J  ¼yÐéL¯„}¢¢„„ê~¢¢‡¢¢æ ò¢w²¢ J मुखा वेषकः (Principal Investigator) सह- मुखा वेषकः (Co-Principal Investigator) ो.रमेशकुमारपा डेयः, कुलपितः, ीलालबहादुरश

11  Download (0)

Full text

(1)

आयोजकसं था (Anchor Institute)

ीलालबहादुरशा ीराि यसं कृतिव ापीठम्, नवदेहली 110016

िवषयः (Subject) सं कृतम् (Sanskrit)

प सं या (Paper Number) 02

प िवषयः (Title) ाकरणम् एवं भाषािव ानं च

Grammar and Linguistics पा ांशसं या पा ांशनाम च

(Module Number& Module Name) 22, त पु षसमासः

(Tatpurusha-samaasa ) पा ांशत वािन

(Focal Points of The Module)

¼yÐéL¯„}¢¢„: J

¼yÐéL¯„}¢¢„„ê~¢¢‡¢¢æ ò¢w²¢ J

मुखा वेषकः

(Principal Investigator)

सह- मुखा वेषकः

(Co-Principal Investigator)

ो.रमेशकुमारपा डेयः,

कुलपितः, ीलालबहादुरशा ी- राि यसं कृतिव ापीठम्, नवदेहली 110016

ो.वे.कुटु बशा ी,

पूवकुलपितः,राि यसं कृतसं थानम्,नवदेहली

स पूणान दसं कृतिव िव ालयः,वाराणसी

सोमनाथसं कृतिव िव ालयः, गुजरातः

सम वयकः

(Co-ordinator)

पा ांशलेखकः

(Content Writer)

समी कः

(Reviewer)

ो. िवनोदकुमारझाः

vkpk;Z%] O;kdj.kfoHkkxL;]

JhlkseukFklaLÑr ;qfuoflZVh]

osjkoy] xqtjkr%

MkW- uk- oSrh lqczã.;%

fufonk izkè;kid%]

O;kdj.kfoHkkxL;

jkf"Vª;laLÑrlaLFkkue~]

osnO;klifjlj%] cykgj]

fgekpyizns'k%

ो. आर्, देवनाथन्

ाचायः,

राि यसं कृतसं थानम्, ज मूप रसरः, ज मू

पा ांशसंल कम्

(Module Tag) SAN_P2_M22

(2)

सं कृतम् प म् – 02, ाकरणम् एवं भाषािव ानं च पा ांशसं या- 22, त पु षसमासः

1. ¼yÐéL¯„}¢¢„: J

1.1. ¼yÐéL¯„}¢¢„ï Т燢çÝÝ¢ ¥¢Îë¼: RU}¢: J 1.2. ¼yÐéL¯„}¢¢„S² Ðí|¢ï΢: J

2. ¼yÐéL¯„}¢¢„„ê~¢¢‡¢¢æ ò¢w²¢ J 2.1. çm¼è²¢¼yÐéL¯: J

2.1.1. çm¼è²¢çŸ¢¼¢¼è¼Ðç¼¼x¢¼¢y²S¼Ðí¢#¢Ðó¢ñ: J 2.1.2. ÜU¢H¢: J

2.1.3. ¥y²‹¼„æ²¢ïx¢ï ™ J 2.2. ¼ë¼è²¢¼yÐéL¯: J

2.2.1. ¼ë¼è²¢ ¼yÜUë¼¢ƒïüÝ x¢é‡¢±™ÝïÝ J

2.2.2. Ðê±ü„Îëࢄ}¢¢ïÝ¢ƒüÜUHãçÝÐ釢ç}¢Ÿ¢ÔHÿ‡¢ñ: J 2.2.3. ÜU¼ëüÜUÚ‡¢ï ÜUë¼¢ Ï¢ãéH}¢ì J

2.2.4. ÜUëy²ñÚç{ÜU¢ƒü±™Ýï J 2.2.5. ¥ó¢ïÝ Ã²TÝ}¢ì J 2.2.6. |¢ÿ²ï‡¢ ç}¢Ÿ¢èÜUÚ‡¢}¢ì J 2.3. ™¼éƒèü¼yÐéL¯: J

2.3.1. ™¼éƒèü ¼Îƒ¢üƒüÏ¢çHç㼄é¶Úçÿ¢¼ñ: J 2.4. Ð@}¢è¼yÐéL¯: J

2.4.1. Ð@}¢è |¢²ïÝ J

2.4.2. ¥ÐBТïÉ}¢éQUÐç¼¼¢Ð~¢S¼ñÚËÐà¢: J 2.4.3. S¼¢ïÜU¢ç‹¼ÜU¢ÎêÚ¢ƒüÜUëÓÀî¢ç‡¢ QUïÝ J 2.5. „#}¢è¼yÐéL¯: J

2.5.1. „#}¢è ࢢñ‡Çñ: J 2.5.2. ç„hà¢écÜUÐÒÏ¢‹{ñp J 2.5.3. Š±¢Ñìÿ¢ï‡¢ ÿ¢ïÐï J 2.5.4. Т~¢ï„ç}¢¼¢Î²p J 2.6. „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢¼yÐéL¯: J

2.6.1. Ðê±üÜU¢HñÜU„±ü…ÚyÐéÚ¢‡¢Ý±ÜUï±H¢: „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ J 2.6.2. çÎv„æw²ï „æ¿¢¢²¢}¢ì J

2.6.3. ¼çh¼¢ƒ¢ïüœ¢ÚÐ΄}¢¢ã¢Úï ™ J 2.6.4. „æw²¢Ðê±¢ïü çmx¢é: J

(3)

सं कृतम् प म् – 02, ाकरणम् एवं भाषािव ानं च पा ांशसं या- 22, त पु षसमासः

1. ¼yÐéL¯„}¢¢„:

Т燢çÝÝ¢ Ð@¢à¢y„ê~¢¢ç‡¢ ¼yÐéL¯„}¢¢„ç±{¢Ý¢ƒZ Ú發¢çÝ J çm¼è²¢Š²¢²S² Ðíƒ}¢ï ТÎï m¢ô±à¢æ „ê~¢}¢çS¼ ¼yÐéL¯: §ç¼ J §Î}¢ç{ÜU¢Ú„ê~¢}¢çS¼ J „±ïü¯¢}¢ì ¥ç{ÜU¢Ú„ê~¢¢‡¢¢}¢ì

¥ç{ÜU¢ÚS²¢±ç{: ±¼ü¼ï »±J §Îæ ¼yÐéL¯: §ç¼ „ê~¢æ à¢ï¯¢ï Ï¢ãé±íèçã: §ç¼ „ê~¢¢¼ì Ðê±ü„ê~¢æ ²¢±¼ì

¥Ýé±¼ü¼ï J çÎv„æw²ï „æ¿¢¢²¢}¢ì, ¼çh¼¢ƒ¢ïüœ¢ÚÐ΄}¢¢ã¢Úï ™ §y²¢|²¢æ „ê~¢ç±çã¼S² „}¢¢„S²

„æw²¢Ðê±¢ïüçmx¢é: §y²ÝïÝ çmx¢é„æ¿¢¢²¢æ, ¼S² „}¢¢„S² çmx¢ép §ç¼ „ê~¢ï‡¢ çmx¢¢ïÚçÐ ¼yÐéL¯„æ¿¢¢

„}¢éә貼ï J

1.1. ¼yÐéL¯„}¢¢„ï Т燢çÝÝ¢ ¥¢Îë¼: RU}¢: -

Т燢çÝ: ¼yÐéL¯„}¢¢„ç±{¢Ý¢² Ð@¢à¢y„ê~¢¢ç‡¢ ¥Ú™²¼ì J ¼~¢ ¼yÐéL¯„}¢¢„- ç±{¢²ÜUÐíÜUÚ‡¢ï ¥¢Î¢ñ çm¼è²¢‹¼S² „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ „}¢¢„: ç±çã¼: J ¼¼: ¼ë¼è²¢‹¼S² ,

™¼é‰²ü‹¼S², Ð@}²‹¼S² ™ „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ „}¢¢„: ç±çã¼: J ¼¼: Ðp¢¼ì ¯cÆK‹¼S² „}¢ƒïüÝ

„éÏ¢‹¼ïÝ „}¢¢„}¢Ýévy±ñ± „#}²‹¼S² „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ „}¢¢„: ç±çã¼: Т燢çÝÝ¢ ¥~¢ J

¼ÎÝ‹¼Úæ ÜU}¢ü{¢Ú²„}¢¢„æ ç±{¢², ¼¼: Ðp¢¼ì ¯cÆK‹¼S² „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ „}¢¢„: ç±çã¼:,

¼¼: Ðà™¢¼ì ¯cÆK‹¼S² „}¢¢„çݯï{: ÜUë¼¢ïùçS¼ Т燢çÝÝ¢ J ¥‹¼ï x¢ç¼„}¢¢„:, ©ÐÐ΄}¢¢„p ç±çã¼¢ïùçS¼ ¥~¢ Т燢Ýè²à¢Ï΢Ýéࢢ„Ýï J

1.2. ¼yÐéL¯„}¢¢„S² Ðí|¢ï΢: -

çm¼è²¢‹¼S² „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ ç±{è²}¢¢Ý: „}¢¢„: çm¼è²¢¼yÐéL¯: §ç¼ ÜU‰²¼ï J

¼ë¼è²¢‹¼S² „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ ç±{è²}¢¢Ý: „}¢¢„: ¼ë¼è²¢¼yÐéL¯: §ç¼ ÜU‰²¼ï J ™¼é‰²ü‹¼S²

„}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ ç±{è²}¢¢Ý: „}¢¢„: ™¼éƒèüï¼yÐéL¯: §ç¼ ÜU‰²¼ï J Ð@}²‹¼S² „}¢ƒïüÝ

„éÏ¢‹¼ïÝ ç±{è²}¢¢Ý: „}¢¢„: Ð@}¢è¼yÐéL¯: §ç¼ ÜU‰²¼ï J ¯cÆK‹¼S² „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ ç±{è²}¢¢Ý: „}¢¢„: ¯Dè¼yÐéL¯: §ç¼ ÜU‰²¼ï J „#}²‹¼S² „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ ç±{è²}¢¢Ý:

„}¢¢„: „#}¢è¼yÐéL¯: §ç¼ ÜU‰²¼ï J ݆¢: „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ ç±{è²}¢¢Ý: „}¢¢„: ݆¼yÐéL¯:

§ç¼ ÜU‰²¼ï J „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢: ¼yÐéL¯: ÜU}¢ü{¢Ú²: §ç¼ ÜU‰²¼ï J „æw²¢±¢™ÜUS²

„}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ „}¢¢„: çmx¢é: §ç¼ ÜU‰²¼ï J x¢ç¼„æ¿¢ÜU¢Ý¢æ „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ ç±{è²}¢¢Ý: „}¢¢„:

x¢ç¼„}¢¢„: §ç¼ ÜU‰²¼ï J ©ÐÐ΄濢ÜU¢Ý¢æ „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ ç±{è²}¢¢Ý: „}¢¢„: ©ÐÐ΄}¢¢„:

§ç¼ ÜU‰²¼ï J ¥²æ |¢ïÎ: ࢢÜUÅ¢²Ýà¢Ï΢Ýéࢢ„Ýï ™ ÜUËÐç²¼éæ ²¢ïx² »± J

(4)

सं कृतम् प म् – 02, ाकरणम् एवं भाषािव ानं च पा ांशसं या- 22, त पु षसमासः

2. ¼yÐéL¯„}¢¢„„ê~¢¢‡¢¢æ ò¢w²¢ - 2.1. çm¼è²¢¼yÐéL¯: -

2.1.1. Т燢çÝÝ¢ çm¼è²¢ 矢¼¢¼è¼Ðç¼¼x¢¼¢y²S¼Ðí¢#¢Ðó¢ñ: §ç¼ „ê~¢æ Ðí燢Ϣh}¢ì J

„éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §y²Ýé±¼ü¼ï J çm¼è²¢ §ç¼ çm¼è²¢ç±|¢QUï: „æ¿¢¢ J ¥¼: Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ çm¼è²¢‹¼S² x¢í㇢}¢ìJ „éÐì „éТ

§y²~¢¢çÐÐíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ „éÏ¢‹¼S² x¢í㇢}¢ì J ¥¼: „éÏ¢‹¼æ „éÏ¢‹¼ïÝïç¼ H|²¼ï J ¼S² ™ 矢¼¢¼è¼Ðç¼¼x¢¼¢y²S¼Ðí¢#¢Ðó¢ñ: §y²ï¼çmà¢ï¯‡¢}¢ì J ²lçÐ „éÏ¢‹¼ïݧy²S² 矢¼¢¼è¼Ðç¼¼x¢¼¢y²S¼Ðí¢#¢Ðó¢ñ:§y²ï¼çmà¢ï¯‡¢}¢ì ¼ƒ¢çÐ ²ïÝ ç±ç{S¼Î‹¼S² §y²ÝïÝ Ý

¼Î‹¼ç±ç{:, „}¢¢„Ðíy²²ç±{¢ñ Ðí缯ï{:§ç¼ ±¢<y¼ÜUïÝ „}¢¢„ÜU¢²ïü¯é ¼Î‹¼ç±ç{çݯï{Ï¢¢ï{Ý¢¼ì J ¼ƒ¢ ™ çm¼è²¢‹¼æ „éÏ¢‹¼æ 矢¼¢çÎÐíÜUëç¼ÜUñ: „éÏ¢‹¼ñ: „ã „}¢S²¼ï, „ ¼yÐéL¯:§ç¼ ¼Îƒü: J

¥S²¢ï΢ãÚ‡¢¢çÝ ÜUëc‡¢æ 矢¼: ÜUëc‡¢çŸ¢¼:, Îé:¶}¢ì ¥¼è¼: Îé:¶¢¼è¼:, x¢¼Z Ðç¼¼: x¢¼üÐç¼¼:

§y²¢Î苲é΢ãÚ‡¢¢çÝ J

2.1.2. ÜU¢H¢: §ç¼ „ê~¢æ Ú發æ Т燢çÝÝ¢ J çm¼è²¢

矢¼¢¼è¼Ðç¼¼x¢¼¢y²S¼Ðí¢#¢Ðó¢ñ: §y²¼: çm¼è²¢ §ç¼ S±²æ QUïÝ §y²¼: QUïÝ §ç¼,

„éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ™ ¥Ýé±¼ü¼ï J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ ¼Î‹¼ç±ç{: J ¼ƒ¢ ™ çm¼è²¢‹¼æ ÜU¢H±¢™ÜUæ „éÏ¢‹¼æ QU¢‹¼ÐíÜUëç¼ÜU„éÏ¢‹¼ïÝ

„ã ±¢ „}¢S²¼ï §y²ƒü: ç„h: J ¥ã: ¥ç¼„ë¼¢: ¥ãÚ缄뼢:, Ú¢ô~¢ „æRU¢‹¼¢:, Ú¢ç~¢„æRU¢‹¼¢:, Ú¢ç~¢}¢ì ¥¢MÉ¢: Ú¢~²¢MÉ¢: J }¢¢„æ Ðíç}¢¼: }¢¢„Ðíç}¢¼: ™‹Îí}¢¢:, §y²¢Î苲é΢ãÚ‡¢¢çÝ J }¢¢„ ¥}¢ì Ðíç}¢¼ „é §y²±Sƒ¢²¢}¢ì ¥ÝïÝ „ê~¢ï‡¢ „}¢¢„ï,„éÐ: ÔHéçÜU, „êQUS² ÜU¢H±¢™ÜUS² }¢¢„à¢ÏÎS² Ðê±üÐí²¢ïx¢ï,}¢¢„Ðíç}¢¼ §ç¼ …¢¼ï ¼¼: „éÐíy²²ï, çÚy±ï 籄x¢ïü ™ ÜUë¼ï }¢¢„Ðíç}¢¼: §ç¼ MÐæ ç„h}¢ì J

»±æ Ú¢ç~¢„æRU¢‹¼¢:, ¥ãÚ缄뼢: §y²¢ÎèçÝ MТ燢 ™ ªs¢çÝ J

2.1.3. Т燢çÝ: ¥y²‹¼„æ²¢ïx¢ï ™ §ç¼ „ê~¢}¢ÜUÚ¢ï¼ì J ¥~¢ „ê~¢ï ÜU¢H¢: §y²Ýé±¼ü¼ï J çm¼è²¢ §y²Ýé±¼ü¼ï J „éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï J ¥QU¢‹¼ïÝ „}¢¢„¢ƒüç}¢Îæ ±™Ý}¢ì J ¼ƒ¢ ™ ÜU¢H±¢™ÜUæ çm¼è²¢‹¼æ „éÏ¢‹¼æ „}¢ƒïüÝ „éÏ¢‹¼ïÝ „ã

„}¢S²¼ï ¥y²‹¼„æ²¢ïx¢ï §ç¼ ¼Îƒü: J }¢êãê¼Z „é¶æ }¢êãê¼ü„é¶}¢ì §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J ¥~¢¢çÐ QUïÝ §ç¼ çݱ¼ü¼ï, ¥¢Ú}|¢„¢}¢‰²¢ü¼ì J

(5)

सं कृतम् प म् – 02, ाकरणम् एवं भाषािव ानं च पा ांशसं या- 22, त पु षसमासः

2.2. ¼ë¼è²¢¼yÐéL¯: -

2.2.1. Т燢çÝÝ¢ ¼ë¼è²¢ ¼yÜUë¼¢ƒïüÝ x¢é‡¢±™ÝïÝ §ç¼ „ê~¢æ ÐíçÝÏ¢h}¢ìJ ¥~¢

„éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ ¼ë¼è²¢ §y²ÝïÝ ¼ë¼è²¢‹¼æ„éТ §y²ÝïÝ „éÏ¢‹¼æ ™Ï¢¢ïŠ²¼ï J ¼yÜUë¼ §ç¼ Hé#¼ë¼è²¢ÜUæ ÐÎ}¢ì J ¼Ó™ x¢é‡¢±™ÝïÝ §y²S² ç±à¢ï¯‡¢}¢ì J ¼ƒ¢ ™ §yƒæ „ê~¢¢ƒü:H|²¼ï ¼ë¼è²¢‹¼æ

„éÏ¢‹¼æ ¼ë¼è²¢‹¼¢ƒüÜUë¼x¢é‡¢±™ÝïÝ¢ƒüà¢ÏÎïÝ ™ „ã „}¢S²¼ï§ç¼Jà¢æÜUéH²¢ ¶‡Ç: à¢æÜUéH¢¶‡Ç: J {¢‹²ïÝ ¥ƒü: {¢‹²¢ƒü: §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J

2.2.2. Т燢çÝ: Ðê±ü„Îëࢄ}¢¢ïÝ¢ƒüÜUHãçÝÐ釢ç}¢Ÿ¢ÔHÿ‡¢ñ: §ç¼ „ê~¢æ ç±Ú™²¢@ÜU¢ÚJ

¥~¢ „ê~¢ï „éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï,¼ë¼è²¢ §ç¼

™ J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ ¼ë¼è²¢ §y²ÝïÝ ¼ë¼è²¢‹¼æ Ï¢¢ïŠ²¼ï J„éŒà¢ÏÎïÝ„éÏ¢‹¼æ Ï¢¢ïŠ²¼ï J „éТ

§y²ï¼¼ì Ï¢ã鱙ݢ‹¼¼²¢ ÐçÚ‡¢}¢¼ï J ¼Ó™ Ðê±ü„Îëࢄ}¢¢ïÝ¢ƒüÜUHãçÝÐ釢ç}¢Ÿ¢ÔHÿ‡¢¢Ý¢æ ç±à¢ï¯‡¢}¢ìJ Ðê±ü„Îëà¢- „}¢¢ïÝ¢ƒüÜUHãçÝÐ釢ç}¢Ÿ¢ÔHÿ‡¢ÐíÜUëç¼ÜUñ: „éÏ¢‹¼ñ: §y²ƒü: ç„h: J ¼ƒ¢ ™

¼ë¼è²¢‹¼}¢ï¼ñ: Ðê±¢üçÎç|¢: „éÏ¢‹¼ñ: „ã „}¢S²¼ï§y²ƒü: H|²¼ï J }¢¢„ïÝ Ðê±ü: }¢¢„Ðê±ü: J }¢¢¼ë„Îëà¢:, çмë„}¢: §y²¢Î苲é΢ãÚ‡¢¢çÝ J ªÝ¢ƒïü - }¢¢¯ï ªÝæ }¢¢¯¢ïÝæ, }¢¢¯ç±ÜUH}¢ì

§y²¢Î苲é΢ãÚ‡¢¢çÝ J ±¢PUHã:, ¥¢™¢ÚçÝÐ釢:, x¢éÇç}¢Ÿ¢:,¥¢™¢ÚÔHÿ‡¢: §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J

¼ë¼è²¢‹¼S² ¥±Úà¢ÏÎïÝ „}¢¢„ç„h²ï ¥±ÚS²¢ïЄæw²¢Ý}¢ì§ç¼ ±¢<œ¢ÜU}¢¢ÚÏ{}¢ì ±¢<œ¢ÜUÜUë¼¢ J 2.2.3. Т燢çÝÝ¢ ¥~¢ ÜU¼ëüÜUÚ‡¢ï ÜUë¼¢ Ï¢ãéH}¢ì §ç¼ „ê~¢æ ÜUë¼}¢ì J „ê~¢ï ¥çS}¢Ýì

„éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï,¼ë¼è²¢ §ç¼ ™ J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ ¼ë¼è²¢‹¼æ „éÏ¢‹¼ç}¢ç¼ ™ HÏ{}¢ì J »±æ ÜUë¼¢ §y²ÝïÝ Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢

ÜUë΋¼ïÝ §ç¼ HÏ{}¢ì J ÜU¼üëÜUÚ‡¢ï §ç¼ ¼ë¼è²¢ §y²S² ç±à¢ï¯‡¢}¢ì J ÜU¼üëÜUÚ‡¢²¢ïS¼ë¼è²¢ §y²ÝïÝ ÜU¼üçÚ ÜUÚ‡¢ï ™ ¼ë¼è²¢²¢: ç±{¢Ý¢¼ì J ¼ƒ¢ ™ ÜU~¢üƒïü ÜUÚ‡¢¢ƒïü ™ ²¢ ¼ë¼è²¢ ¼Î‹¼æ „éÏ¢‹¼æ ÜUë΋¼ÐíÜUëç¼ÜUïÝ „éÏ¢‹¼ïÝ Ï¢ãéHæ „}¢S²¼ï §y²ƒü: HÏ{: J ãçÚ‡¢¢ ~¢¢¼: ãçÚ~¢¢¼:, ݶñ: çÝ<|¢ó¢:

ݶçÝ<|¢ó¢: §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J Ï¢ãéHx¢í㇢¢¼ì ΢~¢ï‡¢ Hêݱ¢Ýì , Hï綋²¢ çH綼±¢Ýì §y²¢Î¢ñ Ý

„}¢¢„: J

¥~¢ ÐíàÝ: „}¢éÎïç¼ Ý¶ñ: §y²S² çÝ<|¢ó¢: §ç¼ à¢ÏÎïÝ ÜUƒæ „}¢¢„:, ¥~¢ „}¢¢„¢ï Ý S²¢¼ì, ²¼: ç|¢ó¢à¢ÏÎS²ñ± ÜUë΋¼y±¢¼ì çÝ<|¢ó¢à¢ÏÎS² ÜUë΋¼¢‹¼y±¢¼ì „ê~¢ï‡¢

ÜUë΋¼ïÝñ±„}¢¢„ç±{¢Ý¢¼ì çÝ<|¢ó¢ §ç¼ ÜUë΋¼¢‹¼ïÝ à¢ÏÎïÝ „ã „}¢¢„¢ï ¥ÝéÐÐó¢ »± ¶Hé §ç¼ J

(6)

सं कृतम् प म् – 02, ाकरणम् एवं भाषािव ानं च पा ांशसं या- 22, त पु षसमासः

Ðí¢™èÝò¢ÜUÚ‡¢ï ÜUëÎìx¢í㇢ï x¢ç¼ÜU¢ÚÜUÐê±üS²¢çÐ §ç¼ çã ÐçÚ|¢¢¯¢ J ÜUëÎìx¢í㇢ï, Ý ¼~¢

ÜUï±Hæ ÜUë΋¼æ x¢ës¼ï, ¥çÐ ¼é x¢ç¼„æ¿¢¢„çã¼ÜU¢ÚÜU„çã¼ÜUë΋¼S² x¢í㇢æ ÜU¼üò}¢ì §ç¼ ÐçÚ|¢¢¯¢ƒü:

J ¼ƒ¢ ™ ÜU¼üçÚ ÜUÚ‡¢ï ™ ²¢ ¼ë¼è²¢ ¼Î‹¼S² ÜUï±HïÝ ÜUë΋¼ÐíÜUëç¼ÜU„éÏ¢‹¼ïÝ¢çÐ „}¢¢„¢ï |¢±ç¼ J x¢ç¼„æ¿¢ÜU„çã¼ÜU¢ÚÜU„çã¼ÜUë΋¼ÐíÜUëç¼ÜU„éÏ¢‹¼ïÝ¢çÐ „}¢¢„¢ï |¢±ç¼ J ¥¼: ݶçÝ<|¢ó¢:

§y²¢ÎèÝ¢æ MТ‡¢¢æ ç„h¢ñ Ý çÜUç@Îì Ï¢¢{ÜU}¢ì J

2.2.4. Т燢çÝ: ÜU¢ÜUÐï²¢ ÝÎè, ±¢¼ÓÀïlæ¼ë‡¢æ, EHïs: ÜUêÐ: §y²¢çÎHÿ²ç„h²ï ÜUëy²ñÚç{ÜU¢ƒü±™Ýï §ç¼ „ê~¢æ Ðí燢ݢ² J ÜUëy²ñÚç{ÜU¢ƒü±™Ýï §y²~¢ „éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï

§y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï,¼ë¼è²¢§ç¼ ™ J Ðê±ü„ê~¢¢¼ì ÜU¼ëüÜUÚ‡¢ï ÜUë¼¢ §ç¼

™¢Ýé±¼ü¼ï J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ ¼ë¼è²¢‹¼æ „éÏ¢‹¼æ, „éÏ¢‹¼ïÝ, ÜUëy²Ðíy²²¢‹¼ïÝïç¼ ™ HÏ{}¢ì J ¼ïÝ S¼éç¼ç݋΢ÈUHÜU}¢ƒü±¢Î±™Ý}¢ì ¥ç{ÜU¢ƒü±™Ýæ, ¼~¢ ÜU¼üçÚ ÜUÚ‡¢ï ™ ¼ë¼è²¢ ÜUëy²ñ: „ã Ðí¢x±¼ì

§y²ƒü: HÏ{: J ±¢¼ÓÀïlæ ¼ë‡¢æ, ÜU¢ÜUÐï²¢UÝÎè §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J

2.2.5. Т燢çÝ: ¥ó¢ïÝ Ã²TÝ}¢ì |¢ÿ²ï‡¢ §ç¼ ¼ë¼è²¢¼yÐéL¯ÐíÜUÚ‡¢ï „ê~¢æ ÐçƼ±¢Ýì J

„éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï,¼ë¼è²¢§ç¼ ™ J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ ¼ë¼è²¢‹¼æ „éÏ¢‹¼æ, „éÏ¢‹¼ïÝïç¼ ™ HÏ{}¢ì J òTÝæ Ý¢}¢ „æSÜU¢ÚÎíò±¢™ÜU}¢ì J

¼¼ì „æSÜU¢ÚÎíò±¢™ÜUæ ¼ë¼è²¢‹¼æ „éÏ¢‹¼æ, ¥ó¢ïÝ „éÏ¢‹¼ïÝ ¥ó¢¢ƒüÜUà¢ÏÎïÝ „}¢S²¼ï §ç¼ „ê~¢¢ƒü:

ç„ÎìŠ²ç¼ J Ίݢ ¥¢ïÎÝ: Ί²¢ïÎÝ: §y²é΢ãÚ‡¢}¢ì J

2.2.6. Т燢çÝ: |¢ÿ²ï‡¢ ç}¢Ÿ¢èÜUÚ‡¢}¢ì §ç¼ „ê~¢æ ÐçƼ±¢Ýì J „éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï,¼ë¼è²¢ §ç¼ ™ J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ ¼ë¼è²¢‹¼æ „éÏ¢‹¼æ, „éÏ¢‹¼ïïÝïç¼ ™ HÏ{}¢ì J ç}¢Ÿ¢èçRU²¼ï ¶¢læ Îíò}¢ÝïÝ §ç¼ ç}¢Ÿ¢èÜUÚ‡¢}¢ì J ç}¢Ÿ¢èÜUÚ‡¢±¢™ÜUæ ¼ë¼è²¢‹¼æ „éÏ¢‹¼æ |¢ÿ²ï‡¢ |¢ÿ²±¢™ÜUïÝ „éÏ¢‹¼ïïÝ „ã „}¢S²¼

§ç¼ „ê~¢¢ƒü: „}Ðó¢: J x¢éÇïÝ {¢Ý¢: x¢éÇ{¢Ý¢: §y²é΢ãÚ‡¢}¢ì J 2.3. ™¼éƒèü¼yÐéL¯: -

2.3.1. Т燢çÝ: ¼¢Ã¢¼ì ™¼éƒèü ¼Îƒ¢üƒüÏ¢çHç㼄é¶Úçÿ¢¼ñ: §ç¼ „ê~¢æ ÜUë¼±¢Ýì J ¥~¢

„éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï J

(7)

सं कृतम् प म् – 02, ाकरणम् एवं भाषािव ानं च पा ांशसं या- 22, त पु षसमासः

Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ ™¼é‰²ü‹¼æ „éÏ¢‹¼ç}¢ç¼ „éÏ¢‹¼ïÝïç¼ ™ HÏ{}¢ì J ¼ƒ¢ ™ ™¼é‰²ü‹¼±¢Ó²¢²

²œ¢m¢™ÜUïÝ „éÏ¢‹¼ïÝ, ¥ƒ¢üçÎç|¢p „éÏ¢‹¼ñ: ™¼é‰²ü‹¼æ „éÏ¢‹¼æ „}¢S²¼ï §y²ƒü: ç„ÎìŠ²ç¼ J ¥~¢

¼ÎƒïüÝ ÐíÜUëç¼ç±ÜUëç¼|¢¢± »± x¢ës¼ï, Ï¢çHÚçÿ¢¼x¢í㇢¢¼ì ¿¢¢ÐÜU¢¼ì J ¥‹²ƒ¢ |¢ê¼ï|²¢ï Ï¢çH:, x¢±ï

¼ë‡¢}¢ì §y²¢Î¢ñ Ï¢Hï: |¢ê¼¢ƒüy±¢¼ì, ¼ë‡¢S² x¢±¢ƒüy±¢¼ì ¼Îƒüx¢í㇢ïÝñ± ç„hï Ï¢çHÚçÿ¢¼x¢í㇢æ òƒZ

„Á¿¢¢Ð²ç¼ ¥~¢ ¼Îƒüà¢ÏÎïÝ ÐíÜUëç¼ç±ÜUëç¼|¢¢± »± x¢ës¼ï §ç¼ J ²êТ² ΢L ²êÐ΢L §ç¼

¼¢Î‰²üS² ©Î¢ãÚ‡¢}¢ì J “¥ƒïüÝ çÝy²„}¢¢„: ç±à¢ïc²¼çHX¼¢ ™ïç¼ ±QUò}¢ì”çm…¢²¢²æ çm…¢ƒü:

„êÐ:, çm…¢²ï²æ çm…¢ƒ¢ü ²±¢x¢ê:, çm…¢²ïÎæ çm…¢ƒZ в: §ç¼ ¥ƒüà¢ÏÎïÝ „}¢¢„S² ©Î¢ãÚ‡¢¢çÝJ

|¢ê¼ï|²¢ï Ï¢çH: |¢ê¼Ï¢çH:, x¢±ï çã¼æ x¢¢ïçã¼æ, x¢±ï „é¶æ x¢¢ï„é¶æ, x¢±ï Úçÿ¢¼æ x¢¢ïÚçÿ¢¼}¢ì

§y²é΢ãÚ‡¢¢çÝJ

2.4. Ð@}¢è¼yÐéL¯: -

2.4.1. Т燢çÝÝ¢ Ð@}¢è |¢²ïÝ §ç¼ „ê~¢æ ÜUë¼}¢ì J Ð@}¢è |¢²ïÝ §y²~¢ „éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢Ð@}²‹¼æ

„éÏ¢‹¼ç}¢ç¼ ™ HÏ{}¢ì J ¼ƒ¢ ™ Ð@}²‹¼æ „éÏ¢‹¼æ |¢²à¢ÏÎïÝ „}¢S²¼ï§y²ƒü: ç„h: J ™¢ïÚ¢Îì |¢²æ

™¢ïÚ|¢²}¢ì §y²é΢ãÚ‡¢æ ç„h}¢ì J Ð@}²‹¼S² ÜUï±Hæ |¢²à¢ÏÎïÝ „ã „}¢¢„¢ï |¢±ç¼ J ±¢<œ¢ÜUÜUë¼ì

™¢ïÚ|¢è: §y²¢çÎMÐç„h²ï |¢²|¢è¼|¢èç¼|¢èç|¢çÚç¼ ±¢Ó²}¢ì §ç¼ ±¢<œ¢ÜUæ Ðí燢ݢ² J Ð@}²‹¼}¢ï¼ñ: |¢²|¢è¼|¢èç¼|¢èà¢ÏÎñ: „ã „}¢S²¼ï §ç¼ ±¢<y¼ÜU¢ƒü: J ±ëÜU¢¼ì |¢è¼: ±ëÜU|¢è¼:,

±ëÜU¢¼ì |¢èç¼: ±ëÜU|¢èç¼:, ±ëÜU¢¼ì |¢è: ±ëÜU|¢è: §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J ¥ÐÚp |¢²çÝx¢ü¼…éx¢éŒ„éç|¢çÚç¼

±QUò}¢ì §ç¼ ¥¢ã J ¼ïÝ ¥{}¢ü…éx¢éŒ„é:, x¢í¢}¢çÝx¢ü¼: §y²¢çÎMТ燢 ç„Î슲狼 J

2.4.2. Т燢çÝ: ¥ÐBТïÉ}¢éQUÐç¼¼¢Ð~¢S¼ñÚËÐà¢: §ç¼ „ê~¢æÐí燢ݢ²J ¼~¢

„éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï, Ð@}¢è §ç¼ ™ J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢Ð@}²‹¼æ, „éÏ¢‹¼ïÝ, „éÏ¢‹¼ç}¢ç¼ ™ HÏ{}¢ì J ¼ƒ¢ ™ »¼ñ:¥Ðï¼¢çÎç|¢:

„éÏ¢‹¼ñ: „ã ²çyÜUç@¼ì Ð@}²‹¼æ „éÏ¢‹¼æ „}¢S²¼ï, „ ¼yÐéL¯: §y²ƒü: „}Ðó¢: J „鶢ÎÐï¼:

„鶢Ðï¼:, ÜUËÐÝ¢²¢: ¥¢Ð¢ïÉ: ÜUËÐݢТïÉ:, ™RU¢¼ì }¢éQU: ™RU}¢éQU:, S±x¢¢ü¼ì Ðç¼¼:

S±x¢üÐç¼¼:,¼ÚX¢¼ì ¥¢Ð~¢S¼: ¼ÚX¢Ð~¢S¼: §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J

(8)

सं कृतम् प म् – 02, ाकरणम् एवं भाषािव ानं च पा ांशसं या- 22, त पु षसमासः

2.4.3. Т燢çÝÝ¢ S¼¢ïÜU¢ç‹¼ÜUÎêÚ¢ƒüÜUëÓÀî¢çÝ QUïÝ §ç¼ „ê~¢æ Ðí¢‡¢ïC J ¼~¢ „éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï Ð@}¢è §ç¼ ™ J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢Ð@}²‹¼æ „éÏ¢‹¼ç}¢ç¼ QU¢‹¼ïÝïç¼ ™ HÏ{}¢ì J Ð@}²‹¼@

S¼¢ïÜU¢ç‹¼ÜUÎêÚ¢ƒüÜUëÓÀî¢Ý¢æ ç±à¢ï¯‡¢}¢ì J ¥ƒüà¢ÏÎ: S¼¢ïÜU¢ç‹¼ÜUÎêÚà¢ÏÎñ: Ðíy²ïÜUæ „æÏ¢Š²¼ï J ¼ƒ¢ ™ S¼¢ïÜU¢ç‹¼ÜUÎêÚ¢ƒüÜUëÓÀî¢çÝ Ð@}²‹¼¢çÝ „éÏ¢‹¼¢çÝ QU¢‹¼ÐíÜUëç¼ÜUïÝ „éÏ¢‹¼ïÝ „ã „}¢S²‹¼ï§y²ƒü:

ç„ÎìŠ²ç¼ J S¼¢ïÜU¢‹}¢éQU:, ¥ç‹¼ÜU¢Î¢x¢¼:, ¥|²¢à¢¢Î¢x¢¼:,Îêڢ΢x¢¼:,ç±ÐíÜUëC¢Î¢x¢¼:, ÜUëÓÀî¢Î¢x¢¼: §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J ¥~¢ „}¢¢„ï¯é „éТï {¢¼éÐí¢ç¼ÐçÎÜU²¢ï: §ç¼ „ê~¢ï‡¢ Ðí¢#: „éÏHéÜUì, Ð@}²¢: S¼¢ïÜU¢çÎ|²: §y²ÝïÝ „ê~¢ï‡¢ „éÏHéçxÝ篊²¼ï J

2.5. „#}¢è¼yÐéL¯: -

2.5.1. Т燢çÝÝ¢ S¢#}¢è ࢢñ‡Çñ: §ç¼ S¢ê~¢´ ÜëU¼}¢ì J „éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼:

„éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §y²Ýé±¼ü¼ï J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ „#}²‹¼æ „éÏ¢‹¼ç}¢ç¼ ™ HÏ{}¢ì J ࢢñ‡Çñ: §ç¼ Ï¢ãé±™ÝçÝÎïüࢢ¼ì ࢢñ‡Ç¢çÎx¢‡¢ÐçƼñ: à¢ÏÎñ: §ç¼ HÏ{}¢ì J ¼ƒ¢ ™ „#}²‹¼æ ࢢñ‡Ç¢çÎx¢‡¢ÐçƼñ: à¢ÏÎñ: „éÏ¢‹¼ñ: „ã „}¢S²¼ï §ç¼ „ê~¢¢ƒü: ç„h: J ¥ÿ¢ï¯é ࢢñ‡Ç:

¥ÿ¢à¢¢ñ‡Ç:, ¥ÿ¢ï¯é Ðí±è‡¢: ¥ÿ¢Ðí±è‡¢:,¥ÿ¢ï¯é ÐÅé: ¥ÿ¢ÐÅé: §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J ࢢñ‡Çñ: §ç¼ Ï¢ãé±Ó¢ÝçÝÎïüࢢ¼ì ࢢñ‡Ç¢çÎx¢‡¢: ¥ç|¢Ðíï¼: J »±@ ¼~¢ ࢢñ‡Ç¢çÎx¢‡¢ÜUËÐÝ¢²¢æ Ï¢ãé±Ó¢ÝçÝÎïüà¢:

ÜU¢Ú‡¢y±ïÝ ÜUËŒ²¼ï J

2.5.2. S‰¢¢Ë²¢æ Ðv±: S‰¢¢HèÐv±:, Ó¢RïU Ï¢‹{: Ó¢RUÏ¢‹{: §y²¢ÎèçÝ MТ燢 Ó¢

ç„hà¢écÜUÐÒÏ¢‹{ñp §ç¼ „ê~¢ï‡¢ ç„Î슲狼 J „éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ

§y²¼: „éТ §y²Ýé±¼ü¼ï „#}¢è §ç¼ ™ J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ „#}²‹¼æ „éÏ¢‹¼ç}¢ç¼ ™ HÏ{}¢ìJ

¼ƒ¢ ™ »¼ñ: „éÏ¢‹¼ñ: „ã „#}²‹¼æ „éÏ¢‹¼æ„}¢S²¼ï§ç¼ „ê~¢¢ƒü:J „¢æÜU¢à²ï ç„h: „¢æÜU¢à²ç„h:,

¥¢¼Ðï à¢écÜU: ¥¢¼Ðà¢écÜU:, àƒ¢Ë²¢æ ÐÒ : Sƒ¢HèÐÒ :, ™RUï Ï¢‹{: ™RUÏ¢‹{: §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J 2.5.3. Т燢çÝ: Š±¢Ñìÿ¢ï‡¢ ÿ¢ïÐï §ç¼ çã „ê~¢}¢ì J Š±¢Ñì ÿ¢ï‡¢ ÿ¢ïÐï §ç¼ „ê~¢ï

„éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §y²Ýé±¼ü¼ï, „#}¢èç¼ ™ J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ „#}²‹¼æ „éÏ¢‹¼ç}¢ç¼ ™ HÏ{}¢ì J ÿ¢ïТï Ý¢}¢ ç݋΢ J ¼ƒ¢ ™ ç݋΢²¢æ x¢}²}¢¢Ý¢²¢}¢ì §ç¼ HÏ{}¢ì J Š±¢Ñì ÿ¢: Ý¢}¢ ÜU¢ÜU: J Š±¢Ñìÿ¢ï‡¢ ÿ¢ïÐï §ç¼ „ê~¢ï Š±¢Ñìÿ¢à¢ÏÎ:

(9)

सं कृतम् प म् – 02, ाकरणम् एवं भाषािव ानं च पा ांशसं या- 22, त पु षसमासः

Š±¢Ñìÿ¢¢ƒüÐÚ: J ¼ƒ¢ ™ Š±¢Ñÿ¢±¢™ÜUïÝ „éÏ¢‹¼ïÝ „ã „#}²‹¼æ „éÏ¢‹¼æ „}¢S²¼ï ç݋΢²¢}¢ì §ç¼

„ê~¢¢ƒü: ç„h: J ¼èƒïü Š±¢Ñì ÿ¢: §± ¼èƒüŠ±¢Ñì ÿ¢:, ¼èƒïü ÜU¢ÜU §± ¼èƒüÜU¢ÜU: §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝJ ÜU¢ÜU §± ²: x¢éLÜUéHï ç™Úæ Ý ç¼Dç¼ „: ¼èƒüŠ±¢Ñì ÿ¢: ¥ƒ±¢ ¼èƒüÜU¢ÜU: §y²ƒü: J

2.5.4. Т燢çÝÝ¢ Т~¢ï„ç}¢¼¢Î²p §ç¼ „ê~¢æ Ðí¢‡¢²¼ì J ¼~¢ ÿ¢ïÐï §ç¼ „ê~¢}¢Ýé±¼ü¼ï J Т~¢ï„ç}¢¼¢Î²: à¢Ï΢: ÜU뼄}¢¢„¢çÎÜU¢²¢ü: ¥~¢ x¢‡¢ï çÝТy²‹¼ï J »±æ ™ ÿ¢ïÐï x¢}²}¢¢Ýï Т~¢ï„ç}¢¼¢Î²: à¢Ï΢: „#}¢è¼yÐéL¯y±ïÝ çÝТy²‹¼ï §ç¼ Т~¢ï„ç}¢¼¢Î²p §ç¼ „ê~¢S²¢ƒü: J Т~¢ï„ç}¢¼¢:, |¢¢ï…Ý„}¢²ï »± „X¼¢: Ý ¼é ÜU¢²ïü §y²ƒü:, x¢ïãïà¢êÚ¢:,ÜUêÐ}¢‡ÇêÜU:, x¢ïãïÝÎèü

§y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J ¥~¢ „ê~¢ï ™ÜU¢Ú: ¥±{¢Ú‡¢¢ƒü: J ¼ïÝ¢~¢ »¼ï¯¢æ „}¢S¼ÐÎ¢Ý¢æ „}¢¢„¢‹¼ÚïÐí±ïࢢï Ý

|¢±ç¼ J ÐÚ}¢¢: Т~¢ï„ç}¢¼¢: §yÄ¢~¢ Т~¢ï„ç}¢¼à¢ÏÎS² ÐÚ}¢ §ç¼ Ð΢‹¼Ú „}¢¢„¢ï Ý¢çS¼J ¥¼:

ÐÚ}¢¢p ¼ï Т~¢ï„ç}¢¼¢: ÐÚ}¢¢: Т~¢ï„ç}¢¼¢: §ç¼ òS¼}¢ï± |¢±ç¼ J 2.6. „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢¼yÐéL¯: -

Т燢çÝ: „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢¼yÐéL¯„}¢¢„S² ÜU}¢ü{¢Ú²„æ¿¢¢æ ¼yÐéL¯: „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢:

ÜU}¢ü{¢Ú²: §ç¼ „ê~¢ï‡¢ òÎ{¼ì J Ðê±üÜU¢HñÜU„±ü…ÚyÐéÚ¢‡¢Ý±ÜUï±H¢: „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ §ç¼

„ê~¢¢Î¢Ú|² ¥¢Ð¢Îæ ç±l}¢¢Ýñ: „ê~¢ñ: ç±çã¼: „}¢¢„: ÜU}¢ü{¢Ú²„æ¿¢ÜU¢ï |¢±ç¼ J

2.6.1. Т燢çÝÝ¢~¢ Ðê±üÜU¢HñÜU„±ü…ÚyÐéÚ¢‡¢Ý±ÜUï±H¢: „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ §ç¼ „ê~¢æ ÜUë¼}¢ì J Ðê±üÜU¢HñÜU„±ü…ÚyÐéÚ¢‡¢Ý±ÜUï±H¢: „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ §y²~¢ „éÐì, „éТ §ç¼ ¥Ýé±¼ü¼ï J „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ§ç¼ ÐÎ}¢ì ¥¢Ð¢Î}¢ç{çRU²¼ï J Ðê±üÜU¢H±ëœ²ƒüÜUà¢ÏÎ:, »ÜUà¢ÏÎ:, „±üà¢ÏÎ:,

…ÚÓÀÏÎ:, ÐéÚ¢‡¢à¢ÏÎ:, ݱà¢ÏÎ:,ÜUï±Hà¢ÏÎ: »¼ï „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ „éÏ¢‹¼ïÝ „}¢S²‹¼ï§ç¼

„ê~¢¢ƒü: ç„ÎìŠ²ç¼ J Ðê±ü: ÜU¢H: ²S² „: Ðê±üÜU¢H: ¼ƒ¢ ™ Ðê±üÜU¢Hï |¢±: §y²ƒü: J ç±à¢ï¯‡¢æ ç±à¢ïc²ï‡¢ Ï¢ãéH}¢ì §ç¼ „ê~¢ï‡¢ñ± ç„hï §Îæ „ê~¢æ Ðê±üçÝТ¼çݲ}¢¢ƒü}¢ì J »ÜUà¢ÏÎ: çÎv„æw²ï

„æ¿¢¢²¢}¢ì §ç¼ „æw²¢±¢™ÜUS² „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ „}¢¢„: „æ¿¢¢²¢}¢ï± §ç¼ çݲ}¢¢¼ì, ¥„æ¿¢¢²¢}¢çÐ

„}¢¢„¢² çݲ}¢Ï¢¢{Ý¢ƒüæ Ðí²éQU: J Ðê±Z F¢¼: Ðp¢ÎÝéçH#: F¢¼¢ÝéçH#:J Ðà™¢ÎÝéçH#: Ðê±Z F¢¼y±ïÝ ±¢, Ðê±Z F¢¼: Ðp¢ÎÝéçH#y±ïÝ ç±à¢ïCéæ à¢v²¼ï J ¥¼: ç±à¢ï¯‡¢æ ç±à¢ïc²ï‡¢ Ï¢ãéH}¢ì

§ç¼ ¥‹²¼ÚS² Ðê±üçÝТ¼ï Ðí¢#ï Ðê±üÜU¢H±ëœ²ƒüÜUà¢ÏÎS²ñ± Ðê±üçÝТ¼¢ƒüç}¢Îæ „ê~¢}¢ì J

»±}¢ïÜU¢ÎèÝ¢}¢çРϢ¢ïŠ²}¢ì J »ÜUà™¢„¢ñ Ý¢ƒ: »ÜUÝ¢ƒ:, „±ïü ™ ¼ï ²¢ç¿¢ÜU¢: „±ü²¢ç¿¢ÜU¢:,…Ú‹¼p

(10)

सं कृतम् प म् – 02, ाकरणम् एवं भाषािव ानं च पा ांशसं या- 22, त पु षसमासः

¼ï Ýñ²¢ç²ÜU¢: …Úó¢ñ²¢ç²ÜU¢:, ÐéÚ¢‡¢¢p ¼ï }¢¢}¢¢æ„ÜU¢: ÐéÚ¢‡¢}¢è}¢¢æ„ÜU¢:, ݱ¢à™ ¼ï ТÆÜU¢:

ݱТÆÜU¢:, ÜUï±H¢p ¼ï ±ñ²¢ÜUÚ‡¢¢: ÜUï±H±ñ²¢ÜUÚ‡¢¢: §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J

2.6.2. Т燢çÝ: „æ¿¢¢²¢æ çÎx±¢™ÜUS² „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ „}¢¢„¢ƒZ çÎv„æw²ï „æ¿¢¢²¢}¢ì

§ç¼, ¼çh¼¢ƒïü 籯²ï, ©œ¢ÚÐÎï ™ ÐÚï, „}¢¢ã¢Úï ™ ±¢Ó²ï ¼çh¼¢ƒ¢ïüœ¢ÚÐ΄}¢¢ã¢Úï ™ §ç¼ „ê~¢æ Ú™²¢}¢¢„ J çÎv„æw²ï „æ¿¢¢²¢}¢ì §y²~¢ ¼ƒ¢ ¼çh¼¢ƒ¢ïüœ¢ÚÐ΄}¢¢ã¢Úï ™ §y²~¢

Ðê±üÜU¢HñÜU„±ü…ÚyÐéÚ¢‡¢Ý±ÜUï±H¢: „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ §ç¼ „ê~¢¢¼ì „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ

§y²Ýé±¼ü¼ï J „éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §y²Ýé±¼ü¼ï J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ ¼Î‹¼H¢|¢: J ¼ƒ¢ ™ çÎx±¢™ÜUæ „éÏ¢‹¼æ „æw²¢±¢™ÜUæ ™ „éÏ¢‹¼æ

„}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ „éÏ¢‹¼ïÝ „ã „}¢S²¼ï „æ¿¢¢²¢ç}¢ç¼ çÎv„æw²ï „æ¿¢¢²¢}¢ì §ç¼ „ê~¢S²¢ƒü: J ç±à¢ï¯‡¢æ ç±à¢ïc²ï‡¢ Ï¢ãéH}¢ì §ç¼ „ê~¢ï‡¢ñ± ç„hï „æ¿¢¢²¢}¢ï±ïç¼ çݲ}¢¢ƒüç}¢Îæ „ê~¢}¢ìJ Ðê±¢ü ™¢„¢ñ

§¯éÜU¢}¢à¢}¢è Ðê±ïü¯éÜU¢}¢à¢}¢è J Ðê±üà¢ÏÎS² çÎx±¢™ÜUS² §¯éÜU¢}¢à¢}¢èà¢ÏÎïÝ „}¢¢„: J Ðê±ïü¯éÜU¢}¢à¢}¢è §ç¼ Îïà¢ç±à¢ï¯S² „æ¿¢¢ J „# ™ ¼ï «¯²: „#¯ü²: J „#çó¢ç¼ „æw²¢±¢™ÜUS²

«ç¯à¢ÏÎïÝ „}¢¢„: J ¥ç~¢|¢ëx¢éÐí|¢ë¼èÝ¢}¢ì «ë¯è‡¢¢}¢ì §²æ „æ¿¢¢ J „æ¿¢¢²¢}¢ï± §ç¼ çݲ}¢¢¼ì Ýïã

©œ¢Ú¢: ±ëÿ¢¢:, Ð@ Ï¢í¢Ø‡¢¢: J Ðê±ïü¯éÜU¢}¢à¢}¢è, „#¯ü²: §y²é΢ãÚ‡¢¢çÝ J

2.6.3. ¼çh¼¢ƒ¢ïüœ¢ÚÐ΄}¢¢ã¢Úï ™ §y²~¢ çÎv„æw²ï „æ¿¢¢²¢}¢ì §ç¼ „ê~¢¢¼ì çÎv„æw²ï

§y²Ýé±¼ü¼ï J „éÏ¢¢}¢ç‹~¢¼ï ÐÚ¢X±yS±Úï §y²¼: „éÐì, „ã „éТ §y²¼: „éТ §ç¼ ™ J Ðíy²²x¢í㇢ÐçÚ|¢¢¯²¢ „éÏ¢‹¼ç}¢ç¼ H|²¼ï J ¼çh¼¢ƒ¢ïüœ¢ÚÐ΄}¢¢ã¢Úï §ç¼ „#}²‹¼æ ÐÎ}¢ì J

¼çh¼¢ƒüp ©œ¢ÚÐÎ@ „}¢¢ã¢Úp §y²ï¼ï¯¢æ „}¢¢ã¢Úm‹m: ¼çh¼¢ƒ¢ïüœ¢ÚÐ΄}¢¢ã¢Úæ, ¼çS}¢Ýì

¼çh¼¢ƒ¢ïüœ¢ÚÐ΄}¢¢ã¢Úï §ç¼ ç±x¢íã: J »ÜU¢çÐ „#}¢è 籯²|¢ï΢¼ì ç|¢l¼ï J ¼ƒ¢ ™ Ÿ¢ê²}¢¢‡¢¢

„#}¢èç±|¢çQU: ¼çh¼¢ƒüï 籯²y±ïÝ, ©œ¢ÚÐÎï „¢}¢èŒ²„æÏ¢‹{ïÝ, „}¢¢ã¢Úï ±¢Ó²y±ïÝ¢‹±ïç¼J ¼ƒ¢ ™

¼çh¼¢ƒüï 籯²ï, ©œ¢ÚÐÎï ÐÚï, „}¢¢ã¢Úï ±¢Ó²ï çÎv„æw²ï „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ„}¢S²¼ï §ç¼ „ê~¢¢ƒü:

ç„ÎìŠ²ç¼ J çÎx±¢™ÜUS² „}¢¢Ý¢ç{ÜUÚ‡¢ïÝ „}¢¢ã¢Úï „}¢¢„¢ï Ý |¢±ç¼,¥Ýç|¢{¢Ý¢¼ì J ¥ƒ çÎx±¢™ÜUS²¢ï΢ãÚ‡¢æ - Ðêê±üS²¢æ ࢢH¢²¢æ |¢±: §ç¼ ¼çh¼¢ƒïü 籯²ï „}¢¢„ï, Ðê±üࢢH¢ à¢Ï΢¼ì

|¢±¢ƒïü ¥‡Ðíy²²ï Тñ±üࢢH: §y²é΢ãÚ‡¢}¢ì J Ðê±¢ü ࢢH¢ çÐí²¢ ²S² „: Ðê±üࢢH¢çÐí²: J ¥~¢

çÐí²à¢ÏÎï ©œ¢ÚÐÎï ÐÚï Ðê±¢üà¢ÏÎS² ࢢH¢à¢ÏÎïÝ „}¢¢„ï Ðê±üࢢH¢çÐí²: §ç¼ MÐæ ç„ÎìŠ²ç¼ J ¥ƒ

„æw²¢±¢™ÜUS²¢ï΢ãÚ‡¢æ - ¯‡‡¢¢æ }¢¢¼÷‡¢¢}¢ì ¥Ðy²æ Ðé}¢¢Ýì §ç¼ ¼çh¼¢ƒïü 籯²ï „}¢¢„ï,

(11)

सं कृतम् प म् – 02, ाकरणम् एवं भाषािव ानं च पा ांशसं या- 22, त पु षसमासः

¯‡}¢¢¼ëà¢Ï΢¼ì ¥‡Ðíy²²ï ¯¢‡}¢¢¼éÚ: §y²é΢ãÚ‡¢}¢ì J Ð@ x¢¢±: {Ýæ ²S² Ð@x¢±{Ý: J ¥~¢

{Ýà¢ÏÎï ©œ¢ÚÐÎï ÐÚï Ð@Ýìà¢ÏÎS² x¢¢ïà¢ÏÎïÝ „}¢¢„: J ¥~¢ Ï¢ãé±íèçã„}¢¢„ï ¥±¢‹¼Ú²¢ï:

Ð@‹x¢¢ïà¢Ïβ¢ï: ¥±¢‹¼Ú¼yÐéL¯ï x¢¢ïÚ¼çh¼HéçÜ §ç¼ „ê~¢ï‡¢ ÅÓÐíy²²ï ÜUë¼ï І™x¢±à¢ÏÎï çÝcÐó¢ï,

¼S² {Ýà¢ÏÎïÝ „}¢¢„ï Ð@x¢±{Ý: §ç¼ MÐ}¢ì J Ð@¢Ý¢æ x¢±¢æ „}¢¢ã¢Ú: §ç¼ „}¢¢ã¢Úï ±¢Ó²ï x¢¢ïÚ¼çh¼HéçÜU §ç¼ „ê~¢ï‡¢ ÅÓÐíy²²ï ÜUë¼ï „ ÝÐéæ„ÜU}¢ì §ç¼ „ê~¢ï‡¢ „}¢¢ã¢Úçmx¢¢ï: ÝÐæé„ÜUy±ï І¢™x¢±}¢ì §ç¼ MÐæ ç„h}¢ì J

2.6.4. ¼çh¼¢ƒ¢ïüœ¢ÚÐ΄}¢¢ã¢Úï ™ §ç¼ „ê~¢¢Ý‹¼Úæ „æw²¢Ðê±¢ïü çmx¢é: §ç¼ „ê~¢}¢éQU}¢ì J

„æw²¢Ðê±¢ïü çmx¢é: „æ¿¢¢„ê~¢ç}¢Î}¢ì J ¼çh¼¢ƒ¢ïüœ¢ÚÐ΄}¢¢ã¢Úï ™ §ç¼ „ê~¢ï‡¢ ç±çã¼: ²: „}¢¢„:

„æw²¢Ðê±ü: „: „}¢¢„: çmx¢é: §ç¼ „æ¿¢¢æ H|¢¼ï J ¼çh¼¢ƒ¢ïüœ¢ÚÐ΄}¢¢ã¢Úï ™ §y²~¢¢ïQUç›ç±{:

„}¢¢„: ²: „æw²¢Ðê±ü: „: çmx¢é„æ¿¢ÜU: S²¢¼ìJ ¼ƒ¢ ™ ¯¢‡}¢¢¼éÚ:, Ð@x¢±{Ý:,І¢™x¢±}¢ì

§y²ï¼ï¯¢}¢é΢ãÚ‡¢¢Ý¢æ çmx¢é„æ¿¢¢ ç„ÎìŠ²ç¼ J çmx¢¢ï: ¼yÐéL¯„æ¿¢¢ çmx¢ép §ç¼ „ê~¢ï‡¢ ç±{è²¼ï J

Figure

Updating...

References

Related subjects :