Full text

(1)

BODO (CODE: 092) CLASS-XII (2019-20)

SECTION-A

READING COMPREHENSION

गाहायाव 1 निफ्राय 3 सिम होिाय खोन्दोफोरखौ मोजाङै फराय आरो िोंिाय बाददयै फफि हो :

1. आखलआिो जादों िािफ्रोमबो थाांिािै थािायाव मािसिनि माविाय, दाांिाय, िाििाय-हिायनि

गेजेरजों बेरखाांिाय फाव। मािसिआ िांिारआव थाांिािै थािाय िमाव िािफ्रोमबो गावनि िखरनि

गेजेराव एबा िमाजनि गेजेराव माविाय-दाांिाय, रायिाय-होििायाव मािसिनि आखलआ िुजायो। बे

आखलफोरनि गेजेराव बबेबा मोजाां बबेबा गाज्रि। जायबादद आखलआ बाख्िाय जाथाव, िोलोंथाव बेफोरिो मोजाां, आरो जायबादद आखलआ मुगैथाव, लाज्रजथाव बेफोरिो गाज्रि। जेरै िािफ्रोमबो िैथो

राव बुांिाय, गाहाम हाबा माविाय बेफोरिो जाबाय मोजाां आखल, आरो मालायखौ िोसलिािै जािाय, मालायनि इिाय खालामिाय बेफोरिो जाबाय गाज्रि आखल। 1x4=4 क) आखलआ मा ?

i. िुबुांनि माविाय, दाांिाय, िाििाय-हिायनि गेजेरजों बेरखाांिाय फाव ii. िुबुांनि गेजेराव गावखौ मोजाां ददज्रन्थिो ददज्रन्थिाय फाव

iii. आखलआ जादों बबमा-बबफानि थैनिफ्राय मोििाय फाव ख) मोजाां आखल माखौ बुङो ?

i. गावनिल’ बाथ्रा िाििायािो मोजाां आखल

ii. गावखौ िमाजाव फोिाविो िाजािाय आखलआिो मोजाां आखल iii. बाख्िायजाथाव, िोलोंथाव आखलआिो मोजाां आखल

ग) आखलआ गुबैयै मोिबेिे बाहागोनि ? i. मोििे

ii. मोििै

iii. मोिथाम

घ) मालायखौ िोसलिािै जािाय, मालायनि इिाय खालामिाय बेफोर मा आखलाव गोलैगोि ? i. बारगा आखल

ii. गाज्रि आखल iii. मोजाां आखल

2. बे गुरस्लायिुला मुलुगाव मािसियािो बयनिखुरैबो देरसिि। मािोिा बबयो गावनि गोिो मेलेमजों

गाज्रि मोजाां िािखाांिािै, थाांिा थािायनि आरो गोजौ फारिे गाखोलाांिायनि राहा आरो लामा ददहुििािै

लािो हागौ। दाउमा मैमाफोरा बबदद खालामिो हाया। िाथाय मािसिया बबदद होिब्लाबो खोमसि

अिागारनिफ्राय जेब्लाबो बारगजोबिो हायाखै। मोजाां गाज्रि िायखिािै लािो रोंगौब्लाबो मािसिया सम

(2)

आखुखौ िागारिो हायाखै। गोबाां िमाव बेिो जोंनि मोजाां िाििायखौ सिां खालामिा दोिो। बेनि

थाखायिो मािसिया गोरलैयैिो मोजाां लामाजों दावगालाांिो हाया। गोजौयाव उथ्रथ्रलाांिो थाखाय बेनिखायिो बे सम आखुखौ िारदबिािै सिां खालामिािै दोििो बयबो िाजािाांगौ। 1x3=3 क) बे गुरस्लायिुला मुलुगाव बयनिखुरैबो देरसिि ज्रजबआ मा ?

i. दाइि’िराि

ii. िा थ्रथसम iii. मािसि

ख) मािसिनि ज्रजउनि थाांखखया मा जािाांगौ ? i. सम आखुखौ दबथायिािै दावगालाांिाय ii. जायै-लोङै िांिारखौ बारहोिाय

iii. गावनिखौल’ िाििाय

ग) मािसिनि मोजाां िाििायखौ माया सिां खालामिािै दोिो ? i. बाउसिया आखु

ii. लामा िांिो रोङैया

iii. सम आखुवा

3. जुज्रति गैनय फोथायिायािो खािा फोथायिाय। बुहुमनि गािै हाररनि गेजेराविो खािा फोथायिाय दां। बबज्रजरथ्रगररफोरनि मोन्दाांिाय बाददब्ला ईस्वोरनि गोहोनि िायाव फोथायिायनिफ्रायिो खािा

फोथायिाय िोमज्रजदों। आरो बेयो थाांिा थादों िुबुांनि धोरोमारर आिार खाज्रन्थ, फोथायिाय, िुबुांनि

िेमखाज्रन्थनि गेजेरजों। जायनि जाहोिाव गोबाां अगेि हाबा मावजादों आरो गोबाां खाबु लादों

राजखाज्रन्थथ्रगररफोरा, धोरोम गुरुफोरा आरो थगायिुला सियाि मािसिफोरा।

खािा फोथायिायनि गुदद जाहोिा जादों िोलोंथाइनि आांखाल। िोलोंथाइनि िोराांजोंिो खािा

फोथायिायखौ फोजोबस्ाांिो हायो। 1x3=3

क) खािा फोथायिाया मा ?

i. जाय फोथायिाया जुज्रतिनि िायाव िोिारिाय िङा

ii. जाय फोथायिाया जुज्रतिनि िायाव िोिारिाय iii. िुनय मािसिया ज्रज फोथायो बेिो खािा फोथायिाय ख) िुबुांनि गेजेराव िोसलिाय खािा फोथायिायनि गुबै जाहोिा मा ?

i. बबज्रजरिां िासलनि आांखाल ii. िोलोंथाइनि आांखाल

iii. राजखाज्रन्थथ्रगरर आरो धोरोमगुरुफोरा थार लामा ददज्रन्थिायाव फेलें जािायनि थाखाय ग) मानि गेजेरजों खािा फोथायिाया थाांिािै थायो ?

i. िुबुांनि आिार खाज्रन्थनि गेजेरजों

(3)

ii. धोरोमगुरुफोरनि गेजेरजों

iii. राजखाज्रन्थथ्रगररफोरनि गेजेरजों

4. गाहायनि खन्थाइ सिररफोरखौ फरायिा िोंिाय बाददयै फफि सलर : 5x1=5 बर’ हारर जों बर’ हारर

दावदो दे दाव फारर फारर खाफालाव हमिा मोदै गारिा

ज’िा थािा जेबोथ’ मोिा

दावदो दे दाव फारर फारर बर’ हारर जों बर’ हारर।

दािो दाबाव दखिा

गाि आगर एरिा

थावखि लुिा मुस्ा िािा

गोदाि गोदाि ज्रज गान्िा

रांजाबोबाव मोिाबोबाव।

बर’ हारर जों दाव दे दाव।

गावनि हाररखौ फोजािा

अगेि आखल गारिा

जाखाां िेंग्रा जाखाां सिख्ला, गाव हाररखौ बुथुमिा ला; बर’ हारर जों बर’ हारर, दावदो दे दाव फारर फारर।

क) खन्थाइथ्रगररया बर’ हाररखौ मािो आरो माबोरै दावलाांिो थ्रथिदों ?

SECTION-B WRITING SKILLS

5. हाररयारर खौिेथ्रथ गैलायैनि थाखायिो फोलेरारर गोरोबलायै, िमान्थाइ िङै एबा गोरोज्रन्थ

िालिायिाय िोमज्रजयो आरो बेिो िमाव फोलेरारर दाांगानि महर मोििो हागौ। - बे बबबुांथ्रथनि मदद होिािै एबा बेरेखा िाििािै िोंनि िािथाइखौ फोरमाय। (मोि 150 िोदोबनि गेजेराव) 10 6. िोंनि जायगायाव िुजािाय (िोलोंथाइनि/दैबािानि/हान्था-मेलानि) मोििे जेंिाखौ लािािै रादाब

बबलाइनि िुजुथ्रगररनिसिम गाांिे लाइजाम सलर। 10

7. िाल खुन्थानि रोदा िाथ्रगरिाय। - बे बाथ्रा फावनि ओांथ्रथखौ बेखेविा सलर। 5 SECTION-C

GRAMMAR APPLICATION

(4)

8. मुांमा माखौ बुङो ? बर’ रावनि मुांमा दािाय खाज्रन्थनि िोमोन्दै िुांद’यै सलर। 5

9. बर’ रावाव थाइलासलखौ माबोरै दािाय जायो सलर। 5

10. गाहायाव होिाय िोंथ्रथफोरनि मोिफ्रोमावबो मोिथामै जाथाविा फफि होिाय जादों। बेफोरनि

गेजेराव बबेबा मोििेयाल’ गेबें। गेबें फफििायखौ िायख’िा सलर। 1x10=10 क) दाजाबदाया गाहायनि बबे मोििे िोदोबजों दाजाबजायोब्ला मुांमा िोदोब जागोि ?

i. बुांथ्रथ ii. ज्रजर iii. सलर

ख) दा- सिगाां दाजाबदाखौ थाइजा िोदोबनि सिगाङाव फज’योब्ला मा ओांथ्रथ फोरमायो ? i. िांगौ ओांथ्रथ

ii. िङङ ओांथ्रथ

iii. गोजौनि मोििैखौबो फोरमायो

ग) –फोर उि दाजाबदाखौ गाहायनि बबे मोििे िोदोबजों बाहायिाय जाया ? i. जों

ii. िों

iii. बब

घ) गाहायाव होिायफोरनि बबे मोििेया थ्रथ ददज्रन्थग्रा दाजाबदानि ओांथ्रथ फोरमायदों ? i. गोबाां मािसि

ii. िािैिो मािसि

iii. िािे मािसि

ङ) बर’ रावाव दाजाबदाया मोिबेिे ? i. मोििै

ii. मोिथाम iii. मोिब्रै

च) बुथार िोदोबाव थार महरा मा ओांथ्रथ फोरमायदों ? i. गोथै

ii. फोथै

iii. फोथाां

छ) –बाय थाइजा दाजाबदाया मा बबददन्था एबा िमखौ फोरमायो ? i. जाफु बबददन्था

ii. दा जाखाां बबददन्था

iii. सिगाां जाखाां बबददन्था

(5)

ज) ‘आदा िाांग्राां बाजै सिग्राां’नि ओांथ्रथया- i. जांखायलाबायग्रा िुबुां

ii. बबदा-बबबाजैजों गोरोबिा थािो रोङै

iii. दलर थािो रोङै एबा मावथेरै

झ) ‘जािे जािािै खाइबावासल’नि ओांथ्रथया-

i. िोरबा जाहोग्रा, लोंहोग्रा एबा आगोर होग्रा मािसिनि मुां िुिाय ii. िोरबा जाहोग्रा, लोंहोग्रा एबा आगोर होग्रा मािसिनि मुां बाख्िायिाय iii. िोरबा जाहोग्रा, लोंहोग्रा एबा आगोर होग्रा मािसिखौ हेफाजाब खालामिाय ञ) ‘जािो मोिजाब्ला हाथाइ िाांगायो’नि ओांथ्रथया-

i. गोथाव मुवा जाखाांिायनि उिाव अहािाय मोििाय ii. गोथाव मुवा मोिजाब्ला जािो लुबैबायथािाय iii. गोथाव गोथाव मुवा जािे जािािै उदै बुांिाय

SECTION-D LITERTURE

11. सिदनि एण्डेलखौ बर’फोरा मािो ‘गासमनि ब्राइ’ होििा गाबज्रियोमोि ? बबयो बर’ गासम गासम मािो आरो मा थाांखख लािािै थाबायददङोमोि ? 2+3=5 12. गाहायाव होिाय िोंथ्रथफोरनि मोिफ्रोमावबो मोिथामै जाथाविा फफि होिाय जादों। बेफोरनि

गेजेराव बबेबा मोििेयाल’ गेबें। गेबें फफिखौ िायख’िा सलर। 1x10=10 क) A Collection of Kachari Folk Tales and Rhymes मुांनि बबजाबा ओांखारदोंमोि-

i. 1884 मायथाइयाव ii. 1895 मायथाइयाव iii. 1984 मायथाइयाव

ख) जाररसमि आरो बर’ माहारर रायथाइनि सलरथ्रगररया िोर ? i. बबहुराम बर’

ii. बबरूपाक्ष थ्रगरर बिुमािारी

iii. ड. कामेश्वर ब्रह्म

ग) काछारनि जोबथा राजा गबबन्द चन्रआ माब्ला थैदोंमोि ? i. 1830 मायथाइयाव

ii. 1832 मायथाइयाव iii. 1942 मायथाइयाव

घ) बर’नि िथ्रसल मोिािाया मा ओांथ्रथ फोरमायिाय जायो- i. िोरज्रजनि थुलुांगा

(6)

ii. अिलायिािै मोजाां िख’र बेंिा जािाय

iii. थ्रगयाि आरज्रजिाय आरो थार थ्रगयाि बबलायिाय ङ) ड. िुिीनि कुमार चेटाजीआ रोििोज्रन्रखौ मा होििािै बुांदों ?

i. कालीमािा

ii. जगिमािा

iii. जगधात्री

च) लोज्रन्थ एबा बिन्ि बेराम जािायनि गुबै जाहोिा जादों- i. बबमा मोदाइ हमिाइ

ii. भाइराि एबा ज्रजउिाजों िोमज्रजिाय iii. गुबुि मोदाइजो रागा जािायनि थाखाय छ) कामरुप हादाबनि थ्रगबबसिि राजानि मुङा-

i. महीरांग ii. भगदत्ि

iii. िाखो (िरक)

ज) थाइ आहमफोरा आिामाव बबे मायथाइयाव हाबफैदोंमोि ? i. 1228

ii. 1428 iii. 1628

झ) म’दहिी महि ब्रह्म िुजुिाय गाांिे लाइसिनि मुङा जादों- i. बबथ’राइ

ii. अलांबार iii. िायक

ञ) प्रमद चन्र ब्रह्म िुजुिाय गािे बबजाबनि मुङा जादों- i. फाज्रलल

ii. बबब iii. आबारी

13. गाहायाव होिाय िोंथ्रथफोरनि मोिफ्रोमावबो मोिथामै जाथाविा फफि होिाय जादों। बेफोरनि

गेजेराव बबेबा मोििेयाल’ गेबें। गेबें फफिखौ िायख’िा सलर। 1x5=5 क) प्रमथेशआ िोर सलररथ्रगररनि लाखोमािाय मुां ?

i. ििीश चन्र बिुमिारी

ii. प्रमद चन्र ब्रह्म iii. मदाराम ब्रह्म

(7)

ख) मदाराम ब्रह्मआ मा जाथोनि खन्थाइथ्रगरर ? i. समज्रटटक

ii. रमाज्रन्िक iii. गोदाि

ग) “बार दै जािािै थाांगोि आां िोंनि देरायाव”–खन्थाइथ्रगररया माबे देरानि बाथ्रा बुांदों ? i. गासमनि देरा

ii. िोरोगनि देरा

iii. िोरगोनि देरा

घ) िन्देश्वर बर’ िुजुिाय गाांिे खन्थाइ बबजाबनि मुङा जादों- i. िुबुांनि राहा

ii. मोिदाांथ्रथनि रोजाबथाइ iii. रादाब

ङ) मेटथ्रचनि आरो गेररबल्दीआ माबे हादरनि जोहोलाव ? i. इटाली

ii. र’म iii. फ्रान्ि

च) मोदैनि बैिोआ माजों िमाि ? i. ज्रजउजों

ii. िािजों

iii. दुखु जािाज्रन्द

Figure

Updating...

References

Related subjects :