• No results found

ANUVAD Kl VYAVAHARIK SAMASYAYEM: HINDI AUR MALAYALAM KE VISESH SAIIIDAFIBH MEM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANUVAD Kl VYAVAHARIK SAMASYAYEM: HINDI AUR MALAYALAM KE VISESH SAIIIDAFIBH MEM"

Copied!
144
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

afigata a5“r 6:rra'gIF<<'=5 Hmrarvi: fs§¢a“r sfit tr?-Ivmrrr % fmfrtsr =sfa"si fr"

ANUVAD Kl VYAVAHARIK SAMASYAYEM: HINDI AUR MALAYALAM KE VISESH SAIIIDAFIBH MEM

Jhcsis submitted to the Cochin university of Science and Clcchnology for the Dcgrec 05

DOCUOR O9 DWUCOSODWU

Bv

PFIAMEELA K.P.

Prof. & Head 01 the Dept. Supervisor: Dr. P. V. VIJAYAN Dr N.G. DEVAKI

DEPARTMENT OF HINDI

COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

KOCHL682 022

I993

(2)

D E C L A R A T I O N

I hereby declare that the thesis entitled

"ANUVAD KI VYAVAHARIK SAMASYAYEM - HINDI AUR MALAYALAM

KE VISESH SANDARBH NEH" has not previously formed the

basis of the award of any degree, diploma,

associateship, fellowship or other similar title or

recognition.

2‘//.9‘

/: -a

JEKRAMEE =A K.P.

DEPARTMENT OF HINDI, COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,

KOCHI - 22.

(3)

C E R T I F I C A T E

This is to certify that this thesis is a

bonafide record of work carried out by PRAMEELA K.P.

under my supervision for P hD Degree and no part of this thesis has hitherto been submitted for a degree in

any University.

in

'1’: Ln H'vv\d,sD»

SUPERVISING TEACHER.

OWFDR N;3%L*“E3AKI_ \

DEPARTMENT OF HINDI COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

KOCHI - 22.

(4)

Erfiafi

1IrrEn11aI‘?E:rcTrffI‘t‘<r=«.*‘ra»'Ic!cr<1a'321as»’rcI1=I£a mm:-'I‘Tfii1

131%:?aTE?rT¢rfir~1'T$amf32‘TaTu1tILsfiaarfia'1a4ana1a’Ia1f3J­

fiufiwalauxaafiamfiu ‘a'H@'v?rc11'dT £31’-I11=c’IEF37TETTT’§l1qlE1F1

a‘tr»rrv1Tru 1°=s2TaHIu1‘é'%1aTu1trIaTi1a1?crara1$a=11%1‘§a1TEn‘Taam

srIama"%1%IH€I3fiaT1ir¥:Taa1f”fi:TaTmm,¢11uTaFuTrIufiimGnHaI

f3=€r1-111-11, 1=é'=.’TaT11T=I1a?r€Ia1v41f%I‘cI‘€I~3?1TfEr=.’T?rr1IrIi1c*, ware.

uaTsaafi%q1=raqarqrrr&rvnm%u

eH1tIaTc:r:zrz:aa‘i41=Iza‘1m*a1§r§ta%n Era-',a:sfiarn‘aa 1<<=n6hTcr=m=x1,ftsrt{a=I1tra=11aTa={aInv1aT1‘-1un%n infirm!

fiaamwmriqfintmurqmmaamfiaaflwfirl a=I-'c?=raen2na­

fiufa?IaTq?T,ma=?Ia¥r€§t%r2fraHmafu6ufaaT<aE6H1nqTa371Ifiu

fia?If?:~'HEa*ra'cr11°<-.'m?rrI3Ia‘e‘T:rcn%I

wrqmmvamfiaumrmaumdiu Ufitamuaiamniamqewf

fi€JTTTBi;TUWe'fi13I?n’I‘e'3I31?iE’6iE1a'I€'fiEfTEI€1?I aufaa,acr3IHIma7I

mafiaamqmvqmwmfimahénéfiramfiaafiaién Inq­

mmmafiivumfifigvwammwfimqflén

&*12aa°rfia121Tvm$¥I1utrI?1uTu1rrau1anauI=IrraaT=rmfi?s

€I?Ia=rIfiI11§u1w11°u'=:Tmu1Fa'=T2firfBII:ur=z1c'TaT%u sumaefir uTwrraTua1aiT3=ra7=?Tu3§afia°Iaaa1a3sraIffi'aa=I1a1=I1zaTas1E

fimmfiffimfauuawnmu

umfimaawéqaiammfiqafiqqmfimmmvaafim

%nurr:I3°r,aIaa'21=raa*¥Tma11r?1aaerqaa°r,Uerra‘nffi’Hnsn91a

eI1‘<aI~.’=rarr11Ea“raT.=I&a1§a'u wI?«wa1§rd1<":“r$TuITtn6IIau1ufE1-uIE‘a

qT3aET9§f?fiUT3‘H5f$ffi¥afiT3',G?[aWTf3T33'rq1°<fi3UWfiiT6fi51I={

21?: ¢rtfi1a={a#sI1fiRi‘ra»1fiI2@mwkaIa1a=Ia?rau'a1={a’1TqUfa=II?ia?r cm-errsrr€r%u q€rT¥Ia:‘rfi',er:1a1a'a'T§IT€fr”11d»a1e1zfi?3~?I%I

mu EST a:raa1fT¢ qfia 3 aaarr fi17:;v=11?fi 3-‘ EH21 wlaafimat 1ir3H¢rzfaTqFc1'&F~1vnInnnI‘<r1%I uT21‘rfi1Ea'!?IHan1‘a'I;15a'r©aI%,

fHE,u1—‘cr sR113‘i:'rT I ‘F! ??FTT 3 man $1 mm sfn-11fif=n 21?: E1TTciiT rraqa

§?'I61a:3HuTtu1=I?¢‘ranu1?i1a-"r11a=rerT1TaUfi1fEiu1i‘uzufiutga firm ‘sugar:-' afr 5'J1E13T1°l’di FIFTRITP’ fitfl ehr Hawaii 3 am am’ I?’

Q 1°d1?FI €131 3 I

(5)

-2­

ar;1a1r.' msrfawua zxrcf an: 3 E:-"rrvr, an arms In

<?uf¢HH1fiHu13m%|6afUaaT°iTdTfi5Yrfi:€tw?rrE*UHEr13?fi?I

‘mafia Hmfir &amar6:=I if 3-‘<2’T éuffia 6fl:'r?l1°1T?|‘ Err fifiiraa 13491 «*1?!

firafirfin am: fi1§tII=€T a2116u1c’fi'flTE5 if-TaT?FI :1HP€iBa'?r«$I1rqEI

%a1‘«51‘;1a1E.'a*rE'41a"1°rI11§rraf‘t46a'1?111a;rvs'Trfr| auajtra Ir3a1u1IFI§I¥‘g'aT‘tsa1'3|

cr6a1e1u1m r‘z;:z‘°‘r pa’ naman mm? a-T §EFl1F1€fi fimsraw

%'n 1”fi°r-na11Tan~*3TqaTeIaa1cTa?r©fa31fi1a-'r{b61{fiJErs{r¢'a~'r

wmfifiaamwxumvfifiafialafiuqafirtuéifiuxafiafiumfifia a=huH1fi1i1;crfrga=r1?naqfi1m:=Ir3m%n fiframnaman

¢m11'fi:'maIfia-"rw‘.?Icr§§a%usH1?-Iv¢mTi1%m*ra%a?r¢ar41‘u

W3193IrI’raa'&4‘(«{fi:1&uI2Ia‘=ra‘I'$rur6ITea‘ra-“It?r¥I¢aI%q:+T€1aft:

f<"-TIT!

-1m1aTn=n'r‘3: Ja?uUfi‘a'a‘=I&1?:1fu=Ia1mrn°f-rafinzf,

E’1T€1T1'°I,¥I€-?.'1EiE~1T, 133126, aefim, am? - efr Efif 6IT?1am‘% : raft

=Ir=sI1¢r1“—1un%6a1aTrU1na3={TIa1u:1u:ra wafiaerazfiaa fiszir am Haaran awrqrrvr an EIFFFIF-{FF awn ' 3 I

anarrvr $1 1312: um: UTPH a C=‘Ff[1-l?:' 3 aaarr mrrcfua Ha‘!

a~‘ra11aa1fi7za=i1=I1*3*,=rFsP—1unfiBTuTaI1rfiar6aEH1u3¥Iau1uar

qfizra‘11%zT-wamanaearqHre1aaI<7fi'§raeamT&acr1a‘r°ra'Hn"€i am‘ at gamma férzaww -‘HT 91:13 fawn '3: fi»'?:T anwvr 6:17 WJUT amf‘rm1,€I1tIrr°ru1ErI-§ru‘rr?rf1";1ma?rIfia"Ia-'1??r*€!': azaaraficratf EI'3¥IaTa’m16WTaa'a1?iT%nnaJranfra:1a-"rw&i‘—4I1n7dTaa1fitn'

¢;1%z,F<zT€tnaa1anf1'afi1‘a?ran%'?11@raEranga€rtaaqUr’a=+13err%I

§m1a%14rn1=4q1°tUrrnrflE'j%€€1aI1gf=r«4w=31:fz‘<m1a’r°Ii1

aaa-”re‘1‘r4=ITa-’Iné2a11c7‘r'aI‘c‘i’r‘3u u36TcsuTéma1‘3: Grfim

afuwfaafiwaraqoféraua-a3”ru1u1a»'Ifird=:'a97i1U1=I%Izufiw

ahfiafirqamafiam cIfi‘c:a‘=i 2sT«I=réT%n tnrsnaar Y]?j1:TdT3¥W

9‘ra=I1$arurruT1”—11:rfiTaa‘r61m’r3I wnaaqvfmafiwfifi

%a~‘ff’ETc”f~3}T14EW!11EiU3T5DF%'T?l=1TfiTfi?;f'-H'jaT€El'I°Q'W 6hT

’=fEiU1E‘lT-‘f6idDH‘fi=TI s‘irsI°cuaTa'?auz1m3(tIfI‘9t§1a¢T€|m'a°r

1JTEI1Eu‘T1%1TI={aT¢tr¥rt‘n!=1I€IHEn'aT%u U=rHac‘1?I II211£IIt~:I:1§'_v=;azxrfi EFrsmTaf%a'aT%I uTsITEi1TcrW.=rra-'r;r11Tam;“r3t31‘«=ItveI’—‘t:u'crW1=|zi

FREIT at tzfiin flaw ‘E’ - Era, aaraxrr, 37:‘, ¥Fi'.'Y1f7fi, a"r«h‘r“a, gem‘:

Um uwnae Uqgsa u‘rwerc‘or f5iUTr‘r?“:'sfi8r€1Icw1‘r€I gum W313 W01

(6)

-3­

GTE-1'd1?.' fr Rafa?» fim Em zrrltafi am i‘ u 3:1 Ham GIRIIFI a gam­

z=Ia1%:z€~Itr°I3HaeIm¢11°dwH13Ii‘n

H‘ra={I&f=1HfI111?€fa'tfa«1tra?cIa{1wI*3, f"u:Ht&T§fl1a'c*uT

:rHaT1TI‘daf%'H1irn 3?iT€n"rr°Ifiu1mtT<ia*ta1%,aua£entir| UFMT

PIH3iI1’r‘—rcHa;fi‘c'1‘eraT%| wf6I9s1a'drcT@ twrrsnféum znI‘—1tnz UEPCI

%: fir aarrvr $1 f’e'=<fi-wuwan «mm?! a agar: fr awpqa I-IT6rr3anf’—1En' Fl1T€ITF’ZT€‘lET°fFIT3'Ff?=I'T3G1HIlTI13l'§lfifi€fi %na’I=T1m=rIa1‘rfTa1=1fa?1

¥rIm,‘?raauI:F1a¢fisrw?n1'E‘1vzui?:'!€mUIEn‘TqTuc1Ia2uaaI3u a1§ra1a'

aaI,i%I:11={6i’fiTfiIaIafi?t3nH1u::mtnErre7iI11‘—ra'a‘n%, GWaa’5:H3i%w

Ha1‘FHEs:rqg«T1asIg¥r%|

atnarrvr, @1311 am mwrésnfiaat ii qof ma an cnna agar:

a‘r11%n§r1rIa3aau%3=1ar—fIanHfiqfE1a1;u'haT°mmaa'fi=«:rft£T

‘r:.=ra%na*é‘r:raa~'1311a%I maufififiiaaafimauaufiarnfznr

?rnf?€aEIa1Ua?muuTsrrs?r3a1aaIafi‘§\aTaTHnmaF6aaTI3ar%u

uavsrr4=11¢Is1a11aT°r%,f?mf€IqT1J11sI1i\‘¢¥roT;"ra1;q‘rf1‘a1ftF11arrzne1—

r{vf%: mw1fi’371tafia~’ra%'T1rrfi’aa*u“g"€r§3"3‘:¢t?rt[atIra

Ire:-?5I'i1'6na1 1}, anfr Té'TI am: éarcr, ‘Em, 1=c1‘F17\3hT1IT5ITF1IQEl11bFl a16Iaa1a'u1Ffi?1tm*T9{$Eu"rrw:aI£1€Ta1%,ErI8IaTfa?4au'ac[°fu fE'%‘T

Wwfinfimmafifimmfiafimfiaumfimagmemfiara

7{tr%u ~31-E1E1T¢’€iTE[!6111T={i31"e'1=fiTClTFI§I‘iTTF{'T3E'T6hTUEf€Ir61'Hi°f

a1=:F:?r emu L‘:»6Irerrr urrfir 'haTuTa«'Hru=11sf'=iInav uTaa¥e1um 3 1;q'ff§e«n%n

9% Guam ‘fir-'«:T ehT r1auTcm 613616 efi mun?‘ - t;m‘m=Haa

mm 3' qfrflzcr fir‘ ufirmqaa u1mEraI~=: QT is-f‘4*a 3 : Fizr rrrarnm

€1?raa«Tr°rUaa~"I%1Trua«31¥I€?°zT11:qfTiIz4J%u Wrqfirmfiaa ;mI"‘a 3*-tI2IuTi3ntruT%| Ua3I%r¢1Hfi‘an*IfaIIrr,3mfiEn', adi=?I?:Te1‘rr

anaaflcw Fdum WW an? E‘, fimflaa am 3 1 a=1'<fi‘r mm mm uaumu 1? a1=n anawa 3 I fiawmar fialsrrh‘ fr qararr, ajtr, surtrrnauamu earfér a me: ftm arr? n=?n‘a=I 3 fiatsm vrr zafir aqfafi 61% 3’ u rnB'111r12ir,

qvf mm afra 3 I%raTfl- ma‘! am u‘ma:u=rIaMrcm'z=I1e-Tr 3» 6T:'[dI€’ fl’ aw:

ifiarrra HHEIWT trr ”3aIri“—fi ajit EH61?! §'? 13% an (tr Gfqafulm Q -aw

TTI§14T6n ‘<13? Rm um fiiwamta *2, cream enrara? Hat uzéqa '3 I War a W farm 3 I173 aafifi Dram‘! WMTH mm‘! an RIH %, ftriefr qaman

E51 913: RIF! % n

(7)

.4­

1*e2,=TafiTna‘zrraqfi‘a1fc‘.’aEIII?:?21a~fie:II?fr€4?zaI-§mU=rdT t{UI‘dI (H fi‘I<n1II‘d‘T tn" HT EFF? T\§F1'I '3’: sum I?:f=1tma1‘l't fderrvr

n1:a1Tcag1“FraTvcma1m?r1%:uTe1T»aaauTsrr!ta'ru‘amTc11

:n?:a:=xfimr-*1 a=na1 % I an uTfi1a91a'Ié1?:aTr-f?:1T+¥fa=If'?:n *3:

u*é1F¥Wm??ra7a:ra~‘r%%%§1'a1={f?:?IHFIfiTarTHnTa1a11%1arIam¢

WW3: a1‘rruTwfd§?1‘aTi?rmE1T3‘Hf?='n31a1ii'aaE1a-‘tfiPHu‘@gfa

3»‘uCfiIE11“rHIc*:-Tra'=n=I13fiTnI

zja1T:ra1an'zfitrrF2fiT eaqfiamfm zIa1a‘a?raR1srI=r11?s1a«'¥r<T=ff

€tma?raT1°r1“Ha“rc?rq—c::%nrr1quTq1a‘:z1u=iaWTT6§'uTKx1 avrmtu

?fi?T3l3vT?1F§jZT1T6fh'UHGTGIfi11fiIE?la=lfPFT?1§PWl61FUd?fI&°T

FFE|?fTi’=IT”&'71n'Tl’Ififi'5’1TéT‘3I \3‘|711?ETFl1TTZT?T21T~31EjEl'l?."Evv'T1?:"IU

"a*H¢f‘o11=rrIv=I1rrfi1%n

3u911afi‘a3‘$raffr,e2aa1zEr?r, fiR'1'd?TFf21T31IIW1'°Tf37T¥[f3Z

va":;fKtfi?FavaaTJcr1zT%'|U=I&q1°w":Rfi={¢rHaHHE?4rfia‘rarr

SIC!’-‘lT&'1TTC{TIfiUT3I fi=rqu1‘-a‘rafi:rart°raHI2Iaz*1aT°Trfrrir§a11n=r

a1nv%'n¢1fl1?:-'3nTnuurewau:,u%6WTa1%UaTa'twé‘3rfl'§arT'3,

=rf?m1azT,e1=n?Fvfcr'asroa1a%TfiHu tITvneu“rr:m&a'n‘TEa°reWma1a11

aafgif, ehfir 1413lT3~31'7'Tff17fU7ETa~3i?~l1T?TI~I¥.Ti1TEIT3I5lH:1%?:iTl=f

mq=§Fia=re1Trga:m§1?ifinvIa1=Ia1srcrrma?I1efiTq°1%11aTaH\z"rqT

W11 I

3Fl9'11TFl13f1§13l1°r31TFH1iIEI3Tf-5'7-UT-‘EIT-I°cIGf?Fi1§i1' am

rfit-1f‘=Ié%fi811f{a1 éafifir €IElT°I1afE'11a11‘=r1‘fIr-r‘c’r1‘E*, 3:391?!

flwantaaiu awzfawmfiammrcwamaumatqfififfiv

Umre'aa%TtrT%,a=r=*<»91‘a1fi"<»f1mz3dTrT‘<j1TrI

Hmaqfirfiufiafifimafifimvzumgvehw

aargfi;Ha?rnrt$i3=I1I

(8)

:s'a‘1'src‘I’rHIa?Tfi, fiaifimafavahamafimm,

tr-e°rcmrrg‘aTra-*1, ftunrfiirarr-arrIa3tn€I11?=a1a1ur,

U-‘e'T¥rfc‘cI=rIafT€I, f%ra’fiafi2rra%Ia‘aaf?.'ma1~

(9)

smfirlaéna

Wvhaaamwqrafiufdfirqamfififirfiaamuaa

§lfiTf?lfi3‘l§3?:­

mu am: an’ era

' fi'=~.=T WIT urn’-érrr 55 I2

2 - HT mafia am ~1'I?lfi-'1'! 44 2

3 -aaa1<?:n_'aIra»=r air 611‘-1a1z1%I1 ama=n (taTa-31)

(10)

1%mut{aT

Q:-—.——-——.o

a3a1aaTaJ1aaTPcc5unuIrv-fEr'«:“rmTrrauTawa1?:'?rwe’aIffi‘

:=:===:::====:=:::=::=:=::::::.:.::::::.:.:=:::=::=;::==

_ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ -_..._-__...--_..______--_

qamartam aaafiflfiewvdnaufinmwmmaaamafifimw

nrqmmffifi-uTmfl=:au1aw-f3z‘T-=ramaqm(' - '2)

6ITU'HTFT&"H-fifi-q?IUTG14~B3a1?EI7TU1’q1T--3I‘3a1?

au‘TaJ15a1fiEa;fiz-f?£=v:TatrauTacr gamma

T?1‘?f'SI?l1'G’-1"ffi"5fI

TGTIGIRTIU f€'Z‘Tfi€1TEfFl1TT€lW55TT‘3I'T°IEI’Tfi'E1=|'l3I¢~3IHJ1FI

(I3-5|)

mm, araa1a'6hTaJ1¢rw-6I3a1a'fIafi:u°aaIra»‘rf°r$

aaua-I???-rraznsrnarfazxf-JaTr°rva'a?I‘EIT a?ra'a=I1-fauia-'=IaI”ITfauiaT°r -YE.'FFfé'­

mvaawfiraafiarfifufitq-aaawahr

ua'r¢'r=«-v1aa‘r€na'111‘c*aT°r-fi'=:*rr|fi';IaT°r­

qamaq ma qarrur - fi'=:’r-I-‘razrran WIT alatm ­

a?:I=r¢cnT°r-a"rra~'-fEmf3»=r1?:I3a=r-c4a‘=rr=r­

I's3PJ1-crga?Ifi'm-a3=a-fé-"m1%1rm-9'crrr­

utfin-iT‘(“va'-Harua-'1?1-"H1Pa’eIaUu‘rn-1%r?rw

9*u111-¢1a'F:=I1fi‘f?:u'a1a»1(tr-aa5ma1a­

‘1fifi-”T$f-'JT°-5{E1?[&'FFf-1=c‘I§T‘I°f_-T=é-"UT1‘?‘1'?f5I°l­

craaaafiua-Hqvauafiua-fira:n‘u

awn srum sr;r:12.' 1?! fix-."r afir rramaq aIamerfi=1=I1

(52 - 55)

am: aaawfirvarf-aaawflatwfir

1?:I*?rsra1c*-a1an1:rfi=I=n:9firr-a1a:IT=1=11d'r 1%rf11=Ia‘Ifeu1-aIa2:1—a=I1f1‘arvuaI‘tT9In11­

am 1T:FIT 3 ma em - Ft-‘fl-IIEIIITEF! qrnai‘

auwfrd-fifaaat-1°mz*2.’T-rraaT\=I14E1z1a'f1¢raraa1a'

(11)

fE'2T~'qaa1aI4~sIE1a'r~71?a-'?a'na€t-a1a21n2s=ra‘IT 61331:"-1‘é'zT6I‘rTr{a?Iu?rna1aucrt—~:I=c1a«’rcrIn1=:

1E?fifin# -ffifim I

afinavum Rfiramnamanaaawarmwfimfiaanww

(57 - 78)

1nsrIaum1Ta?ITwm11?:'311=t-araaIafitafi11?:'a1=r­

IJWUI, rafi, FIITWIH, ta1'¢‘cr=1'e?rra2:¢r

arr‘uad‘a=n - =na1f=r~1r: e1zrd1 aama 3 srarrf Er

afim-af=ra§mTma*taTcmw1-mwaffim

au'1Ia1aIT1=[a:-1TFaaTarfi1atGr=I1--sI=_1a1a'afiT

1;qfaaIH-vE:tcraT~3TaT-¥5¢a'n‘a1afiaT­

§Iaa1?a?ITa1au1?:'sn=I-a1d=1EhTar3_uvar~s11=a1°tEi

<:rruI=I1-a1azI3f=ra-'z£eIa1aua-uI?ITrFc‘1’rTs­

araaIas1‘rra{2ffaa11=I-:rIz«I-ta1=I¥ra'n'-z1mIfaa­

mfa-Hfxcjfaamurr-aaawfiadacwwr

t%:ufiI=ra?I1?1:T-qa'=:'rcrr¢-€fuTau'ra7-1’aa1=rq'ra­

RII=IuTri-vwn%ia*-a§a11?~r2i-a‘rr§1a=rrcqa­

6I31I{1¥l~6’J1?fifi=T mwr11%1:I1=r-I???-=IauTarr aIdm—uI=rIf1'=IrsIr3anf=T=H-{F63-1‘=rEm‘I

cmataumz f3'=aTahTrIaaTaqfi’a=11%?Im1“a¢Fu&-‘arrurrur

WWW

(79 - 94)

a3a::*firi1aT-?IeTr31%1fu=1uH-faT‘fi=19Ifi1u1­

?It~fI11aHIwII¥ha1‘ITernrrHF{-a'cFr-afiatI=r­

¥Ia'au=1-*{q7=m=t-aIému=i-faaa={E5TuwP:I­

6I§1‘£{fa"c?lTs1=lT-EF{TR=i‘FfiT-!fi=11?Efi*31EfTErIEI­

1%n‘a-qaTa'-=iT¢c?R.’u°-a1a1%ia?rr-fE'a.’T-rrauran

a"rs:=1fa'aa1F-lmxsrzif-Ersuam-f=rEra‘u

(12)

Han GFIEI f??fi'6T'tERfiGW fi3flT? an HqFJK’- ufifimmwi

nun 3 qfifinu 3

(95 - I13)

qfirmmfimi nun: ur(un6H'éfir agar: -tnwvarw fi'9Fflfi Ufififififiwi an 3'1y'- uwnqw a

Tn§ua3Tr ii nun - fimHraTt$f ii flTfiI­

fin%r?nn =nuaImzn an fin -fasna a dfizfifihaw d an -zha a 6EFflfl?'3W uvwr- anuTneuauvu

an an -¥fiT'fi uaam?n an wn'- fifin ?nn

afinfinmmr awn -emanfqra uaafl an nnntw ­ 9ThGFFEfii an: cwnanv dfir swnuvw - nun an

rnfififirvw ami ifii - nflF# agar: -Iwfid I

UG¥fifiT

'”———" (II4 - :17)

ufrfinz fififl GT rfinnan fi’aFf?a afl%?uqfifi

(IIB - I20)

HITUG uwnfifi

(I2! - I32)

it***** ***I\'**

(13)

q'€5iT SIR"-TF1

___.—‘-_n—a-‘:2 L;

fi»:2TuTt?rarTr6§mu1%'n ?aTa1TUr8tU1Tcn‘TnT<a1e1‘rr fl1°WTUH3={FIUTf3Tf?é?1%lfi¥?Tfiv"T(G'{U1?1dflTR‘fi’El3I633qTfT tfI5gT?1a1’fiTI11u?nafiarFfi=reh1%|IIrraEn‘Ta1H111%qa¢f¢UfI‘fi2“r

éfiTqftM~InaFaIr{vf%u

3Ia2aTa;fiai1fEi=:Tt{Tnara321?Frurq1%,a?tuTtaE‘ni'I1°cm"n1:Ia' Pa‘ uflifcx armrur an rfvisqficr wt '31 qTfis=:T u‘<?¥fi c+:"ITa=u1=:a‘I1‘au“r

amfiamwmfimfifiaiawdfimflmfifiwamfimfiamfi

aarnén arr¢1=r-9E.'1=IdaTu1’?;s*a1fi§qaT§3’uTsa1c‘nttrI3I'uT1%'=;’r qTurrafi‘ar¢:I111‘r1—or1vaaT%:-ma“—aa»Te11tIrtf§1a1&(qfr"e'7,u1 TI1§1?I£=a*c11aT13E:“c.*=i1'a3Icr»’-1'61, i°e'=."ranfaaPa‘ana16r=:mTa“cr

mtI1er‘r.i?«afm%u ‘e"¥t1“c1v'f’e'z1;qT%3a-TuEs'a?I%'=;°r%,1=fi*€r:

1°<mTr2":?ra1‘r“ua1f?1afir§'Ti‘, P<r2'aufe[qT1‘aaEI’§1‘maf%e51TfE=fiUaa‘T

(4-gifg-{—31'.

f“e'?PrmTa11:GI={n1=ItIaTafi16ufaaEmn31=:nTu1n%‘n ':raaT afiimTi,fi1mEnT£Iiaa1,E:'fia?frafiTffifUaTGrrafiIE9T3:1If?Ia«'a1Pd araaz 321 aafirmcga era: 53 rpm mu?ma1aHa«'r fiacrem ufiwr &*‘qTrUI

3'21‘

ntqmm fifi

1°:r2TaTl%Ia7muT—:ncrErn‘q°ffiT%u e'+‘i:§?rm5rrI1ar<:&an1=r

UaEn‘TuTwIaT¢a11irn§=Iq'aafl|a11Gr¢aatIIgz_6Ti1a1ET1aa=a'aftaa' amvrafifiaaauaanféu €'{1’a=r‘a'srEfiTa"n?11vsrr=+€1'a~‘r¥Ia~?1

fiaa=5==|E:ra'c1’quf%n angT‘—1a»'g11fIEfi?=ra1=r6»TLrr-?1aTuTtfiTr»a=:16rI

aawfiruqfégavdmqfiuamvmfiafiivmmmwmfimgmén

afififinwwnamflqamuqfamafiwamfifiamwmfi

aua*:He1Iavfa‘rrqener2m'a«rf=Im%ra'raTa'%%,Usfrutrfimma*T?«Hfib*

a;F<\=RTr?{=Ivu1a, =r=faE1, =r91%m1Tah€¢T3t{U€i=rP1;u‘r€I1=raqH

‘<fr?t%'3|a’éT11T6I1$’rUqTh1n?¢ciG'af9TIfiWn?-I

1-afifiazggtwwwfifir-axmimfifirmmm c{-12­

2-tr-famunf-fE'=:T a1fmIve?IT¥4‘=rrc1=rrc’ :nt=n1962 r{- 54­

3-n31?a’ran1'-':m1E1Tra1IrmwrraT 1987 r{-15­

(14)

q3F1%I3H=Iv1;mI6=IfIa=IIa:TT6§1’ama»TeIfisnfaqun1=I1‘@r%I mu fr ufiawr uma , E16"-‘-AFIT Hqtfemaaam mfia , rrrra E1-T

e.nq2fI1=T.Ia*T$rU1,aru6IT Han eI=-2: HIIIIGIT fi Gifiik’ ET 3313, a:IrF=EI«“ 9111?!

eIIr‘e."c5Ia1aIT¢I3I1<irfir%u1=‘r§‘ztI€rf%I."r 1TcfiIeIEIIT'€'r=I'=¢T, Gmaa dfrair qaqafi I am: aI’IrfiII1°rI:T_crfl'eT =re'T, 6’JIE:"Q'|1°l’c‘i

qfrzfi I§‘r¥Ire?g1‘cIIif‘=I1s251»3I’1TtI1‘¢rIr‘=Iaf<raI'c'IfiI?Ha1:IqT% I a1T-sI?II°ra"-'aI’r“e*i°c1m cfis'gj—IeI‘T ff mm EMF-T amt -‘I Wm a% qtfi‘ W:

at aII°1I'<s:IT?I'a ‘FF (tr 1? % I

urrafrnarnaq

Hgzmkfirwfifiwnmqaawaqafinamwmawauiam

aTTn’TLIIFrI‘%ITa‘~a1a-"rta€esEIaIIgi.=T%’eTr3tIroIs1's'T%Iazanfi

6IEiI?I¢T1T:Ia?zarLH‘r@I1Irra?$3'1=cI31IIE€I~3IT3EI€a"r«?aT%, sIq9IeI‘at~I fir ItIJn1ItI‘1?rcf?:ItITI?IR:':rF‘ratIz'cIcrrI‘vIdaTaT'3, ~sIq——I‘rGI=IaIaT 9’£agr“cIaTrs;T£I1IIa=II?I¢Iisfi 1Irra‘I?:=rrrrrT:;fiI161i'r=In,_=IIt?IT‘BI'eIa‘rci'I'ZrI

znH=I3Fam3¢rr°I3‘ramem"raa§IfiaafirI%I 1?:IfiI=I

TIGIIBfia2IIHm=a‘r$'ari1=ITaaT‘g"s‘a=IaIfr1’aFu=II3’a*n’faTH‘ra

tI=I‘rqaa‘ITrs‘I 3%Te"ern°raIarZ=<135r°1U¥IeI*TaIfusufEFIfl'ftIEIa1%I

a=:¢T‘a€wmIaTafi’r‘ga'a1?r3«Ta$rwraIfi'iE'=am14I=Ia§am1nT31%Iw

aI‘ITé3I‘zr6‘;'IIaTIuT:*T‘crrr°Ii?I aIT?‘I?a'aa-'rJ=I%':r=IEI§errz1IrI’rt’c‘I*zT6ra13I‘r

fi1Irr€I1'atrI=§I=<I¢IfiaT‘n?IIaa2/rI,aT‘1mFaaI‘IHfi'a13‘uaHI%Iazfrfii,

E§DfUWW<?f§_|:3C§1qGUTEIq3Tfii$TWTQT3hIWET9fi‘If36TI%??l‘3f rIsIzI1"cI‘rc[i‘1IIrIIr*If‘:m-:IrII=I%I em: naa1a‘ra1?~Iv=Irraa-Ta-’13't1T

1IruI1:2frsI;aamqeI:"rr'€TrIII3:IEa"IEirr°Inau1arIauTum13’I?:I~3TsIfiTcf%‘I2

e“‘ITa a'1TrIIaIT6i‘T am E-T4nIIaIIsi‘r 3 max Emil“?-III‘! Ff?-IT f?I?a7:'f%It?r Tl

?21%Iq1*{InI1aT¢r£IIt§rgaT,aIE1fia'fEIzauftIqHarI1?~IaI:I&¢rn

a»f‘afiaa*I'sI1T‘a-'<1‘rr*r=ir;reja§*§%I3 ;maTEIT:?|‘3f‘afi‘Izg‘I:$TI°1' aarITTf?I-fi‘aIGi‘ffruTum‘rIIa2I1trrrm:TzIaI=mI eIITavI=I:Ia‘I?IEI-*I=:tz"’r anTUI%IaI'Ir3f=Ia*d~TaEra711‘:rIWfiaT:3?r~nfi'f‘=IavafcEvI1Tr3.TEn7fr

1 =fraI=I12I I"?IaIn’r - f‘r5=:'T man Efr ¥rInI’r’uI?i qfz‘-‘IaI"I I1 - 77

2 3-PEI -aIruf- F=Ia=a Fm? up 202 ­

3 - EI‘rI?~IErIa - Tgem afief an” , er-'I’rT.IcTIrI TL'?ITd<"*Tf t[- 46 .

‘aw ='I‘r 3' fii‘€Iu'f‘E;uTqTI¥IuIdI‘rc;u?I

TIuIa?e€Ir1’rrI‘I u1Iu‘mI'§-:IeI1——I 3E'TVfcI: I I53 I I mhaqrc f‘a116IIUrI?I=I am tI‘I1tI?rI1;I

H3715] 2«IIT'g[fi1JI' §If‘EIfi‘ITiI<I;?I: ' I I54||

(15)

awrd ,fi:"drIT,a+1E:*z1‘<aa‘rrt111=rI,§?I3‘fir nmmnwgashfifafélv

arrért-an Pa’ ‘(*f‘<'=I a fawn 3 n HEY Gn“:[—"flE.' in mm ai‘rr a‘@,fFau”! 3‘-‘r

awe: ‘cm réhcfdrr gen "3 I

mw1a?raj‘se"€téfa‘ETI3‘rEraTa=Ia1aTru3u1TUTe'1

%1’PHU=1aTn1ur1ancrEfi%n¥I12/1eTaI=IuT=:1a?r1IIa1f‘u6ufiaI1fr it

aa1?11aT'c1a~1‘=rfi‘a'a'¢1iT=I'e‘1'f“:'T:I?:-‘rrrn ©m€ra§Ufi'raEr1°—1'u°1'r

mw’nfimma‘r%n 1afi=a'a:1arr°r$ra;fiz€I1=rarna111=nzfi1‘a@

g¢aqa;auTn«n%n cr£a¢'c1&aEren?g?1;r1nas“r?1§PfiTnatrraHau‘—Tr F=rm=ré’ra‘I?1Tu':'Hrm°ra?ITcraw1?:'2’Ina1%1fiq_"1‘a‘m frwat pa€r1;tI'I:a7narI'fi‘Ia?r1%uu1?'nTn§ru1aFsTa1&srrs'aa€T1?:'iTw

a‘r6?r 3T='*fE{={ET"3I

1“e"<‘7‘r -r{tvr:rra1=:¢Isrrtm“rn‘a'-H

m§uTw1a«11ar1;trsIcr?wrnI?+fa1?zTsa‘*3na11=1’1Irv:1t‘r‘

zfarm 1? 396:7 fiarrmmran ITIIF-I?-‘fr EM f‘H.*‘r trmga an r;.j1"'c*a1 3??!

qT1ireatr=ITF=1UTfa'§‘rsraTtfvnaT%| Hmea=Ir*aTuuTsrIe«n‘TI‘-rf%z’r EFru1rI?i?fEIF1TT€T%T‘E1u'ai¥1ITl‘vf&TG'?<3'11’Tf3,TIU{1JTfl13,BT13’­

11T1'>I'T’3T|'l

tan;c.r-31‘Trc‘>t1TcraIf’1aa1aw‘re.;fiEfi1°e'2‘r aTr1aa=I1%f2sa'¢

Fmaafifirm r:rra’r%,:nfr’rFrrcra1ETr a1?ir%|e1z:Trc'wEa‘Fartri19I

&c“nTrU1a?f=’uruT1afaar'uHa»*%n 9?fI71aTr%1?cr'5fFa2T ?a‘r§1:.'Ta=m11

*3:

iraaT§1a=I1i?\'rraznant1I1‘rra9€*?raTu1srr%uf‘e*2“r a121am1:1a11qa%|qan1atr$rmf‘E1”c'IIa~"H’u‘fi‘:1«¥I=_rqn%I

§aflFa€t‘I733sTr¥E“c'uav1a‘1=‘«a?rw€$T6uTd31fra9a[F€Hfauma=u%I

waufinar, E[TTFFfEh'Té1*?1‘éT 'e"e?r«srrz1“cn‘ra'rra?r=4T6rx=:1‘r€t

HTmn'rRiT':rI%| 3HTarwrfiasa‘fcra*aa’rew’—‘rc::1*c:?r‘ir-?‘.'1Tr

mwffafiwarafifinazmfiwfifaaafin ar<=1rnTcn%f‘a.'uatrra'r{¢r, wwfiififiqwutam anf‘z.'ma1=1¢F<irsnTw1€Inrqa*H1cI‘a=a’3:

6gFUf‘c7{aTa;1*6z€13HE§TGr%'¢Fa€q1“1T:'Wfi‘af%'n%E?IFa?m$r

i.j1=‘rc"fi€t£?g?rd?r m:TtaI5{'=.~'¥Iaa‘r3wT:rq°1‘a'=i1I1T'%n

&*mfi’f‘<r%°r t:?:ITr¢I3f%rzrI11a»‘rcFg'rI=:1‘2*na:fia:ua'

awtmuamémnqmmgawwwaafifqafififi anamrrt

3TaEr{11;§a'nan: ?F{3G13TcFE1-TFUIEI

(16)

Hfiifqafirafezgfiaaafirmdafiir c’-f2«|T€'f‘f.5T°l3i3T?1'\¥.TE|"§T

€?I"a‘an"a1Ir,rr1z1=1’rrrt1hE‘I?1a*rrr21T 1 '?aTa?n* =JTa’raaTfi3'crrr=rm,

Ttrftafr, <3-"1271, aithun, §T€TTTl61IT’E.’ g1mv.I.r=?r ft 61131 22 €11 car 3 a“m

a1=Trgr1r1‘r, ¢raET,t;:a"rqr am gm am t11f‘-$25 RIP?! 3' aTf=r am? an?

2>T1:r=fir‘e'=121r—a1a1‘rf.'a'L1a'11I1=11aT I11"I1'a1f’e'¥.‘T ‘:?r’F=nna‘r2i'r I 13IFi'dT1' (3»TEI¢IUE{Tfl171)Ef§ET"<1T7iTFTFfFF-IF!-3i7T6i?T|' am a‘Tr_{§1€aF1- Etrmxem atqntir-17 ¥1?n:+T 2:‘. F111’/IGITUUT Erna‘ afav r"e*¥."r u1f%fi.’aTa«1aTa1a131T'<’1mu1 I ‘-.2'F1?114‘r'13~2’r ¢:Icrzn‘11 F.‘1»'11£?1@Ia?-rrfc‘-.'m1

a«'a=11shT:1rf’ea1¢r1=r?:rrrtTrufaH9ar1E€H11vr1qI2Ia"1*16rn1 an: 1°€1Il‘TiIfiTl1;T3TTTviT '1a1fa1%1:=1rcs' FafiI:=r u1ma73»“:11a1€11

f’i2':.=Tfi':r=1%a.1’1?.4oTrrafi’1€1%"1 ‘a'=ra»1w=m1=131e13ia%¥

3-‘1a:r%u a1fr9a1TI:avIIaI1?Hv31T¢va1¥ra'€haf§R:€n'T°a'§$a=1=ri%1*:rr' 31tIT6rtT?1 '¥z1I1'<?a*§[:?1E~1'iT?g'a»'©fi1“a'?:T2E1‘a'I(aT¢"I1T,t:?Err

3.it)§H?IT:f’8.~?:112n, 6?1:Irmtrzru7:11’aaiIIU¥1¥1t1II?¥1:=rI‘<raT uTma?_r'1Tm13‘uTm'a'r1rc?ra?r 21 cr2:“rf3j'mfi‘mqrmzaT

e1r1‘1r<nT~1‘1=1’r“e'RT,firc11'-fr?! ('c?r2Ii%'=1I2/fa191a'r@rH1r3~t4‘a)$mH1vTrI

a1f’°raI6I1a?:1TuTf1=7<?rduT6rrIa311“rEn'3qvim 6116616135?

EFF arm a=1 T1-an 31 ififvfi? am a°IT“wa«a~“1E: 31 a1'c':Tma‘T fir W27 <”sWE~fiFoI?€~1

a11trrfrUE'€13T:mn¢r%riI1u§;'nT‘1IU=1aTu1u1T%ra‘€rTa‘efizi’1,

1131a: :rc1<$T§n11L1‘r§1'c1f‘cafic§«aF?r11Trs11<‘m‘f’—Icrc'zaaT2'»w I

a1a:fr<.°ravru?:1TtPa’gHrr2$IqaqTaa‘«rc1fra¥nr&?zi‘ru*¢%1 ganrnu uq2IfiTarrt'1rc1rIaFr§rr.n°I:rc1=11'?'1s_1=ra1'2n, zfitfrrrrdafarusw

fi',U1=1a?r <’:?1TcIET1°T€a"ZT1I?fT'1$TGfa1*HT3{G¥lEi-°IE1°I‘fi"TI1?IT ai=n Pam:

F212’-F31F1T-£1‘l1'C-T3fi'71'T'1°-f?3lT2'~3IEff.‘11 I16:;Tun3?aa’r a=rTra’1 €13’???

mm-mfirflrfiezi f7fi°rau’1TTsefIIIxa11°1=n'cna°ra1f“<fia'1u‘IT‘s1?1aT~3T1%11

afimfifi-:27 El?-T1'G‘1eIET?l'|

a1’rt1a11’T<I 131 ?1,a'T‘&1U1 fl‘ 1°‘-s=.'T §F=lT1' EH GTTW $131913 3"­

figan I mfiaramaafifl cfi+.rra1‘rr aurrafavafiamlfin

avrhfaa Fr:-1311?: mtrru11rrafiT=4Ha[f?'c1311Irs1I¥rrIT:1«'a?‘IT1IrsI1-91116

a?raa1fi:*u11I:aa1anfiruT,§’ma1a£zn a-'rfi»rz"r ;nI1aa‘rr?1rg13‘ra-1' 1 15F'fTT2»1T7T3f-1-1115l'lfi3?=F-{Cf-120

2~ tfimwmfaarfi -1#rr¢'uT1s11f‘e'2‘r t{- 112­

(17)

EH55" ‘r:‘I="I' am I r'1.I ~a'==I -75-":1 qr =I. :I<' '»sf°iT trr fir T"t:'7<;.‘T a I-“I"T?IIE1TI-2 :~fi'{ .:,II[‘¢{'q:f (‘l]'({]' 51:;'3qq".'1 Lfil x‘111'2'~'iI1ff«|’ '6‘|'C~1"‘-I?fiTé'1’l’ ‘3 I ‘EH1’ W131 3 eI=3c.IT-:' 2.-r".I:f «F1 I-5:‘ [I'('«i,-T mar FE."-zrt '3‘ I

'r‘e2fI' -1TE1?T‘IFP‘{ eI‘;1L~Irc.* a'=T tntrtl

Ia sir vrarafr ‘F7 HT fa‘-ST H211 1161316111 mm & Y:-Ti"!

an‘ $I'—'I-€;=I trffi EMT 211 I 3:111 i! am? aIntrrfi'€I‘I, trig?‘ am rI'II=ItIf

“ 23‘1“‘—‘I<.s 5J.cTé‘IT zI?I‘ f=?:a.€°r mm fl’ W afir nauran 9.".a?:*“I‘ -I1 I'r‘I?I‘*.‘I'€.r-.'cz

‘I?-‘ail’ asi‘ ‘f&It'I‘I‘I‘ ‘<=I' fr l1ri;<:a'I‘—‘IT IE6‘! ‘cpl :mu‘m e‘IrI”cI in EIc—:n‘E‘i"I‘-*I 'fi'iT.’I

‘II :;:;:;.'II I éII‘IIa'=I ca};-:1 Ir.’ ZIT 6I"c_‘c a'..:'?I‘ 19 ah’ trfr if ET anti! I53.‘ I '5mII ~"|'~;.' i1‘=‘:fl t;I'I"'<-.;<I'i I'*“':“I2I'.‘I' ram eI‘IT t;I?=rrtU1-9"=re=I=r PI‘ Uqfiw III fix? arr-‘I 2:2 I31 a:3;1Ir.""I 61.1‘ {IE5 {-1 am‘ 1Tr a‘II‘t3f=Idi 111611 ~3m_?Tr H1=‘r' E? I W eh’?

\3i‘{fi'"I<T :3IqrIfiI'=:+.' :vr1n-—.TU.I't«-I 3 sh agrfr e?rr am 3» rmzm Q 'é‘T .31 an ‘»I—i,:I::‘r=I flan ‘G I f‘rI§8r 3T TF1-I aII?Ian=T 11‘ an‘! an eaama errm-I‘r I;-rII'LI'I‘ _c'fi i1"I:mI'¢II if I I‘-‘$61’ 2:13 qa BTW tra arm is‘, 3?? air qrrfim

=TI~ni.I‘I‘ Ii‘ ‘cI?I‘e*° In but =I€I', ffmfi‘ 'aIaar<7m =ra‘I' gm I ma’: '1TlTFlT?TfiT°

is

FI: 1?1?-Ina if aI§VI‘I<:' 9%-‘r f‘aqIFI;<Tr €'=I Tvfr 3 I

t?I'ifi1?’«Tf arr agfrc ii 1>dT“tr=I uTma?r fl‘ afifia GT agar: a'—-ga «ma I"*m'»*C-I 31 I trugw PI x+T|“liTl1:3‘JEfi IF¥3If - Im1rITI,TInT£IvI aIrf‘cr - 31 aaaw IIT 1°11‘: ii"-‘I T;tI‘T EI‘ I’=r¢'?I '3' I 39?: are: EI"rf‘cm=a fir 1%I’r‘m’:‘ an

e.Iif‘m 211 umrjaqrs‘ 1‘=m‘c‘I I 19 arr‘ era? SI‘ arrrwmra fr aaaw an nfafiqtgfu Uctmucircnir 6?I?H’r‘u?m?rr%12s1?r=rraI‘ra*r2:uT‘z1111

Cfl‘:I3IT'i' r“—a'<:»1a’—'I an aI‘rarsIIt~I1 air I am umfra mun?! ifiT §EFIT 1‘: 2n‘rIa1

:‘»‘r 'qj‘a1.I‘I am arafi‘ araar: F57-fr aw rramatr 1? F463 I

taaramamaaaawntsfifiuaram-m a=In1‘%I aafixgu

a‘I'r<I‘4H‘291'“:I«£a7I==IfiI‘c‘xrrerc’IGI"€raf:3f;rra1TtIrra°r:IuTEII?IaI§1aTzuT r‘=m‘I“<‘I=I1tre.1u1, 31T?n've21I=II1T~aIaf"e'E."r?Iezrr=I’€¢If‘cI=:I1'3I

a"é‘r'f1§I'<'n'T‘€2."T, affi§?r~IfiTu1:rTrI11IrrI1tfiTgfr11T‘3I ugfaftr erfiufi1‘aWuTnIr'=1a1aIa'tn9¢a%*B?rFrc5‘e'quT3aur1”UifiI%H3‘I?I

aarif-tEI4'U€I111=Ifi%’I

§I‘c1“JEn*1I1'rnai‘ratr=?rf‘ar3’Isr*aTP'a"I‘cTr3'I anfrafirahamm

¢Ita(tIGI1?a'a'TdI?,I?sIf1a:=:IIItrrfirUrIn=I1¢rt1?af‘aFI%I SP1

trrrrira ‘J1T=rT?sTT3Id.‘T'1T{§T 31331:’ a af‘2s=n3’ LIT qa=n 1? 1*<2"r-namarr

aIa'<‘IF.'trmsIaru%I ilk“-IIir‘r?Itrt1?r'~sIaaI:" a‘I?I&=rI€1m“I'-aifr

I"€TR17?|?fi'73’I tar_tr»*»h1'crt—uH1&‘€r‘rrrrc.”r~?I1I‘r'SI7rr1‘rI‘-r"cII1tfi

wTFIa1r!%',em:Im=Ia1v1r‘r I aI?I:fira°I=rr‘,a1¢a11a=raTTT1°c1~3I’IT;n?jf’a

(18)

??-T FFl'cF‘lT 7’ mm! H‘ F{T<{¥?1 Fd*srr9r-mrr emzrfiri ‘~TTEl‘.‘€5' 3 I

elffdlff W Fafa 3» ‘c."m-“i ca‘: mftrcx wan fien 3, ma

‘r“afiI=r RT!‘ 31-3: 3' n 312?! ta'1°=r,aWfitEr<.',araf,aI<mzTra=I1,13e’IaT1,

1;¢1?FiT~H1f3'I13=fHa6WfCFIG7?E?FTfl15fI3T‘a¢EIEfH‘€Rfii?l

@T"aeTFH¢ , aatrawaurq amar aa=n?m 143?: 3 ¥I*Tf I1r=r5 mfr

maaaw Eifauaqawuafiaarfi I afuaiwmmmaqftfinfi

3=rsr3a1z"taTqa*ca1va?113n1v1u«§1é\a»'ri‘ I erTaf‘am=ntiTu:rd‘r tn°=n6 WWW 9T=a'T'U q"ra’f ‘ch filawr f‘afiI=I ?aIc»1‘ fl’ Ilia anew 3

H7?{DTfiTFf?IT11Tfi1?7¥¢'€’q~’riT<‘l'|eI131'3¥IEFIfi<3;3E2I1=f% I 3’€iT uqféfifi

arm 37 eafi4a1TcvH1 1? ma 2rmj‘a am FIIHFIT ar :.'rr~cm‘r it cf? mréim

~:4f‘T<?m En am Fan % I

6F;1E1'l<”1'E‘iT6’TlETE¥‘|‘|°1'Ei§f_1°1?

GfT:T?«T{]"I 'eaaa1«::irgTu'are'Ia1Ta1%u a=:r°rFEia'r5Hm:

HTfiH9TB'JI‘3IUT$TG‘i:5?1’§HTfWUE9{’31=€iP§@‘7?n§'_HR1fi?fiT6WT :mmcnaHm=n6ma3TF'r¢a;f’tf=16Tn cm-G111?!’ El?.'Ff3|E11E?T1IT‘1T

e1’Tra’ru-mfIar¢a?rareTr1TFa3»‘2$rr01Fua;err=au1F=1unaTa1ua

G11‘c11=E*nu1tI1iiI9arTa'T?ruI4T€I1‘ras1=1'a'TanHa?11Iaz1frr3'

eTR=rI;fi;1Tf‘—ru14‘T*'s1a:a'<3rr,:rqIT‘r11a1°'e'535;1T T331?» 5’J?:'E‘|'1'31'?~"iF'45l?é‘?~3—5fi

qf‘e—v1 fir aafim=:‘a1%u crest mun a"II?rrf‘Urq'- firarft Q enaqa utafuanfia rn"=I=I3T, I¢F¥?ru$3iq&qaq1'E1aTfia18TuT'%| UH?» UlIIi11TI34ci

§rR<jFnWr°r3fixvq24=razn;rIfiT:211?+z1I:a12iT6I1a*zIrd«?1I%: an-?rfi'c$

u1aT?.¥a'§uF:atrfr01,aFsa91fif1a*rs?1a1aTa’ma=rBT€t'eTmma?r

=I1”‘<rn1 vd a*11a3rFm—crI am‘-1 an uarcfr 3:

mm En”! Gna=r-qr-1 crfitaufi & am‘ am 3 I Ucr=1‘r¢ErBf‘r

5*n31‘éI"-I3”-?IErTlf‘a'i4TI‘F{-E<‘:l‘{CTETEi?fT'3I crrlqr-:I:.;T%a"fit1T=rxuT=I1aTfr‘e"r6iT

%a?raa‘rn=:aTz‘rn a7:'11T4f.:t»rI=a'¢H12Ia1a"a‘1T:HI1Trfiafi16rm'a°I|

as QT-:71 Gna1 *3 F25 P74-”F{Z'T¢6{f-1511? fifav crraar,

6m%f§rsca1,azIm1w1 a-‘r ara1;rra1 am’:-.' 1101 encrma % 2. 3-:rrf‘—r¢ 13-um 36IEjEI1?EI'?=fZ]VTf'dv’f<‘a11?I’fiE?FTI3, a31ur6rTPamH=1rrI'=1%,

am 211 am‘-smrrvr ET crrha 3 n ism a-4.rcrsr’r‘Téa' smm am ‘ar22I%u1fI?r

fir rm-4:=r1a11“€v, am aaawcrmfimn

1=tr?r Tr*urtrTsxT*€“1?{3arrtU1&%.'ahTUH3ia"rtIf:=r2fr&afi1a'

fiuafirrtmummdr 3: am: E'1?l1'f1'ETCF<{JT5lT1TT1°E'-?;"l'Tn'7-IT|'S"3l

1-v=5-’a'-fii2a=rme1mT-613313: uTtr11=',Htr*e:I1v t[- 19- .

2-Fafixaawzrci-r‘aHa‘—I13{ r{ 137­

(19)

3-“raa?ra1=1a1111raf1a1=:1‘1a‘ra°r§;'a=11f1'qv1‘c1: 1-11' 31 Q-:11ré1‘I11111r111211r?1E.*1‘11T11§°1f1'G11a-Td11z1=1zI1tH °" 3'1 a“<1:1=1a»"r f%1¥1a’1e1T'a’r a1?-351 c‘1~‘(crE1F::'IrT?11f?:1a~'1*er31‘i1a=111131

F111111;ru11e1‘1f11111‘11r111:r1qa'a1t1T1131%a11r:'i%'21ai1a1f‘1=1F1“1e1‘1'sE~1§z‘?1 111a11'U1c1: fir2*1-r1a1z11c1r=1 if 61:n'c1311"1‘c1 61331: 31% 3' ,

'a"1=11a1fir1r—(1)c1?:1=r1'c‘I1a1r1f’1-::'c21 FT'Ifi1"§I'!-‘I311-‘T<5'l‘==|=TTF"I3¥IT?

Fafw=111v1=rI?q11faHnT?£aw6hTfT1a1E11w1a1-FITW-u1wFaW13’ra1 31 a‘e*1=1r*e"1u1aq:11111.H1'c'<1€1u1f’=1a=1, 11a'z11a111111'c1‘-'rGF1a1

&111£1a1“rtq'c1r?1fi11?”e'T%3'1 UE'lE‘F°f3f’$IP'Tf?1fi'EIf'fi~H=[I?.’Ff

36111 31911:’ 61611 E-:1c1x1111'vir1I11tr11<1i1-”11‘I91t€1={'E1»"1 'c':T:1 611 31241‘

‘WW 613211? 3161111 131214111 F11:-'<.’T1fiEE'1T'T 3 1 F1 Cfi'fd’fi 311-‘I121 I31a‘3E1?1‘F€?rc116c111rq<=1=re=1'118n‘c‘11 z1€1a13a1a'rr1=1f‘e1a1Wr111$r

fifirfil

11Tf‘zrf111E1 EMT 11rT1'e11111:1z17€11a~1 6136111? 61f?:rE11"’¥1a 6111’

a1?1e11<1§1tir§*1"e"—'ro11e?r fi1c1T11rI11=r1frarc11=x=1»a11z1m¢%1¢2i’r1?1 611?-ha=113=111e112nt1‘r€11réTqa11fi1111a*€’11_1'a=11?r1a1 a1u:1u=13-1‘av a1=qn1fi1°caa?§F?1zfra-“T~s11€ha=11afi&aaa13¢rqfi~s1Tdra?1a1%1

'a'111:-.'j‘1z§FaF=1=1 t11111a1Tc‘11111f"e'I*c'11c1‘e1°c‘16111&e13a1a'f‘=ra«E1'c”1?I (2)s11=1aH‘:11;m-€1:11f‘w¢e1’1Taa:=i’r<i1 3¥11ax1;fi:_'th’r“11a»"r‘2\«

a‘aa§1‘e?1a-'T1a1u1 ;11=a asfia-°r=.=IT=1a't=fa'%r6ra1a‘r<"13', 1"G1=1a-'1Trr§1u 211E11a‘11WfE1a1§1¥1rT°'1a1‘r—11'I1'3I §1FE1&I%1fiT6E61‘€i‘T1=1fi§;'a“r§‘3‘619fi F{T'F§f"EI’cF?{E1THT1TT1°TrlTFE1'1T-3‘ET‘T§3'GTf6T-“J 211111-u1fi<1I?l' %r‘ava1:11=1

21:1 f‘a11=.1i?11 51'1‘—11?rr°1¢:17;_'?w €1é‘rf%1fi11€11,~7J11‘er61 612116161 a‘a=t=1‘r a1fia1§1e3a1‘r11«313a1¢'1r‘1T@1%1

~11E1a17.'eir21s1’1'a13Fs1v1*a§:*1a111'u1a=11rfi11W%1?1a1f‘aw11

@131‘? 1 31.1«"‘a1= ;1fi1f‘qt1;11G1 351$ :11 Egfa $1 611,211? 311113 §=11 mm

"31 I-1111151, 11161151 §,“d%1a1e1‘1a;Ta1T:111$rz—111a1a=11t='mr31&

11121 11121 1=11=11‘11z1-',1111=11fi1a1 GTE’T° era? 111:1-:1 Jana 2‘1.1‘e1v 111 613611: an

trfia zfi11:'1=1 % 1

:rc1:W1"na1 5$T~‘:'j3Z’@ 111111311 Hr1f<‘:1=1 31-f%1v’r‘a’r‘=1=11111~11i‘

a1‘I11¢1(r11-t1=1E1‘a1%11%¥:1 a3T11E1I1T<=1=1I?I1'e*f“<:1E1'11.11m1-1§1’c{f%‘a

=a1F1%1111sr1 3f’=1:~1crf’ra1§'1'@r§t1E11 r11"1q‘»’1'c11‘r°1e11’&*, mam 6=rcr~{61,F1t1’i1:Tagc'1, r1f’rF‘=11‘7'6€1 (11 E11 e=fi1c11v1 araraa % 1 aaamr Er

“F735 gran’. ‘E177?-'1?‘ Eh =q=n1I1a1=111T 311111131317 $ a’11T=1 a11efi‘r E’<?F{'5TFIT

(20)

a=1H'”t afiv I mafav FaT“u=r cm 61 Srqvr ma: arrn 31111 I

FI1T111{FI:Pai14T5fI?I9:FFU11TFITEiEfiEfiT7JF5|TfT§7f§-'1?FIT35JT

3‘ra’r%'u 6trrd"e1fi‘csau1?rn$uTIaaqTé‘z3ta‘rg=1:z:s1'=r1a"ru"sa-'Irr Iréarién °m=iaaT%f?:ra»‘ra3t?IP,~HTq¥TFI’fiTa'Ia'a‘rT§TtIq0fa1aE"rt3f€fv

qai‘TrF§;"ta’1Tu€wTI3=*fira1f%rcT1¢T~s1€orrz‘aTHTu9r&t%1v, e1-ga1:'a°rIT:r“c‘rr ena22:rc7rn%‘|' 6I‘:1a"r€a‘rt1TEIIe?r3?s1‘I'a©¥IT€I§1E1Tra-1If%,f?:IHfiI’8aEI

wrwIR1TwH31',afE«Iq1af%1a«au11IIa1?wcI§rqUruTTa'7a1%ufi?z=IavI 9¢1mqaaF4a2f?«1fi’?sWaI%e?IqH11arfi1%1aaqarcfia“Im,aqt?H¥rm¢T 11313112: air11IEI1ta1°wfi=r€Ia¢cnTfia"IawtIIaqfiT:IT:'=r%| afmfaa

awfirfiwwaefiwxaqrzraanrfirmammfiwawfimmfiaamu

era:aIaar¢1°«:1=a=Ia1"rrazfua:faaEn"I6rra1=ri‘| Hrmfiaanfim mu, Wa1a'aa'r€1’§IfiIfi37a1i‘:a31EIf‘-a'fiE‘rUB?r1%-a1UaI,cr@gf%r, q1°q'31aWTa1a413srmaqErraaTcranfiauaI6|JmTa?rcIcf¢ra=rE1Tz€t

wfififiamvfimamammawmmfiaaammmwamfimn

f?s—'aTarrau1ar{ aafimafifiuaw

1-a$cq1%:'1a«Ta3‘i2*€Ifi'<Ta11Ifu1=ra1Ta»TuTu1%GIaf%a'rIau1aI1 a'Fd€;*r:1°rdrtesT| 3H‘ra.rr°I€t1°er=c°rfI'qaH: osna’rr1°w:rT1'aT1%fima1P‘

fi4aaT%', naurarI€r¢1?:e;?gaa“¢u ardmmmagifisoqfiinafiarua

:E.'?:3IuTiirqt«n11arr?tuT=I1&T_UfraIu=1Tf=Iara1=ra1’ta‘1I?rI

2-fifiranwuéummmafiamm IIEIfiT1’?:Ifi?l=r3.'"rl?~r?IlT mm?» iI91rvTI1IuTq1?a»?aa'Ie?r%’utrau1anI?1'Ew?:a€Ia‘<q=1~zfiaTr­

f°1?£’I?:r?rum2~?r3arc:qaaa°I3’a‘IETr=mTu fE'2*raTa1‘T1%1IfTaTa1Ttfim1a-“r

§a=11fi‘qaIr1arrf4'31%:'u1a11wI%I

3-a‘r=??uTcrn?r&1tr1”raT§'aa1fiI‘rraa1aua11n'xaT'e*'~3fiT

°e1”T°fir=:“rfi=m‘T‘<n

4-1lFi111E173{3EfGl=?T*°~|"§I','1",'$'aTrfE’af31I1T1irI%2T aw?‘ ar1§1°—1t5n”c1u1atr-t%'=eT~r:1aT<?fi‘3=rarsr€ra-Tlwma-q'n3’%u

1{“|Tt1T::l?=f‘v<*1"@'3Ic‘I»?I«'f1'°I=Tf‘§’f amawmugfiwfimfifiraauafiia

an I

5-Hgcfiaiairfinaardnfieahafivla ’r‘e'=:Tfr=r€r%|

1 B’!-~31'|'EhEn’§EITl'Tl«“-?l1“:T-33!1’EIE'I1°t7-IT'l1T=f‘1T*5IT t{-nos.

(21)

R I":-'c‘r in 6£I'-.'aIzrII“'I‘-$ r"eI'2“IcI?."I' F4 as 713’ *3‘ f*cI~7 FL}:-'l' rm" Em" 'éI‘I':I‘I‘ I>I'I‘.}I ‘3,13‘zI Erma" fast II-I UITEIT 3 I %‘ri"<'.:7I

Life" 31:1‘ fi=’I'a‘It'r-;TI EFI T‘I'L~T‘—"If6I51 E trcrrf 1?! 31 SI z—I“I UUEFT HTEIT f‘<rr;Tra‘ cIE:?I‘r it I

‘-“I;=IzI‘I-:~'I‘rI fir ‘<‘FT?T"'i‘I'€>’—T=I:F{T' E 1aTrT“6?I ‘(Cr an ET 7F=7=l"IT°‘I EPIFIT 3 I

IFiT4’l'T5"l trrafi f"cI€<=II¥I(‘éI€I - aIv°'r:I)‘Is‘Ta1 '%,=Iv;~fi' fit srqam (3I‘@I ­

rid, we )2 ‘FEET frearraféa 13rf‘az«IaT<a'nT‘rI:rr=I1Tvrm"JI

GIT-:1I%I asrrr, I"In3IfiIrIsaI“EI-"Ia"-*=IrrU1a—cIIg1',TII13Itn‘}I

7 namm fr 1TTC1TI'T?I'?$ win In f<’:Iv’I6rU1 a aaéw fifln 3 €I‘a=I:­

zI"I=-Sr T237‘-'v‘ITI1 crfr am aqazrr I-‘IT %‘,v”I'I :Icr.I”m air {firm crra it I f‘e:2."I fir ‘sq-:I°»r 1;qT¥r—TI am am" 6131"!-FTCEH ETEIT %' I 31% ­

uTI°Ur.rcfi - Nair Tn-in 3.33 I arr‘z':Ia=I - ch 161 %,are' I

3- 5rcI;f‘EIaI"ItsI?‘m1a'i‘=TresIsIvIé‘ cI'c2'a1=I3Ia’I Far‘tIéT=‘Ii' trnrrr-3+?’ fr *3, u?;21f‘rr rmzrrau fI"P—‘c‘,v=j3' ifi tqéfaun am ‘I’-H-."r fir

'33I, afi'3II?I H’-zftrnma: T5: 3 I

9- tr?-IcITr.=IrI1‘4'aa=I;I?IrrI~3It~ITII?I cIT1'II=IIrrI1H:1rcII‘%I r_:Ia‘=I f‘—IaII‘1 «IST e.mIIHa1 3 arm W21 I3 BWT Emjfa fir 21’-mu 7? I

“a ' cam -611%‘

#43 - 6111 Eirqeia - fiT

I0 1"a=IvIa'<r=I1aI:Irr Fzatn h‘ en9IaI@I cIfiaa°~I naznau ii’ =IaT

*2 I ftm a“r srsa(u21I tnan I‘-I‘ mam am % I 31% ­

GTE!-‘;_laTv=_f-<"3'E61T?1'I‘3l 6T'd$<'vTf*—:[-33'6f'l"c'fi' %I

-sIa“§aT~‘-3-3611‘?/6I1fiT%'I

II =rquaI1%rn=I3T@9I&2Frr°II”efifrUtI¥raai'T6uaI2n 1'I‘T=I3T'If‘6fifI'?£a€«I<?‘IET1%fn%IU=Ia~TTa=I1frtiTaI?>=ITs‘

"€T?D‘ 3 I PH-.'T fiTrI fiuq "saga a‘r3I %' I uauran 3 HI-1rasI'IfD'IaTaar

$355.’ :{\_{'U<“F fem 3' I

I2-aIFeI‘rIa§,aa=In?«Iu1EIrI&‘T vcH?:'f'I6Ia1 3 931%­

Efifi (FIT ).’~1?.*TE.‘(E{-).5[?-1‘i'I(°"IT°?'T‘T a€eI=FI)

I3 . =Ig‘a<H f‘a‘n arm? rranran fr FIIETFWTEI: a-gaa'=I awn =raT

‘arrrm men I EITa‘T‘-ae2°r' GPI smfin i“r:raII1 -‘3:,a3 firm an Q33 3 I4 ‘hi? ­

1

2 ‘<?‘z'TrIvI'a*~I TItIE§wr—1 - 1nermI'a'r:cI'0II=_I q; - 130 ­

3- P-v=I- trma-arfaamwrraq r{-17

4- ‘GIT-BIT-ETF§{«?EI'11§’Cf?11‘l'-=R<?1¥EPJTEII1 t{- 72

(22)

~31?i§f1TTl’, a1at§IIrr(itFrr=I:iursrr&em=IE'1'%)

:4-.1"Em fIE1‘ncsT aTa'aa=I:m'T1*&2/Tr‘a1Tra1Faf‘a.‘»

rtTt'rr%ua211aafa?rTi°:mi& aa::f1',an;'a‘IT1”E’:r%~a1::'2:i1' aa1famu1,m'?ru:%«‘e1a'ufi'u1Faa=Tfi'f‘cfnTa=I1tcraa1a'arr

%,€’1FaHnsraraqf1‘ewf$eE1:1rrurraImanEra?ifu11::?efrIa-"I

1*=1a1n;x%I

15- r{a?TraI1fi',H:'ndi’r fi'I3'Flfi°—'IT3I3FIT~’/111T fa?ItrU1 :rTI€qa»a1%u f‘a=<:T fr3aaT~sIf‘n6=:Wra1%1traJT.t‘1ua'¥rd'=IT=ra2II

arnarw it 1=rtmR1I zffir 3 I2

3 3 us-wwauaeéwmmmnwmawwaqimnaumfiafi

I

:7 a?'cII1qT~srna’311=rau'IaI‘Ta1Tfi?11;crf7s2'Tfi’=:3T% :4

|e- f‘a=i1uWaTaEiaa‘=11rI€trEa-Irrsfracmrr‘-rtrraGT1e.*a'r

lJT={C[zf3f¢°T 1‘r1°anama=rfi% I 5 wmfirfraaawauafiagv

fir U13rE|'aT=P‘€l'?“-’1ElE.'Effi'TF1T3I 31%­

aajqfir?-wmaanm?

:9-fiwaqamamvqmmfiwfuswfiafiin

fifi-'a1a,§<a'u

20- FEET mm a£TaT¢IIe1‘1—«:F11&§II3v3a?n%-‘ere.-=HaT€r Ha‘=Im I q‘<—IaTaI1 Er £Ta=Hdr«‘=?r Frd%1rI =i1fT‘ 3, i3f.';\“fi"II Erma? £1 Wm

aWtna=1T3“ra'r ‘E :5

2| I’§«*J1f£H1-v19?u»1a‘1€¢‘rfErfuamF=mu(tra=rri!aT 1TF?rrraJvaI1&Frarqf‘d?rna1i~‘nf=1fiHa1$1Tfi=I=I1fr?aTtR31?:IuJ traurawf1'fna?1€',a=Ii%f’fi'r araa1¢Erf‘a'aar:rfiE1a°I?1T%| 31%­

a1°={a, a"n“=Ia, arftrar, EITR3, a‘n%I, aTra,a?U€EH,aT13aw1a,

?1TT‘§TdT7-I6T|f"-7 31 eraarv: 1°:-'21 er ‘3FR'{T‘cH fir ar€I=1a°1' Gnuarcrr :7 22-F311 fi'1'=‘«%I1a'1a=r6xaT¢=q’rf1"r‘a'u11'«=1=I1a‘I?1T?‘z‘|

nau1anf1'f3uT1Ta'=11=1€T'a9r3a'ITU1aTracrra1Ta'§'&aa’raT‘3* I8

?aLT3af%a‘<~'ararn-f‘a'2T44fl*rg‘fra-Tf‘§m1ca‘ra=rr c{-32­

HT-aT-algéauqzfiifi-Hanaamn c{~29­

-3-11"Iaanf-3Ta=Irmam"—'?raq1rm1t{ 56

-fir a1'§1~?auz'c'1=cI1°r-uT6IT!a‘TG113 t{-169­

-P=r-1-1%’2‘c:’=I1vIa1tuT-«sI3a1?:1I1trIs?,1¢rwIrP' -ch-P-f‘;m1=f-=1-1I1Ta annT1nHa‘z-I01 t{- 166 -£1’r-a’r-a1a%w§z’r‘a1°r- =raarrc1man t{- 21

-331‘- E1: 159.

83~

co~Inu1.r-um-9

n-Cl

(23)

23 f‘a?’r61*JT-firms": ¢Ta11°af‘aff€fi=fi‘ Trfimfi 3

t“—r‘r:'a r‘=mu =raT°% u Farr fir qmmfiuqm FawT6rU11af A

WEE? an EH11: ’r‘6fniT¢ =réT a’ra1 1' Fsfnfiz an qa=n 61'!-3"5!“¢Ifi~”c‘fIE1FI'|'I' qm

$fifi fir uafiaé I

24 rraz1TanEffiIa?IaI3if‘afiw1.rIfi.' 'Er‘tv—rI'(c?r=rrrI&

maa1nma11aI%)%n2Ir%‘.'€a'a=aa:?mI?1?~I?t1%Fh1irU=ra“r“§uTa=I1

Efi=2'et«'m"T@IHT%I2

25 $I=?r1I1v»afTaT¢rraTafit=rI6ia11=IH’T?t§v1irfiI=I?rI#

%'n i’3*?a*rfrErafa«1‘I329Ja=1'T3-"ta-'1TLi1*utu‘m=11 @371‘?! rraman

fi'?m’,arrU1,erf‘tfirr°1,aq1¢I=+3fl‘-I f’a’r‘=I=I ;raTrraTT_trfi=I=n% :3

26 E»-"rreaef1Tf‘auf*¢a€‘avf111aT£rem=11f!'f‘fi.”rau1

nau1ana1q=iraIu:1T¢mT1vTaaT3'u3i%'¢mma13iFIa'Tava1a1Ha»a1?E*4.

27 an‘r‘°raa11rI%;m111rr6raTaI1firacra‘a1‘1T%-v‘1‘am%n

f‘a2°r«1avnanaaa1afrm:g“a&Fav ‘Ema’ sraasrauthnfimaaa

aIiRJT?|=lTB'?‘r1T’3 I 5 amrar ajrizfia-q‘aT~=“ua~‘T qaauqfia

naumqfiqafiuafiqafir 3|

23-a13€aua‘1u*cxr1E'¢'T%91WqTnaaTawEr9's11&H1a

El?-‘!I?JEvI7TI'3Iém°r1‘TT”‘ci%6I 31%­

-TI11,asqU1 e1‘IT FITEIT aw nit (F6-)

-ma, aanna-mag awfaa fife: urta )

29. rIa2:Iau?«va7’@rawzI«*au3?1auTa:ai‘FamT§craT

r=I=11srci31zIT?:7f‘*-a'=~.’Tf1’a*u*T­

->11?af%:r?crT‘r“J~5ia?i€i°‘qf|(Ua-)

-3f5fa‘:='TfiT¢1'Z!'§l?‘3l'Tl(I°E’-)

em ¢=J"raIduI?=I=nfI’efaTJi1Ei‘r'3­

-TrrH1fiar§ufiT1n:gT°zrrmnTdr(na-)

-Tr=rq7‘rnWa1n€Ia*‘Ir431‘?t§£=(1"s-)

am: nwmwfiwmvr 'e1E{°‘favrf?r¢ @133:

1-a'I‘§[3?:’1J§?‘|=’F1‘|°T-*1T5Tl'z'fl¥'=T‘3_ r{-1s9­

-v»r—I-I{£Erg_I-rrf’aE,'1rr6IE>uTauT°15I t{- 15­

-a1a?au371=af‘T-=rai=InaI:1an q- 23

-¥r={-3‘-f‘a*zaaI2:~srruT-<s1§rc1r:':~Ir6ITE',€In£trr€’ c[- 77

-3-fircrarlf-3TauTErIa511#ru11 Inna ac‘ 57

-aTE13*au§z1°af‘T-=1aT~II4aa1tvI=§{ c[- 23

-avfr- q; 23

-P={-3'-1“a¥awI2/1eHmT-aaaari: 1II5flF',¥P4PJT€’ t{- e2 ­

cn~’m\n-hum

(24)

12 3o-faim (f’qiu1¥Er)31%1=r1a1aua=rriI¢T1Tfi1rrauTaqfi'a1ti

mam? I 2T<ru1m‘o’>?rdT’&, f€=<.’Tfi'=1aT‘uf‘:r‘-<:TaTa1a=:r1—«=z=I1a‘t2'g'c"u arra1a*crrUr% I

31-~31‘j‘§I“J"I11‘r?:»'TWa1a"I=?f1IT=rIa:”Tf1‘fI‘=Ia?1T%| 3=If1'H=n=rcrr£1'

uT3'|:‘?r?1-a=ju‘1f2I-eiI1TuT,%I{1'qWfi1-Errzs'raII

32 -1=r{{qaiT;«ms1‘ra"rn?5=Ii1'6fa'r‘E? I ‘Has, EFF, I-T6’, 172', am

31FITaE1Eetrm‘Ti1vg{&1a16v?:r2i«T1?4={r¥ra=If*4a% u

33-:wrarH1fi'a’I=?ru1tm.rfenu?srra%'u am’, fa'zrI3'~s1aII 111-siraarrvr, fir=;*rfi'a:a1%HrrE»*a1crufina1auTa=I1uTqu1a€raa1%n

1=I?T?JTE1Fl13fC$\‘<‘|‘|‘€h1"{’cEEfiTTEI‘4fiFl=IB°1'3|

34-a2r§’ren11a1%:'?ruaTvaaT'fav'31€IH1aE=I11u<oz"rEm9Ihnam

taTuTa‘n«1‘=?raIaira~1t2rH1=rrrw&'IaTrwa=IGrI%Ii'I

35-E?n=TIu11sr1e'r‘r3ctT‘tif=1I:r4‘rfa"Fu=1a1‘E*u t%2.*’rara1=aq9«crr‘u

1“—1aq‘3‘naa1tHfia”rfI'aW¥l?a1‘—mn%',a3uTu13rfi“r3«“I%ivErn1=raT

%n naIIr€~ma«T=1Tu’€Tft21’r‘a32|

firfitf

¥rs~:‘1‘&r’~IafI‘-{em aa1aru¥?rmaar¢€a*a12IHn1=1HB?T2irrrIaI

aaTé‘r%| E."r=T‘ra»‘TcIr1a1as7r¥f1rra=rrc'aa'«m31?rTuT¥IE'121¢'e"fi

ETTflTH‘d'1f¢I¥I1T|'51"J6iTY11IUT91TlE1'6'IEIFlT'3I zufiivqawmaaftafi

-:i1smJa=I uatgané-ac: cr1IIa=n~2»TTa2I1£i1tIte»1‘1'2:+.‘r=.i’1UrITI‘=I%n fi3IE:;­

tII=<1a‘r6ard':rIfTan‘a19rc."I=Im*—rd1asrtI?rIa1=1o1aaTé;¢3=e'T€I61111a'61Ha-fir é’: uIu1—c!EIuUIa?r§11rra12Ta‘2r?»wu?.;r%xaa‘1r1a§waTaj°sa%f?4=4?rr

ra:?«:'1EiTmuwTfr=$rFHUmu1aarrHm1=:1%I?raa1vaWen%"|usTaaaIaa:

aTuaaa’I=1Ta1fivnH3aau1rrFauTmtI?rfi'Fu=raI=ra'T%,e?I1ir

a1TcrrfbI?ixn'aT:r%'ursr1“a-'fu=I?I1a:T¥ntI1T1a1fi'a'T%I€«Ia1%| am: Intn

fiarnwrfbraafwmaanaumén mmafiraatqfimlfifirnmafir

sra‘I1T1=qaunfu1§1aa"firi1'a1ra-rUra1a’rta1=r'&.: tmnmuatcr n1={¢u1qfifi1f%a?Ia'am1a1a1%n91?ra=I=[aa'uTwrdziaIi1'Hmua'(q‘r

aqmaaxwmfimfirarmflfiaaarcfiwafifiafififimafivu

aI?r:U=r:4a%:Y1a'1aweitra?r&'1f?:'2€rsI°I£11=1'vfr=ri?|

*'k*a\'*ul' ink **?\‘*

1 -a1§r?a '|Tc'_?:”T‘?‘fl°l' - =!?€{ narmt: q -27

2-P71’-CIT-Q23’-I ftré - aawwqa c7JTc'r-TUFL r{-1e­

(25)

{WU sum-tr

——. --.. .—..—.- .---co

ffim aan 1'Ifi?1T:‘|TJ 5!1T'4T‘JI an Lf[€‘F1'T:*?NI‘ e;ItmI=I

IITEIT 3TII421T % I 9.1% EH 33 Q9‘ F—TJrI‘T fir attfi EIT $rfinI 2:3’, as rI=ITa‘r HEIT an I U-T~lc'FT aram ah EWWTEIT §r<{t°ca 53"?-'<§:'—fE"-1' ~3IT‘tT$If‘t-H

€‘ra‘rTe*sIT% I c[UfaT:ITuT’n?ITE>?IT_LTq‘?r=;htrI?I’eTu1IITa?I6trra»‘r0I&

fimI‘1I?rarre1$T9Ia.'TTI1~*fi‘:'v3ITaTI HIHET-375 9IT1vaI%1”c.wfiHTfiT1IT6IT GT swans GTTGY-‘Iii % I wr agfisa ET atITdrr~T mm 31 1ITEl?."€' fir Sxrsh 1IT=IT6ITTT1”cTfifi6Iv?I‘g"cr14TU:IaTa1'rITI§rfa=IaTIa?IT% I wmerdua

WIT‘ 3 auwrvr men EIT mm aaflam fiI:T=aUI ‘rim %,am'tUI fit an alrtma

aI‘rr arIIa'e'I1T<T GHEFI-“-I 3 I U’-E-WI‘! Uarca Uafisa Insn an anafiela zragtrrrvr ‘E’ I -6613 anal: 5‘Tl<1T°T cs1azrITm GTTT aatrcma 14'tTIa=rIII‘T 'cI“r firm mm m FiT‘~'IT34°T <11 5?II‘lEITi a=IT.=IT «Tr 3% I afir Eh EMT mm at c'>’JTdIT°T :reI<':1 cfrw EFF G1TF'7TI I *sIsIr?~Iv 'CI‘Efd1GIT' 55IT'q"IT°T :?r I-IE’v?TT £E1T?ITlT drra %' Ia as ITTEIT F4-"I T‘I.‘{%T,«%I'3?4T afiT aI'=TrHs»‘ 3 I1

men, agate aI"rr a11a«'T0I

tI«:T‘r7:I'I’<.'IT 'c'=I'fH r?rfTr F-I‘ ITTSITIIT é uIrr£:Ific5 HEWT fl srfia-Tn 'o-=_[cTIE.''

1? avmrvr GIT '~frI:t€ c:?T mam 3Ta c?=II WE’? I am‘ fix mm air are: 5T-’I‘”1UI=T EJWTUI =lET,‘€l'§"5I°Tl'El?lT 32 I man TI.v'?I¥Tra os"IT ®c'flTI‘-Isum '€T?I $ <3IT1'°T

FIIIT IIT W51’?! Fr e'IcrqT<: T3‘iT I nwcs 1iI'5lT 3 I-aT_cI T‘«T:n‘rUr 3' GT3 cm rI'I‘Td I‘=IT<IaT '3 I e;ItraITcr‘r 8-I ?sITdi{C.' fir, 215;: V1 3fi'eT=I ‘INT STCWT ,a?I

HaI‘T‘tI.vI‘ Efifir ff an? %', 393-‘ GT err?! EIT a6I=IT affira '3 I atmrrfbrai

<'.'j3f:' €I mm 5TIi‘<v'Tl‘ In EITIIIT Ha EDT I an eITd'€IT‘—I¢ am: In fflF=ITl' 6%, 393* £:IT=«'fi‘r=I,ITTI'IITR:fi era’ eIT5{q'TI‘3I<T 511115 3‘ me: 3153 $ (U 3 6113191?! arm EPTIIT I’u‘I=T-4T GI‘-I«aT?I €'T €111 9'-gvIvT ;IT?I 3 I

wrf.-I-I ‘IHFJFITF GT;,:'=‘1f«.’ a emf 1? mun LIT T?I2Tn‘r D’ eIIaa'_tJ <?I;r—IT '6TrI'~' '+€r -73 I wmur 637 {fit £1 IJT I;I‘It—TuIrr~IT an snna aa=JuTsIT crt eT=IsI19I r?rrrs—cIT% I I.::a'uTm@eTIa‘c.=If°cra3IaTI_'crs'T, :r=a?msIT;fiI-"rt21Ta”c.'«=rIa

8-‘ ma {FITT mm 3 agaer -'1'-TdT 3, szfir man <‘sIaaT an NT % I 3821:‘!

wars: Ire: —Ten' T3; mm mun -.1 cI21‘»Iv:I‘r amcrrffira e-Ia--:a‘T «:7 am: sIIaI=I 'c:n'=IT

%‘ am amrur «ET HIHTIIT cfr IIEIIFT man 2:7 51'-IT'37e'1fl'5F EHFIT *2 I auwrvr 1 'Ts?r@TrIa ta'IT<?arT: 91hu1:H' - rrgqrqw tram-aw r:n~.q1=;z-: qTEI3'q

r“e'=:T on =?rI?1'q7 amrvr cg-36.

2 1ht«IT4T2J fa-:TTt’r - n'w'uTr»'IT Iir::*T q -2e2

3 '€'-dT-Fr%-=fl3[T‘11:T- arIcI:ItIz=IT L£.5

(26)

14

mm 3 came '<I“I cm? T>.sr3r:IIaI ‘er‘Ia'I% I facra ‘VI’ 653’ a‘r 2:1? 3:4

T:-11132101 fir 3% a1“I $1 213 rIaI"«rUIIIir -IIEII aIawawI am 01916231 6-‘T fird-‘IT €TT1T I

'5RT;1‘d: um ‘U511 2» awrcrrvr 3 I‘-=mrI qof a ’aa‘rI°e'a T3’ eh aaawri tfr GIT'3"-I"0Ig *3: Lrém I an‘! I37 8% Faun‘! $1 swarm H36 am T61 HFFHT 3 I Pa 33' am I‘—IaLI‘r cfir ‘c‘sE:c'TaI aI‘aa1:<‘:-‘I arare fir avrérr

2 I mm? azmrrvr air flan mm 2% TEIIEIFITF em’ -4II°—IaIé 31% %',

=I 311$ WEI cfis err zraair TII“a CI?! 1”Ia#Ia'r§°I I I‘~rr1Hrr eI‘IT <5Ia'na3TfT:s

aIIqTrI‘~II-I 1,411 eh flair emit 1fI‘I1m‘r if 1-‘IT am aIaaIaTm' mu 3

mm emu E‘ I a:IT:*r-5Ii’rc5 'cm‘I‘€‘r , and-‘rfhra-' fiam air zfia, aura t?:'a3:II='I’r 3’ W111’, Erasm cfir 9-gT:~II' aw 1-TTETIYIIEI sir =I§r=I uqra 3:: am-m QT r‘—Iu'n°ta W11 GHTIT % I a:IT¢IT’r°I4I' ffiwfr ‘L-‘Ii aI§aTr fir ar‘r;I1 eIIawa-' %,aIa—.=I aI3€mfi11I

jar ‘I avrrur %, men n? azrIasz:rcI: Ifiara I'1‘4E.:HI=a"I"& srjurr mam fimurr Ql

araawa Er %Ifi:I'a 55lT'<1ITf°T<’i aaaa

I4aInsILI-1°6=é‘r 6Fj3IT~T I? 1-‘IT a"I=TT uT6mI‘1 a a.rcmT =sI’cI"cI’ efir er»5'<:I"I‘n

afaafifi %' I aIaar:2i’ra<:f3zaé’Ts=Ia7=I°rmIrI3?rfi'6I«=I?n‘=rFra'Tt?I

I:?ITrI'cI‘»T,snutI fl‘ Iaffr GIIEIIWIII‘ 211 User cI?I dam arayrmfir '2‘ I WIT zrr amrraaunqrrur a7If«‘:I2%xI0IarI*—Ia1?Icr:raI&fiI*IT~:ItIarrfra»1fEI'=IIGr=I aI"1T gaaraa o:u1EFI 6TI‘c'l¥EHi ‘3 I é1msI‘T aifr ifmvrr F}? at?! trtIr:‘:'=rI3TT 1%

'qTr?I gv 3=I‘ ah‘! fit EIIFEIH cm a-‘RI gam 9E1?! % :­

EIf’—'Irn’ - craarrvr £734’ :I:I‘=iT

taT‘~I-JHITUI LI'—I aI"rT rsriiw 34 I?I2I=JUI 1? c«Iu'd1=I '<=‘IaT I2’ I 1%:-.*T e'I’Tt 46731211; fr»?! G1%T1’fiCHI mm? ‘B’ I CFWT WIT: Cl‘=T4'l'1'°I H331 'e"I'aI 3 I

ETF3?fifirFlT<$T~"JET?15'I15IF|1E"I<‘Ff‘3 r?5a*e'a1f?IEI?Ia?q'nIIIzII=I&sI3*@a??r

% I am an a1=I <:;€fi‘ mm 1-IT‘Tf 3f31F’\‘-1';ffIT"I G fir 619101 T3611 % I

6i3'$l‘JT fir 'rIfr‘=IrI RT?iT|T I

21:6 G7dT1'°T IEETT 1‘-IT um WI? 6113‘-?5T¢ 3 I aI=:I mm 1116?? 3 mm? sI*{I?:jH zfiarrur naIT=I-‘$1 a?I amt 'c?1’Tr I arawrvr cfir qqfifi 3I 9111’

msI1sI‘T «F1 am esren 1? I G”vT=lT1‘UI if ET avfi?:I‘cHIT. a:‘IFIIEIarr, '~rrs"=:’fc‘I'airr I;-fl1'WE1'T'41T 1IIuI1I%IEI-"rt am 1Tl5flf?3?FIEI 3 6I1”a=Ia U3 §F'Tf‘.*[ ama mun afi am 3' I una;rv'qrrUI<'$TvIa“caI 1I16I1aIiT13qt.1;unIIII=rrPTIar%I?r% I 1=I1=I'EI7I%=c§’r 3 :IT='«=Jr°I r'I’I WIHIHI -='F&’6Tl‘ fir, cm CIT §?IT 8-‘I E5 STE 2:I'éT ems % I

313-"? Era FIFRTHTEII and % I

(27)

15

mar arr mm :7 aufercm <1 am-I -am a‘ I afinrr

eI¥fiI’~g,1sa' E"IE?r *3‘ I 3‘—I3~. wrqrwr eh aa’a‘r ‘Q’ &3T1II13<$ eI'aT ffmat % I

Eva’? uIInn ?I' Ififacx era‘! UT c»IItrIITa ETHI %,urs1 ‘ITEM (mm) am mm uréir FITFIP1 1’rI‘?PI“‘I ?I fiIa'3I-§;FI?1 T3‘?! 3' " I eI3aIE.* tr 3'? 31:‘? c‘IT JIlE1¥~’-TFFIT '3’ I ?If?rI IE1’ CF! Emacs rrf°I'd‘-3': :?I HQ?! q-«FIT arena’: ‘3 I

<II:I‘rT?Ii1Ir6IIHI?I=.rII=‘:rf3Ifi:I¢rr<I1Er«?1I’«:_1411%I3HI%Ivfaf€aIamUtr:TfIr twin 3? anexrr UT aah’ €fiT gem 91§;1a‘3 I

1%'2?‘rfi'§'a49 HUI’? I 3'?IfI ‘I3 £aTei‘rr€I1=IarI:rI=II ~:’xTJ1’—TT

9! 25 EmI'sIT,4 rI£IrI(2:I,T,a,a) , 4 am (¥T,Ef,£'I,E') 3 aarn 3 aI=e:I

6u‘.aI=I fir %‘ - d5,T,§l I(uT~’IT=I am; mm 3» avfft? m,<.r,..9 <':I'°f1TE'lUT<T13T if aalfird E1, ah eIIgT’—Icn gr» fl‘ a‘r;»’T %)2 I BIIIEIP Frcfi 71°F-TI IIET Ha’ I

I=e':3’T E: e;I§flIfI‘.—I‘cI«“— afir azT?s§",r:"r—Tr IIEIIIIEIH I? I€«IITrt;cr 3 grgaa =I3T 3‘Ta1 7?

rIa-CIT<IrI ‘P’ GWT 'e.I"I' En‘! an <fi11‘r}I FEET fr =IB‘r 1:? I éTtI’

tmrror a‘I f’c5m men %, ?IItIrI r€IItI1%'<=I =I'<f‘I' % I GTII;-I1:-"I?!-' ana CI‘ 3? afi-‘fr arr rm ac: mir I 'e*eITI?vrP If-‘€"?'»31a1'T'G’7T'fT 5‘!d'<‘l EI-T31 em 4| 3I?I

€T<IaT,a1€«I'uI an? I «fir f?.I~' W‘:-‘ fi1I=II aIIgfiItI-' mm 5?1E|"€lT eIaT«=I cmfia 31 LIWTII I EITEI-EITG, 41??-at}? 3% zfirfl (FT JI'aT 'a'=Ii1 fir Ema % I aa:

3'-arrvIfi'—T€r,cIa‘=i‘rfrtiT3'=r$r grtjrcré I

rIa1m~IrI fr a\a‘I‘=7Ifi—d ens’ afim (mm) fi:'2“r fr e.'Tfl’Iv—uI1°ra In

fafna T_-13 <5'T<..“‘E-fi '3’ I qaman an fiir-'c:‘r fr 'atI»'§‘r' , '§'§"-T'

an Em GI‘?-LI; -.T~;'Tt!TUI fiI€~r?. I

f%*2."r 3; ctrirtcrfi 3 Wurrvr if afar em 2' I ‘£3’ 617T 3?!‘ 57!

garruy ‘am’ ahr ma’ Em t<‘Ia1 {T I am naman Er Em 621673 3791

am 3 I €621 1% treat-«H0341 ,aI‘IT4;Ia'r,ehm.aI:I’1?I aITf?.’ IICITETUI 3' I ':I2'eI1 ;IH“m '~f‘r—T1 uT6neI”T 13.’ am ‘3 I fé'z“r fr 9'3lTJ&'E1'T 8‘

amvr wan ‘fr’ i’IaI UYETTUT rim arm 3 I am acra awfir Erifir IIEWTEFI

11' ‘$1 aw 'eIT' ‘e‘T—“I dT u'{i%.I % 5| usfi - 917:1‘-I'.T*l31°v|' I

-zraafcza n‘II?-J2.’=I?g1?,? =IT!rT - ITIETQ T’-’3‘T°F<i ‘£ '53 ' .-qr -E -=IITI2I°I’I‘u?c‘. - 6‘.'ré1s‘1'~JIuaI‘1r<FI tr -1‘!C

1

2

5 .p={ .q‘[ WE} - FjEF{T'Cl~‘:I 5’IW1T”T q '13’

4 5

I‘.

.p .pa -'lTfi?I'3If- I%zT 35 ma cnirrurr tITmuI‘T an fi€*F|1Fl~I= 5‘J1?fiT‘-‘I C{ -133 ­

mgaa uegfafi - 4&1 nazxran cr -135

I’.

(28)

18

5fT|"d3TiTTiv Jutfm rfr E:fi'c' I3 IIEIIJTEIUI 1? c‘r:I'ur—?r fir W11 ,»'rJI<TI n"T?‘1- 3 d7lTUI, 1§1‘r?1a1 a’T€I’r 'E‘ I ‘cm W11 i‘ I71-' tIa1I1a:I fir Rafi aI‘€r

TEIW11 Jnfir cI°fiTm:'I 3 I <aI=.II='J 1I|T<’IT4I trrlirm LT aft?’ 111 WI #61’, 6?!

cIUf~.I'LIaI '~hT {W 13 We-IIIIEITI $1 t‘IéI <5? I"

6t1:a1=I‘t 3- :ra-BITUI r1‘ :.I‘a‘;I13:aI f€1€IEI?II as % Iii fireman Er CFTFI cfirqrrvr tart-II%‘cI %, F52:T fa’ EIITIEH I 1?{€1"~'lTc"'iW fir WW??? a7=aTt°I1u'

'I‘aE<1' =nrIa: «gs a=Ta=I taI;_tr fiI:1?I %' ,6TI D.'F1”3ITElfi mm 3 GIWI am %‘ I

3-‘&'m?‘T fiism fi' §F’J'¢rT firm 6rraI% I 3r€1 -I1II=I_.a;wI=[ I nsrtnaq E 3’ - 6[,$_,E[,T_,°[ I 1%:-.‘°r 1? ‘uaaaw amaw ET 'a'=.aaT aIfi5rf:vI=I1 aw

FF??? 6 ‘I

HE:3IfPI‘ fiizpr avfinm TIT firffifi affim 'r‘EI6I?°IT %' aenffi am-;§I‘r,eIW‘r,

aI“IT grim Er ‘SHUT aIf’rI<rrI’%I:I«' tar‘-I211 eatmfl $1 Ema am % I

WT "arms I? eI‘re‘fi IzII‘—IIII‘ '3' - E_F,¥§[,1j,@',C_F3§;" art? I 5*: a‘I mi 1=Irtn=:I E316 3 {Cr ‘ff mjaa KY3 am '3' I ?-.3 qua sI?;a7 Cl'TU§f-UG_'-6iTE*'7T YE’ eaa Fifi

sI€*¥fiB.'aIae;a‘€"I '3I‘E1-f:c_I,eIq5rr,eI1t$IrIeIIF¢'I 3r'IrI=E"fEn

maxim PI’ ar;’}I5I ‘(J an "éT §r<.hTI I? I am: af‘—'I1IT tmsrr FI eI:1e:_-a aI<raaT

gs’ ggn GTIT I 2% - Q21 I-fiqr) , a~nu?ITm' (a‘11_:Tr{n') I

Raina?‘ In tr:If-‘Pit fi' as ,\§-I , I aT‘-Tr eIIg1‘—I6«' 6132112" 3' a‘6.'u' 1? ,

I??? it arm 41:11 U51 ‘nqmfi 3%? («WI III-Ti ‘FE’-’<fi Efir aa‘=I‘r fl’ =I€‘I' I namarr an M qgmm 2;, 'r‘aI—eIa=1 GEITWI '23 a?‘rr 'c—<‘I' 3: am I? '3,

firzfr fr =Ié’I' 7:’ I :13 I.-aI‘—I am’ ‘I? I ‘rE'=:°r 25, 3 5151 am HTITCFF f3I=afia1E~Tr EJPRFF LIGI--.IIcII+ F4’ Jaftai In r?vI’I?,I<=I air % I GET ENITT ‘gs’ 61 mm

namau fr efir '71‘ a am 13’ Te? Eff Eliffi 3,1?! fifi fl =r€I' % I2

337 9I'<I»n 1IeIqTc=I1-“I '<IT5Ié_§ 9‘tIréI 9 234a fir E I 2:I¢31I‘LI Iérmc-Ia‘

IT 'T<UEl', 7iFJ' ‘Ear % eh 117 avqrrvl Gad, dzxq 3:141 IBIII cum 3 I

E[E~T€:;fi‘c” Q gem but mm c+Iaa fir :Ia:ITe'ru 1? aa?-Ira’ % I

71, 61, 6", er, Kr Sm L15; a‘II“—IaI‘T an aanvr <:T—TI‘ uTsrI~sI‘T Er ‘PM’

91%? "a*‘I.=II -3’ I tIIrcs'f“E~:Ic£ an atmga man E? ‘FEE! H1-Ia»: ‘(U ET % I Ia'agaI­

aen IIEIITIEII: WT fr en? fTa€?IuIa1 '2 I ':re*T-21.'».:'I' ':r'zm 1?3qaT—‘<1 I-‘Ir i‘ I :‘r.«°-I - 'auu§I“' (trqa) , 6:4‘ (raga) I ‘€1'C:1_F{ 'c‘IfaU a:;'T“cI‘<‘;; an 9*-irn % I :33‘ iEI€.'§'fi-3 2 "=4H<TI“cIU esrsm fafix 33""-Ifif 3: can if *-Tr '3, diff IE 37fiivT Ucm‘TI1 I.Irr'I’r§aw 7} I3

-améa 1T'c‘Tc_ HIT - =.*E-I rxaurarr cg -12

2 -F’:i- --§t3=I tin?! - ;;,'6I=ITo"+I. SSITCIITUI 3-18GT

3 -UT -3 -‘-mmUIfT.Ia=I - a‘iTcIT1'"l u:31I?II-‘I-1 LI; -12 ­

(29)

tr-geawsrfl a‘: CI’-arrur er.‘rr aeffir <=:‘I='IT fl‘ 'cI§a t:?1TFf 'c‘I»“r eIErIm '2 I a‘q‘Ia'TUI €*Ir3II=r ‘T’ o;?IT 'T_' c.*‘r-fi‘ 1% gda $15 ¥I'geI<=I GTETT - if (Fm:-FE) T» (11-I—1;)I ’$71~II'lU'v'c'IT1‘°l T3137 % I SE1: 1:5; a1‘ar4‘r 11, xi, 3, 3, a ­

ii. aTirn‘cIa cI'grmz-I1‘! Ba 'Jv‘5E’:TF°I Ii’ '1'; 3 acra '7' taffi ffiafir *3 I am :1, 21, 31,3 am?! s:‘5'cr6e”I '11’ an craarrvr IiIaaI% ‘I fix’-I -Ea’-, 3' I

':1' an 'm1'aan '21, W, ¥{'<1T\’rF-W ?I'eIm#i’r ffifinu ftzfr fr

uréfirefi 9'1I|?1 31 gm a'T<n '3 I mi:-9.9:, fast-IEWI 3.11 <sI'3Ic'I~tt1‘r Uearror daaawai Eh 7131125 &Irt‘3’IaIa1 I

Frgaenaft a wvinrvr fr, Harman 1? Gifi-T<'i<’s1E1'CF6e{ at §rc{1?x=I fiqafir

'2 I 31?:-7*<wr»1(LIa-) -L‘E1'°I(f7£-) , I?vI1I‘<'I1(tI?I~)-f?m'a' (fl-'o)

1":-’Z'°rfi'F'6«'6T‘EE1T:»?1TaUlr@Tfi';'§”U1'FfIUE1Tl‘°IiT1£|TElFl‘:‘iT1:T% I ea, a, «I, GI, 13 uIrf*E” va1==Iu‘r afi wnxfr 4-“FIT 211%? I W Dart r:"I taI”—I-"fr aw vs 31:11 ‘I‘£=If?r 913-H eIT?I CIIT fifcr firm Em tITr‘IT 3 I =r (aw) ehT

=7 (and) eI’Iq32ra?III’an‘6:Irs'e;ré1‘re’.IUcIT9?aTrT, ',ra;IIfmfr1i‘rI

‘=1’ :51 a?-='1’e?rr ?."cTI 137 c3'c1=I"—1 I31 firutr aw W 332 I ma’ errru fr av: 61 arm % I ur23ar'IIIIIT‘I 3; am 3 (aeci) e?‘rr Ina =I(¢‘a=I) HIHTFUIHHT

ET{3['4rT WITH 6.131 3 I

Fl'{]<H tEI'T‘-II?!‘ fir T7flT1:lT<T[ aa‘-‘-Tr 1? am: I1‘qa#IT '33 I — c:=‘rIF.~‘I' - cl-'€?"I11'c‘l EH1 - train I

‘T’ am W mirror Par Era‘? qfl cI§_l:UFfl 2sI§—r:fi=I’c1 % I wig,

«Km; gin, emf, aft? emf? Fe’-‘<:°r srifi II‘-.T tr1rI<‘~IT.sW', aT‘c', EITGI‘, 319', am‘

fifinaIIr6IrH5e"IITfir% I

FTQEIFI szI\T—T1 3» mm: ii’ FIT?"fi'dI'FUT é’r gqfia am §lTl'Fk"1'Tfl?I an

d?rI'I‘I€-I?I€'-i‘:=1rsI1Er:IrcI‘I°aImt‘i‘r3’I 'a‘<<I"c‘I' 'aar'eT?IcI1cr-s’ra~"rr°r

‘3 I 1Te',av:~'3*crI11? %a?a'rWrfr<:~IF=aq "6' ’cIrreI‘rcrHI1r‘ra1a’? I

T"|T1'6-"1T(T, art?-am 6111? tfr am EIITT '3? am crc IETUT 3‘ I rravrnarr a=é°r,

aagtn, arqcrvr arr? is-7‘! fir fir uér gqfia TEIEW % I

G'41’IHH<$TE7fiiT6‘?fF3IH:Tfi'~$TC§'6TfiT’5TfiT'3I ?IaT?EI¢iIcfi uTt2Ir:I?=III.:ma'=I'«‘fi'I trI°1T:'?I‘=IzI77EItIsI=I1I;:11?:'_t:r€IT‘ta?I¢rzI’%I Ueffii cra*?I1=I?IrIT¢fi3’t$r‘=a£2Itrr6I1€IaIq1‘ri%"<1=I'e°r‘<—WarI amfirfafir-rrau1aq

3TU'?r“rITl'°fI-iT‘HT3fW?TTF'FI'1—ci‘?f%'I1=|'¥<1fI<:"F?TE$T61T<:"IfTE'513??I"FI'°ITK€1T

1~F'-GlTl'-TF'lTITu ud7{f-EI'H1FI64TI7Fl’UFL t{- 14­

2° .. LI- 13

C.

(30)

L8

ehr eII‘tIcI mtn ~2‘I2II "3 I am: a:If’~I<rt»I=!J‘r §rI€’fircI~' arm 3 E-1TdG[<.’ s=I 1-TTEITEW Er eIG'HI"cgfi s;I<-;';u Pd’ ma asarrvr ‘6‘&rI E‘ I Ha‘&=§r<I§I aa‘-‘IT cm :rtIIh7I mam

% I I%Ifv‘sIa vi nfbu mm q-I GMT mm 2% ‘€<3H=3fiT en Clfi’t\T cm '3 I

‘ITEM ii?!’ Ufa F?! fiai ?‘éT Hq'+?I I U?cTTl°‘I Eff firfir an i? arr eI1'“=J6uT?Ia «fir

~7Ir<:1fi,«‘rrn::Ie~I21"c.rB1SI°I$rv3'I EsIf‘—I§I‘uIfI‘=m°IEITfi:?rEIaT

é, ah ‘will air aaaafiaa a-*II3I UT fir aIzI'aI=I, I;nIItI1iI"<:'- ‘ET afir E11?-I'fi"cF. Ima

1? 11-=5 'é.'=I1-':T|' %. I

aa‘—Tr fr-‘I'r am mm 3' eramr =ra‘T efir I uafuftr T‘e=?I-mama!-"I uT6rIeI‘1EIfeI'eITa.§eIw1€reII a2rrftrrvErrf°IEIiaIa11.aI‘TaaI1«?2Tr2It;1IIa‘r€Ia"ccI=I

Crfivntr Ffrar % I ‘:rtI:I?T §{6Isn9I 2? ¥’5F’4Tsl crcnn *3 - L1'I'CIT|T:'fl,

In agefirga aeI‘=I“T gtinfiaa an %I2sI=I 1? F§T<1ITf KIWI I" max 'éT ‘am ab? it

14%, ‘SIEFI $ EEKTIT 61 a7‘Ta=II I eraaw 1? mm ‘cm Gm miau 'a"€{‘<3~T Uermrax Tum 3 I

\sIzfa’§nvIa.Ta;f%z:é1:Hfiw~a?IT€Ia=ra‘I1*—IuI3aaT>a=I1a11’<=FI :rv—cITrUI2IF:61'«I»‘%€T'IeIr—IeI‘1TEI%.tf3asI'qTaI?J’?n1¥ra‘e'I1:I1i“I<=IaT‘~3*I

mm r?fi‘rII1°e'I1I UT 5'TI'd~‘1'TDI?h‘71Ha"iT fir GT3 qB‘c’I’r%, -3121' EUYTE1-T°T air

arm fiI6IaT% I2 am: Fzrtvr em 3211 a1rI6rIa'I=Iu':rf=Iu“rfi gm €r=IIa1fitI I

farm: eI‘I_r fatlferrnr

=flTT1°T TEITTI‘ fir EJTEITT if c:_T fivT3f afiav EH61 tIT—Ic‘smTUI gen ‘Q’ I

11erzrIEIufi«'ftrz?r fir n%‘I§rf?m1§3'% I flan fi7IT9flTT1-‘lTH€I”<1ia1?IE’Tl’

‘cm %I, WIT: gun‘ $5 an trr c-I:I3f?Iu1 FIEIT aI6*IT:IEI1“caa1, am

t;r2i‘Iem.~Fr air aIma'uI=‘-fr 6111? EMT Tafir '3 I ma‘ I?i1?.',H at; firan GICFTFIT

"<r‘In1 I usrznaia QT f3I=3rIa‘c' m%T=I Jhr ~3T1§1°rI5i férffian an ¥IfiLIfc‘Ia 13:: E7

113‘? I 3tIT z'<3wI afr a'Ix;{fa'u1 fir $1?! uTsm=.‘I' tr Téfir % I f‘e'=fr

aefir a WEI air aI‘3I<‘:«T_q2rI E"'c'T=|T asaare ¢T 37 =réT, mm fir fir 6ITawfiI1

‘E’ I

tat<:U6‘cIIT0Iva'aa‘5I‘r3Tvr:u1II1ai”ItI1rIfitri’ra=ITR 3’ I

315313 3: mu’ if ram an ax-fir an um afiafa wrap *3 fa: I%IU.I‘eI=I aI"rr rem­

'cITUI¢rt?r€Ia1%2I1:r‘r=I1aIf’év I I’$IrzraT°Ifi‘aa’=’IrarIl;I1‘<Ic*-I=a=I*u"TaI%, 1’éIU1‘aFI 1? a'v‘=ITrvI 3.» smart UT "c’I»:I=I I aW=T aaarc‘ fi‘ amaga i‘ I marr­

Uraz creusfi am a1I1‘fPfr 3 =nrI‘T an aaana F~Ir2:raTUI I3 61 9'11?! %,aI'FITv:I

1'1‘rI anI2muTmaEg'?Ia=rIi'I3fEIvI?IrrIér=IuT«au=I1f€Iu1'3I U‘-arrvrfi

aaqrr afififr qr u1‘cIé’I=sFI HTETFWEI: firm '3 azfnfi mm CIT fafiJ=IErfT2I snna

a ufiaefi agemfi €131 I

1 -Ifrarara WIEITIT - em r?:»=:'T gm fig‘-‘<.=‘r r{ -73

2 -'l'W9'dI‘l¥I Igafita - I%'::T aarror rirarrur an rR‘<a,n'EI‘wUn c{ -77

(31)

f$1C'I€.F{ a I‘c=Iura1uI 41 TWI 3 W01 313' t=':I1‘—II?r a-"I e;I1u1r.-I-f’—Ia1&1

-fiat 3 I IIEIITIEII1 - $431 3." errtrtfr §I:I—€*=I IfI‘r 311. em @111 arrm E‘ I 61%’

ffiésh ti1f=I11I’, em TE'%'T a I1a:I1-an LIT a=IUI19I 1 I413 ~tI‘é’r 31101 '3 I

rI'<—IrIrIrI ‘cm 15,3 ,1 a11‘I?:' EIIEILT '11 1tra’I11,f‘a'2.=‘T fr ch 3731 %', 3 311% era?

U<:'1E'T°I 3' I

‘W333

*‘— aI2I‘{m a1I"iIa1FIa 5.1 «.'fIz'i1‘ 111111 ‘<11 ma zII‘rc:1 eraaa HE’ ‘E I e1r‘—I fl ~fl2f9'FIT1‘°I 2111?: 313 E? 111 W a t1’Qr='IUiP:I1I1 afir 1a‘éI’r ‘3 I 153‘!

2:51 §réI=I1 3.13: as em’ 131 =11sI1“'<~.n em :1 €I,1z.1dIT *3 I mtrrrvra: tI1I=I1 ff Efgdfi :12‘?! a1 @2211 FHEITEJUTF E3611 2, ‘cg =Iv 611% 3' c1‘I 18186: am 7-51% » I

IEII'“=1=I cIfi‘aIII fr Fa'a1Im1Ta -am 3 CJITWT flea-1:auTItI u1smI‘T air FIWFEITF’ Ifilfira 1s‘I=1T @1111? I arm 'aI=rI?r eII{aq;a' H1?lFiFI'|1'-’ 1?:I:?rIsIa: 1IE.'1EI€I‘r

a’r am, u16I13I‘:11f=r«I?1 H811 %:I1ErrUI1 3131? awed tfr am Téfi ‘I

cg1HTqaa1eItI»?afi1aa‘I1tIa¢fdTs’u1q1?a'a§?IHI1na7uiI%1a

ETI ?rq'cI’a2II¥I'a11’%rIa:1It~IrIc‘ina(tI®aEae*I”3‘Ia111I

=Itra'0ff,'Fc=IfiITI‘raaI11rIo1:."1 @ruT~1rrau1=11uz‘T'c1I§rarr§II:I-£I11s'”Tnu12I mg u1n1I«-»I‘rrTtIr=Iaff16I 311%} aI?=I‘1fr1*3I

#1611331: r‘I':rIafl an I%IFI=I (tr

tIaa1c‘IrI am ft-1:11 Ena~II5IEII am oI8T1'§#1-T it e.I31_cr i’ I

31+ 1I1ErI’~sI‘r $1 srBE.'"I<":I@r fr H:lfT7=1'I$.~‘1'<¥T‘3I 115:’ *3‘ I an-Ia: Han 6 E1331?!

vE‘raTa=IrIa1€1'<fi, 316:1-1rrIIT%%1%.1Er1aIna'€reIu=I1EI1aItIq117fiI f’:»'2.‘1 am 1k'~<I1"lTE~{13! a aam 1537 eff H”GII_II1?:'Tfi1T 2', era1 fir sa=I1'3’ fin‘

rIatI16I1;I fi' erega P1’ 91:51 fI ma arm 21sT: %‘, war 1%-z':‘:“r ‘IT £I’t«1;cI EFT ~5I’I‘t1cII DIIET ?z3|

T3291 3! 11:36: IrIa:‘r ZI-1 tt11e:I=I afivrum 'c%T UT ur—nmI1 IE1 gen 1?, 91$ vIac‘r‘r an 91*-1m=1L‘I‘ E’, eIcrI,~I'21 ‘-L” at 1511 I $731 aqzfi 15¢ waft aItI‘=?r I;ra;fi1 H211 uflfin 3’ aI3(tI 3’ afiI’I’q1 1:I6IuTarI 1? 3% a1’rI-fa rIT3I 611% %‘4I fisfir

3- aqua!Io?a§4'n%1crff11€ru1sIrIfi'=4r1é'rcI1rrf?w3’-auT1;I1aa'a

‘cit, EIWT am’ aura 5-1 I _

I .3ac11».'IT?'I c>Ir;f—I=I - Tranrvlfiusi t{ -127~

2 -23151311 116311111 11TFlT¥TlF2|‘—{ II - 118

3 -17-CIT-§'C37{ fiIT~‘I - gamma 5!1TdT°I E1-21

4 -a3T- t{ -22 ­

References

Related documents

Comparison of various multilingual learning strategies and monolingual deep learning system on Tamil, Malayalam, Bengali and Marathi NER using Hindi as assisting language..

This is to certify that the thesis entitled “ADHUNIK HINDI KAVITHA MEM HIMALAY KE SANSKRITIK SANDARBH”isabona_/ide record of work carried out by Miss!. for the degree of DOCTOR

- Linguistic theorips and their appliration - Counril for cultural co-nneration , Firrt Edition 1967

Krishnamachariar- History of classical Sanskrit

under my supervision at the Department of Hindi, Cochin University of Science and Technology, in partial fullfillment ofthe requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in

Elegy, a short poem of lamentation or regret called forth by the death of a beloved or revered person or by a general sense of the pathos of mortality. The Greek word is of

Department of Hindi, Cochin University of science &amp; Technology. Cochin

mafia mmflimfltfinmtdtmuflmfn Iitfintua mnnnwrgfmammnfrr-tum: wmmqnluqat uw-wtnfiwmvvwflwmiu ufiflgaucmunwflm umiwmnrrfa mwwmultfltquunntrunwmtfiw.

I hereby declare that the thesis entitled &#34;Hindi aur Angrezi ki vyakaranik sanrachana anuvad ke sandarbh me&#34; has not previously formed the basis of the award of any

I hereby declare that this thesis entitled “HINDI AUR MALAYALAM KE SAMASYA NATAK - THULANATMAK ADHYAYAN” has not previously formed the basis of any degree, diploma,

Thoala Submitted to the Cochin University of Sclanca and Tachnology for the Deans of.. Doctor

=ºÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ ®úÉMÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÉèxnùªÉÉÇi¨ÉEò oùι]õ ºÉä ªÉÉjÉÉ Eò®úxÉä´ÉɱÉä ªÉɪÉÉ´É®ú EòÒ º´ÉiÉxjÉ +ʦɴªÉÊHò

‘There was, for example, the rural novel proper, confined to a particular locality and for the most part, to that locality's native inhabitants, it was concerned with the exhibition

speculative transactions do not call for the payment of the full price, but can be made by the deposit of a fractional part of the price, the volume of speculative transaction

‘lash ie a moment of Joy ea e in itself and belonae to the ideal spate of an reue hap ea’ Butcher. ‘the object or poe :3‘, as of all Lthe fine arts, ie to produce emotional delight,

This work was cgrried out in the Department of Hindi, University of Cochin, Cochin-22 during the tenure of scholarship awarded to me by the University of Cochin and the

I here by declare that, the thesis entitled “ HINDI — ANGREZI KAVYANUVAD KI SAMASYAYEM ‘ RAMACHARITMANAS ‘KA ANUVAD, ‘THE RAMAYANA OF THULSIDAS KE VISIIESH.. SANDARBH MEIN “

out by me under the supervision of Prof.(Dr) S.Shajahan Professor; Department of Hindi, Cochin University of Science and Technology. Ifurther declare that no part of this work

This is to certify that this thesis entitled “SAMAKALEEN HINDI – MALAYALAM MAHILA KAHANIKARON KI KAHANIYON MEIN PRATIRODHI CHETANA (2000 SE 2010 TAK KI KAHANIYON KE

DEPARTMENT OF HINDI UNIVERSITY OF COCHIN.. I983.. iii Nltqwn

This work was carried out in the Department of Hindi, Cochin University of Science and Technology, Cochin-682022 during the tenure of fellowship awarded to me by the Cochin

This work was carried out in the Department of Hindi, Cochin University of Science and Technology, Cochin - 682022 during the tenure of fellowship awarded to me by the Cochin

Published in: Hindi Atmakathae: Sandarbh aur Prakruti, Ed.. By