• No results found

yeQefkebâie efÛebleve-DevegefÛebleve

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "yeQefkebâie efÛebleve-DevegefÛebleve"

Copied!
63
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

yeQefkebâie efÛebleve-DevegefÛebleve

efJe<eÙe metÛeer

mebheeokeâerÙe 2

DevegefÛebleve 4

mee#eelkeâej 6

uesKe

œ yeQkeâeW ceW ØeefMe#eCe keâer mecemÙeeSb keâe]peer cegncceo F&mee 10

œ ØeefMe#eCe Éeje #eceleeDeeW keâe efJemleej [e@. oeceesoj KeÌ[mes 18

œ mebieŸve SJeb ceeveJe efJekeâeme efJepeÙe ØekeâeMe ßeerJeemleJe 21

œ yeemeue mecePeewlee: Skeâ heefjÛeÙe efveefOe ÛeewOejer 24

œ cÙetÛegDeue Hebâ[ (heejmheefjkeâ efveefOeÙeeb) kesâ. meer. ceeueheeveer 29

FOej-GOej mes

Ñããè½ã¦ããè ÔãããäÌã¨ããè ãäÔãâÖ 34

œ Menjer menkeâejer yeQefkebâie keâe heefjÂMÙe megMeerue ke=â<Ce ieesjs 38

œ metÛevee ØeewÅeesefiekeâer SJeb «eenkeâ mesJee ßeerefveJeeme ke=â<Ceve 42

œ veJeesvces<eer yee]peej jCeveerefleÙeeb Deewj «eenkeâ mesJee meblees<e ßeerJeemleJe 46

œ efMe#ee efJekeâeme ceW yeQkeâeW keâer Yetefcekeâe [e@. jepeerJe kegâceej efmevne 49

hegjmke=âle efveyebOe

efveefleve IegCes 52

hegmlekeâ meceer#ee

57

yeQefkebâie

59

uesKekeâeW mes/heeŸkeâeW mes

60

Member

(2)

Ôãâ¹ã㪇㊠- ½ãâ¡Êã

ØeyebOe mebbheeokeâ

ßeerceleer heer. kegâceej

cegKÙe ceneØeyebOekeâ, YeejleerÙe efj]peJe& yeQkeâ,cegbyeF&

meomÙe

ƒÔã ¹ããä¨ã‡ãŠã ½ãò ¹ãƇãŠããäÍã¦ã ÊãñŒããò ½ãò ã䪾ãñ Øã¾ãñ ãäÌãÞããÀ Ôãâºãâãä£ã¦ã ÊãñŒã‡ãŠãò ‡ãñŠ Öö ý ¾ãÖ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ¼ããÀ¦ããè¾ã ãäÀû•ãÌãà ºãö‡ãŠ „¶ã ãäÌãÞããÀãò Ôãñ ÔãÖ½ã¦ã Öãò ý ƒÔã½ãò ¹ãƇãŠããäÍã¦ã Ôãã½ãØãÆãè ‡ãŠãñ „ªá£ãð¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ YeejleerÙe efj]peJe& yeQke⠇ãŠãñ ‡ãŠãñƒÃ ‚ãã¹ããä§ã ¶ãÖãé Öõ ºãÍã¦ãó Õããñ¦ã ‡ãŠã „ÊÊãñŒã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öãñý

ßeerceleer heer. kegâceej Éeje YeejleerÙe efj]peJe& yeQkeâ, jepeYee<ee efJeYeeie, ieejceWš neGme, Jeueea, cegbyeF&-400 018 kesâ efueS mebheeefole Deewj ØekeâeefMele leLee ceÙetj š^sef[bie keâe@jheesjsMeve, cegbyeF&-400 001 ceW cegefõle~

Fbšjvesš http://www.rbi.org.in/hindi ¹ãÀ ¼ããè „¹ãÊ㺣ã ýE mail : rajbhashaco@rbi.org.inHeâesve : 2498 2076 Heâwkeäme - 2498 2077

½ãìŒã¹ãðӟ : Ôãì£ãã‡ãŠÀ ÌãÀÌã¡ñ‡ãŠÀ [e@. Mejo kegâceej

efveosMekeâ, meebefKÙekeâer Deewj ØeyebOe metÛevee efJeYeeie, YeejleerÙe efj]peJe& yeQkeâ, cegbyeF&

l

megßeer ¤hece efceße

ceneØeyebOekeâ, YeejleerÙe efj]peJe& yeQkeâ, cegbyeF&

l

[e@. jceekeâevle Mecee&

ceneØeyebOekeâ, YeejleerÙe efj]peJe& yeQkeâ,cegbyeF&

l

ØeYeglee JÙeeme

Jeefj‰ GheeOÙe#e,

YeejleerÙe yeQkeâ mebIe, cegbyeF&

keâeÙe&keâejer mebheeokeâ

¹ãìӹ㠇ã슽ããÀ Íã½ããÃ

Ghe ceneØeyebOekeâ, ¼ããÀ¦ããè¾ã ãäÀû•ãÌãà ºãö‡ãŠ, ½ãìâºãƒÃ

meomÙe meefÛeJe

kesâ. meer. ceeueheeveer

ØeyebOekeâ (jepeYee<ee)

¼ããÀ¦ããè¾ã ãäÀû•ãÌãà ºãö‡ãŠ

jepeYee<ee efJeYeeie

keWâõerÙe keâeÙee&ueÙe, ieejceWš neGme, Jejueer, cegbyeF&-400 018.

[e@. megjsMe kegâceej

Ghe ceneØeyebOekeâ (jepeYee<ee) YeejleerÙe mšsš yeQkeâ,cegbyeF&

l

metjpe ØekeâeMe

meneÙekeâ ceneØeyebOekeâ, (jepeYee<ee) ke=âef<e yeQefkebâie ceneefJeÅeeueÙe, hegCes

l

[e@. iepeWõ kegâceej

meneÙekeâ ceneØeyebOekeâ, (jepeYee<ee) Fueeneyeeo yeQkeâ, keâesuekeâelee

l

Gceekeâeble mJeeceer

meneÙekeâ ceneØeyebOekeâ (jepeYee<ee) yeQkeâ Dee@Heâ yeÌ[ewoe

(3)

Ôãâ¹ã㪇ãŠãè¾ã 3 ?

efØeÙe heeŸkeâes,

Ô hetCe&ceo: hetCe&efceob hetCee&led hetCe&cegoÛÙeles~

hetCe&mÙe hetCe&ceeoeÙe hetCe&cesJeeJeefMe<Ùeles~~

meye kegâÚ hetCe& nw, efHeâj Yeer hetCe& keâer Dehes#ee jnleer nw, hetCe& ceW mes hetCe& osves kesâ yeeo Yeer hetCe& Mes<e jn peelee nw- efHeâj Ùen hetCe&lee keäÙee nw, keäÙeeW nce hetCe&lee kesâ heerÚs oewÌ[les nQ~ ceeveJe Deheves %eeve, Devle%ee&&ve, Øe%eeve, efJe%eeve keâer meerefÌ{Ùeeb ueieekeâj hetCe& nesvee Ûeenlee nw~ efMe#eCe Deewj ØeefMe#eCe kesâ meesheeve heej keâjkesâ Jen %eeve kesâ Deebieve ceW KeÌ[e neskeâj Øe%eeve kesâ ceeOÙece mes Deheves Devle%ee&&ve keâes yeÌ{elee nw Deewj efHeâj efJe%eeve keâer keâmeewšer hej Gmes keâmelee nw, hegKlee nesves kesâ efueÙes~ ceeveJe keâer Ùener Skeâ Deeole nw, pees Gmes ÙeÅeefhe otmejs ØeeefCeÙeeW mes Deueie keâjleer nw, hejbleg efJe%eeve keâer keâmeewšer lekeâ Deeles-Deeles Jen leke&â kesâ YebJejpeeue ceW ØeJesMe keâj peelee nw Deewj Deheves Devle%ee&&ve mes yengle otj nes peelee nw Deewj Mes<e jn peeleer nw Gmekesâ hetCe& nesves keâer DeefYeuee<ee~ ØeMve GŸlee nw efkeâ keäÙee ceveg<Ùe efMe#eCe Deewj ØeefMe#eCe kesâ ceeOÙece mes ‘%eeve’ keâes mecePekeâj hetCe&lee keâer lejHeâ yeÌ{ mekeâlee nw~ Fmekeâe Gòej mekeâejelcekeâ nes mekeâlee nw yeMelex..~ yeme leke&â keâe peeue ÙeneR mes yegvevee ØeejbYe nes peelee nw~

nce DeOÙeelce keâer ÛeÛee& veneR keâj jns nQ hejbleg leke&â kesâ Ûe›eâ keâes hetCe& keâjves Jeeues efMe#eCe Deewj ØeefMe#eCe keâer Deepe kesâ peerJeve ceW DeeF& DeeJeMÙekeâlee keâes lees jsKeebefkeâle keâj ner mekeâles nQ~ efMe#eCe keäÙee nw, mejuelece Yee<ee ceW keâne peeS lees pees kegâÚ nw, Gmemes DeJeiele nesvee ner efMe#eCe nw, efMe#ee nw~ DeLee&led nce keân mekeâles nQ efkeâ leLÙeelcekeâ heefjÛeÙe keâes efMe#ee keâne pee mekeâlee nw~ hejbleg ØeefMe#eCe Skeâ Deueie henuet nw~ efkeâmeer efJe<eÙe Ùee leLÙe, efpemes nce efMe#eCe mes peeve Ûegkesâ nQ, keâe efJeMes<e Âef°keâesCe mes efkeâÙee ieÙee DeOÙeÙeve ner ØeefMe#eCe keâne pee mekeâlee nw~ leLÙeeW keâe ienjeF& mes efJeMues<eCe Ùee Gmes Deewj DeefOekeâ peeveves keâer Øeef›eâÙee ner ØeefMe#eCe keâner pee mekeâleer nw~

yeme, ceeveJe meeceevÙele: Fve oes meerefÌ{ÙeeW keâes ner heej keâj heelee nw Deewj Gmes ner %eeve mecePelee nw efpemes Deb«espeer ceW nce vee@uespe keânles nQ~ Jewmes osKee peeS lees jespeer-jesšer keâceeves kesâ o=ef°keâesCe mes Ùener heÙee&hle neslee nw Deewj pees Fmes mJeerkeâej keâj uesles nQ, Gvekeâe efJekeâeme («eesLe) JeneR efJejece keâjves ueielee nw~ ŸnjeJe-mee Dee peelee nw~ Deepe

(4)

yeQefkebâie #es$e ceW ØeefMe#eCe ves mebYeJele: Ùener efJejece keâer efmLeefle Øeehle keâj ueer nw Ùee efHeâj yeoueles heefjJesMe ceW Jen Deheveer veÙeer efoMeeÙeW leueeMe keâj jne nw~ Ùener keâejCe nw efkeâ osMe-efJeosMe ceW yeQefkebâie kesâ ØeefMe#eCe keâes Skeâ Deueie Âef°keâesCe mes osKee peeves ueiee~ %eeve keâer ienjeF& ceW peeves keâer meesÛe~ %eeve DeLee&led %eele keâes peevevee~ Jemlegle: %eeve nceW Âef°keâesCe oslee nw~ DeeOegefvekeâ ØeefMe#eCe nceejs Âef°keâesCe keâes heefjJeefle&le keâjves keâe ØeÙeeme neslee nw, ÛeerpeeW keâes Deueie Âef°keâesCe Ùee henuet mes osKevee~ hejbleg, nceejer SÛeDeej veerefleÙeeW keâer Ùeefo ienjeF& mes hejer#ee keâer peeS lees Jes keânleer nQ efkeâ nceW efmeHe&â o=ef°keâesCe (SØeesÛe) ner veneR yeouevee yeefukeâ nceW Âef° yeoueveer nw Deewj Ùen meveeleve melÙe nw efkeâ %eeve mes efmeHe&â Âef°keâesCe yeouelee nw peyeefkeâ Devle%ee&&ve mes Âef° yeoueleer nw~ Ùen Devle%ee&&ve ner nceejer Debeflece Keespe nesveer ÛeeefnÙes-Yeues ner efMe#eCe Ùee ØeefMe#eCe keâer efkeâleveer ner meerefÌ{Ùeeb nceW yeveeveer heÌ[s~ nceW Flevee JÙeehekeâ nesvee heÌ[siee-leye ner lees nce hetCe&lee keâe opee& hee mekeWâies~ DemebYeJe lees veneR nw- hejbleg ØeÙeesie lees keâjves neWies, nw vee!

DevegefÛebleve

yeQefkebâie peiele keâer ØeefMe#eCe mebyebOeer Dehes#eeDeeW keâes peevekeâj efj]peJe& yeQkeâ Deheves mlej hej meYeer ØeÙeeme keâjlee jne nw Deewj Ùener keâejCe nw efkeâ peye Yeer yeQefkebâie ves heefjJele&ve keâer efoMee hekeâÌ[er, efj]peJe& yeQkeâ ves ØeefMe#eCe keâes veÙeer efoMee oskeâj Gmes ØeÙeespevecetuekeâ yeveeÙee~ Fmeer YeeJevee mes nce ØelÙeskeâ Debkeâ ceW yeQkeâeW kesâ ØeefMe#eCe mebmLeeveeW keâe Yeer heefjÛeÙe keâjeles nQ leeefkeâ heeŸkeâeW keâes Ùen peevekeâejer efceue mekesâ efkeâ yeQefkebâie kesâ Oejeleue hej keäÙee-keäÙee nes jne nw~ ‘mee#eelkeâej’ kesâ Debleie&le nce Fme yeej Deehemes efceueJeeles nQ DeeF&meerDeeF&meerDeeF& yeQkeâ keâer ØeyebOe efveosMekeâ Deewj cegKÙe keâeÙe&heeuekeâ DeefOekeâejer ßeerceleer Ûeboe keâesÛej mes~ DeeoMe& JÙeefkeälelJe, DevegkeâjCeerÙe JÙeefkeälelJe, Øeefleyeæ JÙeefkeälelJe, ØeYeeJeer JÙeefkeälelJe ...~ ve peeves efkeâleves efJeMes<eCe nQ pees Gvekesâ meeLe pegÌ[s nQ, osMe kesâ meyemes yeÌ[s efvepeer #es$e kesâ yeQkeâ kesâ ØeyebOe efveosMekeâ kesâ ¤he ceW Gvekeâes peevevee Skeâ Deueie ner DevegYeJe nesiee~

Deehekeâer Øeefleef›eâÙeeÙeW ncesMee keâer lejn nceW Øesefjle keâjWieer, Dele: Øeefleef›eâÙee DeJeMÙe oW~

Demleg meeoj,

(ßeerceleer heer. kegâceej)

(5)

+

‚ã¶ãìãäÞãâ¦ã¶ã

meJe&ØeLece lees ‘yewefkebâie efÛebleve-DevegefÛebleve’cegPes efve:Megukeâ SJeb efveÙeefcele

¤he mes efceue jne nw~ Fme Ûegmle Deewj efJeÕemeveerÙe JÙeJemLee kesâ efueS DeefYevebove~

ØelÙeskeâ Debkeâ ceW meyemes henues efpemes heÌ{ves keâer Glmegkeâlee nesleer nw, Jen nw, mebheeokeâerÙe~ mebheeokeâerÙe ceW nj yeej efkeâmeer-ve- efkeâmeer Dee<e& JeÛeve keâer, Deepe kesâ meboYe& ceW Gmes Øeemebefiekeâ yeveeles ngS Gmekeâer mešerkeâ JÙeeKÙee, Deveghece ngDee keâjleer nw~ Fme Debkeâ (peveJejer-ceeÛe& 2009) ceW Yeer ‘De°eJe›eâ ieerlee’ mes GodOe=le

‘lešmLelee’keâes Jele&ceeve ceboer mes Deenle ngS efyevee Gyejves kesâ efueS, veewkeâe kesâ ¤he ceW Fmlesceeue keâjves keâe megPeeJe Gòece nw~

Jewmes Yeer, peerJeve keâer nj efmLeefle-heefjefmLeefle ceW meblegefuele yeves jnves kesâ efueS lešmLelee DeeJeMÙekeâ nw~ lešmLe JÙeefòeâ ner meJee&efOekeâ peeie¤keâ neslee nw~ Kego Deheves-Deehekeâes Yeer keâšIejs ceW KeÌ[e keâjkesâ Deheveer mecÙekedâ meceeueesÛevee keâjves, peJeeye leueye keâjves, Deewj DeeJeMÙekeâ nesves hej keâŸesjlee yejleves keâe newmeuee Yeer lešmLe JÙeefkeäle ceW ner nes mekeâlee nw~ efpeme Øekeâej, osKeves kesâ efueS Jemleg keâe DeebKeeW mes Skeâ efveef§ele otjer hej nesvee DeefveJeeÙe& nw; Gmeer Øekeâej, peerJeve ceW Yeer lešmLelee DeefveJeeÙe& nw~ ‘‘yeQkeâeW ceW meleke&âlee kesâ efJeefYevve DeeÙeece’’ DeeoMe& nQ, uesefkeâve oMeebMe Yeer efkeâmeer yeQkeâ- MeeKee ceW Devegheeueve keâjles efceuebs lees, ieveercele~

Debieüspeer kesâ veS-veS MeyoeW kesâ meceeveeLeea efnvoer Meyo Deewj Gvekeâer meesoenjCe JÙeeKÙee Jeeuee mLeeÙeer mlebYe yengle ner GheÙeesieer nw, efJeMes<ekeâj yeQefkebâie kesâ meeLe DeÅeleve yeves jnves kesâ efueS~

cegKehe=‰, meeceieÇer keâe ÛeÙeve,keâuesJej keâer megIeÌ[lee keâe keäÙee keânvee!

nj yeej efkeâmeer-ve-efkeâmeer yeQkeâ kesâ ÛesÙejcewve kesâ meeLe efnvoer ceW mee#eelkeâej meefnle mebhetCe& heef$ekeâe keâe efnvoerceÙe nesvee efnvoer kesâ Øeefle Mebkeâeueg veeieefjkeâeW kesâ efueS ‘Deejmeer’ mes keâce nw keäÙee!

efpeleveer leejerHeâ keâer peeS, keâce nw~ hegve§e DeefYevebove~

u YegJeveÛevoÇ peesMeer ceesšsje, Denceoeyeeo

ceveesnejer ‘yeQefkebâie efÛebleve-DevegefÛebleve’ Dekeäletyej-efomebyej 2008 keâe efJeòeerÙe meceeJesMeve efJeMes<eebkeâ Øeehle ngDee~ Deehekesâ Fme ØeÙeeme nsleg neefo&keâ yeOeeF& oslee ntB~ mebheeokeâerÙe ceW mebieefle hej ÛeÛee& nceW ØesjCee Øeoeve keâjleer nw~ Jenebr efJeòeerÙe meceeJesMeve hej efJeefYevve yeQkeâeW kesâ DeOÙe#eeW keâe mee#eelkeâej nceW Fme efoMee ceW keâeÙe& keâjves ceW Deewj Yeer Glmeeefnle keâjsiee~ ceeveveerÙe keâe]peer cegncceo keâe ‘efJeòeerÙe meceeJesMeve : efJeefYevve yeQkeâeW kesâ ØeÙeeme’ ceW efoS ieS yeQkeâJeej/peveheoJeej DeebkeâÌ[W yengle ner GheÙeesieer nQ~ ceeveveerÙe ßeerceleer meeefJe$eer efmebn keâe ‘FOej GOej’ efJeòeerÙe meceeJesMeve hej yeQkeâjeW keâer keâF& YeüeefvleÙeeW keâes otj keâjves Jeeuee efmeæ nesiee~ Deehekeâer heef$ekeâe ‘yeQefkebâie efÛebleve-DevegefÛebleve’

Dekeäletyej-efomebyej-2008 keâe keâJej/yewkeâ hespe Yeer ceveceesnkeâ SJeb

%eeveJeOe&keâ nw~

Dele: Ùen keânvee DeefleMeÙeesefkeäle venerb nesieer efkeâ Deehekeâer heef$ekeâe keâe ØelÙeskeâ he=‰ nceejs efueS ØesjCeeœeesle keâe keâeÙe& keâjsiee SJeb Yeejle kesâ ØelÙeskeâ veeieefjkeâ keâes yeQefkebâie JÙeJemeeÙe mes peesÌ[keâj, meYeer kesâ peerJeve keâes KegMeneue SJeb Yeejle keâes meYeer ceeheob[eW hej efJeMJe keâe vecyej-Skeâ yeveeves ceW ceoo keâjsiee~

u efovesMe kegâceej efleJeejer jepeYee<ee DeefOekeâejer meWš^ue yeQkeâ Dee@Heâ Fbef[Ùee

#es$eerÙe keâeÙee&ueÙe, Peebmeer yeQefkebâie efÛebleve- DevegefÛebleve keâe Dekeäletyej-efomebyej 2008 Debkeâ efceuee~ OevÙeJeeo~ efJeòeerÙe meceeJesMeve mes mebyebefOele %eevehejkeâ meece«eer mes Ùegkeäle Ùen Debkeâ JeemleJe ceW heŸveerÙe Deewj meb«enCeerÙe nw~ meece«eer pegševes ceW uesKekeâeW ves ßece efkeâÙee nw efpemekesâ efueS Jes ØeMebmee kesâ hee$e nQ~ DeeMee nw efkeâ efJeòeerÙe meceeJesMeve kesâ efceMeve keâes Deewj DeefOekeâ ieefle Øeoeve keâjves ceW Fme Debkeâ keâer efJe<eÙeJemleg ØesjCeeoeÙekeâ efmeæ nesieer~

u pes. yeer. YeesefjÙee

#es$eerÙe efveosMekeâ YeejleerÙe efj]peJe& yeQkeâ GòejØeosMe SJeb GòejeKeb[

(6)

nceW GheÙe&gòeâ heef$ekeâe keâer Øeefle Deheves ØeOeeve keâeÙee&ueÙe kesâ ceeOÙece mes Øeehle ngF&~ heef$ekeâe keâe DeeÅeesheevle DeJeueeskeâve keâjves hej neefo&keâ Øemevvelee ngF& efkeâ efJeòeerÙe meceeJesMeve efJe<eÙe hej kesâefvõle Gkeäle heef$ekeâe efnvoer heeŸkeâeW keâes Yejhetj meece«eer Øemlegle keâjleer nw~ efJeòeerÙe meceeJesMeve keâes efJeòeerÙe JebÛeve, meeceeefpekeâ yeQefkebâie Deewj ceeveJe mebmeeOeve efJekeâeme, ueIeg efJeòe mes peesÌ[keâj leLÙehejkeâ meece«eer heef$ekeâe ceW oer ieF&

nw~ ‘efJeòeerÙe meceeJesMeve keâer ÛegveewefleÙeeb Deewj meceeOeeve’ leLee ‘efJeòeerÙe meceeJesMeve nsleg efJeefYevve yeQkeâeW kesâ ØeÙeeme’ mecyevOeer DeeuesKe efveleevle meb«enCeerÙe Deewj heŸveerÙe nQ~ Ùen meÛe nw efkeâ efJekeâefmele Yeejle keâer DeeOeejefMeuee keâe jemlee efJeòeerÙe meceeJesMeve mes neskeâj ner iegpejlee nw~

Dele: efJeòeerÙe meceeJesMeve kesâ mecemle henuegDeeW keâes SkeâmeeLe mecesškeâj heef$ekeâe ceW meceeefnle keâjvee Skeâ Ûegveewleer Yeje keâeÙe& Lee, efpemes mebheeokeâ ceb[ue ves yeKetyeer heef$ekeâe ceW efhejesÙee nw~ nceejer Deesj mes mebheeokeâ ceb[ue kesâ meYeer meomÙeeW keâes DeveskeâMe: yeOeeF&~

u Deej Sve ceneefvle meneÙekeâ ceneØeyebOekeâ,ceb[ueerÙe keâeÙee&ueÙe Fueeneyeeo yeQkeâ, keâevehegj hetjer heef$ekeâe heÌ{ ieÙee~ oes-leerve mLeeveeW hej Jele&veer/Ùee ØetHeâ keâer Yetue ve]pej DeeÙeer~ Jewmes lees #ecÙe nw hejbleg DeÛÚe nes efkeâ ØetHeâ pÙeeoe met#celee mes osKes peeSb~ Deehe pees hegmlekeâ meceer#ee Úeheles nQ GmeceW keâYeer-keâYeer Ssmee ueielee nw efkeâ Deehe Gme hegmlekeâ efJeMes<e kesâ iegCeeW keâes ner pÙeeoe G]peeiej keâjles nQ~ cesje Ùen ceevevee nw efkeâ Ùeefo Gme hegmlekeâ efJeMes<e ceW keâefceÙeeb nQ lees GvnW Yeer mhe° ¤he mes heeŸkeâeW keâes yeleeÙee peeS~ keäÙee ceQ uesKe Yespe mekeâlee ntb~ keäÙee Deehe ceeveosÙe Yeer osles nQ~ Deehekeâes DeÛÚer heef$ekeâe efvekeâeueves SJeb efve:Megukeâ efJelejCe kesâ efueÙes ceQ yeOeeF& oslee ntb Deewj DeÛÚs mebheeove kesâ efueÙes Deehekeâe DeefYevebove Yeer keâjlee ntb~

u peiepeerJeve Megkeäuee JÙeeKÙeelee Skesâ[ceer JeeefCepÙe efJeÅeeueÙe,peieouehegj (DeÛÚs uesKeeW keâe mJeeiele nw, ceeveosÙe Yeer efoÙee peelee nw~) - keâeÙe&keâejer mebheeokeâ mebheeokeâ cenesoÙe, Deehe Fme yeele mes mencele neWies efkeâ ØeefMe#eCe

Skeâ yengle ner cenlJehetCe& he#e nw nceejer yeQefkebâie ØeCeeueer keâe~ yesnlej nesiee efkeâ ke=âheÙee Deehe kegâÚ meece«eer ØeefMe#eCe kesâ yeejs ceW Yeer ØekeâeefMele keâjW~ Jewmes Deehe ‘heefj›eâcee’ kesâ ceeOÙece mes nceW ØeefMe#eCe ceneefJeÅeeueÙeeW keâer peevekeâejer osles ner nQ, Ùeefo Deehe ØeefMe#eCe hej mechetCe& ¤he mes kegâÚ meece«eer oW lees Ùen keâeHeâer GheÙeesieer efmeæ nes mekeâleer nw~

u peiele Øeleehe jeŸewÌ[

#es$eerÙe ØeefMe#eCe keWâõ, Peebmeer (ØeefMe#eCe hej uesKe Fme Debkeâ ceW efoÙes pee jns nQ~) - keâeÙe&keâejer mebheeokeâ meeOegJeeo nw, cesjer lejHeâ mes keäÙeeWefkeâ ceQves Deehekeâer heef$ekeâe

‘efÛebleve-DevegefÛebleve’ keâes Skeâ efce$e kesâ heeme osKee lees ceQ DeefYeYetle nes ieÙee efkeâ yeQefkebâie pewmes veerjme efJe<eÙe hej Yeer efnboer ceW meece«eer ØekeâeefMele nes mekeâleer nw~ cegPes DeeMÛeÙe& Fme yeele hej Yeer ngDee efkeâ efj]peJe& yeQkeâ Fme heef$ekeâe keâes cegHeäle ceW oslee nw~ nw vee, meeOegJeeo Jeeueer yeele~ cesje efveJesove nw efkeâ menkeâejer yeQefkebâie hej Yeer kegâÚ meece«eer nesieer lees nce menkeâejer yeQkeâeW ceW keâeÙe&jle keâce&ÛeeefjÙeeW keâes Yeer kegâÚ %eeve Je=efæ kesâ DeJemej efceuebsies~ keäÙee FbšjJÙet kesâ efueÙes efkeâmeer menkeâejer yeQkeâ kesâ DeOÙe#e keâes veneR Ûegve mekeâles~ keâYeer efJeÛeej nes lees Gmes Deceue ceW ueeÙeW~

u cegkesâMe Oevees$ee meeyej keâebŸe, iegpejele nce «eeceerCe yeQkeâ kesâ keâce&Ûeejer Deehekesâ $e+Ceer nQ efkeâ Deehe Fleveer DeÛÚer, mejue efnboer ceW Skeâ heef$ekeâe efve:Megukeâ GheueyOe keâjeles nQ~ efj]peJe& yeQkeâ mener ceeÙeveeW ceW yeQkeâjeW keâe yeQkeâ nw~ heef$ekeâe efceueles ner nce Fmes heÌ{ves ceW pegš peeles nQ Deewj Deieues Debkeâ keâer Øeleer#ee keâjves ueieles nQ~ keäÙee Ssmee veneR nes mekeâlee efkeâ Deehe Fmes ceeefmekeâ Ùee efÉceeefmekeâ heef$ekeâe yevee oW leeefkeâ nceejer Øeleer#ee LeesÌ[er keâce nes peeÙes~ heef$ekeâe keâe keâJej Yeer meeLe&keâ neslee nw~

u MesKeeJešer «eeceerCe yeQkeâ kesâ keâce&Ûeejer meerkeâj, jepemLeeve

(7)

mee#eelkeâej

l keânles nQ efkeâ nj meHeâue Deeoceer kesâ heerÚs Skeâ Deewjle nesleer nw~

Deye yeleeÙeW efkeâ Skeâ meHeâue Deewjle kesâ heerÚs efkeâme keâer Meefkeäle keâece keâj jner nw?

F

yeefÌ{Ùee Meg®Deele nw, Deehe keân mekeâles nQ, cesjer hetjer Hewâefceueer keâer Meefkeäle keâece jner nw~ osefKeÙes, meHeâue Deeoceer kesâ heerÚs kesâJeue Skeâ Deewjle ner nesleer nw, Ssmee keânles nQ, hejbleg cesjs heerÚs lees cesje hetje heefjJeej nw, cesjs yeesve& nesves mes ueskeâj Deye lekeâ YeeF&-yenveeW ceW keâesF& YesoYeeJe veneR jne, ceeb Deewj efheleepeer Deewj Meeoer kesâ yeeo ceW Fve-uee@pe meYeer ves cegPes Meefkeäle oer~ cesjs nmeyewv[, cesjs yeÛÛes meYeer ves cegPes Meefkeäle oer, cesjer meHeâuelee ceW Gve meyekeâe yengle neLe nw~ Hewâefceueer vesšJeke&â keân ueerefpeÙes vee~

Ùet kesâve vee@š efheve hee@Fbš efkeâ kesâJeue Skeâ keâer ner Meefkeäle nw~

efHeâj otmejer yeele Yeer nw, ceQ meoe mes ner cewefjš DeesefjSbšs[ jner ntb....Fmes Yeer Deehe cesjer Fme meHeâuelee kesâ efueÙes peesÌ[ mekeâles nQ~ leermejer yeele nw Deehekeâe Dehevee keâefcešceWš~ Ùeefo Deehe keâefcešs[ nQ lees meHeâuelee efceueveer ner nw..~ Ùener leerve yeeleW nQ pees Deehekeâes meHeâue yevee mekeâleer nQ, heefjJeej keâe meeLe, cewefjš

Deewj efHeâj keâefcešceWš~ Ùener F&peer Heâecet&uee nw~

l Meg¤Deele Deeheves Deešdme& - DeLee&led yeerS mes keâer, efHeâj Deeheves keâe@mš SkeâeGvšsvmeer ceW še@he efkeâÙee - efHeâj yeQefkebâie - Ùen

šefveËie hee@Fbš kewâmes DeeÙee?

F

nb-nb.. ceQ peye Fkeâe@vee@efcekeäme mes yeerS keâj jner Leer lees ceQves cenmetme efkeâÙee efkeâ cesjs heeme keâeHeâer meceÙe yeÛe jne nw, yeme

cesje keâece ner cesjer meeOevee nw, cesjer Svepeea nw

kegâÚ ueesie Ssmes nesles nQ efpevekesâ yeejs ceW peevevee Skeâ jesceebÛekeâ Ùee$ee keâer lejn neslee nw~ Gvekesâ yeejs ceW heÌ{les meceÙe Ùetb ueielee nw efkeâ ceevees Gvekeâer ef]peboieer nceves peer ueer, Yeues ner kegâÚ heueeW kesâ efueÙes~

Ssmes JÙeefkeälelJe, efvecee&Ce keâer Skeâ Øeef›eâÙee mes iegpejles nQ pees DevegYeJe kesâ meeLe-meeLe meyekeâ keâe Yeer keâece keâjleer nQ~ Fmeer GösMÙe mes ØeejbYe efkeâÙee ieÙee Ùen mlecYe ueieeleej meHeâuelee keâer meerefÌ{Ùeeb ÛeÌ{ jne nw Deewj Fmekeâe ßesÙe peelee nw meYeer heeŸkeâeW keâes~

heeŸkeâeW keâer YeeJeveeDeeW keâer keâõ keâjles ngS, Fme yeej nce Deehekeâer cegueekeâele keâjJeeles nQ osMe ceW efvepeer #es$e kesâ meyemes yeÌ[s yeQkeâ DeeF&meerDeeF&meerDeeF& keâer cegKÙe keâeÙe&keâejer DeefOekeâejer Deewj ØeyebOe efveosMekeâ ßeerceleer Ûeboe keâesÛej mes~ Ùen veece Deepe osMe ceW efjšsue yeQefkebâie keâe heÙee&Ùe yeve ieÙee, Ùen JÙeefkeälelJe Glmegkeâlee keâe kesâvõ yeve ieÙee nw, Fvekeâe heefjÛeÙe efpe%eemee yeve ieÙee efkeâ DeeefKej Fme veece kes⠑JÙeefkeälelJe’ kesâ Yeerlej keäÙee nw~ osMe kesâ Fleves yeÌ[s efvepeer #es$e kesâ yeQkeâ keâer yeeie[esj mebYeeueves Jeeueer, meerOeer meeoer YeejleerÙe veejer meer efoKeves Jeeueer ceefnuee kesâ Yeerlej keâewve-meer Tpee& nw pees Deheves yeQkeâ keâes efJekeâeme keâer lejHeâ ues pee jner nw~ Fve meYeer ØeMveeW keâe Gòej Gvemes cegueekeâele keâjves hej ner efceuelee~ Deheves yeQkeâ ceW ØeyebOe efveosMekeâ kesâ DeueeJee DevÙe Deveg<ebieer kebâheefveÙeeW/mebmLeeDeeW kesâ meeLe pegÌ[er ßeerceleer Ûeboe keâesÛej mes Deehekeâer cegueekeâele keâjJee jns nQ [e@. heg<hekegâceej Mecee&~ DeeFÙes - efceueles nQ cew[ce Ûeboe keâesÛej mes -

(8)

meceÙe keâe mener GheÙeesie keâjves kesâ efueÙes ceQves keâe@mš SkeâeGvšsvmeer pee@F&ve keâj ueer - Deewj FòeHeâekeâ Ssmee jne efkeâ yeerS nesles-nesles ceQ keâe@mš SkeâeGšWš Yeer nes ieÙeer Deewj efHeâj SceyeerS.. meceÙe ves meeLe efoÙee - cesjer cesnvele meHeâue ngF&..JeneR mes yeQkeâ ceW Dee ieÙeer .. yeekeâer keâer yeele Deehe meYeer peeveles nQ - nw vee~

l cew[ce Jewmes lees Deehe ‘DeeF&SSme’ yeveves keâe mehevee osKee keâjleer LeeR, yeeo ceW Jen mehevee yeoue ieÙee - Ùen ÛeWpe kewâmes ngDee?

F

osefKeÙes ceQ jepemLeeve ceW peesOehegj mes ntb, yeÛeheve ceW peye Fvmeeve Úesšs MenjeW ceW jnlee nw lees Gmekeâer ve]pej ceW ‘DeeF&SSme’ yevevee Skeâ yengle yeÌ[e mehevee osKevee neslee nw - ceQves Yeer Jees ner meesÛee Lee efkeâ ceQ DeeF&SSme DeefOekeâejer yevetb - hejbleg peye ceQ cegbyeF& pewmes yeÌ[s Menj ceW DeeF&, lees cesjer efLebefkebâie yeoue ieÙeer - Skeâ keâceefMe&Ùeue Jeu[& cesjs meeceves Lee- cegPes ueiee efkeâ ogefveÙee ceW yengle meejer SheesÛÙet&efveefšme nQb - yeme cesje efJe]peve yeouee - efHeâj Skeâ yeele nw, nce pewmee meesÛeles nQ, Jewmes ner yeveves keâer Ÿeve Yeer lees uesles nQ~ ceve ceW DeeÙee, Gmes SkeäpeerkeäÙetš efkeâÙee peeS, pewmee ceQves yeleeÙee - yeerS kesâ meeLe keâe@mš SkeâeGvšsvmeer, efHeâj SceyeerS Skeâ Heäuees-mee yevelee ieÙee Deewj ceQ yeQefkebâie ceW Dee ieÙeer~ cesje lees Ùener keânvee nw efkeâ nce pees Yeer meesÛeW lees Gmes SkeäpeerkeäÙetš pe¤j keâjW - Deheveer hetjer SkeämeerueWme mes keâjW, yesmš lejerkesâ mes keâjW, ieesue lees neefmeue nesiee ner~ efome F]pe Jee@š DeeF& Heâerue -

l keâesF& jesue cee@[ue...

F

ceQ GvnW ieesue keânleer nbt, Deheves šeiexš - GvnW yeoueles jefnÙes meHeâue nes peeÙeWies - Deheveer hetjer kewâhesefmešer mes neefmeue keâjves keâer keâesefMeMe keâjW lees Fvmeeve kegâÚ Yeer neefmeue keâj mekeâlee nw - Deehe Yeer S«eer keâjWies~

l Deehe Fleves TbÛes heo hej nQ, Deebleefjkeâ Deewj yeenjer oyeeJe ueieeleej jnles neWies - hej ueesieeW ves keâYeer Deehekeâes oyeeJe ceW Ùee mš^sme ceW veneR osKee - kewâmes yewueWme keâjleer nQ Deehe?

F

Ùeme, mš^sme lees Deheveer peien nw ner~ hej, cesje Ùen ceevevee nw efkeâ mš^sme kesâ efMekeâej nes peeÙeW Ùee efHeâj Deehe mš^sme keâes peerle

ueW Ùen Deehe hej efveYe&j keâjlee nw~ mš^sme keâes peerlevee Deheves DeeheceW Ûegveewleer nw~ ef[efHeâkeâuš neslee nw, hej peneb Deehe keâcepeesj heÌ[s mš^sme Deehekeâes efveieue peeÙesiee Deewj Jen pÙeeoe cepeyetle nes peeSiee - Deheves Deehekeâes mš^sme kesâ nJeeues keâj osvee celeueye Gmekeâes pÙeeoe cepeyetle yeveevee nw~ mš^sme keâes Deheves hej neJeer keâjWies lees Deehekesâ kebâOes Pegkeâ peeÙeWies peyeefkeâ meecevee keâjWies lees kebâOes ÛeewÌ[s neWies~ Deehe cepeyetle yeveWies~ ceQ otmeje jemlee Deheveeleer ntb - Gmekeâe meecevee keâjleer ntb - Gmemes DeesJejkeâce nesves kesâ efueÙes meesuÙetMeve osleer ntb Deewj Skeâ yeej Deeheves meesuÙetMeve osvee Meg¤ efkeâÙee lees mš^sme keâcepeesj neslee peeÙesiee Deewj Gmes nwv[ue keâjvee Deemeeve nes peeÙesiee - ceQ Ssmee meesÛeleer ntb efkeâ Skeâ mener Deewj DeÛÚs ueer[j ceW Ùen iegCe nesvee pe¤jer nw~ ceQ Skeâ Dee@ie&veeFpesMeve keâer ueer[j ntb - cesjer efpeccesoejer yengle pÙeeoe nw - Ssmes ceW Ùeefo ceQ Deheves Deehekeâes mš^sme kesâ nJeeues keâj otb lees - Deehe meesefÛeÙes - Deewj vee ner ceQ Gme mš^sme keâes Deheveer šerce ceW heeme Dee@ve keâj mekeâleer~ yeme Ssmes ceW Skeâ ner Dee@ušjvesš yeÛelee nw efkeâ ceQ Gmekeâe meecevee keâ¤b - Gmes nwC[ue keâ¤b - meesuÙetMeve otb~

l Fleveer Svepeea keâneb mes ueeleer nQ Deehe ... keâesF& meeOevee...

F

cesje keâece ner cesjer meeOevee nw, cesjer Svepeea nw~ Gmeer mes cegPes FvmeheeÙejsMeve efceueleer nw, keâe@vHeâer[Wme Deelee nw Deewj mš^svLe efceueleer nw-

l yeÛeheve ceW, mketâue ceW Deeheves ‘yee@mkes⚠yee@ue’ Kesuee - yeeo ceW Útš ieÙee - Deye Gme meheves keâes Deheves yeÛÛeeW ceW osKeleer nQ keäÙee?

F

keâceefMe&Ùeue Jeu[& ceW Deeves kesâ yeeo yengle kegâÚ yeoue peelee nw~

kegâÚ Útš peelee nw, kegâÚ jn peelee nw~ cegbyeF& Deeves kesâ yeeo yee@mkes⚠yee@ue kesâ efueÙes meceÙe ner veneR efceuee~ jner yeele yeÛÛeeW keâer,- lees cesje yesše yee@mkes⚠yee@ue veneR yeefukeâ mkeäJee@Me Kesuelee nw, yeefÌ{Ùee Kesuelee nw - Deewj Fme ceeceues ceW ceQ meeje ›esâef[š

Deheves nmeyeQ[ keâes otbieer - Jes yengle DeÛÚe Kesueles nQ, vesMeveue uesJeue hej Kesueles nQ - SC[ DeeÙe Sce n@heer...efkeâ cesjs yeÛÛes pees Jees Ûeenles nQ, Jees GvnW efceue jne nw~

(9)

l cew[ce keânles nQ efkeâ peesOehegj Jeeues jbieefyejbiee henveves Deewj ceerŸe leLee vecekeâerve Keeves kesâ Meewkeâerve nesles nQ - Deehe Deheves yeejs ceW yeleeÙeW ~

F

ceQ Yeer ntb - ceQ Meewkeâ mes ceerŸe Deewj vecekeâerve oesveeW Keeleer nbt - ceerŸe lees ceQ yengle ner Meewkeâ Deewj cepes mes Keeleer ntb~

l Yeejle ceW efjšsue yeQefkebâie keâer peveveer Deehekeâes keâne peelee nw - peye Fme yeejs ceW keâesF& pÙeeoe veneR meesÛe jne Lee - leye Deeheves Oeceekesâ mes Ùen ØeÙeesie efkeâÙee Ùen efJeÛeej kewâmes DeeÙee?

F

Ùen Skeâ yengle uecyeer hueeefvebie keâe veleerpee nw - ceQ Gve efoveeW keâeheexjsš yeQefkebâie osKe jner Leer efkeâ cegPes Ùen efpeccesoejer meeQheer ieÙeer - ceQves yengle pÙeeoe nesceJeke&â efkeâÙee - meyemes henues lees meesÛee efkeâ nceW efkeâme meeFpe keâe yevevee nw - Skeâ meeFpe leÙe nesves kesâ yeeo, yewkeâ«eeGb[ lewÙeej efkeâÙee - ‘efyeu[ yuee@ke⒠lewÙeej efkeâÙes - meÛe lees Ùen nw efkeâ nceejer MeeKeeSb Gme meceÙe yengle ner keâce LeeR - Ùen efJeÛeej efkeâÙee efkeâ nce kewâmes ¤ue Dee@Heâ iesce ÛeWpe keâjW - nceves yengle efJeÛeej keâjves kesâ yeeo ueebie šce&

Ùeespevee yeveeÙeer - MeeKeeSb yeÌ{eves keâer Ùeespevee lewÙeej keâer - efyeu[ yuee@keäme - Oeerjs-Oeerjs peceeves Meg¤ efkeâÙes ... cesnvele keâer - Deehe keân mekeâles nQ efkeâ Skeâ-Skeâ F˚ keâes peceeÙee~ Fš

Jee]pe S Ûewuesvpe...yeš Jeer Svpee@Ùe[ - hetjer šerce keâer cesnvele jbie ueeÙeer - yeeo ceW meYeer yeQkeâeW ves FmeceW keâece efkeâÙee~

l Deehe keâemee (CASA) keâer efnceeÙeleer nQ - keâeHeâer HeâsJeefjš nw Deehekeâe - nw vee?

F

cesje Ùen ceevevee nw efkeâ cesjs yeQkeâ kesâ «eesLe keâjves ceW ‘keâemee’ ves yengle FcheexšXš jesue Deoe efkeâÙee nw -

«eesLe keâes mšsyeue efkeâÙee nw- yengle ner FHesâefkeäšJe Yetefcekeâe efveYeeF& nw~ nceves MeeKeeÙeW yeÌ{eFË - ‘keâemee’ keâe yesme yeÌ{lee ieÙee - Oeerjs-Oeerjs Skeâ mee@efue[

yesme yeve ieÙee~ Skeâ mee@efue[

HeâeGv[sMeve yevelee nw vee ‘keâemee’ mes~

cesjer meesÛe Fmes 32/33 ØeefleMele kesâ Devegheele hej ueeves keâer nw Deewj ceQ Gmes GefÛele ceeveleer Yeer ntb keäÙeeWefkeâ - Skeâ

memšsveS@yeue «eesLe kesâ efueÙes Ùen yengle pe¤jer nw~

l ßeer keâecele keâe Skeâ DeeYeeceb[ue Ùee JÙeefkeälelJe jne nw, Gvekeâe Dehevee efJepeve Lee- Deehekeâe efJepeve keäÙee nw?

F

cesje efJe]peve nw DeejDeesF& (ROE) [yeue keâjvee~ meÛe lees Ùen nw efkeâ ceQ šejiesš yeÌ[s jKeves ceW efJeMJeeme keâjleer nbt keäÙeeWefkeâ peye lekeâ Jen neefmeue veneR nesiee - nceW Ûegveewleer efceueleer jnsieer~ ceQ meyemes Ùener keânleer nbt efkeâ ue#Ùe yeÌ[s jKees, leye ner lees Deehe Deheves Deehekeâes mš^sÛe keâjkesâ GvnW heeves keâer keâesefMeMe keâjWies - ceQ Ûeenleer nbt efkeâ ef[hee@efpeš yeÌ{s, Heâer-yesm[ Fvekeâce keâer JesjeÙešer nes, Fbšjsmš ceeefpe&ve keâce nes Deewj meeLe ner Dee@hejsMeveue SkeämeheWef[Ûej keâce nes - Ssmes ner lees «eesLe nesieer~ MeeKeeÙeW yeÌ{sieeR - hejbleg nceW Dee@hejsMeveue keâe@mš keâes efveÙeb$eCe ceW jKevee ner nesiee-Ùes meye nesves hej yeQkeâ keâer ØeesHesâefšefyuešer yeÌ{sieer - Jees keâvš^er keâer «eesLe ceW yeÌ{eslejer keâjsieer, Fvøeâemš^keäÛej yeÌ{siee~ Fve meye keâe efceuee-peguee efJe]peve nw cesje~

l ueeYeØeolee keâer yeele lees Deeheves keâer - hej keäÙee Deeheves Deheveer

šerce DeLee&led mšeHeâ keâes ceesefšJesš keâjves kesâ efueÙes SÛeDeej hee@efuemeer lewÙeej keâer nw?

F

ceQ ceeveleer ntb efkeâ efkeâmeer Yeer Dee@iexveeFpesMeve keâer SÛeDeej hee@efuemeer, Gmekesâ efJe]peve kesâ Deveg¤he nesveer ÛeeefnÙes~ cesje henuee keâoce lees Ùen nw efkeâ hetjer šerce ceW efJe]peve keâer Dev[jmšwef[bie lees nes, nceves meerefveÙej uesJeue hej keâeHeâer efJeÛeej-efJeceMe& efkeâÙee nw Deeies keâer jCeveerefle yeveeves kesâ efueÙes~ Fmemes nce Deheves efJe]peve keâes Yeer efkeäueDej keâj heeÙeWies Deewj SÛeDeej hee@efuemeer keâes Yeer mener keâj heeÙeWies~ ceQ KegMe ntb efkeâ nceves Skeâ ef[efHeâkeâuš

šemkeâ keâes hetje keâj efueÙee nw pees FvmeWefšJe keâe Yeer hetje OÙeeve jKesiee~

l hej cew[ce Ssmee lees veneR nw efkeâ meye kegâÚ cewkesâefvekeâue nes peeÙes - yeQefkebâie keâe ùŸetceve Hesâme ner Kelce nes peeÙes?

F

Ùen Deehemes efkeâmeves keâne - ceQ lees mecePeleer nbt- åŸetceve Hesâme yeÌ{e nw - nceejs yengle mes keâece henues SpeWefmeÙeeb keâjleer LeeR - Deye nce Jees ner meejs keâece Deheveer MeeKeeDeeW mes keâjJee jns nQ - nce Deheves Øees[keäš kesâ yeejs ceW keâmšcej mes meerOes yelee jns nQ

(10)

- keâueskeäMeve Yeer henues SpeWmeer kesâ heeme Lee uesefkeâve Deye MeeKee mes neslee nw keäÙeesWefkeâ keâueskeäMeve Yeer Skeâ meefJe&me keâer lejn ner lees nw~ YeF& ceQ lees Ùen ceeveleer ntb, Deewj peeveleer Yeer ntb efkeâ DeeF&meerDeeF&meerDeeF& yeQkeâ ceW åŸetceve Hesâme yeÌ{e nw Deewj Deeies Yeer yeÌ{lee ner jnsiee~

l Deehekeâes yeOeeF& efkeâ Deeheves keâmšcej SpegkesâMeve keâer meerefjpe Meg¤ keâj jKeer nw, Fmekeâer hesÇjCee keâneb mes efceueer Deehekeâes?

F

meefJe&me meskeäšj ceW keâmšcej meyemes yeÌ[e neslee nw Deewj efHeâj ueer[j keâer Skeâ efpeccesoejer nesleer nw..~ nce Øees[keäš keâes ueeles nQ lees Gmekesâ yeejs ceW yeleeves keâer efpeccesoejer Yeer lees nceejer ner nw vee~ ceQ Deehekeâes yeleeTb osMe ceW SšerSce keâer peye Meg¤Deele ngF&

lees nceves Deheves SšerSce kesâ heeme Dehevee Skeâ Deeoceer jKee, Deewj nceves Skeâ meeue leke⠑nsC[ nesu[’ efkeâÙee~ keâmšcej keâes SšerSce keâer peevekeâejer oer - lees Ùener keâejCe nw efkeâ Deepe Deece Deeoceer SšerSce keâe Ùet]pe keâj jne nw - Øees[keäš kesâ meeLe-meeLe nceejer [Ÿetšer Gmemes pegÌ[er ngF& nw - keâmšcej keâes Spegkesâš

keâjves keâer Yeer - yeme Ùener nw nceejer ØesjCee~

l Fmemes HeâeÙeoe ngDee?

F

keäÙeeW veneR nesiee - keâmšcejeW keâer yeÌ{leer ngF& mebKÙee Ùener lees yeleeleer nw Deewj efHeâj Ùen SpegkesâMeve kesâJeue nceejs Øees[keäš kesâ yeejs ceW ner lees veneR nQ yeefukeâ nce lees yeQefkebâie kesâ yeejs ceW efmeKeeles nQ... meYeer kesâ efueÙes, meYeer keâes mecePeeves kesâ efueÙes~

l DeeF&meerDeeF&meerDeeF& yeQkeâ keâes ueesie ‘Menj keâe yeQke⒠keânles nQ peyeefkeâ Deepe ¤jue yeQefkebâie keâe cenlJe pÙeeoe nes jne nw?

F

veneR YeeF& veneR- nce Menj kesâ ner yeQkeâ veneR nQ- nce ieebJeeW ceW Yeer nQ, nceejs mceeue efške⚠keäueeFbš yengle nQ~

l henues Deehekeâe yeQkeâ yengle S«esefmeJe Lee- Deye Glevee veneR jne keäÙee keâejCe nw?

F

Ssmee veneR nw, Ùen lees Jekeäle kesâ meeLe Ûeueves pewmee ner nw~ osMe kesâ Fkeâe@vee@efcekeâ SvJeeÙeceXš kesâ efnmeeye mes cetJe keâjvee heÌ[lee nw~ henues nceeje yesme Úesše Lee Deewj «eesLe ... yeÌ[er efoKeleer Leer~ nceW Deheveer peien Yeer lees yeveeveer Leer~ nceejer keâesefMeMeW

S«esefmeJe efoKeleer LeeR peyeefkeâ Jes Deeies yeÌ{ves keâer, «eesLe keâjves keâer keâesefMeMeW ner LeeR~ nce efpeccesoejer mes Deeies yeÌ{s nQ Deewj Deeies Yeer Jewmes ner yeÌ{vee ÛeenWies~

l Deepekeâue yeQefkebâie meskeäšj ceW keâvmeesefue[sMeve Deewj cepe&j keâer yeeleW yengle GYej jner nQ - Deehekeâes keäÙee ueielee nw?

F

DeÛÚe ner nw- Fbef[Ùee keâes Deeies yeÌ{vee nw lees yeÌ[s yeQkeâeW keâer pe¤jle heÌ[sieer ner - lees Ssmee lees nesvee nesiee- yeÌ[s yeQkeâ - yeÌ[er Meefkeäle nesles nQ - Ÿesme nesles nQ~

l Deehekesâ efnmeeye mes ‘yeQefkebâie ceW YeejleerÙe Yee<eeDeeW efJeMes<ekeâj efnboer keâer keäÙee Yetefcekeâe nes mekeâleer nw?

F

meefJe&me meskeäšj ceW Ùeefo keâmšcej kesâ keâjerye jnvee nw lees nceW Gmekeâer Yee<ee ceW yeele keâjveer nesieer - Deewj efnboer lees meyekeâes peesÌ[leer ner nw ve~ nceves peye keâe@ue meWšj yeveeÙes leye 15 Yee<eeDeeW keâe Fvlepeece efkeâÙee - keâe@ue š^skeâj kesâ keâejCe efpeme Yee<ee #es$e mes keâmšcej yeele keâjlee Lee - nce Gmekeâer Yee<ee ceW ner Gmemes yeele keâjles Les~ nce YeejleerÙe Yee<eeDeeW keâe cenlJe mecePeles nQ~ Deehe nceejs SšerSce osKeW - GveceW Deb«espeer, efnboer Deewj #es$eerÙe Yee<ee nesleer ner nw~

l cew[ce yengle mes ueesie ‘Ûeboe keâesÛej’ yeveves keâer cenlJeekeâeb#ee jKeles nQ - keäÙeeWefkeâ Deehe Gvekeâer DeeoMe& nQ - Gvekesâ efueÙes Deehe keäÙee keânvee ÛeenWieer?

F

meyemes henues lees Deehekeâes, Deheves ceW keâvmevš^sš keâjvee nesiee efkeâ nceW keäÙee yevevee nw~ efHeâj Deheves-Deehekeâes lewÙeej keâjvee nw hetjs SkeämeerueWme kesâ meeLe - hetjer lewÙeejer kesâ meeLe - Deewj efHeâj pees Yeer keâjW hetjs [s[erkesâMeve kesâ meeLe keâjW meceefhe&le keâjW, Deheves Deehekeâes - osefKeÙes efHeâj Deheves-Deehe mš^svLe efceuesieer, leekeâle efceuesieer - Ùener ieg®ceb$e nw cesjs heeme Deeies yeÌ{ves keâe~

- ØemlegleerkeâjCe:

[e@.heg<hekegâceej Mecee&

(11)

ieebOeerpeer ves keâne Lee efkeâ %eeve keâe Debeflece ue#Ùe Ûeefj$e-efvecee&Ce neslee nw~ JÙeefkeäle keâs mebhetCe& JÙeefkeälelJe-efJekeâeme keâs efueS efJeÅee keâe Depe&ve DeheefjneÙe& nw~ mebmLeeDeesb keâe Dehevee Ûeefj$e neslee nw Deewj Jes Gmekeâs Devegmeej Deheves keâeefce&keâesb keâes {eueleer nwb leeefkeâ keâgMeue-heÇyebOeve SJeb Gòece keâeÙe&efve<heeove keâs ceeOÙece mes yeQefkeâbie ieefleefJeefOeÙeeW keâes ieefleceeve jKee pee mekeâs~ heÇefMe#eCe, efoue Je efoceeie keâer Kegjekeâ neslee nw, yeewefækeâ-peceerve keâes GJe&j yeveelee nw leLee veS efÛebbleve keâer efoMeeSb leÙe keâjlee nw~ heÇefMe#eCe keâer heÇefkeÇâÙee cebs %eeve-Depe&ve Deewj

%eeve-heÇoeve keâjvee oesveesb efveefnle neslee nw~ yeQkeâeW ceW heÇefMe#eCe-JÙeJemLee Gvekeâer mLeehevee keâs heÇejbefYekeâ Je<eeX mes ner keâer peeleer jner nw~ yeQkeâeW ceW efoÙee peeves Jeeuee heÇefMe#eCe S[uš-ueefveËie keânueelee nw,Fmes Sb[^esieesieer Yeer keânles nQ~ yeQkeâeW ceW keâce&ÛeeefjÙeeW keâes heÇefMeef#ele keâjves kesâ efueS heÇefMe#eCe ceneefJeÅeeueÙe, heÇefMe#eCe keWâõ mLeeefhele efkeâS ieS nQ~

yeQefkeâbie #es$e ceW (mejkeâejer #es$e keâs yeQkeâ, efvepeer #es$e kesâ yeQkeâ leLee efJeòeerÙe mebmLeeDeeW meefnle) ueieYeie 52 heÇefMe#eCe ceneefJeÅeeueÙe SJeb 256 ØeefMe#eCe keWâõ yeQefkeâbie-heÇefMe#eCe heÇoeve keâj jns nwb~ 1991 kesâ hetJe& yeQefkeâbie GÅeesie heejbheefjkeâ yeQefkeâbie keâer lepe& hej keâeÙe& keâj jne Lee Deewj Gmekesâ DeefOekeâebMe keâeÙe&keâueehe ceesšs leewj hej Keelee Keesueves, pecee mebieÇnCe, $e+Ce efJelejCe, $e+Ce Jemetueer SJeb Deebleefjkeâ uesKeeW, yeefnÙeeW kesâ heÇyebOeve lekeâ meerefcele Les~ Gme meceÙe Fve heÇefMe#eCe mebmLeeDeesb cebs keâceesyesMe Ùener efJe<eÙe heÇefMe#eCe kesâ heÇcegKe efJe<eÙe ngDee keâjles Les~ efkeâbleg,1991 keâs yeeo DeeefLe&keâ GoejerkeâjCe keâer lespe nJee ves mebhetCe& yeQefkebâie heefjo=MÙe keâes yeoue [euee~ heÇefkeÇâÙeeSb yeoueerb, ceeveob[ yeoueles ieS, heÇyebOeve keâs lejerkeâs Jener venerb jns, yeQefkebâie Glheeoesb cebs Yeejer heefjJele&ve ngDee leLee yeQefkebâie- mesJeeDeeW keâe mJe¤he SJeb Gvekeâer ieefle heefjJeefle&le nes ieF&~ osKeles-osKeles veyyes kesâ oMekeâ ves yeQwefkebâie peiele ceW Deecetue-Ûetue heefjJele&ve keâj efoÙee~ heefjJele&ve keâer Fme DeebOeer cebs heÇefMe#eCe DeÚtlee keâwmes jnlee? yeemeue-, yeemeue- ,

DeeÙe-efveOee&jCe, DeeefmleÙeebs keâe Jeieer&keâjCe, heÇeJeOeeveerkeâjCe, efJeJeskeâhetCe&

ceeveob[, Deeefmle-osÙelee heÇyebOeve, peesefKece heÇyebOeve, leguevehe$e heejoefMe&lee, keâchÙetšj, metÛevee heÇewÅeesefiekeâer, [sefjJesefšJe Deeefo veJeerve DeJeOeejCeeDeesb ves yeQefkebâie %eeve kesâ oeÙejs keâes efJemle=le keâj efoÙee~ veS efJe<eÙeeW kesâ meceeJesMe Deewj hegjeves keâes yeoueves keâer DeeJeMÙekeâlee ves yeQkeâeW ceW heÇefMe#eCe-JÙeJemLee ceW veÙee ®Peeve hewoe efkeâÙee~ Ûetbefkeâ yeQkeâ heÇlÙe#ele:

yee]peej mes pegÌ[s nesles nwQ, FmeefueS GvnW efyevee efJeßeece keâs DeeefLe&keâ ieefleefJeefOeÙeeW kesâ meeLe keâoce mes keâoce efceueekeâj Ûeuevee heÌ[lee nw~

FmeefueS GvneWves heÇefMe#eCe keâeÙe&keÇâceeW keâes efJe<eo yeveeles ngS je<š^erÙe leLee Debleje&<š^erÙe mlej hej yeQefkeâbie keâer pe¤jleeW mes pegÌ[s nggS efJe<eÙeeW keâes Meeefceue keâjves keâs heÇÙeeme efkeâS~

heÇeflemheOee& keâer Fme nesÌ[ ceW yeQkeâeW kesâ efueS DeefveJeeÙe& Lee efkeâ Jes Deheves keâeefce&keâeW keâes heÇefMe#eCe kesâ ceeOÙece mes DeÅeleve jKeW leeefkeâ ieÇenkeâeW keâer Dehes#eeDeeW kesâ Deveg¤he Gòece mesJeeSb heÇoeve keâj mekeWâ leLee mebmLee keâer veerefleÙeeW keâe keâgMeue mebÛeeueve keâj mekeWâ~Survival of the fittest

kesâ Debleie&le Ùen Deewj Yeer pe¤jer nes ieÙee Lee efkeâ meJees&òece heÇLeeDeeW leLee heefjJele&veeW keâes Debieerkeâej keâjles ngS mJeÙeb keâes mego=Ì{ yeveeÙee peeS SJeb nj meceÙe kesâ efueS lewÙeejer jKeer peeS~ Ssmee Skeâ-Ùee oes efove ceW mebYeJe venerb neslee~ heÇefMe#eCe Skeâ DeveJejle heÇefkeÇâÙee nw~ Skeâ Deesj yeQefkeâbie mesJeeSb efove-jele heÇoeve keâjves keâer Dehes#ee nw lees otmejer Deesj yeQkeâ-keâefce&ÙeeW keâes veJeervelece mebkeâuheveeDeeW, yeejerefkeâÙeeW, lekeâveerkeâer peevekeâeefjÙeeW, keâchÙetšj-heefjÛeeueve Deeefo mes uewme jKeves nsleg ØeefMe#eCe heÇoeve keâjves keâer cegefnce keâes les]pe jKeves keâer Dehes#ee nw~

heÇefMe#eCe keâer o=ef<š mes yeQkeâeW ceW keâeÙe&jle keâce&ÛeeefjÙeebs keâes meeceevÙe ¤he mes leerve JeieeX ceW efJeYeeefpele efkeâÙee pee mekeâlee nw~

veÙes Yeleer& keâce&Ûeejer : Ùes Skeâoce HeÇâsMe(lee]pee) GcceeroJeej nesles nwQ efpevekesâ heeme cee$e efJeMJeefJeÅeeueÙe Deeefo keâer ef[efieÇÙeeb nesleer nQ~ Fvekesâ

yewbbbbbkeâesb cesb heÇefMe#eCe keâer mecemÙeeSb

l keâe]peer cegncceo F&mee meneÙekeâ ceneØeyebOekeâ YeejleerÙe efj]peJe& yeQkeâ, keâesuekeâelee

yeemeue-I,yeemeue-II, DeeÙe-efveOee&jCe, DeeefmleÙeebs keâe Jeieer&keâjCe, heÇeJeOeeveerkeâjCe, efJeJeskeâhetCe& ceeveob[, Deeefmle-osÙelee heÇyebOeve, peesefKece heÇyebOeve, leguevehe$e heejoefMe&lee, keâchÙetšj, metÛevee heÇewÅeesefiekeâer, [sefjJesefšJe Deeefo veJeerve DeJeOeejCeeDeesb ves yeQefkebâie

%eeve kesâ oeÙejs keâes efJemle=le keâj efoÙee~ veS efJe<eÙeeW kesâ meceeJesMe Deewj hegjeves keâes yeoueves keâer DeeJeMÙekeâlee ves yeQkeâeW ceW heÇefMe#eCe- JÙeJemLee ceW veÙee ®Peeve hewoe efkeâÙee~

(12)

heeme yeQefkeâbie keâe keâsJeue mewæebeflekeâ %eeve neslee nw~ Ùes JÙeeJeneefjkeâ yeQefkeâbie keâer yeejerefkeâÙeeW mes Devepeeve nesles nQ~

ve veS Deewj ve yengle hegjeves keâce&Ûeejer : Fve keâce&ÛeeefjÙeeW keâes yeQkeâ ceW Yeleer& ngS keâgÚ Je<e& yeerle Ûegkeâs nesles nQ (GoenjCe keâs leewj hej Ûeej- heebÛe Je<e&)~ Ùes LeesÌ[s-yengle heÇefMe#eCe DeLeJee mJele: heÇÙeeme mes meerKekeâj yeQefkeâbie keâer ieefleefJeefOeÙeeW, veerefleÙeeW SJeb heÇefkeÇâÙeeDeeW mes heefjefÛele nesles nQ efkeâbleg FveceW DevegYeJe keâe DeYeeJe neslee nw efpemekesâ keâejCe efveCe&Ùe uesves ceW me#ece veneR nesles DeLeJee efveCe&Ùe uesves keâe efJeJeskeâ GveceW heefjhekeäJe venerb neslee nw~

hegjeves SJeb DevegYeJeer keâce&Ûeejer : Ùes yeQkeâ kesâ keâce&ÛeeefjÙeeW keâe Jen Jeie& nw efpevekeâer megoerIe& mesJeeSb nes Ûegkeâer nQ Deewj pees heefjhekeäJe SJeb DevegYeJeer nesles nQ~ yeQefkeâbie veerefleÙeeW keâe hetje %eeve neslee nw~ Ùes efoMeeefveos&MeeW SJeb DevegYeJeeW kesâ DeeOeej hej mebmLee kesâ efnle ceW efveCe&Ùe uesves ceW me#ece nesles nQ~

GheÙeg&keäle leerveeW ßesefCeÙeeW kesâ keâce&Ûeejer keâeÙee&ueÙeeW, MeeKeeDeeW ceW Skeâ meeLe keâeÙe& keâjles nQ~ Gvekeâer YetefcekeâeSb Deueie-Deueie nesleer nQ Deewj Gve meYeer keâes efJeòeerÙe-mebmeej keâer ieefleefJeefOeÙeeW mes DeJeiele keâjeves keâs efueS heÇefMe#eCe keâer DeeJeMÙekeâlee nesleer nw~ Deece leewj hej yewQkeâeW ceW efveÛeues mlej mes ueskeâj Gâhej keâs mlej lekeâ meYeer mebJeieeX, ßesefCeÙeeW kesâ keâce&ÛeeefjÙeeW kesâ efueS heÇefMe#eCe JÙeJemLee keâer ieF& nw~

ßesCeer IVkeâs mšeHeâ, megj#ee mšeHeâ, lekeâveerkeâer mšeHeâ, efJeMes<e mebJeie&

kesâ mšeHeâ, Jeefj‰ DeefOekeâejer, Meer<e& heÇyebOe leb$e meYeer keâs efueS he=Lekeâ- he=Lekeâ heÇefMe#eCe keâeÙe&keÇâceeW keâe efveOee&jCe SJeb mebÛeeueve Skeâ yengle yeÌ[er Ûegveewleer nw~ Fve ÛegveewefleÙeeb keâe meecevee keâjves nsleg yeQkeâeW ceW ceeveJe mebmeeOeve efJekeâeme efJeYeeie kesâ Debleie&le heÇefMe#eCe heÇYeeie yeveeS ieS nQ pees heÇefMe#eCe mebyebOeer efoMeeefveos&Me peejer keâjles nQ Deewj Gvekeâer efvejblej meceer#ee keâjles nwQ~ heÇefMe#eCe-JÙeJemLee keâs leerve cenlJehetCe& Ieškeâ nQ:

(i) heÇefMe#eCeeLeer&

(ii) heÇefMe#ekeâ (mebkeâeÙe-meomÙe)

(iii) heÇefMe#eCe heefjmej

GheÙeg&keäle keâes OÙeeve ceW jKeles ngS veyyes keâs oMekeâ mes hetJe& SJeb Gmekesâ heMÛeeled Deye lekeâ keâer heÇefMe#eCe heÇefkeÇâÙee hej legueveelcekeâ o=ef<š

[euevee DeeJeMÙekeâ nw~ meeceevÙeleÙee heejbheefjkeâ heÇefMe#eCe keâeÙe&keüâce

efvecveefueefKele keüâce hej DeeOeeefjle nesles Les:

meeceevÙe mJe¤he keâs heeŸdŸekeüâce

Ssmes heeŸdŸekeüâceeW ceW meeceevÙe yeQefkeâbie, heÇMeemeefvekeâ keâeÙe&, megj#ee, heÇÛeej-heÇmeej, ieÇenkeâ mesJee Deeefo efJe<eÙeeW keâes Meeefceue efkeâÙee peelee Lee leeefkeâ yeQkeâ keâceea Deheves owefvekeâ keâeÙeeX keâes menpelee mes Debpeece os mekeWâ~ Fve heÇefMe#eCe keâeÙe&keÇâceeW ceW lekeâveerkeâer efJe<eÙeeW keâe meceeJesMe veneR neslee Lee~

DeOe&-efJeMes<e%e mJe¤he keâs keâeÙe&keüâce

Fmekesâ Debleie&le Ssmes heÇefMe#eCe-efJe<eÙeeW keâe efveOee&jCe efkeâÙee peelee Lee pees LeeÌs[s Gvvele SJeb efJeMes<e%elee efueS nesles Les pewmes- heefjÙeespevee cetuÙeebkeâve, yepeš-efveOee&jCe, yeefnÙeeW SJeb leguevehe$eebs mes mebyebefOele efJe<eÙe, lejuelee-efveÙeb$eCe, veerefleiele efJe<eÙe Deeefo~

lekeâveerkeâer DeLeJee efJeefMe<š heÇefMe#eCe keâeÙe&keüâce

Fve heÇefMe#eCe keâeÙe&keüâceebs cebs lekeâveerkeâer mšeHeâ, Jeefj<Ÿ DeefOekeâejer, efJeMes<e heesš&HeâesefueÙees mes pegÌ[s mšeHeâ keâes mLeeve efoÙee peelee Lee~ Ssmes keâeÙe&›eâceeW keâer mebKÙee Dehes#eeke=âle keâce nesleer Leer~

DeeefLe&keâ megOeej kesâ heÇejbefYekeâ Je<eeX kesâ yeeo mes yeQefkeâbie cewvegDeue- Jekeâ& mes ceMeerve keâer Deesj yeÌ{ves ueieer~ veF& heÇewÅeesefiekeâer pegÌ[ves ueieer~

GoejerkeâjCe SJeb Yetceb[ueerkeâjCe keâs HeâuemJe¤he JÙeehekeâ heefjJele&veeW keâes OÙeeve ceW jKeles ngS yeQkeâeW kesâ heÇefMe#eCe keâeÙe&›eâceeW keâes leovegmeej yeoueves keâer DeeJeMÙekeâlee cenmetme keâer peeves ueieer~ yeQkeâeW ves Fme efoMee cebs Deveskeâ keâoce GŸeS nQ Deewj JÙeehekeâ GheeÙe efkeâS nwbb, uesefkeâve Gmekeâs yeeJepeto Deepe Yeer yeQkeâeW kesâ mece#e heÇefMe#eCe mebyebOeer Deveskeâ ÛegveewefleÙeeb/mecemÙeeSb efJeÅeceeve nQ :

heÇefMe#eCeeefLe&ÙeeW ceW iebYeerjlee keâe DeYeeJe

henues heÇefMe#eCe ieÇnCe keâjves kesâ heÇefle DelÙeefOekeâ iebYeerjlee nesleer Leer, efkeâbleg Deye Ùen heeÙee pee jne nw efkeâ Jen ueghle nesleer pee jner nw~ %eeve-Depe&ve keâer Glke⚠ueeuemee keâce efoKeeF& osleer nw~

keâeefce&keâeW ceW hetJe& keâer leguevee ceW heÇefMe#eCe uesves ceW Goemeervelee yeÌ{ ieF&

nw~ keâce&Ûeejer heÇefMe#eCe kesâ heÇefle ve lees Glmegkeâ nQ Deewj ve ner Gme hej DeefOekeâ OÙeeve osles nwQ~ keâejCe pees Yeer neW, hej heÇefMe#eCe keWâoÇ Fmekeâe DevegYeJe efMeöle mes keâj jns nQ~

(13)

heÇefMe#eCe-DeJeefOe Ùee hes[-Dehe ne@efue[s

Deuhe-DeJeefOe DeLeJee oerIe&-DeJeefOe kesâ heÇefMe#eCe keâeÙe&keÇâceeW ceW heÇefMe#eCeeLeer& henues hetjer meefkeÇâÙelee heÇoefMe&le keâjles Les Deewj keâeÙe&keüâce keâe heÇÙeespeve efmeæ neslee Lee, efkeâbleg Deye heÇefMe#eCe kesâ efueS heÇefleefveÙegefkeäle hes[-Dehe ne@efue[s yeveleer pee jner nw~ ueesieeW ceW veÙee meerKeves Ùee hetjs ceveesÙeesie mes heÇefMe#eCe ieÇnCe keâjves keâer heÇJe=efòe meceehle nes jner nw~

yeQkeâeW kesâ mece#e Ùen meyemes yeÌ[er mecemÙee nw efkeâ meeLe&keâ ¤he mes heÇefMe#eCe ieÇnCe keâjves keâer Deesj heÇefMe#eCeeefLe&ÙeeW keâes efkeâme heÇkeâej mes GvcegKe efkeâÙee peeÙes~

veÙes-hegjeves keâeefce&keâesW keâe mebÙegkeäle keâeÙe&keüâce

ÙeÅeefhe, yewQkeâesb ves veS Yeleer& keâce&ÛeeefjÙeeW keâes Deueie mes heÇefMe#eCe osves keâe heÇyebOe efkeâÙee nw efHeâj Yeer Deveskeâ keâeÙe&keÇâce Ssmes nQ efpeveceW efJeefYevve DeeÙeg-Jeie& keâs veÙes SJeb hegjeves keâce&ÛeeefjÙeeW keâes SkeâmeeLe heÇefMe#eCe heÇoeve efkeâÙee peelee nw~ HeÇâsMe keâce&ÛeeefjÙeeW keâes Úesšer-Úesšer yeeleW peeveves keâer Glmegkeâlee nesleer nw peyeefkeâ hegjeves keâce&ÛeeefjÙeebs keâer GveceW keâesF& ®efÛe veneR nesleer~ Fmemes keäueeme peerJeble veneR jnleer yeefukeâ Skeâ DeOetjer meefkeÇâÙelee keâe Snmeeme ÚeÙee jnlee nw~ Fve keâeÙe&keÇâceeW ceW heÇefMe#eCeeefLe&ÙeeW kesâ yeerÛe meblegueve yeveeS jKevee mebkeâeÙe-meomÙeeW kesâ efueS yengle yeÌ[er Ûegveewleer nesleer nw~

heÇefMe#eCe, hegve: heÇefMe#eCe

yeQkeâeW kesâ mece#e Ùen Yeer Skeâ yeÌ[er mecemÙee nw efkeâ Skeâ keâce&Ûeejer keâes kesâJeue Skeâ yeej heÇefMe#eCe heÇoeve keâj osvee heÙee&hle veneR neslee nw~ peneb efJeòeerÙe #es$e, megOeej SJeb veJeesvces<e keâer heÇefkeÇâÙee mes iegpej jne nw Deewj yewbbbQefkeâbie #es$e keÇsâlee yee]peej, heÇewÅeesefiekeâer SkeâerkeâjCe, yeÌ{leer mheOee& leLee ieÇenkeâeW keâer yeÌ{leer Dehes#eeDeeW keâe meecevee keâj jne nw, JeneR yewQkeâ keâefce&ÙeeW keâes keâF& yeej Deueie-Deueie keâeÙe&keÇâceebs cebs heÇefMe#eCe osvee JeebÚveerÙe nw~ pewmes-pewmes ueesie ÛejCe-oj-ÛejCe efJeefYevve keâeÙe&mlejeW hej Deeies yeÌ{les nQ, Jewmes-Jewmes GvnW heÇlÙeskeâ mlej hej heÇefMe#eCe keâer DeeJeMÙekeâlee nesleer nw leeefkeâ Jes Gme keâeÙe& ceW DevegYeJe heÇehle keâj Gmes menpe SJeb heÇYeeJeer ¤he mes efve<heeefole keâj mekeWâ~

Deebleefjkeâ mebmeeOeveeW keâer keâceer

peye mebmLee DeheÇlÙeeefMele heefjJele&veeW mes iegpej jner nes Deewj

keâejesyeej ceW Je=efæ kesâ heÇÙeeme efkeâS pee jns neW, lees Ssmeer efmLeefle ceW keâce&ÛeeefjÙeeW keâes veJeervelece efJekeâeme IešveekeÇâceeW mes DeJeiele keâjeves kesâ efueS lelkeâeue keâoce GŸeves nesles nQ~ Fme GösMÙe mes heÇefMe#eCe keâs Deebleefjkeâ mebbmeeOeveebs keâe leelkeâeefuekeâ ceÒuÙeebkeâve DeheefjneÙe& nes peelee nw~ Dehesef#ele mebmeeOeveebs keâer DevegheueyOelee SJeb Ghes#ee mes heÇefMe#eCe keâeÙe&keüâce heÇYeeJeMeeueer venebr jnles~ keâehees&jsš peiele ceW Fve mecemÙeeDeeW hej lelkeâeue OÙeeve efoÙee peelee nw keäÙeeWefkeâ Jes yee]peej keâs heÇefle mebJesoveMeerue nesles nQ leLee mebbieŸve keâs efueS heefjCeecehejkeâ meceeOeeve Ûeenles nQ~

vekeâejelcekeâ jJewÙee

henues keâer leguevee ceW Deye heÇefMe#eCe kesâ heÇefle keâce&ÛeeefjÙeeW kesâ jJewÙes ceW keâeHeâer yeoueeJe Dee ieÙee nw~ meye keâgÚ nuekesâ leewj hej efueÙee peelee nw~ mebmLee kesâ efnleeW keâes meeOeves, keâewMeue GvveÙeve keâjves kesâ efueS heÇefMe#eCe keâe heÇÙeespeve oyekeâj jn ieÙee nw~ heÇefMe#eCe- heefjmej, ceewpe-cemleer DeLeJee mewjieen keâs mLeue cebs heefjJeefle&le nesles pee jns nQ~ heÇefMe#eCeeefLe&Ùeebs kesâ jJewÙes keâŸesj, DeekeÇâecekeâ SJeb efJeõesner nes ieS nQ~ Gvekesâ efueS efpelevee Yeer GheueyOe nw, Jen keâce nw~ nj yeele ceW Demeblegef<š keâe YeeJe nw Deewj nce Fme Gceü ceW Ùen meye meerKekeâj keäÙee keâjWies keâer YeeJevee ye]{leer pee jner nw~ heefjCeecemJe¤he mebmLee keâe heÙee&hle Oeve, meceÙe Deewj heefjßece JÙeLe& nes peelee nw~

heÇefMe#eCe keâeÙe&keÇâceesW keâe mlej

Skeâ ner pewmes keâeÙe&keüâce efyevee efkeâmeer heefjJele&ve/mebMeesOeve kesâ Je<eeX mes DeeÙeesefpele keâjles jnves mes Gvekeâs mlej ceW efiejeJeš Dee peeleer nw~ Heâuele: Gvekeâer GheÙeesefielee keâce nesleer peeleer nw~ meceÙe keâer ceebbie kesâ Devegmeej heÇefMe#eCe keâeÙe&keÇâceeW kesâ mlej ceW leeuecesue keâs DeYeeJe mes heÇefMe#eCeeefLe&ÙeeW keâes ÙeLeesefÛele Fvehegš veneR efceue heelee nw~

keäueeme ¤ce keâer megefJeOee

keâgÚskeâ heÇefMe#eCe keWâoÇeW hej heÇefMe#eCe keâ#e Jeeleevegkeâtefuele megefJeOee mes ueskeâj JeeFš yees[&, heÇespeskeäšj, keâchÙetšj Deeefo mes Ùegkeäle nesles nQ efkeâbleg keâneR-keâneR keäueeme ¤ce ve lees megmeefppele nesles nQ Deewj ve ner megefJeOeeÙegkeäle~ oerJeejW štšer nQ, heWš GKeÌ[s ngS nQ, lees keânerb hebKes Kejeye nQ, lees keâneR Keeves-heerves keâer mecegefÛele JÙeJemLee venerb nw~

(14)

keâgefme&Ùeeb hetjs efove yewŸves keâs ÙeesiÙe venerb nesleer nQ~ GveceW nlLes veneR ueies nesles efkeâ heÇefMe#eCeeLeer& Deheveer heÇefMe#eCe meeceieÇer jKe mekeWâ DeLeJee Gme hej heshej/keâe@efheÙeebb jKekeâj efueKe mekeWâ~

heÇefMe#eCe keâs efJeefYevve ÛewveueeW kesâ GheÙeesie keâe DeYeeJe Deepe heÇefMe#eCe keâs keâF& Ûewveue GheueyOe nQ~ pewmes- Dee@veueeFve heÇefMe#eCe, keâchÙetšj-DeeOeeefjle heÇefMe#eCe, JÙeeJeneefjkeâ heÇefMe#eCe, [smkeâ-heÇefMe#eCe, Dee@ve-pee@ye heÇefMe#eCe Deeefo~ keâgÚ heÇcegKe heÇefMe#eCe keWâoÇebs keâes ÚesÌ[keâj Fve ÛewveueeW keâe GheÙeesie DeefOekeâebMe keWâoÇeW hej venerb nes jne nw keäÙeebsefkeâ Ùes megefJeOeeSb GheueyOe veneR nwQ~ ve lees Fbšjvesš cegnwÙee nw Deewj ve ner heÇefMe#eCe keâer DeeOegefvekeâ lekeâveerkeâeW keâer mentefueÙele nw~

mebkeâeÙe mebyebOeer mecemÙeeÙeW

heÇefMe#eCe keâWoÇebs ceW mebkeâeÙe-meomÙe, heÇefMe#eCe leLee heÇyebOeve kesâ yeerÛe keâer meJee&efOekeâ cenlJehetCe& SJeb cepeyetle keâÌ[er neslee nw~ Jen heÇefMe#eCe mebmLee kesâ meeLe efceuekeâj Gmekeâer keâefceÙeeW keâes otj keâjves keâs efueS jCeveerefleÙeeb megPeelee nw, heÇefMe#eCe keâeÙe&keÇâceeW kesâ keüâce keâe efveOee&jCe keâjlee nw leLee Iešvee›eâce keâesefveMÛele mJe¤he heÇoeve keâjlee nw~ leLeeefhe, heÇeÙe: Ùen DevegYeJe efkeâÙee ieÙee nw efkeâ mebkeâeÙe-meomÙeeW keâes meeceevÙeleÙee efvecveefueefKele mecemÙeeDeeW mes petPevee heÌ[lee nw:

DeefOekeâeefOekeâ heÇefMe#eCe keâeÙe&keÇâceeW keâe oyeeJe

heÇeÙe: mebkeâeÙe-meomÙeeW keâer mebKÙee keâce nesves kesâ keâejCe Gve hej DeefOekeâ mes DeefOekeâ keâeÙe&keüâce DeeÙeesefpele keâjves, me$e mebÛeeefuele keâjves keâe oyeeJe neslee nw~ efoS ieS ue#Ùe keâs Devegmeej keâeÙe&keüâce keâes hetje keâjves ceW Gvekeâer JÙemlelee DeefOekeâ nesleer nw efpemekeâe heefjCeece Lekeâeve SJeb leveeJe ceW yeoue peelee nw~

meceÙeeYeeJe

mebkeâeÙe-mebomÙeeW keâes efJeefYevve me$eesb keâer lewÙeejer nssleg meceÙe keâce efceue heelee nw~ efJemle=le DeOÙeÙeve SJeb mešerkeâ lewÙeejer keâs efueS meceÙe ÛeeefnS~

DeÅeleve ve nesves keâer mecemÙee

mebkeâeÙe meomÙeeW keâes yeQefkebâie keâer veF& mebkeâuheveeDeeW SJeb ieefleefJeefOeÙeeW

mes DeJeiele jKeves nsleg ØeefMe#eCe JÙeJemLee leLee DevÙe DeOÙeÙeve megefJeOeeDeeW kesâ DeYeeJe ceW Jes JeebefÚle peevekeâejer/metÛeveeSb Øeehle keâjves ceW meceLe& veneR nesles~

DelÙeefOekeâ Dehes#ee

heüyebOeve Éeje mebkeâeÙe-meomÙeeW mes Gvekeâer meeceLÙe& mes DeefOekeâ Dehes#ee keâer peeleer nw~ GvnW ØeefMe#eCe keâe keâeÙe& keâjves kesâ meeLe-meeLe DevÙe ØeMeemeefvekeâ SJeb keâeÙee&vJeÙeve mebyebOeer keâeÙe& meeQhe efoS peeles nQ efpememes heŸve-heeŸve mebyebOeer Gvekeâer Skeâe«elee Yebie nesleer nw pees keâeueeblej ceW kebgâŸe ceW heefjJeefle&le nesves ueieleer nw~ Ùen Gvekesâ Demeueer keâeÙe& ceW yeeOekeâ nQ~ mebkeâeÙe-meomÙe keâeÙe&›eâce efveosMekeâ kesâ ¤he ceW, keâeÙe&›eâce-efveOee&jkeâ kesâ ¤he ceW, me$e-mebÛeeuekeâ SJeb mecevJeÙekeâ pewmeer efJeefYevve YetefcekeâeSb SkeâmeeLe efveYeelee nw~ meceÙeeYeeJe leLee keâF&

YetefcekeâeDeeW ceW yebš peeves mes keâneR-keâneR efMeefLeuelee Glhevve nesvee mJeeYeeefJekeâ nw~

ØeefMe#eCe kesâ efueS Demeceeve ØeefleefveÙegefkeäle

ØeefMe#eCe keâeÙe&›eâceeW ceW keâeefce&keâeW keâer ØeefleefveÙegefkeäle keâe keâesF&

DeeOeej veneR neslee nw~ keâce]peesj metÛevee ØeyebOe ØeCeeueer kesâ keâejCe Ùen

%eele veneR neslee efkeâ efkeâmes keâye ØeefMe#eCe efoÙee ieÙee Deewj efkeâve keâce&ÛeeefjÙeeW keâes efJe<eÙe-efJeMes<e kesâ ØeefMe#eCe nsleg ØeefleefveÙegkeäle efkeâÙee peevee nw~ kegâÚ keâce&ÛeeefjÙeeW keâes ueieeleej ØeefMe#eCe kesâ efueS ØeefleefveÙegkeäle efkeâÙee peelee nw lees kegâÚ uebyes meceÙe lekeâ keâesF& ØeefMe#eCe veneR heeles~

yee¢e ØeefMe#eCe mebmLeeDeeW kesâ meeLe mebheke&â

yeQkeâeW mes Flej DevÙe ØeefMe#eCe mebmLeeSb Deveskeâ #es$eeW ceW efJeMes<e

¤he mes mebØes<eCe, lekeâveerkeâ, ØeyebOeve SJeb ceeveJe mebmeeOeve pewmes cenlJehetCe& efJe<eÙeeW hej ØeefMe#eCe Øeoeve keâjleer nQ, efpeveceW keâce&ÛeeefjÙeeW keâes ØeefleefveÙegkeäle veneR efkeâÙee peelee~ Gvekeâer iegCeJeòee SJeb efJeMes<e%elee keâe ueeYe yeQkeâ veneR GŸe heeles, efpememes veF& lekeâveerkeâeW SJeb veJeerve Âef°keâesCeeW mes mebmLee JebefÛele jnleer nw~

ØeefMe#eCe mecemÙeeDeeW keâe meceeOeeve/efveoeve

efkeâmeer Yeer ØeefMe#eCe keâe mJe¤he mebmLee keâer DeeJeMÙekeâleeDeeW kesâ

(15)

Deveg¤he nesvee ÛeeefnS~ GuuesKeveerÙe nw efkeâ efJeòeerÙe #es$e ceW nes jns heefjJele&veeW ceW GoejerkeâjCe, DeefJeefveÙeceve, Yetceb[ueerkeâjCe, ØeewÅeesefiekeâer, ceeveJe-hetbpeer keâer iegCeJeòee, «eenkeâeW keâer peeie¤keâlee efove-Øeefleefove yeÌ{leer pee jner nw~ mJe-DevegMeemeve, mJe-efveÙeceve, mJe-efveÙeb$eCe kesâ Deefleefjkeäle veÙes GlheeoeW keâe ]peesj, ØeeflemheOee&, veÙes DeJemej, efJeefYevve ef[efueJejer Ûewveue, #ecelee efvecee&Ce, yee]peej-cetuÙeeW keâe me=peve, mJele:

efJekeâeme, «eenkeâ meblegef° leLee Gòece ØeLeeDeeW keâes Debieerkeâej keâjvee Ssmes keâejkeâ nQ efpevekesâ efyevee mesJee Øeoeve keâjves Jeeueer keâesF& Yeer mebmLee Deeies veneR yeÌ{ mekeâleer~ ßeer Jeshee keâecesmece, hetJe& Ghe ieJe&vej, YeejleerÙe efj]peJe& yeQkeâ ves keâne Lee- ‘efJeòeerÙe #es$e keâer ØeeflemheOee& kesâ efveOee&jCe ceW keâewMeue, Â=ef°keâesCe SJeb ceeveJe-

hetbpeer kesâ mecÙekeâ %eeve keâer cenlJehetCe& Yetefcekeâe nesleer nw~ ceeveJe-mebmeeOeve keâer iegCeJeòee Ùen oMee&leer nw efkeâ yeQkeâ efkeâme ÙeesiÙelee mes

«eenkeâeW keâes cetuÙeJeeve mesJeeSb os jns nQ~

hetbpeer leLee ØeewÅeesefiekeâer keâes yeouee (efjhuesme) pee mekeâlee nw efkebâleg ceeveJe-hetbpeer keâes veneR~’

ØeefMe#eCe mes JÙeefkeäle ceW keâewMeue-GvveÙeve,

veF& #eceleeDeeW keâe efJekeâeme efkeâÙee peelee nw leLee ØeefleYeeDeeW keâes veÙes lejerkesâ mes Fmlesceeue keâjves keâer efJeefOeÙeeb leueeMeer peeleer nQ~

[e@. (ßeerceleer) oerheeueer heble peesMeer, cegKÙe ceneØeyebOekeâ, YeejleerÙe efj]peJe& yeQkeâ ves Deheves uesKe Shaping the future of Banking ceW Ùen GuuesKe efkeâÙee nw efke⠑yeQefkebâie %eeve-ØeOeeve leLee keâewMeue DeeOeeefjle ef›eâÙee nw~ efJeòeerÙe #es$e ceW yeÌ{leer peefšueleeDeeW kesâ ceösve]pej ieueekeâeš ØeeflemheOee& ceW yeves jnvee, ceeveJe-iegCeJeòee leLee heefjÛeeueve mlej, yeewefækeâ hetbpeer hej efveYe&j keâjsiee... YeejleerÙe yeQkeâeW keâes efMe#eCe Deewj ØeefMe#eCe keâer Deesj GvcegKe nesvee nesiee efpememes keâewMeue Deewj %eeve oesveeW keâe efJekeâeme nesiee~ Fme Øekeâej ØeefMe#eCe Skeâ Ssmee efveJesMe nw pees Jemlegle: heefjCeece oskeâj peelee nw, Fmemes veweflekeâ yeue yeÌ{siee Deewj Glheeokeâlee ceW Je=efæ nesieer~’

DeYeer neue ceW IIBF ves yeQkeâ efMe#eCe meccesueve efkeâÙee Lee efpemekeâe efJe<eÙe Lee ‘HRM in Banks and Future of Banking Education’ Fmekesâ Debleie&le yeQefkebâie efMe#eCe-ØeefMe#eCe mes pegÌ[s

Deveskeâ cegöeW hej efJeÛeej-efJeceMe& efkeâÙee ieÙee~ ØecegKe heefjJele&veeW/

ÛegveewefleÙeeW pewmes- yeQefkebâie mebmke=âefle ceW heefjJele&ve, veS keâewMeue keâe

%eeve, mesJee-mebmke=âefle, Devegheeueve-mebmke=âefle, GÅeefcelee, me=peveelcekeâlee, ueeskeâ-ØeyebOeve, vesle=lJe-keâewMeue hej efJeÛeej keâjles ngS efMe#ee-meceeOeeve hej ]peesj efoÙee ieÙee nw~ ‘Future of Training in Banking - A New Industry Vision’ ceW DevegYeJenerve ØeefleYeeDeeW keâes ØeefMeef#ele keâjves, yeQkeâeW kesâ ØeefMe#eCe keWâõeW Éeje yeQefkebâie ØeesHesâMeveue keâer mesJeeSb uesves, DekeâeoefceÙeeW SJeb DevÙe keâejheesjsš kesâ meeLe menÙeesie, mJe- efJeefveÙeceve mebyebOeer efMe#eCe keâer DeeJeMÙekeâlee leLee ceevÙelee Øeehle efvekeâeÙeeW Éeje YeefJe<Ùe keâer ØeefMe#eCe DeeJeMÙekeâleeDeeW keâes hetje keâjves ceW Deef«ece henue keâjvee Deeefo efJe<eÙeeW keâes mLeeve efoÙee ieÙee nw~ Fmemes Øeleerle neslee nw efkeâ Deepe yeQefkebâie #es$e ceW ØeefMe#eCe mebyebOeer efÛebleeSb yeÌ{ves ueieer nQ~ keâF&

DevegmebOeeve, DeeuesKeeW, meccesueveeW Deeefo ceW ØeefMe#eCe keâer mecemÙeeDeeW kesâ efveoeve mJe¤he kegâÚ ØecegKe megPeeJe Fme Øekeâej efoS ieS nQ-

ØeefMe#eCe keâeÙe&›eâce keâer Ùeespevee SJeb efveOee&jCe

ØeefMe#eCe keâeÙe&›eâceeW keâe efveOee&jCe DeeJeMÙekeâlee kesâ DeeOeej hej efkeâÙee peeS leeefkeâ #es$e-efJeMes<e ceW keâeÙe&jle keâce&ÛeeefjÙeeW keâes Dehesef#ele ØeefMe#eCe Øeoeve efkeâÙee pee mekesâ~ keâeÙe&›eâce yeveeles meceÙe Fme yeele keâe efJeMes<e OÙeeve jKee peeS efkeâ GmeceW ØeefMe#eeefLe&ÙeeW keâer ®efÛe yeÌ{s leLee Gvekeâer menYeeefielee Mele-ØeefleMele nes~ keâeÙe&›eâce keâer efJe<eÙe- Jemleg jesÛekeâ lejerkesâ mes yeveeF& peeS~ Skeâ ner efJe<eÙe keâes Flevee uebyee ve KeeRÛee peeS efkeâ ØeefMe#eCeeefLe&ÙeeW ceW De®efÛe hewoe nessves ueies~

ØeefMe#eCe Ùeespevee kesâ keâF& cenlJehetCe& Ieškeâ nQ pewmes- ØeefMe#eCe hueeve keâes ef[]peeFve keâjvee, DeuheeJeefOe/oerIee&JeefOe ØeefMe#eCe Ùeespevee, ØeefMe#eCe keâes ßeceMeefkeäle mes mebyeæ keâjvee, jCeveerefleÙeeb yeveevee, leoLe& keâeÙe&›eâce keâer lewÙeejer, keâeÙe&›eâce kesâ Devegmeej mebkeâeÙe keâer GheueyOelee megefveefMÛele keâjvee, ØeefMe#eCe keWâõ keâer #ecelee keâer peebÛe keâjvee Deeefo~ NIBM Éeje ØekeâeefMele hegmlekeâ Management of Training in Banks

ceW ØeefMe#eCe Ùeespevee Øeef›eâÙee kesâ efJeefYevve ÛejCe Fme Øekeâej efoS ieS mJe-DevegMeemeve, mJe-efveÙeceve, mJe-efveÙeb$eCe kesâ Deefleefjkeäle

veÙes GlheeoeW keâe ]peesj, ØeeflemheOee&, veÙes DeJemej, efJeefYevve ef[efueJejer Ûewveue, #ecelee efvecee&Ce, yee]peej-cetuÙeeW keâe me=peve, mJele: efJekeâeme, «eenkeâ meblegef° leLee Gòece ØeLeeDeeW keâes Debieerkeâej keâjvee Ssmes keâejkeâ nQ efpevekesâ efyevee mesJee Øeoeve keâjves Jeeueer keâesF& Yeer mebmLee Deeies veneR yeÌ{ mekeâleer~

(16)

nQ: ( jsKee efÛe$e osefKeÙes)

ØeefMe#eCe Ùeespevee kesâ meeLe-meeLe ØeefMe#eCe yepeš lewÙeej keâjvee DeeJeMÙekeâ nw~ Fmekesâ efyevee keâesF& Yeer Ùeespevee DeOetjer nw~ ØeyebOeve efJekeâeme meefceefle DeLeJee ØeefMe#eCe mebyebOeer meefceefle yeQkeâ keâer mecemle ØeefMe#eCe ØeCeeueer kesâ efueS Devegceeefvele yepeš lewÙeej keâj mekeâleer nw~

cetuÙeebkeâve

ØeefMe#eCe keâeÙe&›eâceeW keâe cetuÙeebkeâve efvejblej DeeOeej hej efkeâÙee

peeS~ Ùen cen]pe DeewheÛeeefjkeâlee ve nes~ cetuÙeebkeâve, ØeefMe#eCe keâeÙe&›eâceeW keâer GheÙeesefielee keâer keâmeewšer neslee nw~ Fmes ve]pejDeboepe ve efkeâÙee peeS~ veS megPeeJeeW hej Deceue efkeâÙee peeS leeefkeâ veJeerveleeDeeW kesâ meceeJesMe mes ØeefMe#eCe keâeÙe&›eâce keâer Mewueer ceW efJeefJeOelee hewoe nes Deewj Jen DeefOekeâ ØeYeeJeer yeve mekesâ

mewæebeflekeâ Deewj JÙeeJeneefjkeâ he#e keâe meefcceßeCe

ØeefMe#eCe keâeÙe&›eâceebW keâer Ùeespevee Fme Øekeâej keâer peeS efkeâ GmeceW mewæebeflekeâ he#e mes ueskeâj JÙeeJeneefjkeâ henuegDeeW oesveeW keâes Gpeeiej efkeâÙee peeS~ Fmemes ØeefMe#eCeeLeea Øeehle %eeve keâe mecegefÛele GheÙeesie keâj heeSiee~

hejmhej menYeeefielee me$e

heÇÇeÙe: Ùen DevegYeJe efkeâÙee ieÙee nw efkeâ pees me$e hejmhej Deeoeve- Øeoeve keâer Mewueer veneR Deheveeles Jes veerjme SJeb yeesefPeue nesles nQ~

SkeâlejHeâe JekeäleJÙe mes ØeefMe#eCe keâe ØeÙeespeve hetjer lejn efmeæ veneR neslee~ FmeceW DeefOekeâebMe keâer «eenŸelee megefveefMÛele venerb nes heeleer~

ØeefMe#eCe heeŸdÙe›eâce ceW efJe<eÙeeW keâe efveOee&jCe

OÙesÙe Ùen nesvee ÛeeefnS efkeâ mebmLee ceW ØeefMe#eCeeLeer& ØeefMe#eCe mes mJele:mHetâle& neskeâj mJe-efMe#ee keâer Deesj yeÌ{W~ ØeefMe#eCe ceW keâejesyeejer SJeb heefjÛeeueveiele cee@[ue neW, JÙeJemLeeiele efÛebleve nes leLee ØeefMe#eCe ØeyebOeve keâe megJÙeJeefmLele lejerkeâe nes, mebieŸveelcekeâ megOeej leLee Skeâ megÂ]{ efJe]peve efJekeâefmele keâjves keâe ue#Ùe nes, mhe° jCeveerefle nes, ØeYeeJeer efJeòeerÙe ØeyebOeve ØeefMe#eCe keâe DeefYevve Debie nes, heefjJele&veeW kesâ Øeefle mebJesoveMeeruelee nes~ JÙeeKÙeeve, DeYÙeeme, ØeMveeJeueer, efkeäJe]pe, mecetn-keâeÙe&, mecetn hewveue ÛeÛee&, kesâme mš[er, jesue hues Deeefo hej DeeOeeefjle keâeÙe&›eâce ØeeÙe: ®efÛekeâj nesles nQ~ efJe<eÙeeW ceW $e+Ce ØeyebOeve, efJeheCeve, MeeKee-ØeyebOeve, heefjÙeespevee-ØeyebOeve, efjšsue yeQefkebâie, F&- yeQefkebâie Debleje&°^erÙe yeQefkebâie, «eenkeâ mesJee, efJeMes<e kewâhmetue keâeÙe&›eâce, JÙeJenej-efJe%eeve, efvejer#eCe Je uesKee-hejer#ee, vesle=lJe DeefYeØesjCee, mebØes<eCe, meceÙe-ØeyebOeve, SveSueheer, efJeJeeo-ØeyebOeve, JÙeeheej-efJeòe, metÛevee ØeewÅeesefiekeâer, meeceevÙe yeQefkebâie, ceeveJe mebmeeOeve efJekeâeme leLee yeQefkebâie keâer mecemle ieefleefJeefOeÙeeW mes mebyebefOele efJe<eÙeeW kesâ meceeJesMe mes efveefce&le ØeefMe#eCe keâeÙe&›eâce, yeQkeâ keâes cebpes ngS megØeefMeef#ele keâeefce&keâ GheueyOe keâjJeeSbies~

D D

D

D D

ØeefMe#eCe Ùeespevee Øeef›eâÙee-efJeefYevve ÛejCe

meceÙeeJeefOe ØeefMe#eCe keâe je°^erÙe GösMÙe

yeQefkebâie GÅeesie keâer ØeeLeefcekeâleeSb SJeb ue#Ùe

yeQkeâ keâe keâejesyeejer hueeve pecee, DeenjCe, MeeKee efJemleej, mesJeeSb

meceer#ee meceer#ee

ßeceMeefkeäle keâer DeeMÙekeâlee mebyebOeer Ùeespevee 1.cee$eelcekeâ

2. iegCeJeòeehetCe&

3. DemLeeÙeer

4. keâeÙe&-efmLeefle kesâ Devegmeej 5. lewveeleer mLeeve kesâ Devegmeej

ßeceMeefkeäle keâer Deehetefle& mebyebOeer Ùeespevee 1-5 kesâ Devegmeej

ØeefMe#eCe Ùeespevee

(17)

ØeefMe#eCe keWâõeW ceW heÙee&hle mšeHeâ keâer GheueyOelee

ØeefMe#eCe keWâõebs kesâ ØeMeemeefvekeâ keâeÙeeX, keâeÙee&vJeÙeve mebyebOeer keâeÙe&keâueeheeW, DevegMeemeefvekeâ keâece SJeb DevÙe JÙeJemLeeDeeW nsleg JeebefÚle mebKÙee cebs mšeHeâ cegnwÙee keâjeS peeSb leeefkeâ mebkeâeÙe-meomÙeeW hej heÌ[ves Jeeues Deefleefjòeâ oyeeJe mes yeÛee pee mekesâ~

ØeefMe#eCe keâeÙe&›eâceebs keâes keâchÙetšj mes mebyeæ keâjvee Ûebtefkeâ Deye mecemle yeQefkebâie keâeÙe& kebâhÙetšj mes efkeâS peeves ueies nQ, FmeefueS DeefOekeâebMe ØeefMe#eCe keâeÙe&›eâceeW keâes keâchÙetšj mes peesÌ[e peevee DeefveJeeÙe& nes ieÙee nw~ F&-yeQefkebâie, keâesj-yeQefkebâie meesuÙetMeve, efveefOe-DeblejCe, SšerSce, F&-heme&,ceesyeeFue yeQefkebâie, Fbšjvesš yeQeEkeâie Deeefo kesâ leer›e ØeÛeueve keâes OÙeeve ceW jKeles ngS ØeefMe#eCe heeŸ@Ÿe›eâceeW cebs heefjJele&ve keâjves mes yesnlej heefjCeece efceue mekeâles nQ~

ØeefMe#eCe mes keäÙee efceuee

ØeefMe#eCe DeeÙeespevee kesâ meceÙe Ùen ØeMve efkeâÙee peevee ÛeeefnS efkeâ Fmemes ØeefMe#eCeeLeea keâes efkeâlevee ueeYe nesiee~ keäÙee Gmekeâer DebleÂ&ef° yeÌ{sieer, efveCe&Ùeve-#ecelee ceW meneÙekeâ nesiee DeLeJee ØeefleYee kesâ meeLe-meeLe JÙeefkeälelJe-efJekeâeme keâe nsleg meeefyele nesiee~ keäÙee ØeefMe#eCe mes DeelceefJeMJeeme cebs Je=efæ nesieer DeLeJee veS efÛebleve keâer Deesj JÙeefkeäle De«emej nesiee DeLeJee DeefYeØesefjle nes veS Glmeen mes keâeÙe&- efve<heeove kesâ Øeefle GvcegKelee hewoe nesieer~ ØeefMe#eCe kesâ veece hej ØeefMe#eCe Øeoeve keâjves cee$e keâer hejbheje hej efJejece ueievee ÛeeefnS~

mebkeâeÙe-meomÙeebs nsleg efJeMes<e ØeefMe#eCe

mebkeâeÙe-meomÙeeW kesâ efueS mJeÙeb keâes DeÅeleve keâjves nsleg meceÙe- meceÙe hej efJeMes<e ØeefMe#eCe keâer JÙeJemLee keâer peeveer ÛeeefnS~ GvnW yeQkeâ mes yeenj DekeâeoefceÙeeW SJeb DevÙe efJeefMe° ceevÙeleeØeehle mebmLeeDeeW, efJeosMeer mebmLeeDeeW cebs ØeefMe#eCe kesâ efueS ØeefleefveÙegòeâ efkeâÙee peeS~

Fmemes %eeve keâer veF& MeeKeeDeeW keâe Øemeej les]peer mes nesiee Deewj ØeefMe#ekeâ Dehesef#ele %eeve Øeoeve keâjves keâer efmLeefle cebs neWies~ mebkeâeÙe- efJekeâeme keâeÙe&›eâceebs keâe DeeÙeespeve peejer jKee peeS~ mebkeâeÙe-šerce efJekeâefmele keâjves keâer ØeeLeefcekeâlee nes~

«eenkeâ-mesJee SJeb DeeÛejCe hej efJeMes<e yeue

DeYeer Yeer yeQkeâeW ceW mesJee-cegmkegâjenš kesâ meeLe, Yeõ SJeb DeeojhetJe&keâ

JÙeJenej mebyebOeer keâefceÙeeb yengle nQ~ Ssmes keâeÙe&›eâceebs keâer mebKÙee ye]{eF&

peeS Deewj FveceW JÙeeJeneefjkeâ ØeefMe#eCe keâe hegš efoÙee peeS~ Fve keâeÙe&›eâceeW keâes DelÙeefOekeâ iebYeerj Deewj heefjCeecehejkeâ yeveeÙee peeS~

ØeefMe#eCeeefLe&ÙeeW keâes JÙeJenej SJeb GheÙegkeäle DeeÛejCe keâer ØeJe=efòe mebyebOeer efMe#ee Fme Øekeâej Øeoeve keâer peeS efkeâ ØeefMe#eCe kesâ Ghejeble Gvekesâ %eeve keâe GheÙeesie keâeÙe&mLeueeW hej JeemleefJekeâ ¤he mes efoKeeF&

os~

ØeefMe#eCe meceer#ee meefceefleÙeeW keâe ieŸve

keâe@heexjsš/ØeOeeve DeLeJee keWâõerÙe keâeÙee&ueÙe mlej hej keâeÙe&heeuekeâ DeefOekeâejer keâer DeOÙe#elee ceW ØeefMe#eCe meceer#ee meefceefle keâe ieŸve efkeâÙee peeS pees DeeJeefOekeâ ¤he mes yewŸkeWâ DeeÙeesefpele keâjkesâ keWâõJeej DeLeJee DebÛeueJeej ØeefMe#eCe keâeÙe&›eâceeW kesâ heeŸŸe›eâce keâer efJe<eÙe- Jemleg, ØeefMe#eCe-heæefle, keâ#ee keâe menpe JeeleeJejCe SJeb jKejKeeJe, keWâõ keâer #ecelee keâe cetuÙeebkeâve, veS #es$eeW ceW veS ØeefMe#eCe keWâõ Keesueves keâer DeeJeMÙekeâlee keâer efJemle=le meceer#ee keâjs~ meefceefle ceW ØeefMe#eCe keWâõeW kesâ ØeOeeveeÛeeÙe&, Jeefj‰lece mebkeâeÙe meomÙeeW SJeb efJeheCeve, keâmšcej kesâÙej mes pegÌ[s Jeefj‰ DeefOekeâeefjÙeeW keâes Meeefceue efkeâÙee peeS~ Dehes#eevegmeej yeQkeâ ceW DevÙe keâeÙe&-#es$eeW mes efJeMe<e%eeW keâes Yeer Deecebef$ele efkeâÙee pee mekeâlee nw~ meefceefle keâer efmeHeâeefjMeeW /efveCe&ÙeeW keâes lelkeâeue ueeiet efkeâS peeves keâe ØeeJeOeeve nes~ ØeefMe#eCe-DeeJeMÙekeâlee efJeMues<eCe keâes meeLe&keâ yeveeÙee peeS~ ØeefMe#eCe JÙeJemLee keâes Meer<e&

ØeyebOeleb$e SJeb menkeâefce&ÙeeW keâe hetCe& meceLe&ve Øeehle nesvee cenlJehetCe& nw~

ØeefMe#eCe ieefleefJeefOeÙeeW keâes GÛÛe ØeeLeefcekeâlee

ØeefMe#eCe mes peg][s Úesšs mes yeÌ[s keâeÙeeX keâes JejerÙelee Øeoeve keâer peeS keäÙeeWefkeâ FmeceW efpeleveer les]peer mes efveJesMe nesiee Gleveer ner ieefle mes Gmekeâe ØeefleHeâue efceuesiee leLee mebmLee keâes Gmekeâe MeerIeÇ ueeYe efceue mekesâiee~ mesefceveej, meccesueve, JÙeeKÙeeve-ceeuee, efJeMes<e%eebs kesâ JÙeeKÙeeveeW kesâ efveÙeefcele DeeÙeespeve mes veF& lekeâveerkeâeW, ØeCeeefueÙeeW keâer peevekeâejer Øeehle nesleer jnleer nw Deewj Ùen efoMee efceueleer jnleer nw efkeâ nceW efkeâme Øekeâej Deeies yeÌ{vee nw~

Debleje&°^erÙe meJeexòece ØeLeeDeeW kesâ Devegmeej ØeefMe#eCe

ØeefMe#eCe keâe mJe¤he yee]peej keâer Dehes#eeDeeW kesâ Deveg¤he nesvee

References

Related documents

GJeÌle DeefOeefve³ece JesÀ heefjhes´#³e ceW osKee peeS lees yeQJeÀeW JeÀes Fme efoMee ceW DeYeer JeÀF&amp; JeÀe³e&amp; JeÀjves neWies~ neueebefJeÀ meYeer keeeqCep³e

efJeosMeer cegêe yeepeej Deewj $eÝCe yeepeej - ves JeweféekeÀ efJeÊeer³e mebkeÀì kesÀ Dehe´l³e#e he´YeeJe keÀe DevegYeJe efkeÀ³ee~ FeqkeÌJeìer yeepeej Deewj

heb{jerveeLe Deewj Þeer celeer ceervet cebpejer JeÀe men ³eesie Òeehle ngDee~... {dgbãbmoAa H$s nhMmZ Jwá

keâer efpeccesoejer je°^erÙeke=âle SJeb YeejleerÙe mšsš yeQkeâ mecetn Éeje efveYeeF&amp; ieÙeer nw peyeefkeâ «eeceerCe Deeyeeoer 73 ØeefleMele nw Deewj

The properties and interaction of phosphorylase, phosphatase and kinase have been studied in a glycogen complex isolated from rabbit muscle in which all the

Fbìjvesì kesÀ yeæ{les ÒeYeeJe keÀes O³eeve ceW jKeles ngS yeQkeÀeW ves vesì yeQefkebÀie Megª keÀer Deewj Deye lees keÀesj yeQefkebÀie kesÀ ceeO³ece mes DeeHe osMe

1969 cesb DeefKeue Yeejleer³e ûeeceerCe $eÝCe meceer#ee meefceefle ves efmeHeÀeefjMe keÀer Leer efkeÀ menkeÀejer yeQkeÀesb kesÀ meeLe-meeLe JeeefCep³e yeQkeÀ Yeer

(i) Whether the Arbitral Tribunal which has terminated the proceeding under Section 25(a) due to non-filing of claim by the claimant has jurisdiction to