मत्स्यबीजाचा संग्रह, वाहतूक व संचयन

Download (0)

Full text

(1)

5 òœflôñËáÊÖÊ ü˘ÇÛ†, úʆèÍÄ ú ü˘Öôì

{ •ìÈ‚òË ÖΤîì, üÈáËè üÈ˘ëöò •Êé ´ü. åË. ÄÊ˘ñ°Î

îöÖô : üòÈvÊè¤ôÊ  ˘îá⁄ôÊè úÊçËüÊãË äÊÄŒôÊè ôÎéÊ⁄ôÊ òœflôñËáÊ˘ÖÊ, ìüÇÊ˙èÍì ü˘ÇÛ† ÄöéÎ †ÊÖ ò†œœúÊÖÊ üÛÊÎè •Ê†Î. «ôÊúÎ°Ë òœflôñËá ì ˙òèËÖÊ ÅÖ˙ áÊflè •üèÊÎ èüÎÖ ìüÇÊ˙è òœflôñËáÊ˘ÖÊ üÊãÊ òÈñÄöœôÊ ©î÷í •üèÊÎ •ùÊ úÎ°Ë ìüÇÊ˙èÍìÖ òœflôñËáÊ˘ÖÊ ü˘ÇÛ† ÄÎÊ áÊèÊÎ. •êÊ˙è¯ ôÊüÊãË ìúåΤôÊ îÛáÊèËÖË ìÎòÄË áËúùÊfl∞Ëô òÊ†èË ã檀 •üéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î. «ôÊòÈ°Î  ˘îá⁄ôÊè¤ôÊ ñ˘ëflè •úflêÎè†Ë îÛáìì ÄùÊ îöflêèËè †ÊÎèÎ, ÄÊÎãÍì ú ÄíË òœflôñËáÎ ÇÊÎ°Ê ÄöÊúËè •Êë ÇÊÎfiäˢÖË òÊ†èË Ä°èÎ. áÇóöÊè òÊ∞

•ùÊ òœflôùÎèËüÊãË †ÙÖöËè h∞òöËœôÊ èôÊö ÄÎΤôÊ òœflôñËáÊÖÊ úÊîö ÄÎÊ áÊèÊÎ. œôÊòÈ°Î ìüÇÊ˙è

©î÷í •üéÊöË ìÏü ˙ÇÄ ìîá ëÎÅË üÈö¢è öʆèÎ. îÛœô¢ òœflôùÎèË≈ôÊ ãÄÊéÊîô˚è òœflôñËáÊ˘ÖË úʆèÍÄ ÄöéÎ †Ë ´Ä áÄËöËÖË ñÊñ •Ê†Î. ÄÊöé ôÊÖ ÄÊÊúíËè òœflôñËáÊ˘ÖÊ áÊflèËè áÊflè ü˘†Êö †ÊÎèÊÎ.

òÊüÎ úʆèÍÄË≈ôÊ ëöÿôÊì èéÊúÊÅÊË •Ê¤ôÊòÈ°Î œôÊ˘≈ôÊ ÖôÊîÖôÊè úÉÊèÄ îöéÊò ú ñë ÉåÍì ôÎèÊè.

œôÊòÈ°Î òöèÈÄ †ÊÎèÎ. îÛœôÎÄ  ˘îá⁄ôÊè ©œèò { ôÊάô îÛòÊéÊè òœflôñËáÊÖÎ ü˘Öôì ÄöéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î.

èöÖ ôÊάô îÛòÊéÊè òœflôÊÎœîÊëì †ÊΙ ùÄèÎ. ôÊ ÎÅÊè òÈ¡ôœúÎ ÄQì ôÊ ñÊñˢÖÊ ©†ÊîÊΆ ÄÎÎÊ •Ê†Î.

òÊüÎ •Êé ÄúÖíÊöË òœflôÅÊë¥ ôÊ˘≈ôÊ òœflôñËáÊ˘ÖÊ ü˘ÇÛ†

ÄÊÎéœôÊ†Ë òœflôùÎèË≈ôÊ îÛôÊÎÇÊè üú˙îÛêò òœflôñËáÊ˘ÖÎ îÊŒôÊè îÈöÎùÊ ú ôÊάô ü˘¡ôÎìÎ ü˘Öôì ÄöéÎ †Î üÈPúÊèËÖÎÖ ÄÊò •Ê†Î ú œôÊòÈ°Î òœflôÊÎœîÊëìÊÖÎ “ôÎô ÇÊãéÎ üÈÄö †ÊÎèÎ. ôÊ òœflôñËáÊ˘ÖÎ †ÙÖöËèÍì

áèÊåÊ  ˘ÄúÊ ìÏü ˙ÇÄöËœôÊ ÇÊÎ°Ê ÄÎÎ áÊèÎ. üË-ñÊü ÿ†éáÎ áèÊåÊ. T. Blochi  ˘ÄúÊ ü¤‹†ö îÊÎÿîÊìÊÎ •Êé ôÊ òÊùÊ˘ÖÊ •îúÊë üÊÎå¤ôÊü ßèöÊ˘≈ôÊ òœflôñËáì ˙òèËÖÎ è˘∞£Êì óÊöèÊè •ë¥Êî ©î÷í ìʆË. îö˘èÈ áë úÊçéÊ⁄ôÊ ÄÊ†Ë òÊùÊ˘ÖÎ òœflôñËá ìüÇÊ˙è ü†áÇœôÊ ©î÷í †ÊÎèÎ. ©îá ÄöèÊ ôÎèË •ùÊ òÊùÊ˘îÏÄË {

Milkfish, Chanos chanos, grey mullets, Mugil cephalus, Liza parsia, Liza tade, Liza cunnesius, Liza waigiensis and Valamugil seheli,Pearl spot, Etroplus suratensis,Sand whitting, Sillago sihama, Rabbitfish, Siganus javus, S.canaliculates,Seabass, Lates calcarifer,Grouper, Epinephelus tauvina, E.hexagonatus,Red snapper,Lutjanus spp. and Seabream, Lethrenus spp.,

ôÊ˘ÖË òœflôñËáÎ ÅÊåË≈ôÊ îÊŒôÊè, ìòÅÊ⁄ôÊ îÊŒôÊè •Êé óÊöèÊ≈ôÊ ÄÊìöîä¯äËìÎ ©î÷í •Ê†Îè. ôÊ˘ÖÎ ü˘óÊ‹ô úÊflè‹ô •Êé ¢Î∞ èÎêË ìöìöÊ°¥Ê òÊüÎòÊöËèË œôÊ˘ÖË ©î÷íèÊ •Êé úîÈèÊ ôÊ •†úÊÊè ìòÈë ÄöŒôÊè •ÊÊ •Ê†Î.

ìüÇÊ˙èÍì òœflôñËáÎ ÇÊÎ°Ê ÄQì œôÊ˘ÖÊ ü˘ÇÛ† ÄöŒôÊÖË îë¯íè îÛáÊèˢìÈüÊö ñëè •üèÎ. ôÊÄöèÊ îÛœôÎÄ òœflô îÛáÊèËÖË áËúùÊfl∞Ëô òÊ†èË üÅÊÎöœôÊ üòáÍì ÉÎéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î, èöÖ ÄíË ú ÄÊÎãÎ òœflôñËáÎ îÄåÊúË ôÊÖÊ •˘ëÊá ñÊ˘íèÊ ôÎß˙.

ò¤Ä ïùÖË òœflôñËáÎ óÊöèÊ≈ôÊ îÍú˙ ú î›Öò ÄìÊ⁄ôÊúöË ìöìöÊ°¥Ê ãÄÊéË •Êç°èÊè.

úÎÇúÎÇ°¥Ê ¢Î∞Êè òÈñÄèÊ ú ü˘ÇÛ† ôÊÖË îë¯íè ñëè •üèÎ. èöË†Ë œôÊ˘ÖÊ ©≈ÖÊ˘Ä ëÎéÊöÊ ÄÊÊúíË ´îÛ èÎ áÈÏ ò†”ôÊèÖ ©î¤ñíèÊ •üèÊÎ, èö ëÈŸôò ÄÊÊúíË •ÊÙ¿äÊÎñö èÎ åü΢ñö≈ôÊ ëöÿôÊì •üèÊÎ.

ÇÛÎ òÎäÖË òœflôñËáÎ •ÊÙ¿äÊÎñö èÎ ïÎñÛÈúÊöË ôÊ ÄÊÅ˘åÊè úîÈ îÛòÊéÊè •Êçå°èÊè. ßèö îÛáÊèË

L. maerolepis. L. paesia, L. tade, L. cunnesius, L. waigiensis•Êé V. Seheli ôÊ˘ÖË ñËáÎ úû˙óö ©î÷í

(2)

òÊ∞ œôÊ˘ÖÊ ©≈ÖÊ˘Ä ´îÛ èÎ áÈÏ≈ôÊ ëöÿôÊè •üèÊÎ. ÎåË ïù (Sillago sihama) •êÊ˙è¯ òÈåëÍùÊ˘ÖË î¤Î ú ñÊÎäÄÈ°Ë áÊìÎúÊöË èÎ òÎ≈ôÊ ëöÿôÊì ©≈ÖÊ˘ÄÊè •üË èöË èË úû˙óö •üèÊè. áèÊå¥ÊÖË (Lates calcarifer)

î¤Î •Êé ñÊÎäÄÈ°Ë •ÊÙ¿äÊÎñö èÎ ïÎñÛÈúÊöË •Êé òÎ èÎ ü‘ä΢ñö •ùÊ ëÊÎì ÄÊÅ˘åÊè •Êç°èÊè. Red snapper

 ˘ÄúÊ èÊ˘ñ ÿ†éáÎ ôÊ òÊùÊÖË òœflôñËáÎ áÊìÎúÊöË èÎ áÍì •Êé ü‘ä΢ñö èÎ •ÊÙ¿äÊÎñö ôÊ ëöÿôÊì ©î÷í •üèÊè.

ÇÛÍîö Epinephelus sp. ôÊ îÛáÊèËÖË ñËáÎ •Êé üìñÛò, Lethrenus sps. ôÊÖË†Ë ñËáÎ áÊìÎúÊöË èÎ ´îÛ ôÊ ÄÊÅ˘åÊè üÊîåèÊè. †Ë òœflôñËáÎ îÄåÍì œôÊ˘ÖÊ ü˘ÇÛ† ÄöŒôÊüÊãË flêÊìÄ ò≈ÜòÊö ñÊ˘íúÊ˘ÖË òëè †ÊÎèÎ.

œôÊ˘≈ôÊ †ÊÎå¥Ê ú áÊ°Ë ôÊ˘ÖÊ úÊîö ÄQì †Ë òœflôñËáÎ îÄåŒôÊè ôÎèÊè. CMFRI ≈ôÊ †ÙÖöËò“ôÎ Trachinotus blochi ôÊ òÊùÊÖË òœflôñËáÎ ©î÷í ÄQì ëÎŒôÊè •ÊË •Ê†Îè. ò†ÊöÊfiäýÊè ìüÇÊ˙èÍìÖ îÄåΤôÊ òœflôñËáÊ˘îÏÄË Acanthopagrus latus (üìñÛò) L. argentimaculatus (öÎå flìÙîö) ÿ†éáÎ èÊ˘ñ

L. calcarifer ˘ÄúÊ áèÊåÊ •Êé ÄÊäÎöË ùÎú˘å P. polyphagusôÊ îÛáÊèˢÖË òœflôñËáÎ îÛÖè •Ê†Îè.

•ì. i. îÛáÊèËÖÎ ìÊú ©î÷íèÎÖÊ òÊÎüò

1 Acanthopagrus latus •ÊÙÇflä èÎ ìÊ΋†Î˘ñö

2 L. argentimaculatus áÍì èÎ •ÊÙ¿äÊÎñö

3 P. polyphagus •ÊÙÇflä èÎ ìÊ΋†Î˘ñö

4 L. calcarifer ìÊ΋†Î˘ñö èÎ ïÎñÛÍúÊöË

(3)

òœflôñËáÊÖË îÏëÊùË≈ôÊ áÊÇÎîô˚èÖË ë°éú°é

«ôÊ ñËáÊîÊüÍì òœflôùÎèË ÄöÊúôÊÖË •Ê†Î èË ñÊñ ©œèò ©œîÊëì ò°ŒôÊüÊãË •œô˘è ò†œœúÊÖË

•üèÎ. ôÊüÊãËÖ òÊùÊ˘ÖË òÍóÍè ùöËööÖìÊ ú œôÊìÈû˘ÇÊìÎ œôÊ˘≈ôÊ áËúìiòÊè¤ôÊ ìöìöÊ°¥Ê ä‘‘ôÊè¤ôÊ ÇöáÊ ôÊÖË îöËîÍé˙ òÊ†èË •üéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î. òœflôñËáÎ ú òÊüÎ ôÊÖÎ ë°éú°é ÄöŒôÊÖÎ è˘∞£Êì ÇΤôÊ ÄÊ†Ë úûÊ˙è úÄüËè àÊÎÎ ìʆË. îÊÙêì îù‹ôÊ˘èÍì •ÊÙ¿üáì≈ôÊ ©≈Ö ëÊñÊÅÊË •Êé öüÊôìÎ ú òÍ≈Ü˙Ä vú úÊîQì úʆèÍÄ ÄöŒôÊè ôÎèÎ.

†Ë úʆèÍÄ üÈQ ÄöŒôÊîÍúË˙ òÊùÊ˘ÖË îÛáÊèËîÛòÊéÎ ú •ÊÄÊöòÊìÊîÛòÊéÎ îÛèúÊöË ÄQì úÎÇúÎÇ°¥Ê íÊöéù¿èË •üΤôÊ äÊ¿ôÊ˘èÍì flú≈Ü îÊŒôÊò“ôÎ œôÊ˘ìÊ •ìÄÍè ÄöéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î. ëÍöúö≈ôÊ úʆèÍÄËüÊãË œôÊ˘ìÊ •üÎ èôÊö ÄöÊúÎ ÊÇèÎ. œôÊèÎ •ù¿è, áÅòË •Êé öÊÎÇÇÛflè òÊüÎ ôÊèÍì •ÇÊÎëöÖ ÄÊçÍì äÊÄÎ îÊ†áÎè.

ÄÊ†Ë ëúüÊ˘îÈöèÎ òÊùÊ˘≈ôÊ •ÊÄÊöòÊìÊìÈüÊö œôÊ˘ìÊ •”ì îÈöúÎ îÊ†áÎ. òÊùÊ˘ìÊ îÊΆÊÎÖúŒôÊ≈ôÊ ÄÊô˙iòÊÖË îÍé˙ •ÊÅéË èôÊö ÄÎË îÊ†áÎ. ôÊè œôÊ˘ÖÎ îÙ ˘ÄÇ ÄöŒôÊîÊüÍì èÎ êÎä òœflôùÎèË≈ôÊ flê°Ê˘úö œôÊ˘ÖÎ •ÊÇòì ÄíË †ÊÎéÊö ôÊ üú˙ ñÊñË ‹ôúflêè ãöú¤ôÊ îÊ†áÎè. ôÊüÊãË îÈöÎùÊ ‘ÊfläÄ îù‹ôÊ, èÊîòÊì

ìô˘∞è öʆèË •üÎ ÅÊÎÄÎ, öñö ñÙ”å •Êé ùÈë¯í •ÊÙ¿üËáìÖÊ îÈöúãÊ ßè¿ôÊ ÇÊÎfiäË áú˘è òÊùÊ≈ôÊ îÙ ˘ÄÇ

•Êé úʆèÈÄËüÊãË èôÊö •ü¤ôÊ îÊ†áÎè. (•ÊhèË 1) ´Ä äö îÊŒôÊò“ôÎ áè¿ôÊ ü˘¡ôÎìÎ òÊüÎ îÊãúèÊ ôÎèË œôÊ ü˘¡ôÎÊ òÊùÊ˘ÖË ÉìèÊ •üÎ ÿ†äÎ áÊèÎ. òÊùÊ˘≈ôÊ üöÊüöË úʆèÈÄËüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎéÊ⁄ôÊ úáìÊúöèË †Ë ÉìèÊ •ú˘ñÍì •üèÎ. áö èÊîòÊì úÊçÎ èö òÊùÊ˘ÖÊ ÖôÊîÖôÊÖÊ ëö†Ë úÊçèÊÎ •üÎ †ÊΙ ìôÎ ÿ†éÍì ñÊä¤ôÊ ê˘å îÊŒôÊè  ˘ÄúÊ ñïÊ˙è ãÎúÍì èÊîòÊì ÄòË öÊÅŒôÊè ôÎèÎ.

(4)

•ÊhèË 1 : òœflôñËáÊÖË úʆèÈÄ

úʆèÍÄË≈ôÊ ëöÿôÊì †ÊÎéÊöÎ òÊùÊ˘≈ôÊ òöèÈÄËÖÎ îÛòÊé ÅÊË ÉäÄÊ˘úö •ú˘ñÍì •üèÎ : úʆèÈÄË≈ôÊ úÎ°Ë òÊüÎ «ôÊ îÊŒôÊè •üèÊè œôÊ≈ôÊèË úöɰΤôÊ •ÊÙ¿üËáìÖÎ îÛòÊé òÊùÊ˘≈ôÊ

›úüìÊòÈ°Î ÄòË †ÊÎè •üèÎ. èüÎÖ ôÊ îÊŒôÊè òÊùÊ˘ÖË ©œü ˙áèÎ òü°è •ü¤ôÊìÎ œôÊ≈ôÊ ñÊôÊÙÊÙÇÄ

•ÊÙ¿üáì åòÊ˘å {BOD ÖË úÊç †ÊÎè •üèÎ. îÊŒôÊèË ü΢vËô ÉäÄÊ˘≈ôÊ üÍ‚ò áËúÊ˘òÊï˙è †ÊÎéÊ⁄ôÊ

•ÊÙ¿üåËÄöéÊòÈ°Î †Ê ïöÄ îåè •üèÊÎ.

òÈ¿è ÄÊñ˙ìåÊô-•ÊÙ¿üÊßåÖÎ îÛòÊé ›úüìiôÊ ÖÊÍ •ü¤ôÊòÈ°Î îÊŒôÊè úÊçè •üèÎ. èüÎÖ ©œüá˙ì

iôÎòÈ°Î •òÊÎìôÊ ëÎÅË îÊŒôÊè òü°è •üèÊÎ.

èÊîòÊìÊè •ÄflòÊè ïÎöñë †ÊÎè •üèÊè.

†ÊèÊ°ŒôÊòÈ°Î •Êé ñ˘ëflè áÊÇÎè ÄÊ΢ñ¤ôÊòÈ°Î òÊüÎ •flúflê •Êé èéÊúÊÅÊË •üèÊè. ôÊòÈ°Î œôÊ˘≈ôÊè Ù¿äÎäÖÊ ü˘Öô †ÊÎèÊÎ. œôÊòÈ°Î ö¿èʤôÊ •ÊÙ¿üËáìÖÎ îÛòÊé ÄòË †ÊÎèÎ •Êé •è±òÊòÈ°Î òÊüÎ ñÎùÈë¯í †ÊΙ

ùÄèÊè.

èÊéÊòÈ°Î •Êôì •Êé œôÊ˘≈ôÊ öüÊÄû˙éÊÖÊ üòèÊÎ ñÉåèÊÎ.

úʆèÈÄË≈ôÊ •ÇÊÎëö •Êé úʆèÈÄË≈ôÊ ëöÿôÊì †ÊÎéÊ⁄ôÊ ùÊöËöÄ áÅòÊ.

öÊÎÇÊìÎ îåËè òÊüÎ

òÊÎã¥Ê •ÊÄÊöÊ≈ôÊ òÊùÊ˘ìÊ áÊflè ÄÊÊúíËÄöèÊ ©îÊùË ãÎúÎ èöË ÖÊÍ ùÄèÎ. ©äî¢Ë •ùÊ òÊùÊ˘ìÊ úʆèÈÄË≈ôÊ ëöÿôÊì ÅÊë¥ ì ëÎéÎÖ •íÄ ïÊôë¥ÊÖÎ ãöèÎ.

úʆèÈÄ ÄöŒôÊüÊãË ëÊÎì îÛÄÊö≈ôÊ ôÊÎáìÊ •üèÊè.

• òÈ¿è îë¯íèË}«ôÊè h∞ò •ÊÙ¿üËáìÖÊ îÈöúãÊ ÄÎÎÊ •üèÊÎ •Êé îÊ⁄ôÊÖÎ îÛúʆ •óüöËè

†ÊÎè •üèÊè •üÎ ÅÈÎ úʆÄ.

ñ ñ˘ëflè îë¯íèË}ôÊè †úÊñ˘ë ú栀 †Î •ÊÙ¿üËáìôÈ¿è îÊŒôÊìÎ •í˙úä óöÎÎ •üèÊè.

ôùflúË úʆèÈÄËüÊãË ÄÊÎéœôÊ îÛÄÊö≈ôÊ ú栀 îë¯íèËò“ôÎ îÈçË ÉäÄ •Êú›ôÄ •Ê†Îè ..

úʆèÈÄ ÄöŒôÊÄöèÊ úÊîöΤôÊ òÊùÊ˘ÖÎ áÏúÄ úflèÈòÊì.

•ÊÙ¿üËáì≈ôÊ úÊîöÊÖÊ ëö

üÈPúÊèËü •üÎË •ÊÙ¿üËáìÖË îÊè°Ë.

ú栀 îë¯íèËè üÊÎåŒôÊè ôÎéÊ⁄ôÊ •ÊÙ¿üËáì≈ôÊ îÛúÎùÊÖÊ ëö.

ÉÊèÄ ©œü ˙áèÎ úùÎûè.. ÄÊñ˙ìåÊô-•ÊÙ¿üÊßå •Êé •òÊÎìôÊÖÎ îÛòÊé •Êé ú栀 îë¯íèË †Ë ©œü ˙áèÎ ú ÉÊèÄ úÊôÍ úÎÇ°Î ãÎúÍì  ˘ÄúÊ ÄÊçÍì äÊÄŒôÊÖÊ ü˘óú.

ùÎú˘åÊ≈ôÊ úʆèÈÄË≈ôÊ úÎ°Ë flú≈Ü •Êé •ÊÙ¿üËáìôÈ¿è îÊŒôÊÖÊ úÊîö àÊÊ îÊ†áÎ. òÊùÊ˘ÖÊ ÖôÊîÖôÊÖÊ ëö ÄòÊì òôÊ˙ëÎÊ ÉäúŒôÊüÊãË èÊîòÊì 12° èÎ 15° ü΢äÇÛÎå≈ôÊ ëöÿôÊì ãÎúÎ îÊ†áÎ. ê˘å îÊŒôÊÖÊ úÊîö ÄQì †Î üÊ“ô ÄöèÊ ôÎß˙. ùÎú˘å 24 èÊüÊüÊãË áú˘è ãÎúÊôÖÎ •ü¤ôÊü èÊîòÊì 15°

(5)

ü˘¡ôÊ œôÊ˘≈ôÊ •ÊÄÊöòÊìÊúö •ú˘ñÍì •üèÎ. (•ÊhèË 2). úʆèÍÄË≈ôÊ •ÊíË ÄÎú° ÄÊ†Ë èÊü •ÇÊÎëöÖ îÙ ˘ÄÇÖË èôÊö üÈQ ÄöÊúË.

•ÊhèË 2 : ùÎú˘åÊ˘ÖË úʆèÍÄ

 ˘îá⁄ôÊè òœflôñËáÊ˘ÖÎ ü˘Öôì / fläÊÙ ˘ÄÇ

òÊùÊ˘≈ôÊ îÛáÊèˢîÛòÊéÎ ü˘ÖôìÊÖË ÉìèÊ ãöúË áÊèÎ. òœflôñËáÊ˘ÖË úʆèÍÄ ëúüÊ≈ôÊ ùÎúäÊÊ  ˘ÄúÊ ü˘“ôÊÄÊ°≈ôÊ üÈQúÊèËÊ ÄöÊúË. ôÊòÈ°Î  ˘îá⁄ôÊè¤ôÊ îöflêèËùË áÈ°úÍì √ôÊôÊ òœflôñËáÊ˘ìÊ üÈó †ÊÎèÎ.

úùÎûè.. èÊîòÊìÊ≈ôÊ ü˘ëóÊ˙è •ùÊ îÛÄÊöÖÎ •ìÈÄÍì ÄöéÎ ò†œœúÊÖÎ ãöèÎ. •”ôêÊ ëÊÎì óì îôÊ˙úöéÊ≈ôÊ

•üòèÊÎÊìÎ òœflôñËá üÊÎåéÎ áÄËöËÖÎ †ÊÎß˙. (•ÊhèË 3 ú 5) †Ë ñËáÎ îÊŒôÊè üÊÎåŒôÊîÍúË˙ œôÊ˘ìÊ öÊÎÇöÊß˙ ú ñʆ¥îöáËú üáËúÊ˘îÊüÍì ü˘ö¢é ò°ŒôÊüÊãË ÄÊ†Ë ©îÊô ÄöÊúÎ ÊÇèË. ì˘èö œôÊ˘ÖË òÊÎáëÊë ÄQì œôÊ˘ìÊ òœflôùÎèËüÊãË ãÎúŒôÊè •ÊΤôÊ  ˘îá⁄ôÊè üÊÎåÎ áÊèÎ (•ÊhèË 4 ú 6) ü˘Öè òÊüÎ, îôÊ˙úöé •Êé îÈçÖÎ

•˘ëÊá ôÊ üÊ⁄ôÊ˘ÖÎÖ ÖÊ˘ÇÎ ‹ôúflêÊîì ÄöŒôÊüÊãË •ùÊ îÛÄÊöÖÎ ÄÊô˙ ÄöéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î.

•ÊhèË 3 : òœflôñËáÊ˘ìÊ îÛflêÊîè ÄöéÎ •ÊhèË 4 : òœflôñËá  ˘îá⁄ôÊè üÊÎåéÎ

•ÊhèË 5 : ùÎú˘åÊ˘ìÊ îÛflêÊîè ÄöéÎ •ÊhèË 6 : ùÎú˘å  ˘îá⁄ôÊè üÊÎåéÎ

(6)

Reference

1. Peer Mohamed, M and Devaraj, M (1997). Transportation of live Finfishes and Shellfishes.

CMFRI Special Publication , 66 . Pp. 1-43

2. Das A.K., Vass K.K., Shrivastava N.P and P.K. Katiha (2009). Cage Culture in Reservoirs in India (A Handbook). WorldFish Center Technical Manual No. 1948. The WorldFish Center, Penang, Malaysia. Pp. 24.

3. JayasreeLoka and K.K. Philipose( 2012). Transportation of fingerlings and juveniles of marine finfish. In: Handbook on Opensea Cage Culture. Philipose, K.K/ and/Loka, Jayasree/and/Krupesha Sharma, S. R and Damodaran, Divu (eds). (2. Central Marine Fisheries Research Institute. Pp. 77-83

4. Vijayakumaran, M and ’Radhakrishnan, E. V/(1998). Lobster culture and live transport. In:

Proceedings of the Workshop National Aquaculture Week. Sakthivel, M and Vivekanandan, E and Rajagopalan, M and Meiyappan, M. M, Paulraj, R and, Ramamurthy, S and Alagaraja, K,(eds.) The Aquaculture Foundation of India, Chennai, pp. 97-103.

❀ ❀ ❀

Figure

Updating...

References

Related subjects :