu ;Zi/ gk;/ fdZs/ j'J/ e'v BzHe'v BzHe'v BzH ns/ ;/Ne'v BzH ;/N;/N;/N ~ ftfdnkoEh T[^so-g[;fsek d/ w[Z] gzB/ s/ fb]B.

feqgnk gqFB dk T[^so fb]Dk F[o{ eoB s'I gfjbK gqFB dk eqwKe io{o fb]'.

nkgDh T[^so-g[;fsek ftZu ]kbh gzBk/gzB/ Bk SZv'.

T[^so-g[;fsek d/ fJbktk e'Jh j'o FhN BjhI fwb/rh. fJ; bJh Y[et/I jh fb]' ns/ fbf]nk T[^so Bk eZN'.

gqhfynkoEh nkgDk o'b BzH gqFB-gZso s/ }o{o fbyD. gqFB-gZso ftu o'b BzH s'I fJbktk e[M th Bk fby'.

feqgnk gqFBK dk T[^so d/D s'I gfjbK fJj t/y b' fe gqFB-gZso g{ok ns/ mhe j?. gohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu e''''Jh th Jh th Jh th Jh th dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

SET : A

(2)

( 2 )

4932/(Set : A)

4932/(Set : A) B'N l

B'N lB'N l

B'N l ;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.

Gkr Gkr Gkr Gkr (T)(T)(T)(T)

1. j/m fby/ ekft N'fNnK ftZu'I fe;/ fJZefJZefJZefJZe dh gq;zr ;fjs ftnkfynk

eo' l 7

(T) nkyhl gq/w fJj fgSkj BjhI w[VB i'rk p/V/ f;de d/ fmbQd/ ofjDr/ t/

J/BQK BtQk s'I wk; BjhI tZy j'Dk id sZe uzB F{oi uVQB bfjDr/ t/I J/; fJ;e dh fSV/rh tko wkjhnk fiE/ uko pzd/ ob pfjDr/ t/

e[VhnK e[pik dk fe;/ BjhI BkTI[ b?Dk okXk nky fgS'I feqFB efjDr/ t/.

(n) w?I ezfvnkbh E'oQ t/ ;ZiDk, T[^rh ftZu i' p/b/.

Bk e'Jh w/oh Skt/I p?m/, Bk gZs yktD b/b/.

w?I oki/ dh podh nfVnk,

(3)

( 3 )

4932/(Set : A)

s{z oki/ dk ikfJnk, s{zjhU dZ; t/ w'joK ;kjt/I w[Zb eh y'tD X/b/.

2. j/m fbfynk eftsktK ftZu'I fe;/ fJefJefJefJe dk ;ko fby' l 7 (T) y{j T[^s?

(n) T{Fk (J) gdwk

3. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) nkX[fBe wB[Zy dk ufo^so g/; eoB bJh frjokN/ s/ @s's/#

fBzB/ e[ Y[et/I gqshe jB< 2

(n) @w?I iK s[oK# eftsk ftZu eth b'eK s'I eh fJZSk eodk

`< 2

(J) @izrb d/ ftZu oks gJh `# eftsk fe; dh ouBk `< 1 (i) ;H ;H whFk

(ii) gk;

(iii) ;[oihs gkso (iv) irsko

(4)

( 4 )

4932/(Set : A)

4932/(Set : A)

(;) @fJZSkpb s/ v{zxhnk ;kwK# eftsk fejV/ o{g ftZu `< 1 (i) rhs

(ii) o{pkJh (iii) r}b (iv) wjkekft

4. j/m fby/ tkose b/yK ftZu'I fe;/ fJefJefJefJe dk ;ko nkgD/ FpdK ftZu

fby' l 7

(T) pkp/ tfonkw/ dh ftZu fdq;Nh (n) xo ftZu jh r[fonkJh (J) ;[fJN}ob?av dh :ksok

5. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) @Fh;/ ;kjwD/# b/y d/ b/ye d/ ykD ghD, ;"D s/ gfjokt/

pko/ s[;hI eh ikDd/ j'< 3

(n) t?do eokcN B/ b/;h ~ nkgDk fbckck S/ wjhB/ bJh Bk y'bQD dh skehd feT[I ehsh ;h< 2 (J) id'I EkD/dko ~ fJj gsk bZrk fe e[Zsk fvgNh efwFBo

;kfjp dk `, sK T[; B/ eh otZJhnk XkoB ehsk< 2

(5)

( 5 )

4932/(Set : A)

(;) GhbDh B/ okw ~ eh y[nkfJnk ;h< 1 (i) nzr{o

(ii) i{m/ p/o (iii) pkdkw (iv) ezd w{b

6. @F'Gk ;esh# BkNe d/ gfjb/ BkN dk ;ko nkgD/ FpdK ftZu

fby'< 7

iK iK iK iK

F'Gk ;esh BkNe dk f;ob/y feZE' sZe Y[etK `< dbhbK fdT[.

7. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) jw/F s/ F'Gk dk MrVk feT[I jzdk `< 3 (n) BkNe d/ d{i/ BkN dk nozG fe; xNBk Bkb jz[dk `< 2 (J) shi/ BkN ftZu F'Gk xo ~ SZvD dk c?;bk feTI[ eo b?dh

`< 2

(;) BkNe d/ gfjb/ s/ sh;o/ BkN ftueko fezB/ ;w/I dk nzso

`< 1

(i) 17 ;kb (ii) 20 ;kb (iii) 15 ;kb (iv) 21 ;kb

(6)

( 6 )

4932/(Set : A)

4932/(Set : A)

Gkr Gkr Gkr Gkr ((((nnnn))))

8. j/m fby/ ;kfjsekoK ftZu' fe;/ fJZefJZefJZefJZe d/ ihtB s/ ouBktK pko/

ikDekoh fdT[ l 7

(T) tkfo; ;kj (n) ;kj w[jzwd 9. j/m fby/ pj[-ftebgh gqFBK d/ mhe T[^so u[D' l

(i) GkJh tho f;zx B/ fe; wjkekft dh ouBk ehsh< 1 (T) okDk F{os f;zx

(n) BBekfJD (J) bfjoK d/ jko (;) wNe j[bko/

(ii) gq'H g{oB f;zx feZs/ t}' eh ;B< 1 (T) wB' ftfrnkBh

(n) o;kfJD ftfrnkBh (J) G'fse ftfrnkBh (;) ;wki Fk;soh

(iii) J/;hnK dk ukBD wjkekft fe; dh ouBk `< 1 (T) GkJh tho f;zx

(n) gq'H g{oB f;zx (J) gq'H w'jB f;zx (;) fgqzH s/ik f;zx

(7)

( 7 )

4932/(Set : A)

10. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fJZe FpdfJZe FpdfJZe FpdfJZe Fpd iK fJe tkefJe tkefJe tkefJe tke ftZu fby' l 1 × 10 = 10 (T) nkX[fBe gzikph ekft d/ w'Yh eth e"D jB<

(n) fgzqH s/ik f;zx dh ;t?-ihtBh dk BK eh `<

(J) Bzd/ B/ fe; nzro/i nfXekoh d. efjD s/ BkNe fbyD/

nozG ehs/<

(;) nzfwqsk gqhsw dk d/jKs ed'I j'fJnk<

(j) @b{Dk# ekft ;zfrqj fe; dh ouBk `<

(e) r[op]; f;zx B/ fejVk oFkbk (w?r}hB) eZfYnk<

(y) pbtzs rkorh d/ fe;/ fJZe o/yk-fuZso dk BK dZ;'<

(r) vkH jouoB f;zx dk iBw ed' j'fJnk<

(x) fgqzl F[ikB f;zx ~ fe; y/so ftZu gqf;ZXh gqkgs j'Jh<

(C) @ebkeko# BkNe fe; dh ouBk `<

11. j/m fbfynk f;ZfynktK ftZu' fe;/ fJZefJZefJZefJZe f;Zfynk-dkfJe ejkDh

fby' l 5

(T) jzekfonk ;' wkfjnk (n) eo Gkbk j' Gbk.

(8)

( 8 )

4932/(Set : A)

4932/(Set : A)

12. j/m fby/ g?o/ ~ ;zy/g eoe/ f;ob/y ;fjs w[V fby' l 5 pDso gZy'I swk;/ d' soQK d/ j[zd/ jB. fJe T[j i' fBo'b fe;/ b'erhs s/ nXkfos j[zd/ jB, d{;o/ T[J fiBQK ftZu ekft

;sok d/ Bkb Bkb tkoskbkg thubdh `. d'B' gqeko s/

swkf;nK ftZu fJZe ekft ;so eo;eK tb' d[jokJh iKdh ` ns/

T[; Bkb swkFk g/; eo ojhnK n"osK BZudhnK jB. swkF/ ftZu gksoK dh frDsh swk;/ d/ Ehw nB[;ko j[zdh `. tX/o/ eoe/ fgV nzdo d' gkso nkg; ftZu ;ztkd oukT[d/I, fe;/ ejkDh dh e'Jh Mkeh f;o}d/ jB. Mkeh Bkb ;zpzfXs w[Zy ekft ;so ~ g{oh shyDsk Bkb T[ukodhnK, gksoK dh Bku rsh ftZu s/ih fbnkT[dhnK jB. fe;/ fJZe gkso s/ e/Idfos swkF/ ftZu th doFe n"osK nkgDh G{fwek fBGkT[dhnK jB. swkF/ dk Ehw fJZe ik fJZe s'I tXhe n"osK d[nkb/ T[wkfonk j' ;edk `. fJ;

s' nZr/ fJj ;zpzX ;wki tb' gqtkfBs foFfsnK nkfds/ th j'

;ed/ jB.

s

(9)

CLASS : 12th

(Sr. Secondary)

Code No. 4932

Series : SS-M/2020 o'b BzH

o'b BzHo'b BzH o'b BzH

gzikph gzikph gzikph gzikph

PUNJABI

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

;wK l 3 xzN/ ] [ e[b nze l 80

feqgnk iKu eo bU fe fJ; gq;B-gZso ftZu SZg/ gzfBnk dh

;zf]nk 8 ns/ gqFB 12 jB.

gqFB-gZso ftZu ;Zi/ gk;/ fdZs/ j'J/ e'v BzHe'v BzHe'v BzH ns/ ;/Ne'v BzH ;/N;/N;/N ~ ftfdnkoEh T[^so-g[;fsek d/ w[Z] gzB/ s/ fb]B.

feqgnk gqFB dk T[^so fb]Dk F[o{ eoB s'I gfjbK gqFB dk eqwKe io{o fb]'.

nkgDh T[^so-g[;fsek ftZu ]kbh gzBk/gzB/ Bk SZv'.

T[^so-g[;fsek d/ fJbktk e'Jh j'o FhN BjhI fwb/rh. fJ; bJh Y[et/I jh fb]' ns/ fbf]nk T[^so Bk eZN'.

gqhfynkoEh nkgDk o'b BzH gqFB-gZso s/ }o{o fbyD. gqFB-gZso ftu o'b BzH s'I fJbktk e[M th Bk fby'.

feqgnk gqFBK dk T[^so d/D s'I gfjbK fJj t/y b' fe gqFB-gZso g{ok ns/ mhe j?. gohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu e''''Jh th Jh th Jh th Jh th dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

SET : B

(10)

( 2 )

4932/(Set : B)

4932/(Set : B) B'N l

B'N lB'N l

B'N l ;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.

Gkr Gkr Gkr Gkr (T)(T)(T)(T)

1. j/m fby/ ekft N'fNnK ftZu'I fe;/ fJZefJZefJZefJZe dh gq;zr ;fjs ftnkfynk

eo' l 7

(T) w/oh fSgh oj/ r[b}ko w?I BhtK T[^frnk]

e'Jh br/ Bk Bio Ngko w?I gops b[Zfenk.

w?I fbnk nekF' ozr i[ F"y Bk tzB dk, jK X[o' rohph wzr w?I nk:k irs s'.

(n) ys nkt/rk pj[s e[t/b/

XoshnK bzwh SK dk ys u[g d/ ;f\nk T[^s/ fbfynk T[iVh ;[zB ;oK dk ys

fJe p/BeF fybkn dk fbfynk s/o/ n;bh BK dk ys

b'e efjDr/ epo dk ys s{z nky/rK wk dk ys.

(11)

( 3 )

4932/(Set : B)

2. j/m fbfynk eftsktK ftZu'I fe;/ fJefJefJefJe dk ;ko fby' l 7 (T) fuVhnK dk uzpk

(n) feqFB ih (J) w/ok pugB

3. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) @izrb d/ ftZu oks gJh `# eftsk dk e/Idoh Gkt fby'. 2 (n) @T{Fk# eftsk dk nzsqht Gkt fby'< 2

(J) gdwk Bdh feZE/ `< 1

(i) pzrkb ftZu (ii) pzrbk d/; ftZu (iii) nk;kw ftZu (iv) ftjko ftZu

(;) @ikfJdkd# fe; ~ fejk frnk `< 1 (i) gq/fwek ~

(ii) dk;h ~

(iii) gsBh ~/ftnkjh fJ;soh ~ (iv) ftXtk ~

(12)

( 4 )

4932/(Set : B)

4932/(Set : B)

4. j/m fby/ tkose b/yK ftZu'I fe;/ fJefJefJefJe dk ;ko nkgD/ FpdK ftZu

fby' l 7

(T) mkD/dkoh (n) ;kv/ b'erhs (J) FhF/ ;kjwD/

5. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) e[Jhp?e Ffjo dh i?bQ ftZu pzd nkdwhnK dk FGkn fej'

fijk `. 3

(n) t?do eokcN B/ e"w bJh e[opkBh feTI[ ehsh< 2 (J) n?wBkpkd ftZu r[o{ ih B/ eh T[gd/; fdZZsk ;h< 2 (;) frnkBh frnkB f;zx d/ fBy/ rqzE dk BK dZ;'< 1

(i) ;{oi gqek;

(ii) stkohy r[o{ ykb;k (iii) ikg[ ;kfjp

(iv) gzE gqek;

6. @F'Gk ;esh# BkNe d/ sh;o/ BkN dk Fko nkgD/ FpdK ftZu

fby'< 7

iKiK iKiK

F'Gk ik o/yk ftZu'I fe;/ fJZe dk gkso fusoD eo'<

(13)

( 5 )

4932/(Set : B)

7. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) ow/F F'Gk T[^s/ eh d'F bkT[dk `< 3 (n) Fsh; nB[;ko T[; d/ pkg dhB fdnkb eg{o dk ihtB

fej' fijk ;h< 2

(J) shi/ BkN ftZu F'Gk feT[ xo ~ SZvD dk c?;bk eo b?dh

`< 2

(;) F'Gk d/ fgsk dk BK eh ;h< 1 (i) Fsh; eg{o

(ii) ow/; e[wko (iii) Fsh; eg{o (iv) gq/w e[wko

Gkr Gkr Gkr Gkr ((((nnnn))))

8. j/m fby/ ;kfjsekoK ftZu' fe;/ fJZefJZefJZefJZe d/ ihtB s/ ouBktK pko/

ikDekoh fdT[ l 7

(T) ;/y cohd (n) Fkj j{;?B

(14)

( 6 )

4932/(Set : B)

4932/(Set : B)

9. j/m fby/ pj[-ftebgh gqFBK d/ mhe T[^so u[D' l

(i) S'NhnK eftsktK dk tZvk eth fe; ~ fejk iKdk `< 1 (T) GkJh tho f;zx

(n) GkJh r[odk;

(J) gq'H g{oB f;zx (;) XBh okw ukfsqe

(ii) gq'H g{oB f;zx fdnK eftsktK d/ ftF/ fej' i/j/ jB< 1 (T) gqGktFkbh

(n) o[wKfNe s/ nkdoFtkdh (J) ftfrnkBe

(;) ;kwkfie

(iii) gq'H w'jB f;zx d/ ejkDh ;zfrqj dk BK dZ;'< 1 (T) fJZe fSZN ukBD dh

(n) fgZgb gZshnK (J) fBZeh-fBZeh tk;Bk (;) d[Zy-;[Zy

(15)

( 7 )

4932/(Set : B)

10. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fJZe FpdfJZe FpdfJZe FpdfJZe Fpd iK fJe tkefJe tkefJe tkefJe tke ftZu fby' l 1 × 10 = 10 (T) nkX[fBe gzikph ozr-wzu d/ iBw dksk e"D jB<

(n) nkX[fBe gzikph tkose d/ w'Yh e"D jB<

(J) gq'H g{oB f;zx dh gzikph tkose ouBk dk BK eh `<

(;) @eZu-;Zu# fe; dh ekft ouBk `<

(j) nzfwqsk gqhsw d/ fby/ fe;/ fJZe Bktb dk BK dZ;'<

(e) f;t e[wko dk d/jKs ed'I j'fJnk ;h<

(y) @xo dk fgnko# fe; dh fBpzX ouBk `<

(r) r[op]; f;zx dh ;t?-ihtBh dk BK dZ;'<

(x) pbtzs rkorh dk iBw ed'I j'fJnk ;h<

(C) @;tkb-itkp# fe; dk ejkDh ;zfrqj `<

11. j/m fbfynk f;ZfynktK ftZu' fe;/ fJZefJZefJZefJZe s/ f;Zfynk-dkfJe ejkDh

fby' l 5

(T) dky/ jZE Bk nZgV/, nky/ E{j e"Vh (n) J/esk ftZu pb `.

(16)

( 8 )

4932/(Set : B)

4932/(Set : B)

12. j/m fby/ g?o/ ~ ;zy/g eoe/ f;ob/y ;fjs w[V fby' l 5 feos eoBk wB[Zy d/ ihtB dk gqw[Zy nzr `. T[; d/

ihtB dk pj[s tZvk fjZ;k ezw eoB ftZu r[iodk `. ezw eoBk T[; d/ ihtB dk tZvk nkjo jh Bjh, ;r'I tZvh b'V th `. T[;

d/ ihtB dk finkdk Gkr ezw ns/ nokw ftZu tzfvnk j'fJnk

`. nokw ns/ ftjb d/ ;w/I th n;h ezw eod/ jK. e/tb g{oB nokw s/ Bzdo dh jkbs ftZu jh ;k~ e'Jh ezw BjhI eoBk g?dk.

iok rj[ Bkb t/fynk ikt/, skezw ejBk jh fizdrh `. noEks rsh s'I joes jh ihtB dk fuzBQ `. p/-joes gdkoE ns/

fBofizd wkdk ftZu ihtB BjhI frfDnk ik ;edk. wB[Zyh ihtB dh rshFhbsk, ezwK-ekiK Bkb Usg's ` ns/ fJjh T[; dh gqrsh d/ gqshe jB !

s

(17)

CLASS : 12th

(Sr. Secondary)

Code No. 4932

Series : SS-M/2020 o'b BzH

o'b BzHo'b BzH o'b BzH

gzikph gzikph gzikph gzikph

PUNJABI

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

;wK l 3 xzN/ ] [ e[b nze l 80

feqgnk iKu eo bU fe fJ; gq;B-gZso ftZu SZg/ gzfBnk dh

;zf]nk 8 ns/ gqFB 12 jB.

gqFB-gZso ftZu ;Zi/ gk;/ fdZs/ j'J/ e'v BzHe'v BzHe'v BzH ns/ ;/Ne'v BzH ;/N;/N;/N ~ ftfdnkoEh T[^so-g[;fsek d/ w[Z] gzB/ s/ fb]B.

feqgnk gqFB dk T[^so fb]Dk F[o{ eoB s'I gfjbK gqFB dk eqwKe io{o fb]'.

nkgDh T[^so-g[;fsek ftZu ]kbh gzBk/gzB/ Bk SZv'.

T[^so-g[;fsek d/ fJbktk e'Jh j'o FhN BjhI fwb/rh. fJ; bJh Y[et/I jh fb]' ns/ fbf]nk T[^so Bk eZN'.

gqhfynkoEh nkgDk o'b BzH gqFB-gZso s/ }o{o fbyD. gqFB-gZso ftu o'b BzH s'I fJbktk e[M th Bk fby'.

feqgnk gqFBK dk T[^so d/D s'I gfjbK fJj t/y b' fe gqFB-gZso g{ok ns/ mhe j?. gohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu e''''Jh th Jh th Jh th Jh th dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

SET : C

(18)

( 2 )

4932/(Set : C)

4932/(Set : C) B'N l

B'N lB'N l

B'N l ;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.

Gkr Gkr Gkr Gkr (T)(T)(T)(T)

1. j/m fby/ ekft N'fNnK ftZu'I fe;/ fJZefJZefJZefJZe dh gq;zr ;fjs ftnkfynk

eo' l 7

(T) d/ykrK gofe; soQK ;'jDk fJj wfjb w?~ T[jbk d/D s'I eodk ` BKj ftZu f;nkb/ fe; soQK d/dk B fbZx ftZu j[Bkb/ fe; soQK B SK

feZdk ;'Bk gkfJnk ;idk BjhI feZdk o/Fw eZfink cpdk BjhI (n) wZE/ T[s/ w"s dFys eo rJh `

fujo/ T[s/ :ko g?vK SZv rJ/ B/

FhF/ ftZu'I j'o e'Jh Mkedk ` nZyK ftZu e'oh fbFe ` fe;/ Ym/ xo dh Ss @u"I nkT[dhI j'Jh b/n i/jh.

(19)

( 3 )

4932/(Set : C)

2. j/m fbfynk eftsktK ftZu'I fe;/ fJefJefJefJe dk ;ko fby' l 7 (T) gF{ uod/

(n) w/ok pugB

(J) nkgDk-nkgDk F{oi 3. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) @ikfJdkd# eftsk ftZu nk;e fdqVQsk Bkb eh ;'udk

`< 2

(n) cbhno, ;/o, pfxnkV tZy'-tZy' fe; G? d/ gqshe jB< 2 (J) eftsk @okXk ;zd/;# ftZu Fqh feqFB ih okXk ~ frnkB

T[gd/; fe; okjh xZbd/ jB< 1

(i) okik ez; okjh (ii) T{X' okjh (iii) ;hsk okjh (iv) okDk gqskg okjh

(;) @ezfvnkbh E'oQ# eftsk ftZu E'oQ fe; dk gqshe `< 1 (i) d[Zy G'rd/ p/-e;{o wB[Zy dk

(ii) ;kX{ pzd/ dk

(iii) ;kwkfie ftt;Ek d/ efjo dk (iv) ezfvnkb/ ihtB dk

(20)

( 4 )

4932/(Set : C)

4932/(Set : C)

4. j/m fby/ tkose b/yK ftZu'I fe;/ fJefJefJefJe dk ;ko nkgD/ FpdK ftZu

fby' l 7

(T) wbe Gkr' s/ GkJh bkb' (n) fgnko

(J) ;[fJN}ob?Iv dh :ksok 5. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) b'e-rhsK d/ Gzvko ~ ;zGkbD dh feT[ io{os `< 3 (n) @@fJj efjDk feT[I mhe `,## nfrnkBsk ftZu jh poes

`< 2

(J) @xo ftZu jh o[fonkJh# b/y d/ nzs ftZu b/ye eh f;ZNk

eZYdk `< 2

(;) ;kv/ b'e-rhs fBpzX dk b/ye e"D `< 1 (i) GkJh tho f;zx

(ii) fgqzH s/ik f;zx (iii) gq'H g{oB f;zx (iv) fgqzH ;[ikB f;zx

6. @F'Gk Fesh# BkNe ftZu fe; ;wZf;nk ~ g/; ehsk frnk `< 7 iK

iK iK iK

dhB fdnkb eg{o iK bhbk ftZu' fe;/ fJZe dk gkso fusoD eo'I<

(21)

( 5 )

4932/(Set : C)

7. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) shik BkN nozG j'D s/ gfjbh oks ~ eztb B/ nkgDh wK

F'Gk ~ eh fejk ;h< 3

(n) w[BFh ;sh; ~ F'Gk s/ ow/; pko/ eh dZ;dk `< 2 (J) F'Gk fe; Bkb fgnko ftnko eoB dk c?Fbk eodh `.

feT[I< 2

(;) F'Gk Fesh BkNe dk BkfJe e"D `< 1 (i) dhB fdnkb eg{o

(ii) ow/;

(iii) Fsh; eg{o (iv) w[BFh

Gkr Gkr Gkr Gkr ((((nnnn))))

8. j/m fby/ ;kfjsekoK ftZu' fe;/ fJZefJZefJZefJZe d/ ihtB ns/ ouBktK pko/

ikDekoh fdT[ l 7

(T) Fqh r[o{ BkBe d/t ih (n) dw'do

(22)

( 6 )

4932/(Set : C)

4932/(Set : C)

9. j/m fby/ pj[-ftebgh gqFBK d/ mhe T[^so u[D' l

(i) fe; eth ~ gzikph dk tov}toE fejk iKdK `< 1 (T) GkJh tho f;zx

(n) g'qH g{oB f;zx (J) gq'H w'jB f;zx (;) f;t e[wko

(ii) gzikph ftZu ][Zbh eftsk fbyD dk nozG fe; B/ ehsk. 1 (T) GkJh tho f;zx

(n) gq'H g{oB f;zx (J) nzfwqsk gqhsw (;) gkF

(iii) @J/;hnk dk ukBD# wjkekft fe; dh ouBk `< 1 (T) GkJh tho f;zx

(n) gq'H g{oB f;zx (J) gq'H w'jB f;zx (;) nzfwqsk gqhsw

(23)

( 7 )

4932/(Set : C)

10. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fJZe FpdfJZe FpdfJZe FpdfJZe Fpd iK fJe tkefJe tkefJe tkefJe tke ftZu fby' l 1 × 10 = 10 (T) nkJhH ;hH Bzdk dk g{ok BK dZ;'<

(n) pbtzs rkorh dk iBw ed'I j'fJnk<

(J) @;tkb itkp# ejkDh ;zrqfj fe; dk `<

(;) @bj{ fwZNh# Bktb dk b/ye e"D `<

(j) @F'Gk Fesh# BkNe d/ b/ye dk BK dZy'.

(e) fgqzl s/ik f;zx ~ fe; y/so ftZu gqf;ZXh gqkgs j'Jh<

(y) @fgnko epik Bjh gfjukD `# d/ f;XKs nB[;ko fe; B/

fbfynk<

(r) nzfwqsk gqhsw ~ fe; y/so ftZu gqf;ZXh gqkgs j'Jh<

(x) gzikph ftZu i"jB ehN; dh T[gkXh fe; eth ~ fwbh `<

(C) ;zs eth fe; ~ fejk iKdk `<

11. j/m fbfynk f;ZfynktK ftZu' fe;/ fJZefJZefJZefJZe s/ f;Zfynk-dkfJe ejkDh

fby' l 5

(T) d{fink dhnK rZbK ftZu Bk nkU (n) ;fji gZe/ ;' whmk j'J/

(24)

( 8 )

4932/(Set : C)

4932/(Set : C)

12. j/m fby/ g?o/ ~ ;zy/g eoe/ f;ob/y ;fjs w[V fby' l 5 xo gfotko s'I fJbktk ;wki ftZu ftuofdnK ;kv/ e'b'I nB/eK rbshnK j' iKfdnK jB. eth tko S'NhnK-S'NhnK seokoK th j' iKdhnK jB. e'Jh nfijh rZb ik seoko fe;/ dk fdZb th d[Zyk fdzdh `. nfijh rZb tfoQnk sZe nDpD dk ekoB pDh ofjzdh `. wzB bT[ i/eo ;kv/ e'b' nfijk e[ZM j' th iKdk

` sK ;k~ nkgDh rbsh ;theko eo b?D ftZu fe;/ fe;w dh fMie BjhI j'Dh ukjhdh s/ ;k~ T[; dh w[nk\h wzr b?Dh ukjhdh `. rbsh ~ wzBDk f;qFNkuko dk fJZe fjZ;k `. eJh tko n;hI rbsh eoB s'I pkd wkch wzrD s'I fJBekoh j' iKd/

jK feT[fe n;h fJ; ~ nkgDh nDy Bkb i'D b?d/ jK. d/fynk ikt/ sK w[nk\h wzrD Bkb ;kvh nDyBjh xNdh ;r' ;kvk ftneshsZt T[}kro j[zdk ` ns/ eJh tkoh nkT[D tkbhnK w[;hpsK s'I ;kvk pukn j' ;edk `. S'N/ w;b/ tZv/ BjhI pDd/ s/

n;hI sBkn w[es ofjzd/ jK.

s

(25)

CLASS : 12th

(Sr. Secondary)

Code No. 4932

Series : SS-M/2020 o'b BzH

o'b BzHo'b BzH o'b BzH

gzikph gzikph gzikph gzikph

PUNJABI

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

;wK l 3 xzN/ ] [ e[b nze l 80

feqgnk iKu eo bU fe fJ; gq;B-gZso ftZu SZg/ gzfBnk dh

;zf]nk 8 ns/ gqFB 12 jB.

gqFB-gZso ftZu ;Zi/ gk;/ fdZs/ j'J/ e'v BzHe'v BzHe'v BzH ns/ ;/Ne'v BzH ;/N;/N;/N ~ ftfdnkoEh T[^so-g[;fsek d/ w[Z] gzB/ s/ fb]B.

feqgnk gqFB dk T[^so fb]Dk F[o{ eoB s'I gfjbK gqFB dk eqwKe io{o fb]'.

nkgDh T[^so-g[;fsek ftZu ]kbh gzBk/gzB/ Bk SZv'.

T[^so-g[;fsek d/ fJbktk e'Jh j'o FhN BjhI fwb/rh. fJ; bJh Y[et/I jh fb]' ns/ fbf]nk T[^so Bk eZN'.

gqhfynkoEh nkgDk o'b BzH gqFB-gZso s/ }o{o fbyD. gqFB-gZso ftu o'b BzH s'I fJbktk e[M th Bk fby'.

feqgnk gqFBK dk T[^so d/D s'I gfjbK fJj t/y b' fe gqFB-gZso g{ok ns/ mhe j?. gohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu egohfynk d/ pknd fJ; ;zpzX ftu e''''Jh th Jh th Jh th Jh th dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

dkntk BjhI wzfBnk ikJ/rk.

SET : D

(26)

( 2 )

4932/(Set : D)

4932/(Set : D) B'N l

B'N lB'N l

B'N l ;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.;ko/ gqFB eoB/ }o{oh jB.

Gkr Gkr Gkr Gkr (T)(T)(T)(T)

1. j/m fby/ ekft N'fNnK ftZu'I fe;/ fJZefJZefJZefJZe dh gq;zr ;fjs ftnkfynk

eo' l 7

(T) ;hB/ fyZu fiBQK B/ ykXh U eo nokw BjhI pfjzd/

fBj[z tkb/ B?DK eh BhIdo U fdB/ oks gJ/ tfjzd/.

fJe' brB brh bJh iKdh

` N'o nBzs T[BQK dh t;b' T[o/ w[ekw B e'Jh

;' ukb gJ/ fBs ofjzd/.

(n) nzB dksk

ekw/ wK pkg fdZs/ ekw/ B/ izw, ekw/ dk ezw ` f;oc ezw.

pkeh th sK ezw eod? fJj' jh uzw T[j th fJe ezw fJj th fJe ezw.

(27)

( 3 )

4932/(Set : D)

2. j/m fbfynk eftsktK ftZu'I fe;/ fJefJefJefJe dk ;ko fby' l 7 (T) ikfJdkd

(n) fpoj'I dh oVe (J) ysK dh T[vhe

3. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) okXk ;zd/F eftsk ftZu frnkB ns/ Grsh dh s[bBk `.

fJ; eXB dh gohfynk eo'I< 2

(n) T{Fk d/ nT[D Bkb eh j'fJnk `< 2 (J) fuVhnK dk uzpk eftsk fe; eth dh ouBk `< 1

(i) gq'H w'jB f;zx (ii) gkF

(iii) gq'H g{oB f;zx (iv) nzfwqsk gqhsw

(;) ib-eD fe; dk fuzBQ `< 1

(i) toswkB wB[Zy dk (ii) nzfwqs dk

(iii) sq/b dk (iv) p/-ft;tk;h dk

(28)

( 4 )

4932/(Set : D)

4932/(Set : D)

4. j/m fby/ tkose b/yK ftZu'I fe;/ fJefJefJefJe dk ;ko fby' l 7 (T) e"w bJh e[opkBh

(n) ;kv/ b'e rhs (J) FhF/ ;kjwD/

5. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) t?do eokcN e"D ;h< T[; d/ cK;h pko/ eh ftuko ;B< 3 (n) n?wBkpkd ftZu r[o{ ih B/ eh T[gd/F fdZsk< 2 (J) fJe y's/ ~ t/ye/ pkp/ B/ eh fejk ;h< 2 (;) fJe y's/ ~ t/ye/ pkp/ B/ eh fejk ;h< 1

(i) i?bdko (ii) j'bdko (iii) mkD/dko (iv) gq'fjs

6. @F'Gk Fesh# BkNe dk T[d/F (wzst) eh `< ;gZ;N eo' ! 7 iK

iK iK iK

;shF eg{o ik ow/F ftZu'I feZ;/ fJZe eh gkso T[;koh eo'<

(29)

( 5 )

4932/(Set : D)

7. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fby' l

(T) F'Gk s/ ow/F dk sbke feT[I j' iKdk `< 3 (n) @F'Gk ;esh# BkNe d/ gfjb/ BkN dk T[d/F eh `< 2 (J) shi/ BkN d/ nozG ftZu G{ukb d/ MNfenK Bkb F'Gk ~ eh

:kd nkT[Idk `< 2

(;) F'Gk Fesh BkNe dk d{;ok BkN fe; o[Zs ftZu tkgodk

`< 1

(i) pjko o[Zs (ii) gZsMV ftZu (iii) p;zs o[Zs (iv) toyk o[Zs

Gkr Gkr Gkr Gkr ((((nnnn))))

8. j/m fby/ ;kfjsekoK ftZu' fe;/ fJZefJZefJZefJZe d/ ihtB ns/ ouBktK pko/

ikDekoh fdT[ l 7

(T) r[o{ no}B d/t ih (n) p[ZbQ/ Fkj

(30)

( 6 )

4932/(Set : D)

4932/(Set : D)

9. j/m fby/ pj[-ftebgh gqFBK d/ mhe T[^so u[D' l

(i) GkJh tho f;zx dk iBw ed'I j'fJnk< 1 (T) 5 d;zpo 1872

(n) 5 Btzpo 1873 (J) 10 f;szpo 1884 (;) 8 nr;s 1877

(ii) gq'H g{oB f;zx B/ fe; Szd dh tos'I nkgDhnK eftsktK

ftZu ehsh `< 1

(T) d'jok (n) ;?bkBh Szd (J) ;'omk (;) efpZs

(iii) gq'H w'jB f;zx d/ ejkDh ;zfrqj dk BK dZ;'. 1 (T) fJZe fSZN ukBD dh

(n) fBZeh-fBZeh tkFBk (J) ;tkb-itkb (;) ckbs{ n"os

(31)

( 7 )

4932/(Set : D)

10. j/m fby/ gqFBK d/ T[^so fJZe FpdfJZe FpdfJZe FpdfJZe Fpd iK fJe tkefJe tkefJe tkefJe tke ftZu fby' l 1 × 10 = 10 (T) f;t e[wko dk iBw ed'I s/ feZE/ j'fJnk<

(n) @w?I stkohy jK fjzd dh# fe; dh ouBk `<

(J) @Gkph w?Bk# ejkDh ;zfrqj fe; dh ouBk `<

(;) @gzikph fet/I fbyhJ/# g[;se fe; dh d/D `<

(j) ;zs eth fe; ~ fejk iKdk `<

(e) gzikph ozr-wzu d/ iBw dksk e"D jB<

(y) @eDe dh pZbh# BkNe fe; B/ fbfynk `<

(r) jouoB f;zx dk d/jKs ed' j/fJnk<

(x) @fwZso fgnkok# BkNe fe; dh d/D `<

(C) @;tkb-itkp# ejkDh ;zfrqj fe; dh ouBk `<

11. j/m fbfynk f;ZfynktK ftZu' fe;/ fJZefJZefJZefJZe s/ f;Zfynk-dkfJe ejkDh

fby' l 5

(T) efjDk ;'yk `, go eoBk n"yk (n) nzs Gb/ dk Gbk

(32)

( 8 )

4932/(Set : D)

4932/(Set : D)

12. j/m fby/ g?o/ ~ ;zy/g eoe/ f;ob/y ;fjs w[V fby' l 5 Gkos dh n}kdh d/ Bkwto f;gkjh Grs f;zx B/ nkgDk sB wB d/F dh n}kdh d/ ;zxo; dhnK ;wZf;nktK ftZu'i ns/

e"wh ;zxo;s fJBebkph ;zrmBK ~ wip{o eoB ftZu bkfJnk.

ftneshrs dfjFs dh Bhsh s'I T[jBK g{oh soQK fJBeko eo fdZsk. T[jBK B/ ;kohnK g/uhdrhnK, ngqsZy w"sk ns/ T[soktK uVQktK d/ Bkb okiBhse ;zxoF d/ wjZst ~ ;theko ehsk ns/

T[j T[; rZb d/ bJh T[s;[e ;B fe T[jBK d/ fijV/ ;kEh i/bQ ikD s'I pZu rJ/ ;B, T[j fpbe[b nfij/ Fzxo; bJh i[ZN ikD.

cotoh 1931 d/ nkgD/ yZs ftZu T[BQK ;kyhnk ~ fJZe ;bkj fdzfdnk j'fJnk T[BQK ~ b?fBB d/ s}op/ ~ fXnkB ftZu oZyD bJh fejk.

s

References

Related documents

• d`i;k iz'u dk mÙkj fy[kuk 'kq: djus ls igys] iz'u dk Øekad vo'; fy[ksaA.. Before beginning to answer a question, its Serial Number must be

(A) Backward countries (B) Developed countries (C) Developing countries (D) Underdeveloped countries 18.. (D) ;g Hkkx

• d`i;k iz'uksa dk mÙkj nsus lss iwoZ ;g lqfuf'pr dj ysa fd iz'u - i= iw.kZ o lgh gS] ijh{kk ds mijkUr bl lEcU/k esa dksbZ Hkh nkok Lohdkj ugha fd;k tk;sxkA. • Before answering

• d`i;k iz'uksa dk mÙkj nsus lss iwoZ ;g lqfuf'pr dj ysa fd iz'u - i= iw.kZ o lgh gS] ijh{kk ds mijkUr bl lEcU/k esa dksbZ Hkh nkok Lohdkj ugha fd;k tk;sxkA.. Before answering

• mÙkj i=d ¼vks0 ,e0 vkj0½ ij fooj.k fy[kus / mÙkj nsus ds fy, dsoy dkys / uhys ckWy ikWbUV isu dk iz;ksx djsaA.. Use Black/Blue ball point pen only to write details/mark

• d`i;k iz'uksa dk mÙkj nsus lss iwoZ ;g lqfuf'pr dj ysa fd iz'u - i= iw.kZ o lgh gS] ijh{kk ds mijkUr bl lEcU/k esa dksbZ Hkh nkok Lohdkj ugha fd;k tk;sxkA.. Before answering

Subject

Subject